Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

89/1995 Sb. znění účinné od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2026
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 277/2019 Sb.

1.1.2024

zákonem č. 471/2022 Sb.

1.4.2023

zákonem č. 261/2021 Sb.

1.2.2022

Více...

89

 

ZÁKON

ze dne 20. dubna 1995

o státní statistické službě

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

(§ 1-29)

§ 1

Státní statistická služba

(1)

Státní statistická služba je činnost, která zahrnuje získávání údajů, vytváření statistických informací o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji České republiky a jejích jednotlivých částí, poskytování statistických informací a jejich zveřejňování. Její součástí je též zajišťování srovnatelnosti statistických informací a plnění závazků z mezinárodních smluv v oblasti statistiky, kterými je Česká republika vázána.

(2)

Součástí státní statistické služby není shromažďování nebo vyžadování informací a podkladů prováděné na základě zvláštních zákonů1 k jiným než statistickým účelům.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)

individuálním údajem údaj týkající se jednotlivé právnické nebo fyzické osoby, získaný pro statistické účely podle tohoto zákona,

b)

důvěrným statistickým údajem takový údaj, který umožňuje přímou nebo nepřímou identifikaci jednotlivé právnické osoby nebo který je osobním údajem fyzické osoby podle zvláštního zákona,2a

c)

anonymním údajem takový individuální údaj, který buď v původním tvaru nebo ani po provedeném zpracování neumožňuje přímou, popřípadě nepřímou identifikaci jednotlivé právnické nebo fyzické osoby,

d)

přímou identifikací identifikace jednotlivé právnické nebo fyzické osoby na základě jakéhokoliv identifikátoru, který lze použít bez nutnosti vynaložit ke zjištění identity dané osoby nepřiměřeného času a úsilí,

e)

nepřímou identifikací možnost odvodit totožnost jednotlivé právnické nebo fyzické osoby jiným způsobem než způsobem uvedeným v písmenu d),

f)

statistickou informací informace sociálního, ekonomického, demografického nebo ekologického charakteru, která vznikla agregací individuálních údajů,

g)

statistickým účelem užití pro číselný, slovní nebo grafický popis hromadných jevů a procesů ve společnosti, národním hospodářství a životním prostředí pomocí statistických informací,

h)

statistickým zjišťováním získávání individuálních údajů od zpravodajských jednotek pro statistické účely podle tohoto zákona,

i)

zpravodajskou jednotkou právnická osoba, organizační složka státu nebo fyzická osoba, od nichž se požaduje poskytnutí individuálních údajů ve statistickém zjišťování podle tohoto zákona,

j)

zpravodajskou povinností povinnost zpravodajských jednotek poskytnout požadované individuální statistické údaje včas, úplně, správně a pravdivě pro statistická zjišťování, uvedená v programu statistických zjišťování,

k)

ekonomickým subjektem každá právnická osoba, organizační složka státu, která je účetní jednotkou2c , podílový fond, a dále fyzická osoba, která má podle zvláštního právního předpisu postavení podnikatele,2

l)

identifikačním číslem osoby (dále jen „identifikační číslo“) číselný kód, který slouží k identifikaci ekonomického subjektu,

m)

identifikačním číslem provozovny číselný kód, který slouží k identifikaci provozovny osoby, která vykonává činnost stanovenou živnostenským zákonem,

n)

identifikačním kódem vnitřní jednotky číselný kód, který slouží k její identifikaci,

o)

vnitřní jednotkou statistická jednotka, která podrobněji rozčleňuje územní strukturu (místní jednotka) nebo strukturu podle činností (činnostní jednotka) ekonomického subjektu; místní jednotka a činnostní jednotka jsou vytvořeny podle předpisů Evropských společenství2d ke statistickým registrům,

p)

zemědělskou činností zemědělská výroba rostlinná a živočišná, včetně zelinářství, zahradnictví, včelařství, rybářství, chovu kožešinových a jiných zvířat, dále lov a odchyt zvěře, výroba zemědělských výrobků, pěstování lesa a těžba dřeva, jakož i poskytování služeb pro zajištění těchto činností,

q)

ochranou důvěrných statistických údajů souhrn opatření a nástrojů, které zajišťují takové nakládání s důvěrnými údaji ze statistických zjišťování, prováděných státní statistickou službou, a s údaji získanými z administrativních zdrojů, aby nemohly být neoprávněně změněny, zničeny, ztraceny, přeneseny či jinak zneužity a sloužily jen pro statistické účely; této ochraně podléhají též sdružené údaje za více právnických nebo fyzických osob, z nichž lze bez vynaložení nepřiměřeného času a úsilí určit nebo zjistit, které osoby se tento údaj týká,

r)

místem obvyklého pobytu cizince adresa místa pobytu, která je uvedena v jeho povolení k pobytu, jde-li o cizince s povolením k pobytu nebo s povolením k přechodnému pobytu, nebo jde-li o cizince, který v České republice pobývá na základě uděleného dlouhodobého víza podle zvláštního zákona2e; místem obvyklého pobytu cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního zákona2f, adresa, která je uvedena na průkazu povolení k pobytu azylanta,

s)

statistickými obvody nejmenší územní jednotky, z nichž se skládají katastrální území a základní sídelní jednotky, jejichž síť vykrývá celé území České republiky, které slouží k podrobnému popisu území a vytváření statistických zón,

t)

základní sídelní jednotkou jednotka představující části území obce s jednoznačnými územně technickými a urbanistickými podmínkami nebo spádová území seskupení objektů obytného nebo rekreačního charakteru,

u)

územně technickou jednotkou jednotka, která je vymezena jako katastrální území nebo jeho část, oddělená hranicí základní územní jednotky, tj. hranicí obce, městského obvodu či městské části,

v)

základní územní jednotkou území obce nebo vojenského újezdu a v případě, že je obec členěna2g , území městského obvodu nebo městské části,

w)

sektorem veřejných institucí organizační složky státu, územní samosprávné celky, státní a ostatní mimorozpočtové fondy, veřejné vysoké školy, zdravotní pojišťovny a ostatní organizace zařazené Českým statistickým úřadem do tohoto sektoru.

§ 3

Orgány vykonávající státní statistickou službu

(1)

Státní statistickou službu vykonává Český statistický úřad, který je ústředním správním úřadem.

(2)

V čele Českého statistického úřadu stojí předseda, kterého na návrh vlády jmenuje a odvolává prezident republiky. S funkcí předsedy Českého statistického úřadu je neslučitelné členství v politické straně nebo politickém hnutí. Předsedovi Českého statistického úřadu náleží plat a další náležitosti související s výkonem jeho funkce ve stejném rozsahu jako prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu podle zvláštního zákona. Předseda Českého statistického úřadu se považuje za služební orgán podle zákona o státní službě.

(3)

Předsedu Českého statistického úřadu zastupuje místopředseda Českého statistického úřadu, kterého jmenuje a odvolává předseda Českého statistického úřadu. Jmenuje-li předseda Českého statistického úřadu více místopředsedů, určí pořadí jejich zastupování.

(4)

Předseda Českého statistického úřadu a místopředseda Českého statistického úřadu jsou oprávněni dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službě.

(5)

Za podmínek a v rozsahu stanovených tímto zákonem mohou státní statistickou službu vykonávat ministerstva a jiné ústřední správní úřady (dále jen „ministerstva“). Postupují přitom podle metodiky stanovené Českým statistickým úřadem a projednané s ministerstvy.

(6)

Orgány vykonávající státní statistickou službu jsou povinny zajistit ochranu důvěrných statistických údajů způsobem stanoveným tímto zákonem. Obsahují-li důvěrné statistické údaje též osobní údaje, podléhají tyto osobní údaje ochraně způsobem stanoveným zvláštním zákonem.

