Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

37/1995 Sb. znění účinné od 1. 2. 2022
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 261/2021 Sb.

1.2.2022

zákonem č. 183/2017 Sb.

1.7.2017

zákonem č. 142/2012 Sb.

1.7.2012

Více...

37

 

ZÁKON

ze dne 8. února 1995

o neperiodických publikacích

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

[Definice, rozsah působnosti]

(1)

Pro účely tohoto zákona neperiodické publikace jsou rozmnoženiny literárních, vědeckých a uměleckých děl1 určené k veřejnému šíření, které jsou vydávány jednorázově, popřípadě nejvýše jednou ročně anebo po částech i častěji, tvoří-li obsahově jeden celek.

(2)

Pro účely tohoto zákona se veřejným šířením rozumí zpřístupnění neperiodické publikace individuálně neurčenému okruhu osob.

(3)

Tento zákon se nevztahuje na tyto neperiodické publikace:

a)

rozmnoženiny audiovizuálních děl,2

b)

rozmnoženiny, které slouží provozní potřebě při výrobě a odbytu výrobků nebo při poskytování služeb, nebo rozmnoženiny, jež jsou součástí výrobků,

c)

bankovky, poštovní známky, mince, platební známky,3 kolkové známky, poštovní ceniny, losy a cenné papíry,4

d)

plastické a nástěnné mapy, globy a základní a tematická státní mapová díla5 v analogové a digitální formě,

e)

trojrozměrné rozmnoženiny výtvarných děl,

f)

rozmnoženiny programů počítačů,1

g)

propagační materiály politických stran a politických hnutí, občanských sdružení, organizací s mezinárodním prvkem, nadací, církví a náboženských společností,6

h)

rozmnoženiny vydané v cizině, pokud vydavatel nemá organizační složku na území České republiky.

§ 2

[Náležitosti]

(1)

Neperiodická publikace musí obsahovat tyto údaje:

a)

název díla,

b)

jména autorů, jejichž díla jsou v publikaci obsažena, jsou-li známa a autoři jejich uvedení výslovně nezakázali, popřípadě pseudonymy autorů,

c)

obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a trvalý pobyt osoby, která neperiodickou publikaci vydala (dále jen „vydavatel“),

d)

rok prvního vydání, je-li znám,

e)

u děl přeložených původní název díla a označení vydání, z něhož byl pořízen překlad,

f)

označení nositele autorských práv,

g)

číslo Mezinárodního standardního číslování knih, pokud bylo uděleno,

h)

obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a trvalý pobyt osoby, která neperiodickou publikaci vyrobila, a rok, ve kterém byla tato publikace vydána.

(2)

Vydavatel je povinen zajistit, aby neperiodická publikace obsahovala údaje podle odstavce 1.

(3)

Neperiodická publikace, která neobsahuje údaje podle odstavce 1, nesmí být veřejně šířena.

§ 3

[Povinné výtisky]

(1)

Vydavatel je povinen bezplatně a na svůj náklad odevzdat z každého vydání neperiodické publikace do 30 dnů ode dne vydání1 stanovený počet publikací (dále jen „povinné výtisky“), s výjimkou uvedenou v odstavci 2, těmto příjemcům:

a)

dva povinné výtisky Národní knihovně České republiky,

b)

jeden povinný výtisk Moravské zemské knihovně v Brně,

c)

jeden povinný výtisk Vědecké knihovně v Olomouci,

d)

jeden regionální povinný výtisk Městské knihovně v Praze a místně příslušné krajské knihovně podle sídla vydavatele.

(2)

Vydavatel neperiodické publikace pořízené slepeckým písmem je povinen odevzdat jeden povinný výtisk Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana v Praze.

(3)

Má-li odevzdaný povinný výtisk vady po stránce technického zpracování, je jeho příjemce oprávněn požadovat jeho výměnu za bezvadný. Toto právo může uplatnit do tří měsíců ode dne, kdy mu byl výtisk doručen, jinak jeho právo zaniká. Vydavatel je povinen výměnu provést ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy mu došel projev vůle příjemce, jímž uplatnil právo na výměnu.

§ 4

[Povinná nabídka]

Vydavatel je povinen od každé neperiodické publikace, kterou vydává, písemně nabídnout ke koupi7 jeden výtisk knihovnám určeným vyhláškou Ministerstva kultury, a to do 30 dnů ode dne jejich vydání. Lhůta pro přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy činí jeden měsíc od doručení nabídky. Nebude-li nabídka přijata v této lhůtě, právo na uzavření kupní smlouvy zaniká.

§ 5

[Pokuty]

(1)

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že veřejně šíří neperiodickou publikaci, která neobsahuje údaje podle § 2 odst. 1.

(2)

Vydavatel neperiodické publikace se dopustí přestupku tím, že

a)

nezajistí, aby neperiodická publikace obsahovala údaje podle § 2 odst. 1,

b)

neodevzdá povinné výtisky neperiodické publikace podle § 3, nebo

c)

nesplní nabídkovou povinnost podle § 4.

(3)

Za přestupek lze uložit pokutu do

a)

15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c),

b)

25 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,

c)

50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) nebo b).

(4)

Přestupky podle tohoto zákona projednává krajský úřad. Jde-li o přestupek podle odstavce 2, místní příslušnost krajského úřadu se řídí sídlem nebo místem trvalého pobytu vydavatele neperiodické publikace.

§ 5a

[Výkon přenesené působnosti]

Působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

§ 5b

zrušen

§ 6

[Zrušovací ustanovení]

Zrušuje se zákon České národní rady č. 106/1991 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění zákona České národní rady č. 281/1991 Sb.

§ 7

[Působnost v přechodném období]

Ustanovení § 2 odst. 3 se nevztahuje na publikace vydané před účinností tohoto zákona.

§ 8

[Účinnost]

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.Poznámky pod čarou:

§ 2 odst. 1 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb.

§ 1 zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů.

§ 59 odst. 3 písm. d) zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

Zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 89/1993 Sb. a zákona č. 311/1993 Sb.

§ 2 písm. f) a g) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

§ 2 odst. 1 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb.

Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb., zákona č. 513/1991 Sb. a zákona č. 68/1993 Sb.

Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění zákona č. 157/1989 Sb.

§ 20b a násl. občanského zákoníku.

Zákon ČNR č. 161/1992 Sb., o registraci církví a náboženských společností. Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb. a zákona č. 117/1994 Sb.

§ 2 odst. 1 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb.

§ 43a a násl. a § 588 a násl. občanského zákoníku.

Poznámky pod čarou:
1

§ 2 odst. 1 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb.

2

§ 1 zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů.

3

§ 59 odst. 3 písm. d) zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

4

Zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 89/1993 Sb. a zákona č. 311/1993 Sb.

5

§ 2 písm. f) a g) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

6

Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb., zákona č. 513/1991 Sb. a zákona č. 68/1993 Sb.

Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění zákona č. 157/1989 Sb.

§ 20b a násl. občanského zákoníku.

Zákon ČNR č. 161/1992 Sb., o registraci církví a náboženských společností. Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb. a zákona č. 117/1994 Sb.

7

§ 43a a násl. a § 588 a násl. občanského zákoníku.