Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

301/1995 Sb. znění účinné od 1. 1. 1996

čl. I bod 8 a čl. IV nabývají účinnosti dnem 1. července 1996

301

 

ZÁKON

ze dne 8. prosince 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,

ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky

pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 483/1991 Sb.,

o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu,

ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 597/1992 Sb., zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb., zákona č. 40/1995 Sb. a zákona č. 237/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1.

V § 2 odst. 1 písm. a) se slovo „družic“ nahrazuje slovem „satelitů“.

 

2.

§ 3 zní:

§ 3

 

(1) Provozovatelem vysílání (dále jen „provozovatel“) je ten, kdo získal oprávnění k vysílání na základě zákona (dále jen „provozovatel ze zákona“) nebo udělením licence podle tohoto zákona (dále jen „provozovatel s licencí“) anebo registrací podle tohoto zákona (dále jen „provozovatel s registrací“).

(2) Právnická osoba se může stát provozovatelem s licencí nebo provozovatelem s registrací, má-li sídlo na území České republiky a je-li zapsána v obchodním rejstříku. Nemá-li právnická osoba sídlo na území České republiky, může se stát provozovatelem s licencí nebo provozovatelem s registrací pouze k současnému, úplnému a nezměněnému šíření již vysílaných programů.

(3) Fyzická osoba se může stát provozovatelem s licencí nebo provozovatelem s registrací, jen má-li trvalý pobyt na území České republiky. Je-li fyzické osobě podle tohoto zákona udělena licence nebo vydáno rozhodnutí o registraci, je povinna zapsat se do obchodního rejstříku.“.

 

3.

Dosavadní text § 5 se označuje jako odstavec 1; v § 5 v nově označeném odstavci 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

zajistit, aby vysílané pořady neobsahovaly podprahová sdělení,“.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až g).

 

4.

V § 5 v nově označeném odstavci 1 se v písmenu g) tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

h)

uvádět označení televizní stanice (logo) u provozovatelů televizního vysílání.“.

 

5.

§ 5 se doplňuje odstavci 2, 3 a 4, které včetně poznámek č. 2a) a 2b) znějí:

(2) Provozovatelé jsou povinni informovat orgán udělující licenci o tom, že jim bylo uděleno oprávnění2a) k vydávání periodického tisku nebo že došlo ke spojení jejich podniku s podnikem jiné osoby2b) vydávající periodický tisk.

(3) Provozovatel rozhlasového vysílání je povinen informovat orgán udělující licenci o tom, že došlo ke spojení jeho podniku s podnikem jiné osoby2b) provozující televizní vysílání.

(4) Provozovatel televizního vysílání je povinen informovat orgán udělující licenci o tom, že došlo ke spojení jeho podniku s podnikem jiné osoby2b) provozující rozhlasové vysílání.

__________

2a)

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2b)

§ 8 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

6.

V § 6a odst. 2 se slova „Držitelé licence k televiznímu vysílání“ nahrazují slovy „Provozovatelé televizního vysílání s licencí a provozovatelé televizního vysílání s registrací“.

 

7.

V § 7 odst. 1 se slova „3 %“ nahrazují slovy „1 %“; slova „držitelů licencí“ se nahrazují slovy „provozovatelů s licencí a provozovatelů s registrací“, slovo „programu“ se vypouští a slova „držitel licence“ se nahrazují slovy „provozovatel s licencí a provozovatel s registrací“.

 

8.

§ 7 odst. 2 zní:

(2) V rozhlasovém vysílání čas vyhrazený reklamě nesmí u provozovatelů ze zákona přesáhnout 0,2 %, u provozovatelů s licencí a provozovatelů s registrací 20 % denního vysílacího času.“.

 

9.

V § 9 odst. 2 se vypouští písmeno d). Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

 

10.

§ 9 odst. 4 zní:

(4) Provozovateli rozhlasového vysílání ze zákona se vyhrazují přenosové cesty (část kmitočtového spektra) a síť vysílačů umožňující pokrytí České republiky dvěma vysílacími okruhy v pásmu středních vln, dvěma vysílacími okruhy v pásmu velmi krátkých vln a jedním vysílacím okruhem v pásmu dlouhých vln.“.

 

11.