§ 4

Působnost Českého statistického úřadu

(1)

Český statistický úřad zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro statistické účely a poskytuje statistické informace státním orgánům, orgánům územní samosprávy, veřejnosti a do zahraničí. Zajišťuje vzájemnou srovnatelnost statistických informací ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku. K tomu

a)

stanoví metodiku statistických zjišťování, jejich zpracování a využití a obsahové vymezení statistických ukazatelů potřebné pro posuzování sociální, ekonomické, demografické a ekologické úrovně České republiky a jejích jednotlivých částí a pro posuzování jejího vývoje,

b)

sestavuje program statistických zjišťování,

c)

provádí statistická zjišťování,

d)

sestavuje souhrnné statistické charakteristiky vývoje národního hospodářství a jeho jednotlivých částí,

e)

sestavuje národní účty a stanoví jejich metodiku,

f)

vypracovává makroekonomické analýzy a analýzy vybraných charakteristik sociálního, ekonomického, demografického a ekologického vývoje České republiky a jejích jednotlivých krajů,

g)

zpracovává projekce demografického vývoje,

h)

sestavuje statistiky stavu a pohybu obyvatelstva (dále jen "statistika obyvatelstva"),

i)

provádí konjunkturální průzkumy,

j)

vydává, zveřejňuje a poskytuje statistické informace, včetně metodiky jejich zjišťování, informuje veřejnost o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji České republiky a jejích jednotlivých částí,

k)

sleduje dodržování povinností v oblasti státní statistické služby a ukládá správní tresty za jejich porušení,

l)

vytváří a spravuje statistické klasifikace, statistické číselníky a statistické registry a poskytuje z nich informace,

m)

poskytuje statistické informace do zahraničí,

n)

spolupracuje s mezinárodními organizacemi; zejména se podílí na tvorbě statistiky Evropských společenství,2b

o)

využívá identifikační čísla a identifikační čísla provozoven a v případech stanovených zvláštním zákonem2i je přiděluje,

p)

vykonává státní správu na úseku zpracování výsledků voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků, Parlamentu České republiky, do Evropského parlamentu konaných na území České republiky a volby prezidenta republiky a zpracování výsledků celostátního referenda v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy.

(2)

Český statistický úřad dále

a)

shromažďuje zahraniční statistické informace, zejména pro účely porovnání úrovně sociálního, ekonomického, demografického a ekologického vývoje státu se zahraničím; získané informace i výsledky porovnání poskytuje státním orgánům i veřejnosti,

b)

vydává Statistickou ročenku České republiky, další odborné publikace a časopisy,

c)

zajišťuje vývoj nových statistických metod.

(3)

Český statistický úřad koordinuje státní statistickou službu, kterou vykonávají ministerstva. K tomu

a)

vede přehled o činnostech, které ministerstva v oblasti státní statistické služby vykonávají, a působí k tomu, aby dodržovala opatření stanovená tímto zákonem k ochraně důvěrných statistických údajů,

b)

spolupracuje s ministerstvy při přípravě programu statistických zjišťování a dbá, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování zpravodajských jednotek,

c)

sjednocuje metodické postupy pro statistická zjišťování prováděná ministerstvy a poskytuje jim při zajišťování úkolů státní statistické služby metodickou pomoc.

(4)

Český statistický úřad je správcem základního registru osob2i.

§ 5

Záruky nestrannosti státní statistické služby

Český statistický úřad

a)

při výkonu státní statistické služby se řídí zákony a ostatními právními předpisy, uplatňuje odborná hlediska, požadavky na praktické využití a profesionální etiku a používá vědecké metody statistické práce,

b)

je nezávislý při vytváření statistických informací. Při získávání údajů a zpracování a vyhodnocování statistických informací postupuje tak, aby nebyla narušena objektivita informací a nebyly omezeny nebo zkresleny zveřejňované údaje.

§ 6

Česká statistická rada

(1)

Český statistický úřad zřizuje jako svůj poradní orgán Českou statistickou radu (dále jen "rada").

(2)

V čele rady je předseda Českého statistického úřadu. Členy rady jmenuje a odvolává předseda Českého statistického úřadu z řad odborníků statistické teorie a praxe. Rada má nejvýše 25 členů. Funkce člena rady je čestná.

(3)

Rada projednává návrh programu statistických zjišťování, vyjadřuje se k návrhům statistických zjišťování bez zpravodajské povinnosti a posuzuje potřebnost údajů poskytovaných podle § 9 odst. 1 pro Český statistický úřad. Další úkoly, způsob práce a svolávání jednání rady upravuje její statut, který vydá předseda Českého statistického úřadu.

§ 7

Působnost ministerstev

(1)

Ministerstva vykonávají státní statistickou službu v rozsahu, který pro ně vyplývá z programu statistických zjišťování, a dále v rozsahu, který vyplývá ze statistických zjišťování prováděných ministerstvy mimo program statistických zjišťování.

(2)

Do programu statistických zjišťování Český statistický úřad zahrne ministerstva po dohodě s nimi.

(3)

Ministerstva mohou provádět statistická zjišťování mimo program statistických zjišťování pouze v oboru své působnosti a po předchozím projednání s Českým statistickým úřadem.

§ 8

Statistická zjišťování u fyzických osob

Ve statistických zjišťováních, při nichž mají fyzické osoby zpravodajskou povinnost, se mohou zjišťovat pouze údaje o

a)

jménu a příjmení, rodném čísle, trvalém pobytu, popřípadě místě podnikání osoby, která údaje poskytuje,

b)

podnikatelské činnosti,3

c)

nemovitostech, které fyzická osoba vlastní nebo které má pronajaty, a o výnosech z nich,

d)

zemědělské činnosti, i když není provozována jako podnikatelská činnost,

e)

technických prostředcích využívaných pro zemědělskou činnost,

f)

výměře a využití zemědělské půdy sloužící mimoprodukčním funkcím zemědělství.

§ 9

Využití administrativních zdrojů údajů

(1)

Orgány vykonávající státní statistickou službu využívají údaje, které ministerstva a jiné správní úřady získávají nebo shromažďují na základě zvláštních právních předpisů.4 Ministerstva a jiné správní úřady jsou povinny potřebné údaje na jejich žádost včas a bezplatně poskytnout, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2)

Český statistický úřad může požadovat

a)

z údajů získaných při správě daní individuální údaje z daňových přiznání nebo vyúčtování a účetních výkazů fyzických a právnických osob, pokud jsou orgány Finanční správy České republiky nebo orgány Celní správy České republiky zpracovány a jsou-li centrálně dostupné v elektronické podobě, a to pro potřeby sestavování národních účtů podle požadavků Evropského systému národních a regionálních účtů ve Společenství4b a pro potřeby vedení statistických registrů4c a pro potřeby sčítání lidu, domů a bytů; poskytnutí informací podle tohoto ustanovení není porušením mlčenlivosti podle daňového řádu,

b)

z údajů získaných v celním řízení o propuštění zboží do navrženého celního režimu, údaje stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství4d,

c)

z údajů získaných při provádění sociálního zabezpečení5d tyto údaje:

1.

obchodní firmu nebo název, u právnických osob sídlo, u podnikajících fyzických osob adresu místa trvalého pobytu a adresu místa podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu, a identifikaci plátce pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který je právnickou osobou, organizační složkou státu nebo osobou samostatně výdělečně činnou; identifikací se rozumí identifikační číslo, popřípadě u fyzických osob rodné číslo, pokud jim identifikační číslo nebylo přiděleno nebo není při provádění sociálního zabezpečení evidováno,

2.

počet fyzických osob, za něž je povinen odvádět zaměstnavatel pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

(3)

Orgány územní samosprávy poskytují pro statistické účely a vedení statistických registrů Českému statistickému úřadu na požádání bezplatně údaje ze svých informačních systémů. Ministerstva vykonávající státní statistickou službu mohou od orgánů územní samosprávy požadovat bezplatné poskytnutí údajů pro statistické účely jen po předchozím souhlasu Českého statistického úřadu.

(4)

Český statistický úřad využívá individuální údaje subjektů zařazených do sektoru veřejných institucí pro statistické účely související s propočtem schodku a dluhu a pro sestavení čtvrtletních a ročních nefinančních a finančních účtů za tento sektor podle požadavků Evropských společenství5f.

(5)

Údaje poskytované Českému statistickému úřadu podle odstavců 1 až 3 se předávají ve formě, která neumožňuje přímé určení fyzické nebo právnické osoby, které se týkají, pokud tím nebude zmařen účel, pro který se tyto údaje poskytují.

(6)

Pro využití ke statistickým účelům je možné sdružovat údaje a informační systémy sloužící k rozdílným účelům.

(7)

Ministerstva a jiné správní úřady jsou povinny sdělit Českému statistickému úřadu, které údaje získávají na základě zvláštních zákonů 4 nebo které se u nich shromažďují.

§ 9a

zrušen

§ 10

Program statistických zjišťování

(1)

Program statistických zjišťování stanoví Český statistický úřad vyhláškou, kterou vypracovává v součinnosti s ministerstvy a jinými správními úřady a vyhlásí5i vždy nejpozději do 30. listopadu předcházejícího roku.

(2)

V programu se u každého statistického zjišťování uvádí

a)

účel statistického zjišťování a jeho obsah,

b)

okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost,

c)

způsob statistického zjišťování,

d)

periodicita a lhůty k poskytnutí údajů,

e)

orgán provádějící statistické zjišťování.

(3)

U statistických zjišťování uvedených v programu statistických zjišťování mají zpravodajské jednotky zpravodajskou povinnost.

