Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

36/1995 Sb. znění účinné od 1. 4. 1995

36

 

ZÁKON

ze dne 7. února 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 549/1991 Sb.,

o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

a zákon České národní rady č. 368/1992 Sb.,

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 271/1992 Sb. a zákona č. 273/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V § 2 odst. 1 písm. d) se za slova "v řízení" vkládají tato slova: "v prvním stupni".

 

2.

V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Poplatníkem je i odpůrce, který se vzájemným návrhem domáhá vyššího nároku, než je cena poplatného úkonu navrhovatele; odpůrce je poplatníkem jen v rozsahu, v němž jím uplatněný vzájemný návrh přesahuje cenu poplatného úkonu navrhovatele.".

Dosavadní odstavce 2, 3 a 4 se označují jako odstavce 3, 4 a 5.

 

3.

§ 2 odst. 5 zní:

"(5) Poplatníkem je i ten, kdo podal opravný prostředek proti rozhodnutí soudu nebo proti rozhodnutí orgánu veřejné správy anebo žalobu proti rozhodnutí orgánu veřejné správy.".

 

4.

V § 3 se vypouští odstavec 1 včetně poznámky č. 1) a zrušuje se označení odstavce 2.

 

5.

§ 5 odst. 1 zní:

"(1) Sazby poplatků jsou stanoveny pevnou částkou nebo procentem ze základu poplatku (dále jen "procentní poplatek"). Sazby poplatků jsou uvedeny v sazebníku.".

 

6.

V § 5 odst. 2 se částka "500 Kč" nahrazuje částkou "1000 Kč".

 

7.

§ 6 odst. 1 včetně poznámky č. 2) zní:

"(1) Základem procentního poplatku je cena předmětu poplatného úkonu podle zvláštních předpisů. 2) Nelze-li cenu takto zjistit, je základem poplatku cena obvyklá v místě a čase vzniku poplatkové povinnosti.

2)

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.

Vyhláška Ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů.".

8.

§ 6 odst. 3 až 11 včetně poznámky č. 2a) znějí:

"(3) Základem procentního poplatku v řízení o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů je cena všech věcí patřících do bezpodílového spoluvlastnictví manželů a ostatních hodnot, které se vypořádávají.

(4) Základem poplatku v řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví je cena věci po odečtení ceny podílu navrhovatele, směřuje-li návrh na přikázání věci navrhovateli nebo v případě návrhu na prodej věci. Směřuje-li návrh na přikázání věci ostatním spoluvlastníkům, je základem poplatku cena věci po odečtení ceny podílu ostatních spoluvlastníků. V případě reálného rozdělení věci je základem poplatku cena dělené věci.

(5) Cena příslušenství předmětu poplatného úkonu je základem poplatku jen v případech, je-li příslušenství předmětem samostatného poplatného úkonu. U poplatných úkonů prováděných ve věcech obchodních však základ poplatku zahrnuje i výši smluvených úroků splatných do dne podání návrhu na zahájení řízení, pokud se jejich přiznání navrhovatel domáhá, jakož i výši úroků stanovených zvláštním předpisem. 2a)

(6) Je-li předmětem poplatného úkonu opětující se plnění, je základem poplatku cena odpovídající součtu všech opětujících se plnění. Jde-li o plnění na dobu neurčitou, na dobu života nebo na dobu delší než pět let, považuje se za základ poplatku pětinásobek ceny ročního plnění.

(7) Nelze-li stanovit základ poplatku podle odstavce 6, je základem procentního poplatku částka ve výši 10 000 Kč.

(8) Je-li v návrhu na zahájení řízení uplatněno více peněžitých nároků z jednoho nebo z různých závazkových vztahů, je základem procentního poplatku součet cen všech uplatňovaných nároků, pokud jejich úhrn nepřesahuje výši 10 000 Kč a sazba procentního poplatku z jednotlivých nároků je stanovena ve stejné výši. Přesahuje-li součet všech uplatňovaných nároků tuto výši nebo je-li procentní poplatek z jednotlivých nároků stanoven rozdílnou sazbou, je základem procentního poplatku cena každého jednotlivého nároku uvedená v návrhu tak, jako by šlo o samostatně podaný návrh.

(9) V řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí soudu je základem procentního poplatku cena nároku uplatňovaného v tomto řízení, není-li v § 5 odst. 2 stanoveno jinak.

(10) Je-li základ poplatku vyjádřen v cizí měně, vypočte se procentní poplatek ze základu poplatku přepočteného na českou měnu podle příslušného kurzu platného pro nákup valut, který je uveden v kurzovním lístku České národní banky vydaném k prvnímu dni měsíce, v němž je poplatek splatný nebo v němž soud o výši poplatku rozhodl. Pro přepočet měny, která není uvedena v kurzovním lístku České národní banky, se použije kurz USD k této měně vyhlášený ústřední nebo jí na roveň postavenou bankou státu, v němž platí přepočítávaná měna. Platnost použitého kurzu měn, které nejsou vedeny v kurzovním lístku České národní banky, je poplatník povinen soudu prokázat dokladem získaným prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí. Placení poplatku poplatníky s bydlištěm nebo sídlem na území Slovenské republiky v měně Slovenské republiky se řídí platebními dohodami uzavřenými mezi Českou republikou a Slovenskou republikou nebo obecně platnými devizovými předpisy.