§ 10 odst. 1 zní:

(1) Licence opravňuje jejího provozovatele k vysílání v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem a jinými právními předpisy.“.

 

12.

§ 10 odst. 3 zní:

(3) Licenci uděluje žadatelům Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“). Na udělení licence není právní nárok.“.

 

13.

§ 12 odst. 2 zní:

(2) Rada může rozhodnout, že údaje týkající se programové skladby uvedené žadatelem v žádosti o licenci [§ 11 odst. 1 písm. e)] budou zčásti nebo zcela závazné pro provozovatele s licencí k rozhlasovému nebo televiznímu vysílání. Takové rozhodnutí je součástí rozhodnutí o udělení licence.“.

 

14.

V § 12 se vypouštějí odstavce 3 a 7. Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

15.

V § 13 a 15 se slovní spojení „držitel licence“ nahrazuje slovním spojením „provozovatel s licencí“.

 

16.

§ 14 odst. 1 zní:

(1) Provozovatel je povinen oznámit Radě všechny změny týkající se údajů uvedených v žádosti (§ 11) nebo plnění podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence (§ 12 odst. 2) a předložit podklady o nich do 15 dnů od vzniku těchto změn.“.

 

17.

V § 14 odst. 2 se vypouštějí slova „nebo licenci odejme (§ 15)“.

 

18.

V § 14 odst. 3 se slovo „držitele“ nahrazuje slovem „provozovatele“.

 

19.

V § 15 odst. 1 se vypouští písmeno c). Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

 

20.

§ 15 odst. 2 písm. a) zní:

a)

provozovatel s licencí závažným způsobem porušuje podmínky vyplývající z rozhodnutí o udělení licence (§ 12 odst. 2), povinnosti stanovené tímto zákonem nebo jinými právními předpisy,“.

 

21.

V § 15 odst. 2 písm. c) se slova „§ 5 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 5 odst. 1 písm. g)“; v písmenu d) se vypouštějí slova „v rozporu s podmínkami licence“; v písmenu e) se slovo „držitele“ nahrazuje slovem „provozovatele“.

 

22.

V § 15 odst. 4 se slovo „držitel“ nahrazuje slovem „provozovatel“.

 

23.

Nadpis části čtvrté zní: „REGISTRACE“.

 

24.

§ 16 a 17 včetně poznámek č. 8a) a 8b) znějí:

§ 16

 

(1) Oprávnění k šíření vysílání prostřednictvím satelitu, prostřednictvím kabelových rozvodů nebo prostřednictvím satelitu a kabelových rozvodů vzniká registrací.

(2) Přihláška k registraci musí být podána nejméně 60 dnů před zamýšleným zahájením vysílání podle odstavce 1 a musí obsahovat:

a)

název, sídlo, právní formu právnické osoby a jméno, příjmení a trvalý pobyt osoby oprávněné za ni jednat, výpis z obchodního rejstříku; u fyzické osoby jméno, příjmení a trvalý pobyt,

b)

výpis z evidence Rejstříku trestů fyzické osoby, která hodlá provozovat vysílání podle odstavce 1, nebo statutárního orgánu právnické osoby, která hodlá provozovat vysílání podle odstavce 1. Pokud je statutární orgán kolektivní, předloží výpis z evidence Rejstříku trestů všichni jeho členové; výpis z evidence Rejstříku trestů nesmí být starší šesti měsíců,

c)

časový a územní rozsah vysílání a jeho organizační a technické zabezpečení,

d)

doklad o uzavření smlouvy s organizacemi, kterým bylo uděleno oprávnění k výkonu hromadné správy autorských práv a práv autorskému právu příbuzných,8a)

e)

údaje o způsobu financování vysílání, a u právnických osob též údaje o vkladech jednotlivých společníků a výši základního jmění,

f)

informace o rozhlasových a televizních programech, které zamýšlí šířit; v případě vysílání prostřednictvím kabelových rozvodů plánované obsazení kanálů a technickou specifikaci kabelového rozvodu podle zvláštního předpisu.8b)

 

§ 17

 

(1) Registraci provádí Rada. Řízení o registraci je zahájeno dnem, kdy Radě došla přihláška. Nemá-li přihláška náležitosti podle § 16 odst. 2 nebo jsou-li údaje v ní neúplné, Rada na to toho, kdo přihlášku podal, bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů od jejího doručení, upozorní a stanoví lhůtu k odstranění vad.