§ 11

Statistická zjišťování bez zpravodajské povinnosti

Jiná statistická zjišťování než ta, která jsou uvedena v programu statistických zjišťování, mohou být prováděna jen bez zpravodajské povinnosti na základě dobrovolného poskytování individuálních údajů.

§ 12

Statistika obyvatelstva a sčítání lidu, domů a bytů

Ve statistice obyvatelstva se vedou statistické informace o narození dětí, úmrtí, uzavření manželství, rozvodech a změnách místa trvalého pobytu. Pro vytváření těchto informací jsou státní orgány a poskytovatelé zdravotních služeb podle povahy své činnosti povinni poskytovat Českému statistickému úřadu důvěrné statistické údaje o rodném čísle, adrese místa trvalého pobytu, místu obvyklého pobytu cizince a místu obvyklého pobytu cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního zákona, státním občanství, porodní charakteristice narozeného dítěte, rodinném stavu, pořadí manželství (rozvodu), počtu nezletilých dětí v rozvádějících se manželstvích, příčinách rozvratu manželství, pokud byly zjištěny, příčině smrti, délce života zemřelého kojence, místě a čase sledované události.

§ 12a

Cenzový informační systém

(1)

Pro účely tohoto zákona a splnění povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti migrace a mezinárodní ochrany, evropské demografické statistiky, sčítání lidu, domů a bytů15 se zřizuje cenzový informační systém jako informační systém veřejné správy16.

(2)

Správu tohoto neveřejného informačního systému veřejné správy zajišťuje Český statistický úřad.

(3)

Při zřízení cenzového informačního systému Digitální a informační agentura zajistí prostřednictvím služeb základních registrů převod agendového identifikátoru fyzické osoby na agendový identifikátor fyzické osoby Českého statistického úřadu.

(4)

Digitální a informační agentura poskytuje Českému statistickému úřadu agendový identifikátor nově založených fyzických osob v základním registru obyvatel prostřednictvím k tomu určených služeb.

§ 13

Zemědělské soupisy

(1)

Zemědělské soupisy provádí Český statistický úřad nebo Ministerstvo zemědělství v součinnosti s obcemi. Obce zajišťují zejména sběr požadovaných údajů na formulářích, které obdrží od orgánu, který soupis provádí; tento orgán hradí obcím náklady, které jim s touto činností vzniknou.

(2)

Osoby, které obec zajištěním prací při zemědělských soupisech pověří, jsou oprávněny seznamovat se s důvěrnými statistickými údaji potřebnými ke splnění jim uložených prací; tyto údaje nesmějí zveřejňovat, ani nikomu sdělovat, a mohou je poskytnout pouze zaměstnancům orgánu, který zemědělský soupis provádí.

§ 14

Součinnost obcí

Orgánům provádějícím statistická zjišťování u fyzických osob poskytují obce v dohodnutém rozsahu a za náhradu vzniklých nákladů potřebnou pomoc.

§ 15

Podmínky plnění zpravodajské povinnosti

(1)

Náklady spojené se splněním zpravodajské povinnosti, které vzniknou zpravodajské jednotce, nese tato jednotka sama.

(2)

Orgány vykonávající státní statistickou službu jsou povinny pro provedení statistických zjišťování zaslat zpravodajské jednotce bezplatně tiskopisy, popřípadě technické nosiče informací a poskytnout jí potřebnou metodickou pomoc.

(3)

Splnění zpravodajské povinnosti nelze odmítnout s odvoláním na ustanovení zvláštních předpisů o dodržování obchodního tajemství.

§ 16

Povinnost mlčenlivosti a ochrana důvěrných statistických údajů

(1)

Zaměstnanci orgánů vykonávajících státní statistickou službu nebo fyzické osoby, které zajišťují zpracování statistických zjišťování nebo sběr údajů pro zemědělské soupisy, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných statistických údajích, se kterými se seznámí. Za tímto účelem jsou povinni při nástupu do zaměstnání nebo před zahájením příslušných prací složit slib mlčenlivosti.

(2)

Slib mlčenlivosti zní: "Slibuji na svou čest a svědomí, že nezveřejním, nikomu nesdělím ani neumožním seznámit se s důvěrnými statistickými údaji získanými pro statistické účely, se kterými se seznámím v souladu s ustanoveními zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a že tyto údaje využiji jen pro účel, pro který byly určeny." Slib mlčenlivosti se skládá do rukou příslušného ministra, vedoucího příslušného správního úřadu nebo orgánu nebo osoby jím pověřené.

(3)

Slib je složen, jestliže po jeho přečtení prohlásí ten, kdo slib skládá, "Tak slibuji." a stvrdí složení slibu vlastnoručním podpisem na příslušné listině. Na listině musí být uvedeno též datum složení slibu.

(4)

Poskytnutí nebo uveřejnění důvěrného statistického údaje za podmínek stanovených tímto zákonem ( § 17) není porušením povinnosti mlčenlivosti.

(5)

Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací.

(6)

Osobám, které nesloží slib mlčenlivosti, nesmějí orgány vykonávající státní statistickou službu umožnit seznámit se s důvěrnými statistickými údaji.

§ 17

Poskytování důvěrných statistických údajů

(1)

Orgány vykonávající státní statistickou službu

a)

mohou si poskytnout navzájem důvěrné statistické údaje, pokud je potřebují pro zajištění státní statistické služby, a to způsobem, který zajišťuje ochranu jejich důvěrnosti; tímto způsobem si mohou navzájem poskytnout též důvěrné statistické údaje pro tvorbu statistiky Evropských společenství,6

b)

mohou, jestliže je to nezbytné pro plnění jejich úkolů při vytváření statistických informací, předat důvěrné statistické údaje jiné osobě, která na základě smlouvy zajišťuje jejich zpracování pro statistické účely,

c)

mohou předat důvěrný statistický údaj do zahraničí, jestliže je to nezbytné ke splnění závazků z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a jestliže přejímající strana zajistí alespoň takovou ochranu tohoto údaje, jaká je mu poskytována v České republice,

d)

poskytnou důvěrný statistický údaj soudu, je-li to nezbytné pro rozhodnutí o porušení povinnosti mlčenlivosti stanovené tímto zákonem,

e)

poskytují důvěrné statistické údaje pro účely tvorby statistiky Evropských společenství v souladu s právem Evropských společenství,6a

 

f)

předávají důvěrné statistické údaje pro účely vědeckého výzkumu na základě smlouvy, která stanoví splnění podmínek ochrany těchto údajů a přesný způsob jejich využití v souladu s právem Evropských společenství6b, a to právnickým osobám, jejichž základním posláním je vědecký výzkum; údaje se poskytnou ve formě neumožňující přímé určení zpravodajské jednotky, které se poskytnuté údaje týkají,

g)

předávají individuální údaje České národní bance pro statistické účely, jestliže je to nezbytné ke splnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika nebo Česká národní banka vázána.

(2)

Ve výjimečných případech mohou orgány vykonávající státní statistickou službu důvěrný statistický údaj uveřejnit, poskytnout nebo využít k jinému než statistickému účelu, pokud tak stanoví zvláštní zákon7, nebo jestliže osoba, jíž se tento údaj týká, dala k takovému zveřejnění, poskytnutí nebo využití souhlas. Jde-li o údaj o právnické osobě, musí být souhlas podepsán statutárním orgánem. Souhlas musí mít písemnou formu a musí z něho být zřejmé, o jaký důvěrný statistický údaj jde, jak a kým má být využit. Osoba, jíž se údaj týká, může souhlas kdykoliv odvolat, odvolání nemůže mít zpětnou účinnost.

(3)

Nelze-li v určitém souboru stanoveném metodikou statistického zjišťování získat více než jeden údaj, orgány vykonávající státní statistickou službu mohou zveřejnit nebo poskytnout i údaj týkající se jediného případu, pokud s přihlédnutím k okolnostem nelze určit nebo zjistit, které osoby se tento údaj týká.

(4)

Na činnost osob uvedených v § 17 se při zpracování důvěrných statistických údajů o fyzických osobách pro účely statistické vztahuje zvláštní zákon,2a s výjimkou § 5 odst. 1 písm. c).

§ 18

Poskytování statistických informací a anonymních údajů

(1)

Český statistický úřad seznamuje veřejnost s výsledky statistických zjišťování prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, vlastních publikací i jiných médií a způsobem umožňujícím dálkový přístup7a a dále

a)

poskytuje požadované vytvořené statistické informace bezplatně Parlamentu, prezidentu republiky, vládě, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, ministerstvům a jiným správním úřadům, soudům, České národní bance, Bezpečnostní informační službě, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a orgánům územní samosprávy,

b)

poskytuje vytvořené statistické informace a anonymní údaje každému, kdo o to požádá, a to za úplatu ve výši nutných nákladů souvisejících s pořízením kopií, cenou nosičů a s odesláním vytvořených statistických informací a anonymních údajů,

c)

může vypracovat a poskytnout další statistické informace, a to na základě smlouvy za cenu stanovenou dohodou.

