Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

138/1996 Sb. znění účinné od 1. 1. 2007
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 264/2006 Sb.

1.1.2007

138

 

ZÁKON

ze dne 26. dubna 1996,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších

náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci

a některých státních orgánů a soudců

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, se mění a doplňuje takto:

1.

V § 4 odst. 2 se za větu druhou vkládá tato věta: „Doba jiné omluvené nepřítomnosti v práci se soudci do této doby započítává v délce nepřesahující 45 kalendářních dnů v kalendářním pololetí.“.

 

2.

V § 5 odst. 1 se vypouští písmeno l).

Písmeno m) se označuje jako písmeno l).

 

3.

§ 7 zní:

§ 7

Odchodné

 

(1) Odchodné je peněžité plnění poskytované představiteli, s výjimkou člena Nejvyššího kontrolního úřadu, v souvislosti s ukončením výkonu funkce, pokud mu v době tří měsíců po skončení výkonu funkce nepřísluší plat za výkon téže nebo jiné funkce představitele nebo soudce.

(2) Odchodné náleží ve výši měsíční částky platu (§ 3), který příslušel představiteli v posledním kalendářním měsíci skutečného výkonu funkce, k níž se přičte násobek této částky a počtu celých ukončených let výkonu této funkce představitele, nejvýše však čtyř ukončených let.

(3) Odchodné se poskytuje po uplynutí doby uvedené v odstavci 1. Jestliže představiteli v této době příslušel plat za výkon téže nebo jiné funkce představitele nebo soudce, poskytne se mu poměrná část odchodného odpovídající délce doby, za kterou mu tento plat nepříslušel.

(4) Na žádost představitele se mu po skončení výkonu funkce poskytne přiměřená záloha na odchodné, která se zúčtuje po uplynutí doby uvedené v odstavci 1.“.

 

4.

V § 18 odst. 1 písm. a) se vypouští slovo „b)“.

 

5.

V § 19 odst. 1 se slova „písm. d)“ nahrazují slovy „písm. b), d) a k)“.

 

6.

V § 28 odst. 6 se na konci věty první tečka nahrazuje středníkem a připojují se tato slova: „dosavadní zvýšení koeficientu podle § 28 odst. 2 písm. a) až i) a podle § 28 odst. 3 písm. a) a b) soudci po dobu zastupování nenáleží.“.

 

7.

V § 30 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: „Při souběhu nároků na zvýšení platových koeficientů náleží soudci pouze zvýšení platového koeficientu, které je vyšší.“.

 

8.

§ 31 odst. 5 věta první zní: „Při hodnocení rozhodné doby pro zvýšení platového koeficientu soudci okresního soudu z 0,93 na 1,05, krajského soudu z 1,01 na 1,16 a vrchního soudu z 1,08 na 1,23 lze postupovat podle předchozích ustanovení pouze za podmínky, že soudce v jejím průběhu skutečně vykonával funkci soudce nejméně po dobu tří let, do níž se nezapočítávají doby uvedené v odstavci 4.“.

 

9.

§ 32 odst. 1 zní:

(1) Soudci náleží

a)

víceúčelová paušální náhrada výdajů podle § 5 odst. 1 písm. a) a l) ve výši 5,5 % platové základny,

b)

náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. c), e), f), g), h) a ch).“.

 

10.

§ 37 se doplňuje odstavcem 7, který zní:

(7) Bylo-li představiteli poskytnuto odchodné, které mu nenáleželo nebo které mu náleželo v nižší než poskytnuté částce, je představitel povinen odchodné, popřípadě jeho nenáležející část, vrátit tomu, kdo mu odchodné poskytl.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Podle dosavadního předpisu se posuzují nároky, které podle něho vznikly představiteli nebo soudci před účinností tohoto zákona.

Čl. III

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.

zrušeno

2.

ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 100/1993 Sb., o nařizování a odměňování pracovní pohotovosti soudců krajských a okresních soudů, justičních čekatelů a o nařizování pracovní pohotovosti zaměstnancům odborného aparátu krajských a okresních soudů,

a)

slova „a odměňování“ v názvu vyhlášky,

b)

v § 1 slova „a způsob odměňování“,

c)

§ 5 a v § 6 odst. 2 slova „a § 5“.

Čl. IV

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.