Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

96/1995 Sb. znění účinné od 3. 8. 1994 do 13. 10. 2022

96

 

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

 

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. listopadu 1993 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic.

 

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

 

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 odst. 1 dnem 3. srpna 1994.

 

České znění Dohody se vyhlašuje současně. Do anglického znění Dohody, jež je pro její výklad rozhodné, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.

DOHODA

mezi

vládou České republiky a vládou Portugalské republiky

o podpoře a vzájemné ochraně investic (čl. 1-13)

Vláda České republiky a vláda Portugalské republiky (dále jen "smluvní strany"),

 

vedeny přáním rozvinout hospodářskou spolupráci k vzájemnému prospěchu obou států,

 

hodlajíce vytvořit a udržovat příznivé podmínky pro investice investorů jednoho státu na území druhého státu a

 

vědomy si, že podpora a vzájemná ochrana investic v souladu s touto dohodou podněcuje podnikatelskou iniciativu v této oblasti,

 

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody:

 

1.

Pojem "investice" označuje každou majetkovou hodnotu investovanou v souladu s hospodářskými aktivitami investorem jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany v souladu s právním řádem druhé smluvní strany a zahrnuje zejména, nikoli však výlučně:

 

a)

movitý a nemovitý majetek, jakož i všechna věcná práva, jako jsou hypotéky, zástavy, záruky a podobná práva;

b)

akcie, obligace, vklady společností nebo jakékoli jiné formy účasti na společnostech;

c)

peněžní pohledávky nebo nároky na jakoukoli činnost mající hospodářskou hodnotu související s investicí;

d)

práva z oblasti duševního vlastnictví včetně autorských práv, průmyslová majetková práva, taková jako z obchodních značek, patentů, průmyslových vzorů, technických postupů, know-how, obchodních tajemství, obchodních jmen a goodwill, spojených s investicí;

e)

práva vyplývající ze zákona nebo ze smluvního ujednání, licence nebo povolení vydané podle zákona, včetně koncesí k průzkumu, těžbě a využití přírodních zdrojů.

 

Jakákoliv změna formy, ve které jsou hodnoty investovány, nemá vliv na jejich postavení jako investice.

 

2.

Pojem "investor" znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu jedné ze smluvních stran, která investuje na území druhé smluvní strany:

 

a)

"fyzická osoba" znamená jakoukoli fyzickou osobu mající státní občanství některé ze smluvních stran v souladu s jejím právním řádem;

b)

"právnická osoba" znamená jakoukoli společnost s právní subjektivitou, která má své ústředí na území jedné ze smluvních stran a je zřízena nebo zaregistrována v souladu s právním řádem této smluvní strany.

 

3.

Pojem "výnosy" znamená částky plynoucí z investice a zahrnuje zejména, ne však výlučně, zisky, úroky, přírůstky kapitálu, podíly, dividendy, licenční nebo jiné poplatky.

 

4.

Pojem "likvidace investice" znamená, že investice byla ukončena v souladu s právními ustanoveními platnými na území té smluvní strany, na kterém byla dotčená investice uskutečněna.

Článek 2

Podpora a ochrana investic

1.

Každá smluvní strana bude podporovat a vytvářet příznivé podmínky pro investory z druhé smluvní strany, aby investovali na jejím území a bude takové investice připouštět, a to v souladu se svým právním řádem.

 

2.

Investice investorů jedné nebo druhé smluvní strany budou mít vždy zajištěno řádné a spravedlivé zacházení a budou požívat plné ochrany a bezpečnosti na území druhé smluvní strany.

Článek 3

Národní zacházení a doložka nejvyšších výhod

1.

Každá smluvní strana poskytne na svém území investicím a výnosům investorů druhé smluvní strany zacházení, které je řádné a spravedlivé a není méně příznivé, než jaké poskytuje investicím nebo výnosům svých vlastních investorů nebo investicím nebo výnosům investorů jakéhokoli třetího státu, je-li výhodnější.

 

2.

Každá smluvní strana poskytne na svém území investorům druhé smluvní strany, pokud jde o řízení, udržování, užívání, využití nebo dispozici s jejich investicí, zacházení, které je řádné a spravedlivé a ne méně příznivé, než jaké poskytuje svým vlastním investorům nebo investorům jakéhokoliv třetího státu, je-li výhodnější.