(2)

Do zahraničí se poskytují statistické informace bezplatně, jen je-li zajištěna vzájemnost nebo pokud tak stanoví mezinárodní smlouva nebo ujednání. Jinak platí pro poskytování statistických informací do zahraničí ustanovení odstavce 1 o poskytování statistických informací za úplatu.

(3)

Statistické informace zveřejňuje Český statistický úřad ve lhůtách, v rozsahu a způsobem, který předem oznámí ve hromadných sdělovacích prostředcích, vlastních publikacích i jiných médiích a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4)

Statistickou informaci zjištěnou nebo vytvořenou zpracováním získaných údajů ve statistice obyvatelstva lze poskytnout a zveřejnit i tehdy, týká-li se jediného případu. Tato informace nesmí obsahovat jméno a příjmení, rodné číslo, úplné datum narození ani úplnou adresu místa pobytu fyzické osoby, které se tyto údaje týkají. Rovněž nelze poskytnout nebo zveřejnit údaj týkající se jediného případu, pokud s přihlédnutím k okolnostem lze určit nebo zjistit, které osoby se tento údaj týká.

(5)

Ustanovení odstavců 1 a 2 platí obdobně i pro zveřejňování a poskytování statistických informací ministerstvy, která vykonávají státní statistickou službu. Mezinárodním organizacím poskytují ministerstva statistické informace zveřejněné Českým statistickým úřadem. Pokud ministerstva poskytují jiné statistické informace, informují o poskytnutí statistických informací Český statistický úřad.

§ 19

Statistické klasifikace a statistické číselníky

(1)

Český statistický úřad ve spolupráci s ministerstvy vytváří statistické klasifikace a statistické číselníky (dále jen "klasifikace") a poskytuje z nich informace.

(2)

Vydání klasifikace oznamuje Český statistický úřad ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv s uvedením místa, kde jsou klasifikace k dispozici.

(3)

Klasifikace jsou závazné pro orgány vykonávající státní statistickou službu a pro zpravodajské jednotky při poskytování údajů pro statistická zjišťování, při jejich zpracování a dále v těch případech, kdy tak stanoví zvláštní právní předpis.8

§ 19a

Statistické registry

(1)

Český statistický úřad vede registr ekonomických subjektů a registr sčítacích obvodů a budov. V rozsahu stanoveném tímto zákonem jsou registry veřejným seznamem.

(2)

Pro potřeby státní statistické služby, zejména pro přípravu statistických zjišťování, vytváří Český statistický úřad zemědělský registr.

(3)

Registry uvedené v odstavcích 1 a 2 vytvářejí vzájemně propojenou soustavu.

(4)

Ve statistických registrech podle odstavců 1 a 2 se u všech v nich vedených údajích zpracovávají a evidují rovněž změny těchto údajů.

§ 20

Registr ekonomických subjektů

(1)

Český statistický úřad zapíše ekonomický subjekt do registru ekonomických subjektů na základě údajů, které získal podle zvláštních zákonů 9 nebo podle tohoto zákona. Zápis do registru má pouze evidenční význam.

(2)

Do registru ekonomických subjektů se zapisují tyto údaje

a)

identifikační číslo,

b)

obchodní firma (název),

c)

u právnických osob a organizačních složek státu sídlo, u fyzických osob místo podnikání,

d)

územní identifikace sídla a místa podnikání, poštovní adresa, popřípadě telekomunikační spojení,

e)

předmět podnikání nebo jiné činnosti,

f)

právní forma ,

g)

datum vzniku právnické osoby a organizační složky státu; u fyzické osoby datum vydání povolení nebo dokladu o registraci nebo zápisu opravňujícího ji k podnikání,

h)

datum a příčinu zániku právnické osoby a organizační složky státu; u fyzické osoby datum a příčinu zániku oprávnění podnikat,

i)

kategorie velikosti ekonomického subjektu,

j)

sektor pro národní účty (zařazení do klasifikace),

k)

u fyzické osoby rodné číslo,

l)

počet zaměstnanců,

m)

výše příjmu (výnosu),9a

n)

výše základního kapitálu9b nebo nadačního jmění9c nebo kmenového jmění,9d

o)

výměra obhospodařované zemědělské a lesní půdy,

p)

výměra obhospodařované orné půdy,

r)

skutečnost, zda subjekt skutečně podniká, či nikoliv,

s)

hodnota zboží přijatého za příslušné kalendářní období z ostatních členských zemí Evropských společenství,

t)

hodnota zboží odeslaného za příslušné kalendářní období do ostatních členských zemí Evropských společenství,

u)

agendový identifikátor fyzické osoby9e.

(3)

Do registru ekonomických subjektů se zapisují také vnitřní jednotky ekonomického subjektu. Údaje potřebné pro zápis vnitřní jednotky do registru je ekonomický subjekt povinen sdělit, pokud ho o to Český statistický úřad požádá.

(4)

Z údajů o vnitřních jednotkách se do registru ekonomických subjektů zapisují

a)

identifikační kód,

b)

typ vnitřní jednotky,

c)

název,

d)

adresa a územní identifikace,

e)

předmět činnosti,

f)

datum vzniku,

g)

datum zániku,

h)

kategorie velikosti,

i)

počet zaměstnanců,

j)

objem tržeb,

k)

identifikační číslo provozovny.

(5)

Je-li vnitřní jednotkou ubytovací zařízení, pak se kromě údajů podle odstavce 4 dále zapisují

a)

druh kategorie a sezonnost ubytovacího zařízení,

b)

kapacita ubytovacího zařízení využívaná pro přechodné ubytování osob,

c)

počet osob zabezpečujících provoz ubytovacího zařízení.

(6)

Český statistický úřad registr ekonomických subjektů průběžně aktualizuje. Za tím účelem je oprávněn jednou do roka požádat ekonomický subjekt o sdělení potřebných údajů. Ekonomický subjekt je povinen jeho žádosti ve stanovené lhůtě vyhovět.

(7)

Údaje za místní jednotku uvedené v odstavci 2 písm. a) až j), v odstavci 4 písm. a) až h) a v odstavci 5 písm. a) jsou veřejné údaje a poskytují se každému, kdo o to požádá.

(8)

Údaje uvedené v odstavci 2 písm. k) až t), odstavci 4 o činnostních jednotkách, v odstavci 4 písm. i) a j) o místních jednotkách a v odstavci 5 písm. b) a c) jsou neveřejné, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak9f . Český statistický úřad je poskytne ministerstvu, které zajišťuje státní statistickou službu a dále jinému státnímu orgánu nebo orgánu územní samosprávy, jestliže tento orgán bude k získání požadovaného údaje oprávněn podle zvláštního zákona a nepůjde-li o údaj získaný pro statistické účely.

§ 20a

Registr sčítacích obvodů a budov

(1)

V registru sčítacích obvodů a budov Český statistický úřad vede údaje o sčítacích obvodech, zapisuje prvky územní identifikace a údaje o budovách nacházejících se na území České republiky na základě údajů, které získal podle zvláštních právních předpisů9g nebo podle tohoto zákona.

(2)

Registr sčítacích obvodů a budov představuje hierarchicky uspořádanou soustavu evidovaných objektů, která podchycuje jejich vzájemné vazby a změny v obsahu, čase a prostoru.

(3)

Součástí registru jsou prostorové údaje o přímé lokalizaci evidovaných jevů, které jsou vymezovány podle příslušných mapových podkladů9i .

(4)

V registru sčítacích obvodů a budov se evidují

a)

soustava územních prvků a územně evidenčních jednotek, která podchycuje územní, správní, sídelní a statistické struktury,

b)

budovy nebo jejich části (vchody) s přidělenými popisnými nebo evidenčními čísly.

(5)

Pro účely tohoto registru tvoří

a)

soustavu územních prvků: území České republiky, území regionu soudržnosti, území vyššího územního samosprávného celku, kraj, okres, obec, městský obvod, resp. městská část, základní územní jednotka, katastrální území9j , územně technická jednotka, základní sídelní jednotka, statistický obvod a parcela9j ,

b)

soustavu územně evidenčních jednotek: část obce, ulice a ostatní veřejná prostranství.

Do registru se o jednotlivých územních prvcích a územně evidenčních jednotkách zapisují rovněž velikostní kategorie a příslušnosti území ke správním obvodům.