(2) Rada je povinna rozhodnout o registraci do 30 dnů od zahájení řízení o registraci.

(3) Rada registraci odmítne v případě, že vady přihlášky nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě. Rada registraci rovněž odmítne, jestliže z přihlášky vyplývá, že vysíláním dojde k porušení právních předpisů nebo jestliže výpis z evidence Rejstříku trestů, předložený podle § 16 odst. 2 písm. b), bude obsahovat záznam o odsouzení za úmyslný trestný čin.

(4) Jestliže Rada nerozhodne o registraci ve lhůtě podle předchozích odstavců, je dnem registrace den následující po uplynutí této lhůty. O tom vydá Rada tomu, kdo přihlášku podal, potvrzení.

(5) Provozovatel s registrací, který zahájil vysílání, je povinen tuto skutečnost oznámit Radě do 30 dnů.

(6) Provozovatel s registrací je povinen oznamovat Radě každou změnu v údajích obsažených v přihlášce. Změna může být provedena až po tom, kdy ji tento orgán zaregistroval. Ustanovení předchozích odstavců se použijí obdobně.

(7) Rada může registraci zrušit, jestliže provozovatel s registrací uvedl v přihlášce k registraci nepravdivé údaje nebo jestliže opakovaně porušuje tento zákon nebo jiné právní předpisy související s provozováním vysílání. Rada registraci zruší, jestliže o to provozovatel s registrací požádá nebo jestliže by byly dány důvody k odmítnutí registrace podle odstavce 3.

(8) Registrace zaniká:

a)

uplynutím 30 dnů od smrti fyzické osoby,

b)

zánikem právnické osoby,

c)

nezapsal-li se provozovatel s registrací do obchodního rejstříku (§ 3 odst. 3) do doby zahájení vysílání,

d)

rozhodnutím Rady podle odstavce 7.

__________

8a)

Zákon č. 237/1995 Sb.

8b)

Vyhláška Federálního ministerstva spojů č. 73/1974 Sb., o společných rozvodech rozhlasových a televizních signálů po kabelech, ve znění vyhlášky Federálního ministerstva spojů č. 360/1991 Sb.“.

 

25.

§ 18 se vypouští.

 

26.

Označení části páté včetně nadpisu „Kabelové rozvody“ se vypouští. Dosavadní části šestá a sedmá se označují jako části pátá a šestá.

 

27.

V § 19 se vypouští odstavec 1 včetně poznámky č. 9). Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

 

28.

V § 19 v nově označeném odstavci 1 se za slova „ze zákona“ vkládají tato slova: „a provozovatelů s licencí“; na konci věty se připojují tato slova: „ , a to oboustranně bezúplatně“; věta druhá se vypouští.

 

29.

V § 20 odst. 1 se vypouštějí slova „nebo subjekt uvedený v § 17 písm. d)“ a poslední věta.

 

30.

V § 20 odst. 3 písm. a) se slova v závorce „§ 5 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 5 odst. 1 písm. e)“; v písmenu b) se slova v závorce „§ 5 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 5 odst. 1 písm. f)“; v písmenu c) se za slovo „zákona“ vkládají slova „a provozovatele s licencí“ a číslovka v závorce „2“ se nahrazuje číslovkou „1“; v písmenu d) se číslovka v závorce „4“ nahrazuje číslovkou „3“; v písmenu e) se číslovka v závorce „5“ nahrazuje číslovkou „4“.

 

31.

V § 20 se vypouští odstavec 4. Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 4 až 9.

 

32.

V § 20 v nově označeném odstavci 4 se vkládají nová písmena a) a b), která znějí:

a)

vysílá pořad, jehož obsah je v rozporu s povinnostmi provozovatelů uvedenými v § 5 odst. 1 písm. a) a b) tohoto zákona;

b)

vysílá pořad, který by mohl ohrozit psychický nebo morální vývoj dětí a mladistvých v době před 22. hodinou;“.

Dosavadní písmena a) až e) se označují jako písmena c) až g).

 

33.