(11) Základ poplatku se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a poplatek vypočtený ze základu na celé koruny dolů.

2a)

§ 502 obchodního zákoníku.".

 

9.

Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:

"§ 6a

Stanovení výše poplatku

 

(1) Je-li jedním návrhem uplatněno více nároků, činí poplatek z tohoto návrhu součet procentních poplatků vypočtených podle § 6 odst. 8, jde-li o nároky peněžité, a poplatků stanovených pevnou sazbou, jde-li o nároky nepeněžité.

(2) Rozšíří-li se po podání návrhu předmět poplatného úkonu, poplatník je povinen doplatit poplatek. V řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí soudu doplatí poplatek jen v případě, že se rozšíří předmět poplatného úkonu na návrh.

(3) Omezí-li se předmět poplatného úkonu dříve, než soud začal jednat ve věci samé, sníží soud zaplacený poplatek o odpovídající část. Přeplatek vrátí soud poplatníkovi podle § 10 zákona.".

 

10.

§ 7 odst. 1 zní:

"(1) Poplatek za podání návrhu je splatný vznikem poplatkové povinnosti, jde-li o poplatky stanovené pevnou sazbou placené kolkovou známkou. V ostatních případech jsou poplatky splatné na základě výzvy soudu do tří dnů ode dne jejího doručení.".

 

11.

V § 7 odst. 2 se slova ",odvolání nebo dovolání" nahrazují slovy "nebo odvolání".

 

12.

§ 7 odst. 4 zní:

"(4) Rozšíří-li se po podání návrhu předmět poplatného úkonu, poplatek se doplatí ve lhůtě a za podmínek stanovených v odstavci 1.".

 

13.

§ 8 včetně nadpisu zní:

"§ 8

Způsob placení poplatků

 

(1) Poplatky vybírají, vyměřují, doměřují a vymáhají soudy. Poplatky se platí v české měně. Poplatky, které nejsou vyšší než 5000 Kč, lze platit kolkovými známkami vydanými Ministerstvem financí. Ostatní poplatky se platí na účet státního rozpočtu zřízený u České národní banky pro jednotlivé soudy (dále jen "účet soudu").

(2) Poplatky se platí na účet soudu, který provádí řízení, s výjimkou uvedenou v odstavcích 3 a 4.

(3) Za řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutí soudu se platí poplatky na účet soudu, proti jehož rozhodnutí je opravný prostředek podáván.

(4) Za řízení o povolení obnovy řízení se platí poplatek na účet soudu, který rozhoduje o povolení obnovy řízení.".

 

14.

§ 10 odst. 1 a 2 znějí:

"(1) Soud vrátí poplatek z účtu soudu, jestliže jej zaplatil ten, kdo k tomu nebyl povinen. Bylo-li na poplatku zaplaceno více, než činila poplatková povinnost, vrátí soud přeplatek. Z účtu soudu vrátí soud obdobně i poplatek, popřípadě přeplatek na poplatků zaplaceném kolkovou známkou. Poplatek (přeplatek) a 50 % ze zaplaceného poplatku podle odstavců 2 a 3 soud nevrátí, nepřevyšují-li částku 50 Kč.

(2) Soud vrátí z účtu soudu, u kterého byl poplatek zaplacen, 50 % z poplatku, zastaví-li soud řízení dříve, než začal jednat ve věci samé. Soud však nevrátí poplatek ani jeho část, zastaví-li dovolací řízení z důvodu zpětvzetí dovolání. Soud vrátí 50 % z poplatku za návrh na vydání platebního rozkazu, byl-li vzat zpět nejpozději poslední den lhůty pro podání odporu, a za návrh na povolení obnovy řízení nebo za odvolání, zamítl-li je soud pro opožděnost, nepřípustnost nebo proto, že je podal ten, kdo k jejich podání není oprávněn.".

 

15.

V § 10 se vypouštějí odstavce 3 a 5.

Dosavadní odstavce 4 a 6 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

16.

V § 10 novém odstavci 3 se na konci druhé věty slova "vrací se polovina poplatku" nahrazují slovy "soud vrátí 50 % ze zaplaceného poplatku" a na konci třetí věty se slova "vrátí se polovina poplatků zaplacených v obou stupních řízení" nahrazují slovy "soud vrátí 50 % ze zaplaceného poplatku za odvolání".

 

17.