(6)

Do registru sčítacích obvodů a budov se o budovách zapisují tyto údaje

a)

identifikační kód budovy,

b)

územní identifikace budovy, adresa a lokalizace,

c)

měsíc a rok dokončení budovy,

d)

měsíc a rok odstranění budovy,

e)

důvod odstranění budovy,

f)

druh vlastníka,

g)

obydlenost domu,

h)

počet bytů u budov s byty,

i)

zastavěná plocha budovy v m2,

j)

obestavěný prostor budovy v m3,

k)

podlahová plocha budovy v m2,

l)

počet nadzemních podlaží,

m)

charakter budovy,

n)

druh svislé nosné konstrukce,

o)

připojení na vodovod,

p)

připojení na odpad,

q)

připojení na plyn,

r)

způsob vytápění,

s)

vybavení domu výtahem,

t)

kód stavebního objektu9k,

u)

kód adresního místa9k,

v)

počet obyvatel evidovaných v budově.

(7)

U budov, ve kterých je alespoň jeden byt, jsou předmětem zápisu do registru sčítacích obvodů a budov i jednotlivé byty charakterizované těmito údaji

a)

identifikační kód bytu,

b)

pořadové číslo bytu,

c)

podlaží,

d)

obydlenost bytu,

e)

celková a obytná plocha bytu v m2,

f)

počet obytných místností,

g)

způsob vytápění,

h)

připojení bytu na plyn, vodovod, teplou vodu,

i)

vybavení bytu (koupelna, sprchový kout, záchod).

(8)

Český statistický úřad v registru sčítacích obvodů a budov zaznamenává změny údajů zapisovaných podle odstavců 5 až 7. K tomu využívá údaje získané z administrativních zdrojů, z pravidelných statistických šetření podle tohoto zákona a údaje získané při sčítání lidu, domů a bytů.

(9)

Identifikační kód budovy a identifikační kód bytu slouží k jednoznačné identifikaci budovy a bytu. Tyto identifikační kódy mají pouze evidenční význam a přiděluje je Český statistický úřad každé budově a každému bytu při jejich zápisu do registru sčítacích obvodů a budov.

(10)

Údaje uvedené v odstavci 5 a odstavci 6 s výjimkou písm. g) jsou veřejné a je možné je poskytnout každému za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem9m .

(11)

Údaje uvedené v odstavci 6 písm. g) a odstavci 7 jsou neveřejné. Český statistický úřad je poskytne ministerstvům, která zajišťují státní statistickou službu, a dále jinému státnímu orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku, jestliže tento orgán bude k získání požadovaných údajů oprávněn podle zvláštního zákona.

§ 20b

Zemědělský registr

(1)

V zemědělském registru se vedou informace o osobách, které provozují zemědělskou činnost, a to za předpokladu, že rozsah této jejich činnosti odpovídá některému z kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.

(2)

Registr obsahuje

a)

obchodní firmu, u právnických osob sídlo, u fyzických osob bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště,

b)

identifikační číslo,

c)

u fyzických osob rodné číslo,

d)

údaje získané ve statistickém zjišťování,

e)

kategorii hospodářské velikosti a výrobního zaměření,

f)

údaje o výrobních kvótách, subvencích a dotacích,

g)

agendový identifikátor fyzické osoby9e.

 

(3)

Je-li zapsaná osoba ekonomickým subjektem, vedou se v registru též její vnitřní jednotky ( § 20 odst. 3).

(4)

Zemědělský registr je neveřejný.

§ 20c

zrušen

§ 20d

zrušen

§ 21

zrušen

§ 21a

Aktualizace údajů v registru ekonomických subjektů

Digitální a informační agentura zpřístupní Českému statistickému úřadu pro aktualizaci registru ekonomických subjektů údaje z referenčních údajů základních registrů veřejné správy, a to o ekonomickém subjektu v rozsahu údajů uvedených v § 20 odst. 2 písm. a) až h) a u), a jde-li o údaje o provozovně, v rozsahu údajů uvedených v § 20 odst. 4 písm. a), c) až g) a k) tohoto zákona.

§ 22

zrušen

§ 23

Identifikační kód vnitřní jednotky

(1)

Identifikační kód slouží k jednoznačné identifikaci vnitřní jednotky a má pouze evidenční význam.

(2)

Identifikační kód přiděluje vnitřní jednotce Český statistický úřad a příslušnému ekonomickému subjektu ho sděluje vždy v souvislosti se statistickým zjišťováním.

§ 24

[Vyloučení SpŘ]

Na přidělování a ukončení platnosti identifikačního kódu vnitřní jednotky se ustanovení správního řádu nepoužijí.

Přestupky

§ 25

(1)

Fyzická osoba se jako zaměstnanec orgánu vykonávajícího státní statistickou službu nebo jako osoba, která zajišťuje zpracování statistických zjišťování nebo sběr údajů pro zemědělské soupisy, dopustí přestupku tím, že poruší povinnost mlčenlivosti podle § 16 odst. 1.

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 200 000 Kč.

§ 26

(1)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zpravodajská jednotka dopustí přestupku tím, že nesplní zpravodajskou povinnost podle § 10 odst. 3.

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

§ 26a

Přestupky podle tohoto zákona projednává

a)

orgán státní statistické služby, jehož zaměstnanec nebo osoba, kterou pověřil statistickým zjišťováním, povinnost mlčenlivosti porušili, jde-li o přestupky podle § 25 odst. 1,

b)

orgán státní statistické služby, při jehož statistickém zjišťování nebyla zpravodajská povinnost splněna, jde-li o přestupky podle § 26 odst. 1.

Zmocňovací a závěrečná ustanovení

§ 27

Český statistický úřad vyhláškou stanoví

a)

postup při přípravě programu statistických zjišťování ( § 10),

b)

program statistických zjišťování ( § 10),

c)

kritéria pro zápis do zemědělského registru podle § 20b odst. 1.

§ 28

(1)

Krajská statistická správa pro kraj Středočeský a Městská statistická správa pro hlavní město Prahu zanikají ke dni 1. července 1995. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců těchto správ, jakož i hmotný majetek a majetková práva včetně závazků souvisejících s tímto majetkem, jakož i jiná práva a závazky přecházejí dnem 30. června 1995 na Český statistický úřad.

(2)

Krajské statistické správy pro kraj Jihočeský, Západočeský, Severočeský, Východočeský, Jihomoravský a Severomoravský zanikají ke dni 1. ledna1996. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců těchto správ, jakož i hmotný majetek a majetková práva včetně závazků souvisejících s tímto majetkem, jakož i jiná práva a závazky přecházejí dnem 31. prosince 1995 na Český statistický úřad.

(3)

Ode dne účinnosti tohoto zákona do dne zániku stanoveného v odstavcích 1 a 2 použijí se na činnost krajských statistických správ a Městské statistické správy pro hlavní město Prahu dosavadní předpisy, včetně ustanovení § 6 až 8 zákona České národní rady č. 278/1992 Sb., o státní statistice.

(4)

Ustanovení tohoto zákona o ochraně důvěrných statistických údajů se vztahují i na údaje získané pro statistické účely před účinností tohoto zákona.

(5)

Statistická zjišťování započatá přede dnem účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních předpisů.

(6)

Jednotné označování a kódování měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin zavedené výnosem Federálního statistického úřadu č. j. 671/1980 03 a statistické klasifikace a číselníky vyhlášené Českým statistickým úřadem podle zákona České národní rady č. 278/1992 Sb., o státní statistice, se považují za statistické klasifikace a číselníky vytvořené podle tohoto zákona.

(7)

Registr zpravodajských jednotek vytvořený podle zákona České národní rady č. 278/1992 Sb., o státní statistice, se považuje za registr ekonomických subjektů podle tohoto zákona.

(8)

Identifikační čísla, která byla ekonomickým subjektům přidělena podle právních předpisů platných před účinností tohoto zákona, se považují za identifikační čísla přidělená podle tohoto zákona.

(9)

Ekonomický subjekt, kterému bylo před účinností tohoto zákona přiděleno více identifikačních čísel, oznámí do šesti měsíců po dni účinnosti tohoto zákona Českému statistickému úřadu, která identifikační čísla mu byla přidělena a který orgán je přidělil. Český statistický úřad do 60 dnů po obdržení tohoto oznámení sdělí ekonomickému subjektu, které identifikační číslo je oprávněn nadále užívat. Toto oznámení zašle všem orgánům, které identifikační čísla přidělily. Obdobně postupuje Český statistický úřad i v případě, že sám zjistí, že jednomu ekonomickému subjektu bylo přiděleno více identifikačních čísel.

§ 29

[Derogační ustanovení]

Zrušují se:

1.

Zákon České národní rady č. 278/1992 Sb., o státní statistice.

2.