 

3.

Ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku nelze vykládat tak, že zavazují jednu smluvní stranu poskytnout investorům druhé smluvní strany takové zacházení, výhody nebo výsady, které může jedna smluvní strana poskytovat podle:

 

a)

celní unie nebo zóny volného obchodu nebo měnové unie nebo podobné mezinárodní dohody, vedoucí k takovým uniím nebo institucím, nebo jiných forem regionální spolupráce, jejichž členem smluvní strana je nebo může být; nebo

b)

mezinárodní dohody nebo ujednání týkajících se zcela nebo převážně zdanění.

Článek 4

Náhrada za škodu

Jestliže investice investorů jedné nebo druhé smluvní strany utrpí škody následkem války, ozbrojeného konfliktu, výjimečného stavu, nepokojů, povstání, vzpoury nebo jiných podobných událostí na území druhé smluvní strany, poskytne jim tato smluvní strana zacházení, pokud jde o restituci, náhradu škody, vyrovnání nebo jiné vypořádání, ne méně příznivé, než jaké poskytne tato smluvní strana svým vlastním investorům nebo investorům třetího státu. Výsledné platby budou bez prodlení volně převoditelné ve volně směnitelné měně.

Článek 5

Vyvlastnění

1.

Investice investorů jedné nebo druhé smluvní strany nebudou znárodněny, vyvlastněny nebo podrobeny opatřením majícím podobný účinek jako znárodnění nebo vyvlastnění (dále jen "vyvlastnění") na území druhé smluvní strany s výjimkou veřejného zájmu. Vyvlastnění bude provedeno podle zákona, na nediskriminačním základě, a bude doprovázeno opatřeními k zaplacení okamžité, přiměřené a účinné náhrady. Taková náhrada se bude rovnat tržní hodnotě vyvlastněné investice bezprostředně před vyvlastněním, nebo než se zamýšlené vyvlastnění stalo veřejně známým, bude zahrnovat úroky normální obchodní sazby od data vyvlastnění, bude uskutečněna bez prodlení, bude okamžitě realizovatelná a volně převoditelná ve volně směnitelné měně.

 

2.

Dotčený investor má právo požádat o neodkladné přezkoumání svého případu a o ohodnocení své investice soudním nebo jiným nezávislým orgánem smluvní strany v souladu s principy obsaženými v tomto článku.

 

3.

Ustanovení tohoto článku se vztahují i na případy, kdy smluvní strana vyvlastní aktiva společnosti, která má své ústředí na území jedné ze smluvních stran a je zřízena nebo zaregistrována v souladu s právním řádem této smluvní strany a ve které investoři druhé smluvní strany vlastní akcie.

Článek 6

Převody

1.

Smluvní strany zajistí převod plateb spojených s investicemi nebo výnosy. Převody budou provedeny ve volně směnitelné měně bez omezení a zbytečných prodlení. Takové převody zahrnuji zejména, nikoliv však výlučně:

 

a)

kapitál a dodatečné částky k udržení nebo zvětšení investice;

b)

výnosy z investice, jak jsou definovány v článku 1 odst. 3;

c)

částky na splácení půjček uznaných oběma smluvními stranami za investici;

d)

prostředky získané z prodeje nebo likvidace investice;

e)

náhrady (odškodnění) a platby v souladu s články 4 a 5 této dohody;

f)

jakékoli platby uskutečněné podle článku 7;

g)

výdělky fyzických osob za práci a služby provedené v souvislosti s investicemi.

 

2.

Pro účely této dohody budou jako přepočítací kursy použity oficiální kursy pro běžné transakce platné k datu převodu, pokud nebude dohodnuto jinak.

Článek 7

Postoupení práv

1.

Jestliže jedna smluvní strana nebo jí zmocněná agentura provede platbu svému vlastnímu investorovi z důvodu záruky, kterou poskytla ve vztahu k investici na území druhé smluvní strany, uzná druhá smluvní strana:

 

a)

postoupení každého práva nebo nároku investora na smluvní stranu nebo jí zmocněnou agenturu, ať k postoupení došlo podle zákona nebo na základě právního jednání na území této smluvní strany, jakož i

b)

že smluvní strana nebo jí zmocněná agentura je z titulu postoupení práv oprávněna uplatňovat práva a vznášet nároky tohoto investora a převzít závazky vztahující se k investici.