§ 11 odst. 1, 2 a 3 včetně poznámek č. 3), 4) a 4a) znějí:

"(1) Od poplatku se osvobozují poplatné úkony ve věcech

a)

opatrovnických, péče o nezletilé děti, osvojení a povolení uzavřít manželství,

b)

sociálního zabezpečení, nemocenského pojištění, pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, státních dávek a sociální péče,

c)

vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí,

d)

sporů o plnění závazků z kolektivních smluv, ze kterých nevznikají nároky jednotlivým zaměstnancům,

e)

souvisejících s uplatňováním volebního práva,

f)

dědických v prvním stupni řízení,

g)

náhrady škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem,

h)

způsobilosti k právním úkonům,

ch)

výkonu rozhodnutí k vymožení pohledávek ze soudních poplatků, z peněžitých trestů, pokut a nákladů řízení vymáhaných státem.

(2) Od poplatku se osvobozují

a)

Česká republika a státní fondy,

b)

obce v případech, kdy se spor týká výkonu státní správy, který je na ně přenesen,

c)

navrhovatel v řízení o určení výživného, nejde-li o vzájemnou vyživovací povinnost rodičů a dětí,

d)

navrhovatel v řízení o náhradu škody na zdraví včetně náhrady škody na věcech vzniklé v souvislosti s ublížením na zdraví,

e)

navrhovatel v řízení o náhradu škody z pracovního úrazu a nemoci z povolání,

f)

neprovdaná matka v řízení o příspěvek na výživu a úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím,

g)

navrhovatel v řízení o určení otcovství, s výjimkou navrhovatele v řízení o popření otcovství,

h)

diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva 3) výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o poplatné úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,

ch)

cizinec v řízení o přiznání statutu uprchlíka,

i)

navrhovatel v řízení o vydání věci 4) nebo uplatnění nároku podle zvláštních předpisů, 4) je- li v těchto předpisech zakotven nárok na osvobození,

j)

navrhovatel, který uplatňuje nároky podle zákona o mimosoudních rehabilitacích. 4a)

(3) Osvobození podle odstavců 1 a 2 se vztahuje i na řízení o opravných prostředcích a na řízení o výkonu rozhodnutí.

3)

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích.

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konsulárních stycích.

4)

Např. zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

4a)

Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů.".

 

18.

V § 12 se na konci druhé věty tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "popřípadě se poplatek doměří.". V poslední větě se za slova "O vrácení poplatku" vkládají tato slova: ",popřípadě doměření poplatku,".

 

19.

V § 13 odst. 2 se slova "sjednal dohodu o splácení dl4žné částky" nahrazují slovy "předseda soudu povolil4b) posečkání poplatku nebo jeho zaplacení ve splátkách,".

Poznámka č. 4b) zní:

"4b)

§ 60 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".

 

20.

Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně nadpisu a poznámek č. 4c) a 4d) zní:

"§ 13a

Evidence a řízení

 

Soudy vedou evidenci poplatkových povinností, jejich úhrad nebo zániků a z toho vyplývajících přeplatků či nedoplatků. Při evidenci o soudních poplatcích soudy postupují podle zvláštního předpisu.4c) V řízení ve věcech poplatků rozhoduje a postupuje soud podle občanského soudního řádu, jestliže tento zákon, popřípadě zvláštní předpis 4d) nestanoví jinak.

4c)

§ 62 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.

4d)

Zákon ČNR č. 337/1992 Sb.".

 

21.

V § 16 odst. 1 se vypouštějí slova "obecně závazným".

 

22.

V § 16 odst. 2 se vypouští slovo "krajského".

Poznámka č. 5) zní:

"5)

§ 65 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.".

 

23.

V § 17 se slova "vybírané za úkony prokuratury" nahrazují slovy "vrácené z účtu soudu".

 

24.

Příloha k zákonu ČNR č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zní:

"Příloha k zákonu ČNR č. 549/1991 Sb.

Priloha_Sb_1995_36-P1.rtf"

Čl. II

Zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 85/1994 Sb. a zákona č. 273/1994 Sb., se doplňuje takto:

Příloha k zákonu České národní rady č. 368/1992 Sb., ve znění zákona č. 85/1994 Sb. a zákona č. 273/1994 Sb., "Sazebník správních poplatků" se doplňuje takto:

1.

V položce 2 se za písmeno b) připojuje nové písmeno c), které zní:

"c)

Za nahlédnutí do opisu z evidence

Rejstříků trestů Kč 50,-".

2.

V položce 65 písmeno a) se za slova "nejméně Kč 10 000,- " připojují tato slova: "nejvýše Kč 1 mil.".

 

3.

V položce 66 se doplňuje osvobození, které zní:

"Osvobození:

 

Od poplatku podle písmene j) této položky se osvobozuje Česká exportní banka, a. s.".

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. III

Podle tohoto zákona se vybírají poplatky z poplatných úkonů navržených nebo zahájených za jeho účinnosti, a to včetně podaných odvolání nebo dovolání. Za poplatné úkony navržené nebo za řízení zahájená před účinností tohoto zákona se vybírají poplatky podle dosavadních předpisů, i když se stanou splatnými za účinnosti tohoto zákona.

Čl. IV

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. V

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1995.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.