§ 1 až 22, § 23 odst. 1, 2, 3 a 5, § 2435 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, ve znění zákona č. 128/1989 Sb.

3.

Zákon České národní rady č. 40/1972 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací.

4.

Zákon České národní rady č. 171/1989 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1972 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací.

5.

Vyhláška Federálního statistického úřadu a Federálního ministerstva financí č. 243/1988 Sb., o statistických zjišťováních a účetním výkaznictví.

6.

Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky č. 71/1965 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví.

7.

Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky č. 9/1966 Sb., o provádění kontroly a statistiky cen.

8.

Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 113/1972 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace odvětví národního hospodářství.

9.

Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 114/1972 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace výkonů.

10.

Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 115/1972 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace zemí.

11.

Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 116/1972 Sb., o vytváření a udržování oborových číselníků průmyslových výrobků.

12.

Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 117/1972 Sb., o jednotném číselníku organizací v ČSSR.

13.

Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 95/1976 Sb., o jednotném třídění základních prostředků.

14.

Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 124/1980 Sb., o jednotné klasifikaci stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy.

15.

Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 156/1980 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 95/1976 Sb., o jednotném třídění základních prostředků.

16.

Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 117/1981 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových prací výrobní povahy.

17.

Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 81/1982 Sb., o jednotné klasifikaci oborů vzdělávání.

18.

Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 58/1983 Sb., o prověřování sociálně ekonomických informací v oborech řízených Federálním statistickým úřadem.

19.

Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 47/1985 Sb., o jednotné soustavě národohospodářských ukazatelů.

20.

Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 97/1985 Sb., o jednotné klasifikaci zaměstnání.

21.

Výnos Státního úřadu statistického (č. j. Vk 463/318-30/7-54) a Ministerstva financí (č. j. 181/99.680/54) ze dne 4. 8. 1954 o vzorech prvotní evidence provádění investičních (stavebních a montážních) prací (částka 99/1954 Ú. l.).

22.

Výnos Státního úřadu statistického (č. j. Vk 463/35-17/3-55) a Ministerstva financí (č. j. 182/31.400/55) ze dne 31. 3. 1955 o vzorech prvotní evidence bytového hospodářství (částka 39/1955 Ú. l.).

23.

Výnos Státního úřadu statistického (č. j. Vk 463/56-16/5-55) a Ministerstva financí (č. j. 181/45.713/55) ze dne 17. 5. 1955 o vzorech prvotní evidence peněžního styku – vyúčtování zálohy a záhlaví faktury (částka 52/1955 Ú. l.).

24.

Výnos Státního úřadu statistického (č. j. Vk 463/124-23/9-55) a Ministerstva financí (č. j. 181/106.396/55) ze dne 27. 9. 1955 o prodloužení lhůt k zavedení některých vzorů prvotní evidence a jejich objednávky (částka 102/1955 Ú. l.).

25.

Výnos Státního úřadu statistického (č. j. Vk 463/26-19/4-58) a Ministerstva financí (č. j. 182/126 854/58) ze dne 29. 4.1958 o decentralizaci řízení jednotné prvotní evidence (částka 35/1958 Ú. l.).

26.

Pokyny Federálního statistického úřadu ze dne 31. 7. 1973 (č. j. 16 326/73) pro vykazování ukazatelů jednotné evidence pracujících ve vybraných organizacích a vybraných územních celcích (reg. v částce 3/1974 Sb.).

27.

Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 28.12.1978 (č. j. 19844/74) o úkolech koncernů v oblasti sociálně ekonomických informací (reg. v částce 28/1974 Sb.).

28.

Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 1. 2.1975 (č. j. 13662/75) o pověření organizací funkcí gestorů a spolugestorů při vytváření a udržování oborových číselníků průmyslových výrobků (reg. v částce 16/1975 Sb.).

29.

Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 29. 10.1975 (č. j. 18685/1975) o odvětvovém zatřiďování organizací (reg. v částce 38/1975 Sb.).

30.

Směrnice Federálního statistického úřadu ze dne 30. 10. 1975 (č. Vk 1842/75) k státním statistickým výkazům za úsek měsíční vybrané ukazatele - 27 MVU (reg. v částce 11/1976 Sb.).

31.

Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 26. 5. 1976 (č. j. 8743/1976), kterým se vydává doplněná a upravená klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví (reg. v částce 33/1976 Sb.).

32.

Zásady Federálního ministerstva financí ze dne 29.10. 1973 (č. j. XV/31-24 439/1973) pro prověřování a schvalování ročních účetních závěrek rozpočtových a příspěvkových organizací (reg. v částce 7/1974 Sb.).

33.

Vymezení základních předpisů závazných pro vedení účetnictví v organizacích ze dne 10. 12. 1976 (č. j. XV/1/24 432/1976) (reg. v částce 12/1977 Sb.).

34.

Výnos Federálního ministerstva financí ze dne 31.12.1976 (č. j. XV/3/30 823/1976), kterým se vydává oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny výrobků, prací a služeb v hospodářských organizacích v oblasti kultury a pokyny k němu (reg. v částce 12/1977 Sb.).

35.

Výnos Federálního ministerstva financí ze dne 31.12.1976 (č. j. XV/3/30 988/1976), kterým se vydává oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny výrobků, prací a služeb, s výjimkou ubytování, v podnicích vnitřního obchodu a v organizacích spotřebního družstevnictví a pokyny k němu (reg. v částce 12/1977 Sb.).

36.

Výnos Federálního ministerstva financí ze dne 12. 4. 1977 (č. j. XV/2-7 868/1977), jímž se vydává seznam organizací, pro něž je závazná účtová osnova pro společenské a ostatní organizace (reg. v částce 9/1978 Sb.).

37.

Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 9. 6.1978 (č. j.1793/78-032-918), kterým se upravuje číselné označování krajů a okresů v ČSSR (reg. v částce 25/1978 Sb.).

38.

Výnos Federálního statistického úřadu a Federálního ministerstva financí ze dne 20. 2.1978 (FSÚ č. j. 962/78-03 a FMF č. j. 3045/78), kterým se vyhlašují jednotné vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast práce a mezd (reg. v částce 25/1978 Sb.).

39.

Výnos Federálního statistického úřadu a Federálního ministerstva financí (FSÚ č. j. 2128/78-03 a FMF č. j. XV/4-9352/78), jímž se vyhlašuje jednotný vzor faktury za dodávky neinvestiční povahy (reg. v částce 25/1978 Sb.).

40.

Změny a doplňky k směrnicím Federálního statistického úřadu „13/1 ODV“ k státním statistickým výkazům za úsek odběratelsko-dodavatelské a výrobně spotřební vztahy, ze dne 14. 7.1978 (č. Vk 4369/79) (reg. v částkách 17/1979 Sb. a 25/1978 Sb.).

41.

Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 15. 8. 1978 (č. j. 2997/78-032-1615), kterým se mění a doplňuje jednotná klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví (reg. v částce 31/1978 Sb.).

42.

Výnos Federálního statistického úřadu a Federálního ministerstva financí (FSÚ č. j. 2079/78-03 ze dne 31. 5. 1978 a FMF č. j. XV/4-14308/78 ze dne 20. 7.1978), kterým se vyhlašují jednotné vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast základní prostředky a investice (reg. v částce 31/1978 Sb.).

43.

Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 15. 8. 1978 (č. j. 4404/78, kterým se doplňují směrnice „5 Iv“ (reg. v částce 31/1978 Sb.).

44.

Výnos Federálního ministerstva financí ze dne 9. 3. 1979 (č. j. XV/3-4 731/1979), jímž se vydává oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny televizního pořadu a pokyny k němu (reg. v částce 9/1979 Sb.).

45.

Směrnice Federálního ministerstva financí ze dne 6. 12. 1978 (č. j. XV/2-23 530/1978) pro vedení účetnictví místních národních výborů malých obcí, drobných provozoven národních výborů, zálohovaných organizací, malých příspěvkových organizací, malých církevních organizací a jiných drobných organizací (reg. v částce 9/1979).

46.

Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 20. 3. 1979 (č. j. 981/79-033.87), jímž se vydávají jednotné vzory pasportů na úseku energetického hospodářství (reg. v částce 22/1979 Sb.).

47.

Výnos Federálního statistického úřadu z 8. 3. 1979 (č. j. 876/79-032-331) o doplnění jednotné klasifikace odvětví národního hospodářství (reg. v částce 22/1979 Sb.).

48.

Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 4. 12. 1979 (č. j.3668/79-03) o další aktualizaci jednotné klasifikace zemí (reg. v částce 28/1979 Sb.).

49.

Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 10. 4. 1979 (č. j. 1388/79-032.545), kterým se mění kódy jednotného číselníku organizací v ČSSR (reg. v částce 22/1979 Sb.).