V § 20 v nově označeném odstavci 4 písm. g) se tečka na konci nahrazuje středníkem a doplňují se písmena h) a i), která znějí:

h)

neohlásí změny údajů uvedených v přihlášce o registraci (§ 17 odst. 6);

i)

nesplnil povinnosti podle § 5 odst. 1 písm. g).“.

 

34.

V § 20 v nově označeném odstavci 5 se slova „odstavce 5“ nahrazují slovy „odstavce 4“ a za slova „aniž by byl k tomu oprávněn (§ 3)“ se vkládají tato slova: „nebo nesplnil povinnost podle § 5 odst. 2 až 4“.

 

35.

V § 20 v nově označeném odstavci 6 se slova „kdy se orgán uvedený v § 16 o porušení povinnosti dozvěděl“ nahrazují slovy „kdy se Rada o porušení povinnosti dozvěděla“.

 

36.

V § 20 v nově označeném odstavci 8 se slova „až 6“ nahrazují slovy „až 5“.

 

37.

V § 20 v nově označeném odstavci 9 se vypouští poslední věta.

 

38.

V § 21 se za slova „rozhodnutí o odnětí licence (§ 15)“ vkládají tato slova: „ , rozhodnutí o odmítnutí registrace (§ 17), rozhodnutí o zrušení registrace (§ 17)“.

 

39.

§ 24 zní:

§ 24

 

Pokud je v zákoně uvedena Federální rada pro rozhlasové a televizní vysílání, rozumí se jí Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání.“.

Čl. II

Zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění zákona České národní rady č. 474/1992 Sb., zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb. a zákona č. 253/1994 Sb., se mění takto:

§ 2 odst. 1 písm. i) zní:

i)

vést evidenci provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání s registrací,“.

Čl. III

Zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb. a zákona č. 253/1994 Sb., se mění takto:

 

1.

§ 3 písm. a) zní:

a)

provozuje televizní vysílání na dvou vysílacích okruzích,“.

 

2.

§ 13 včetně poznámky č. 4) zní:

§ 13

 

Česká televize může využívat svoji technickou a výrobní základnu pouze v souladu s tímto zákonem (§ 2 a 3) a povinnostmi a oprávněními stanovenými provozovatelům ze zákona.4)

__________

4)

§ 9 odst. 1 a 2 zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.“.

 

3.

§ 14a a 14b se vypouštějí.

Čl. IV

Zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb. a zákona č. 253/1994 Sb., se mění takto:

V § 11 odst. 2 se slova „jedno procento“ nahrazují slovy „0,2 %“.

Čl. V

Zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č. 160/1995 Sb., se mění takto:

Příloha k zákonu České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb. a zákona č. 36/1995 Sb.Sazebník správních poplatků“, se mění takto:

Položka 69 zní:

Položka 69

a) Vydání rozhodnutí o registraci nebo udělení licence k televiznímu vysílání

Kč 50 000,–

b) Vydání rozhodnutí o registraci nebo udělení licence k rozhlasovému vysílání

Kč 15 000,–

c) Za provedené změny registrace nebo udělené licence k televiznímu vysílání

Kč 10 000,–

d) Za provedené změny registrace nebo udělené licence k rozhlasovému vysílání

Kč 3 000,–“.

Čl. VI

Ustanovení přechodná, společná a závěrečná

(1)

Provozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání prostřednictvím satelitů, kabelových rozvodů nebo prostřednictvím satelitů a kabelových rozvodů, který k takovému vysílání obdržel před 1. lednem 1996 licenci podle dosavadních předpisů, požádá Radu České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání o registraci podle tohoto zákona do 90 dnů od jeho účinnosti.

(2)

Provozovatel rozhlasového a televizního vysílání může do 90 dnů od účinnosti tohoto zákona požádat Radu České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání o zrušení podmínek, stanovených Radou České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání podle dosavadních předpisů; této žádosti Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání vyhoví s výjimkou údajů, o kterých Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání může rozhodnout, že jsou závazné podle § 12 odst. 2 tohoto zákona.

(3)

Do nabytí účinnosti čl. I bodu 8 a čl. IV se do denního vysílacího času nezahrnuje vysílací čas okruhů Českému rozhlasu nově přidělených ke dni 1. ledna 1996.

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996, s výjimkou čl. I bodu 8 a čl. IV, které nabývají účinnosti dnem 1. července 1996.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.