 

2.

Postoupená práva nebo nároky nepřekročí míru původních práv nebo nároků investora.

Článek 8

Řešení sporů z investic mezi smluvní stranou

a investorem druhé smluvní strany

1.

Jakýkoli spor, který může vzniknout mezi investorem jedné smluvní strany a druhou smluvní stranou v souvislosti s investicí na území této druhé smluvní strany, bude předmětem jednání mezi stranami ve sporu.

 

2.

Jestliže spor mezi investorem jedné smluvní strany a druhou smluvní stranou nebude takto urovnán v době šesti měsíců, je investor oprávněn předložit spor jedné z následujících soudních pravomocí:

 

a)

příslušnému soudu té smluvní strany, na jejímž území byla investice uskutečněna;

b)

Mezinárodnímu středisku pro řešení sporů z investic (ICSID) s přihlédnutím k použitelným ustanovením Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany jiných států, otevřené k podpisu ve Washingtonu D. C. 18. března 1965;

c)

rozhodci nebo mezinárodnímu rozhodčímu soudu zřízenému ad hoc, ustanovenému podle rozhodčích pravidel Komise Organizace spojených národů pro mezinárodní právo obchodní (UNCITRAL). Strany ve sporu se mohou písemně dohodnout na změnách těchto pravidel. Rozhodčí nález bude konečný a závazný pro obě strany ve sporu.

Článek 9

Řešení sporů mezi smluvními stranami

1.

Spory mezi smluvními stranami týkající se výkladu nebo použití této dohody mohou být, pokud to bude možné, vyřešeny konzultacemi nebo jednáními diplomatickou cestou.

 

2.

Pokud spor nemůže být takto vyřešen ve lhůtě šesti měsíců, bude na žádost jedné ze smluvních stran předložen rozhodčímu soudu v souladu s ustanoveními tohoto článku.

 

3.

Rozhodčí soud bude ustanoven pro každý jednotlivý případ následujícím způsobem. Každá smluvní strana určí jednoho rozhodce ve lhůtě do dvou měsíců od obdržení žádosti o rozhodčí řízení. Tito dva rozhodci pak vyberou občana třetího státu, který bude se souhlasem obou smluvních stran jmenován předsedou soudu (dále jen "předseda"). Předseda bude jmenován do tří měsíců ode dne jmenování obou rozhodců.

 

4.

Pokud v některé ze lhůt uvedených v odstavci 3 tohoto článku nebylo provedeno nezbytné jmenování, může být požádán předseda Mezinárodního soudního dvora, aby provedl jmenování. Je-li předseda občanem některé smluvní strany nebo z jiného důvodu nemůže vykonat toto pověření, bude o jmenování požádán místopředseda. Je-li také místopředseda občanem některé smluvní strany nebo nemůže vykonat toto pověření, bude o provedení nezbytného jmenování požádán nejstarší člen Mezinárodního soudního dvora, který není občanem žádné smluvní strany.

 

5.

Rozhodčí soud přijímá svá rozhodnutí většinou hlasů. Takové rozhodnutí je závazné. Každá smluvní strana uhradí pouze náklady svého rozhodce a své účasti v rozhodčím řízení; náklady předsedy a ostatní náklady budou hrazeny smluvními stranami rovným dílem. Rozhodčí soud určí vlastní jednací pravidla.

Článek 10

Použití jiných předpisů a zvláštní závazky

Jestliže ustanovení zákona jedné ze smluvních stran nebo závazky podle mezinárodního práva existující v současné době nebo založené později mezi smluvními stranami, v doplnění k současné Dohodě, obsahují pravidla bud obecná, nebo specifická opravňující investice uskutečněné investory druhé smluvní strany k zacházení příznivějšímu než tomu, které je upraveno současnou Dohodou, pak taková příznivější pravidla budou mít přednost před současnou Dohodou.