50.

Výnos Federálního statistického úřadu a Federálního ministerstva financí ze dne 16. 6.1980 (FSÚ č. j. 1685/80-033-117 a FMF č. j. XV/1-5980/1980), kterým se vyhlašují jednotné vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast finanční operace (reg. v částce 23/1980 Sb.).

51.

Výnos Federálního statistického úřadu a Federálního ministerstva financí ze dne 7.12.1979 (FSÚ č. j. 3704/79-03 a FMF č. j. XV/4-18806/79), kterým se vyhlašují vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast silniční automobilová doprava (reg. v částce 23/1980 Sb.).

52.

Výnos Federálního statistického úřadu a Federálního ministerstva financí (FSÚ č. j. 795/80-033-49 ze dne 21. 3.1980 a FMF č. j. XV/4-14421/79 ze dne 20. 8. 1979), kterým se vyhlašují jednotné vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast odbyt a zásobování (reg. v částce 23/1980 Sb.).

53.

Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 28. 4. 1980 (č. j. 877/80-03), kterým se vyhlašují jednotné vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast technického rozvoje, vynálezectví a zlepšovatelství (reg. v částce 23/1980 Sb.).

54.

Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 27. 9.1979 (č. j. 3051/79-03), kterým se vyhlašují jednotné vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast energetika (reg. v částce 23/1980 Sb.).

55.

Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 3. 6.1980 (č. j. 1585/80-03) o úpravě písemných nosičů sociálně ekonomických informací a o předávání sociálně ekonomických informací na technických nosičích (reg. v částce 23/1980 Sb.).

56.

Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 24. 10. 1980 (č. j. 2754/800-032-1504) o doplnění a změnách jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků (reg. v částce 2/1981 Sb.).

57.

Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 27. 1. 1981 (č. j. 250/81-03-160) o dalším doplnění a změnách jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví (reg. v částce 12/1981 Sb.).

58.

Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 22.12.1980 (č. j. 3151/80) o jednotné údajové základně organizací v oblasti práce a mezd a sociálních věcí (reg. v částce 12/1981 Sb.).

59.

Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 30. 1. 1981 (č. j. 210/81-03) o jednotné údajové základně organizací v oblasti základních osobních charakteristik (reg. v částce 12/1981 Sb.).

60.

Směrnice Federálního statistického úřadu ze dne 23. 7. 1980 (č. Vk 407/81) k státním statistickým výkazům za úsek velkoobchodní ceny v průmyslu (reg. v částce 12/1981 Sb.).

61.

Výnos Federálního statistického úřadu a Federálního ministerstva financí ze dne 30. 1. 1981 (FSÚ č. j. 209/81-03 a FMF č. j. XV/1-1796/81) o obsahu a formě katalogů jednotné údajové základny organizací (reg. v částce 13/1981 Sb.).

62.

Výnos Federálního statistického úřadu a Federálního ministerstva financí ze dne 30.1.1981 (FSÚ č. j. 208/81-03 a FMF č. j. XV/1-1768/81) o jednotné údajové základně organizací v oblasti charakteristik obecné povahy (reg. v částce 13/1981 Sb.).

63.

Pokyny Federálního statistického úřadu ze dne 27. 5. 1981 (č. j. 1454/81-03) pro postup při podávání návrhů na resortní statistická zjišťování a na vytváření dílčích systémů statistických zjišťování (reg. v částce 17/1981 Sb.).

64.

Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 11. 3. 1981 (č. j. 700/81-03), kterým se vyhlašují jednotné vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast veřejného a závodního stravování (reg. v částce 21/1981 Sb.).

65.

Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 29. 6.1981 (č. Vk 1102/82), kterým se mění a doplňují směrnice „23/2 Ceny VC“ (reg. v částce 21/1981 Sb.).

66.

Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 1.12.1981 (č. Vk 1504/82), kterým se mění a doplňují směrnice „2/2 Roč. Prům.“ (reg. v částce 34/1981 Sb.).

67.

Výnos Federálního statistického úřadu a Federálního ministerstva financí ze dne 26. 8.1981 (FSÚ č. j. 2261/81-03 a FMF č. j. XV/14312/81), kterým se vyhlašují vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro silniční automobilovou dopravu při automatizovaném zpracování informací (reg. v částce 3/1982 Sb.).

68.

Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 19. 3. 1982 (č. j. 710/1982) o sledování překročení závazných limitů některých druhů ropných výrobků (reg. v částce 7/1982 Sb.).

69.

Pokyny Federálního ministerstva financí ze dne 23. 6.1981 (č. j. XV/1-10 964/1981) pro účtování oprav nesprávností zjištěných v účetnictví hospodářských organizací a organizací, které účtují podle účtové osnovy pro hospodářské organizace (reg. v částce 8/1982 Sb.).

70.

Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 24. 7.1981 (č. j.1984/81-03) o novém vydání jednotné klasifikace výkonů (reg. v částce 10/1982 Sb.).

71.

Směrnice Federálního statistického úřadu ze dne 2. 7. 1982 (č. Vk 1787/83) k státním statistickým výkazům za úsek geologický průzkum a těžba živic „26 Geo“ (reg. v částce 31/1982 Sb.).

72.

Výnos Federálního ministerstva financí ze dne 9.3.1982 (č. j. XV/2-4 066/1982), kterým se vydávají účtová osnova a směrnice k účtové osnově pro rozpočtové organizace (reg. v částce 35/1982 Sb.).

73.

Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 28.12.1982 (č. Vk 2077/83), kterým se mění a doplňují směrnice „2/1 Prům“ (reg. v částce 4/1983 Sb.).

74.

Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 2.12.1982 (č. j. 2067/83), kterým se mění a doplňují směrnice „18 Nem. Úr.“ (reg. v částce 5/1983 Sb.).

75.

Výnos Federálního ministerstva financí ze dne 20. 5.1982 (č. j. XV/1-9 100/1982), kterým se vydávají oborový kalkulační vzorec výzkumných a vývojových prací a pokyny k němu (reg. v částce 10/1983 Sb.).

76.

Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 8. 4. 1983 (č. j. 2096/83) o sledování experimentálního ověřování opatření ke zvýšení účinnosti zahraničně ekonomických vztahů (reg. v částce 19/1983 Sb.).

77.

Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 2.11.1983 (č. j. 2407/83), kterým se vyhlašují jednotné vzory „Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích“, „Zjišťovací protokol o provedených dodávkách strojů a zařízení (vč. montážních prací) – montážních prací“ a „Soupis provedených prací a dodávek“ (reg. v částce 5/1984 Sb.).

78.

Směrnice Federálního statistického úřadu ze dne 4. 8.1983 (č. Vk 2371/84) k výkazu „ORG 2-99“ – Výkaz o aktualizaci registru organizačních jednotek (reg. v částce 5/1984 Sb.).

79.

Směrnice Federálního statistického úřadu ze dne 28. 11. 1983 (č. Vk 2497/84) k prověření a doplnění výběrového souboru výrobků – reprezentantů sledovaných FSÚ pro výpočet indexu cen dodávek do zemědělství a zjištění údajů pro stanovení váhového systému „Ceny D Zem“ (reg. v částce 5/1984 Sb.).

80.

Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 8. 12. 1983 (č. j. 2682/83-413) o dalším doplnění a změnách Jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví (reg. v částce 14/1984 Sb.).

81.

Směrnice Federálního statistického úřadu ze dne 15. 11. 1982 (č. j. 2020/83) – čs. statistiky k vyplňování registračního listu stavby „Iv RS 3-50“, změnového registračního listu stavby „Iv RS 3a-50“ a seznamu registračních čísel staveb „Iv RS L – 24“ (reg. v částce 14/1984 Sb.).

82.

Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 6. 7. 1984 (č. j. 2766/84), kterým se mění a doplňují směrnice „23/2 Ceny VC“ (reg. v částce 21/1984 Sb.).

83.

Směrnice Federálního statistického úřadu ze dne 22. 2. 1984 (č. j. 2633/84) k jednorázovému výběrovému šetření o mzdách pracovníků za červen 1984 pro vykazující jednotky (reg. v částkách 14/1984 Sb. a 21/1984 Sb.).

84.

Směrnice Federálního statistického úřadu ze dne 20. 9. 1984 (č. j. 2872/85) k zvlášť organizovanému šetření o využití vybraných strojů a zařízení za září 1985 „Zp 1985-B“ (reg. v částce 22/1984 Sb.).

85.

Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 12. 7.1984 (č. j.1687/84-41) o novém vydání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků (reg. v částce 1/1985 Sb.).

86.

Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 21. 11. 1984 (č. j. 2538/84-41) o dalším doplnění a změnách jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví (reg. v částce 1/1985 Sb.).

87.

Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 8. 8. 1985 (č. j. 1753/85-22) o změnách a doplňcích jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků (reg. v částce 33/1985 Sb.).

88.

Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 8. 8. 1985 (č. j. 1752/85-22) o změnách a doplňcích jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví (reg. v částce 33/1985 Sb.).

89.

Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 8. 8.1985 (č. j.1751/85-22) o úpravách jednotné klasifikace odvětví národního hospodářství (reg. v částce 33/1985 Sb.).

90.

Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 8. 8. 1985 (č. j. 1754/85-22) o změnách a doplňcích jednotné klasifikace výkonů (reg. v částce 33/1985 Sb.).

91.

Směrnice Federálního statistického úřadu ze dne 11. 6. 1985 (č. Vk 6/86) ke státním statistickým výkazům za úsek základní prostředky (reg. v částce 1/1986 Sb.).

92.

Směrnice Federálního statistického úřadu ze dne 11. 6. 1985 (č. Vk 2/86) ke státním statistickým výkazům za úsek zemědělské meliorace a zúrodnění půdy (reg. v částce 1/1986 Sb.).

93.

Směrnice Federálního statistického úřadu ze dne 17. 6.1985 (č. Vk 208/86) ke státním statistickým výkazům za úsek demografie (reg. v částce 1/1986 Sb.).

94.

Příloha ke směrnicím Federálního statistického úřadu „13/2 Energ.“ „Přehled náplně ukazatelů měrných spotřeb paliv a energie“ ze dne 11. 7. 1985 (č. Vk 257/86) (reg. v částce 1/1986 Sb.).

95.

Výnos Federálního ministerstva financí ze dne 12. 12. 1985 (č. j. VII/2-21 700/1985), kterým se vydávají Účtová osnova a směrnice k účtové osnově pro peněžní a pojišťovací ústavy (reg. v částce 7/1986 Sb.).

96.

Výnos Federálního ministerstva financí ze dne 17. 12. 1985 (č. j. VII/2-23 316/1985), kterým se vydávají Účtová osnova a směrnice k účtové osnově pro společenské a ostatní organizace (reg. v částce 7/1986 Sb.).

97.

Výnos Federálního ministerstva financí ze dne 23. 12. 1985 (č. j. VII/2-22 873/1985), kterým se vydávají změny a doplňky účtové osnovy a směrnic k účtové osnově pro rozpočtové organizace (reg. v částce 13/1986 Sb.).

98.

Výnos Federálního statistického úřadu a Federálního ministerstva financí (FSÚ č. j. 2105/85-456-22 ze dne 17. 12. 1985 a FMF č. j. VII/1-21286/85 ze dne 13. 11. 1985), kterým se mění příloha k výnosu FSÚ a FMF, kterým se vyhlašují vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast silniční a automobilová doprava (reg. v částce 19/1986 Sb.).

99.

Výnos Federálního statistického úřadu a Federálního ministerstva financí, jímž se mění příloha č. 4 výnosu FSÚ a FMF, kterým byl vyhlášen jednotný vzor faktury za dodávky neinvestiční povahy (vysvětlivky k jednotnému vzoru faktury za dodávky neinvestiční povahy) (FSÚ č. j. 2392/85-22-407 ze dne 21. 11. 1985 a FMF VII/2-17763/85 ze dne 7. 10. 1985) (reg. v částce 19/1986 Sb.).

100.

Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 17. 12. 1986 (č. Vk 716/86) o statistickém výkaznictví za vybrané integrační akce v SSSR (reg. v částce 7/1987 Sb.).

101.

Výnos Federálního ministerstva financí ze dne 30. 6. 1987 (č. j. VII/1-11 532/1987), kterým se mění směrnice pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny výkonů (reg. v částce 18/1987 Sb.).

102.

Výnos Federálního ministerstva financí ze dne 28. 11. 1988 (č. j. V/2-19 400/1988) o vedení účetnictví malých organizací (reg. v částce 47/1988 Sb.).

ČÁST DRUHÁ

(§ 30)

§ 30

Změna zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., zákona České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona České národní rady č. 575/1990 Sb., zákona České národní rady č. 173/1991 Sb., zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., zákona České národní rady č. 19/1992 Sb., zákona České národní rady č. 23/1992 Sb., zákona České národní rady č. 167/1992 Sb., zákona České národní rady č. 239/1992 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., zákona České národní rady č. 359/1992 Sb., zákona České národní rady č. 474/1992 Sb., zákona České národní rady č. 548/1992 Sb., zákona České národní rady č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb. a zákona č. 47/1994 Sb., se mění takto:

V § 2 odst. 3 se slova „předsednictvo České národní rady“ nahrazují slovy „na návrh vlády prezident republiky“.

ČÁST TŘETÍ

(§ 31)

§ 31

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. června 1995.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. II zákona č. 411/2000 Sb.1.1.2001


Poznámky pod čarou:

Např. zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech,

zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, ve znění pozdějších předpisů,

zákon ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb.

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

Nařízení Rady (EHS) č. 2186/93 ze dne 22. července 1993 o koordinaci postupu ve Společenství při zřizování registrů hospodářských subjektů pro statistické účely.

Nařízení Rady (EHS) č. 696/93 ze dne 15. března 1993 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy hospodářství Společenství.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

§ 2 odst. 1 obchodního zákoníku.

zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci, ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

Nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství.

Nařízení Rady (EHS) č. 2186/93.

Nařízení Rady (ES) č. 1172/95 ze dne 22. května 1995 o statistice obchodu se zbožím Společenství a členských států s třetími zeměmi.

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci, ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007.

Čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013.

Čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008.

§ 2 písm. f) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 192/2016 Sb.

Čl. 14 nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství.

Nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství.

Nařízení Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 ze dne 11. června 1990 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství.

Nařízení Komise (ES) č. 831/2002 ze dne 17. května 2002, kterým se provádí nařízení Rady č. 322/97 o statistice Společenství, pokud jde o přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely.

Například zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění zákona č. 228/2005 Sb.

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb.

§ 2 písm. o) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

Např. zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Např. § 48 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

§ 33 odst. 2 obchodního zákoníku,

§ 26 odst. 6 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.,

§ 12c odst. 1 zákona č. 105/1990 Sb., ve znění zákona č. 219/1991 Sb.

§ 24 odst. 6 písm. e) zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

(zákon o nadacích a nadačních fondech).

Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

§ 9 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

Například § 21 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 písm. a) zákona č. 158/1999 Sb.

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

Nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání.

Zákon č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

§ 69 odst. 2 a § 254 odst. 4 obchodního zákoníku.

§ 9 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

Poznámky pod čarou:
1

Např. zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech,

zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, ve znění pozdějších předpisů,

zákon ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

2

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

2a

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb.

2b
2c

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

2d

Nařízení Rady (EHS) č. 2186/93 ze dne 22. července 1993 o koordinaci postupu ve Společenství při zřizování registrů hospodářských subjektů pro statistické účely.

Nařízení Rady (EHS) č. 696/93 ze dne 15. března 1993 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy hospodářství Společenství.

2e

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2f

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

2g

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

2i

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

3

§ 2 odst. 1 obchodního zákoníku.

4

zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci, ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

4b

Nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství.

4c

Nařízení Rady (EHS) č. 2186/93.

4d

Nařízení Rady (ES) č. 1172/95 ze dne 22. května 1995 o statistice obchodu se zbožím Společenství a členských států s třetími zeměmi.

5d

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

5f

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

5i

Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6

Čl. 14 nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství.

6a

Nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství.

Nařízení Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 ze dne 11. června 1990 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství.

6b

Nařízení Komise (ES) č. 831/2002 ze dne 17. května 2002, kterým se provádí nařízení Rady č. 322/97 o statistice Společenství, pokud jde o přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely.

7

Například zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění zákona č. 228/2005 Sb.

7a

§ 2 písm. o) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

8

Např. zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

9

Např. § 48 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

§ 33 odst. 2 obchodního zákoníku,

§ 26 odst. 6 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.,

§ 12c odst. 1 zákona č. 105/1990 Sb., ve znění zákona č. 219/1991 Sb.

9a

§ 24 odst. 6 písm. e) zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9b
9c

Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

(zákon o nadacích a nadačních fondech).

9d

Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

9e

§ 9 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

9f

Například § 21 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

9g

§ 2 písm. a) zákona č. 158/1999 Sb.

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

9i

Nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání.

9j

Zákon č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9k

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

9m

§ 69 odst. 2 a § 254 odst. 4 obchodního zákoníku.

15

Čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007.

Čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013.

Čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008.

16

§ 2 písm. f) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 192/2016 Sb.