Článek 11

Konzultace

Zástupci smluvních stran budou, kdykoli to bude nezbytné, provádět konzultace o jakékoli záležitosti ovlivňující provádění této dohody Tyto konzultace budou prováděny na návrh jedné ze smluvních stran v místě a době dohodnuté diplomatickou cestou.

Článek 12

Použitelnost této dohody

Ustanovení této dohody se použijí na budoucí investice uskutečněné investory jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany a také na investice uskutečněné v souladu s jejími zákony a nařízeními a existujícími k datu účinnosti této dohody. Tato dohoda se však nepoužije na spory, které vznikly před jejím vstupem v platnost.

Článek 13

Vstup v platnost, trvání a ukončení

1.

Každá smluvní strana oznámí druhé smluvní straně splnění ústavních požadavků pro vstup této dohody v platnost. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem druhé notifikace.

 

2.

Tato dohoda zůstane v platnosti po dobu deseti let a její platnost bude pokračovat, pokud jeden rok před uplynutím počátečního nebo jakéhokoli následujícího pětiletého období jedna smluvní strana písemně neoznámí druhé smluvní straně svůj úmysl ukončit platnost Dohody.

 

3.

Pro investice uskutečněné před ukončením této dohody zůstanou ustanovení této dohody účinná po dobu deseti let od data ukončení platnosti.

 

Na důkaz toho níže podepsaní, řádně zmocněni, podepsali tuto dohodu.

 

Dáno v Praze dne 12. listopadu 1993 ve dvojím vyhotovení v jazyce českém, portugalském a anglickém, přičemž všechny texty mají stejnou platnost. V případě jakékoli odchylky ve výkladu je rozhodující anglický text.

Za vládu České republiky:

Ing. Ivan Kočárník CSc. v. r.

místopředseda vlády a ministr financí

 

Za vládu Portugalské republiky:

Fernando Faria de Oliveira v. r.

ministr obchodu a cestovního ruchu

MÍSTOPŘEDSEDA VLÁDY A MINISTR FINANCÍ

ČESKÉ REPUBLIKY

Dr. Ivan Kočárník

 

Praha,12. listopadu 1993

 

Vaše Excelence,

 

při příležitosti podpisu Dohody mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic bych rád potvrdil shodné stanovisko obou smluvních stran ve věci výkladu článku 2 řečené Dohody.

 

Obě smluvní strany vzájemně potvrzují, že článek 2 této dohody bude také aplikován na případy, kdy investoři jedné smluvní strany již působí na území druhé smluvní strany a přejí si rozšířit své investice nebo uskutečnit investice v jiných oblastech. Tyto investice, jakož i jejich rozšíření, budou považovány za nové a bude jim poskytnuto zacházení v souladu s článkem 2 této dohody.

 

Pane, ocenil bych, kdybyste mohl potvrdit, že Vaše stanovisko je shodné.

 

Upřímně Váš

 

Ivan Kočárník v. r.

 

Jeho Excelence

pan Fernando Faria de Oliveira

ministr obchodu a turistiky

Portugalské republiky

Lisabon

 

 

MINISTR OBCHODU A TURISTIKY

PORTUGALSKÉ REPUBLIKY

FERNANDO FARIA DE OLIVEIRA

 

Lisabon,12. listopadu 1993

 

Vaše Excelence,

 

při příležitosti podpisu Dohody mezi vládou Portugalské republiky a vládou České republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic bych rád potvrdil shodné stanovisko obou smluvních stran ve věci výkladu článku 2 řečené Dohody.

 

Obě smluvní strany vzájemně potvrzují, že článek 2 této dohody bude také aplikován na případy, kdy investoři jedné smluvní strany již působí na území druhé smluvní strany a přejí si rozšířit své investice nebo uskutečnit investice v jiných oblastech. Tyto investice, jakož i jejich rozšíření, budou považovány za nové a bude jim poskytnuto zacházení v souladu s článkem 2 této dohody.

 

Pane, ocenil bych, kdybyste mohl potvrdit, že Vaše stanovisko je shodné.

 

Upřímně Váš

 

Fernando Faria de Oliveira v. r.

 

Jeho Excelence

pan Ivan Kočárník

místopředseda vlády

a ministr financí

České republiky

Praha