Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

147/1996 Sb. znění účinné od 25. 2. 2004 do 30. 5. 2004
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 326/2004 Sb.

25.2.2004

zrušeno

zákonem č. 79/2004 Sb.

25.2.2004

zákonem č. 320/2002 Sb.

1.1.2003

Více...

147

 

ZÁKON

ze dne 24. dubna 1996

o rostlinolékařské péči a změnách některých

souvisejících zákonů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE (§ 1-47)

ODDÍL I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (§ 1-4)

§ 1

Předmět a rozsah úpravy

Tento zákon stanoví oprávnění a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti rostlinolékařské péče, upravuje ochranu státního území před zavlečením a rozšiřováním karanténních škodlivých organismů a podmínky zacházení s přípravky na ochranu rostlin, pomocnými prostředky ochrany rostlin a mechanizačními prostředky na ochranu rostlin, stanoví orgány státní správy na úseku rostlinolékařské péče a jejich působnost a sankce za porušování stanovených povinností.

§ 2

Základní pojmy

(1)

Rostlinolékařská péče je souhrnem právních, technických, organizačních a odborných opatření za účelem uchování zdraví rostlin a ochrany rostlinných produktů.

(2)

Rostlinami jsou celé rostliny způsobilé k růstu nebo rozmnožování nebo tyto jejich části: plody v botanickém smyslu s výjimkou hluboce zmrazených; zelenina s výjimkou hluboce zmrazené; hlízy, cibule, oddenky a jiné vegetativní části rostlin použitelné k pěstování; řezané květiny; větve s listy a uříznuté stromky s listy; kultury rostlinných pletiv; semena v botanickém smyslu s výjimkou těch, která nejsou určena k pěstování.

(3)

Rostlinnými produkty jsou produkty rostlinného původu a části rostlin nezpracované nebo zpracované jednoduchým způsobem, například sušením nebo mechanicky, pokud nejsou rostlinami; dřevo je rostlinným produktem, pokud má zachován alespoň zčásti přirozený oblý povrch, s kůrou nebo bez kůry, nebo pokud je ve formě štěpků, třísek, pilin, dřevního odpadu nebo odřezků nebo ve formě pomocného dřeva použitého při ložení zásilek, prokladů, palet nebo obalového materiálu sloužícího pro přepravu předmětů a představuje riziko z hlediska zdravotního stavu rostlin.

(4)

Jiným předmětem se rozumí jakýkoliv předmět jiný než rostlina nebo rostlinný produkt, který může být nositelem škodlivého organismu a podléhá úředním opatřením.

(5)

Škodlivými organismy jsou rostliny, živočichové nebo původci chorob, kteří působí nebo mohou způsobovat poškození rostlin nebo rostlinných produktů.

(6)

Karanténními škodlivými organismy jsou škodlivé organismy, které by mohly způsobit hospodářské škody na území, v němž se dosud nevyskytují nebo v němž jsou jen omezeně rozšířeny, a proti nimž se uplatňují úřední opatření.

(7)

Poruchy jsou škodlivé změny způsobené na rostlinách nepříznivými fyzikálními a chemickými faktory.

(8)

Chemické a biologické přípravky na ochranu rostlin (dále jen „přípravky“) jsou účinné látky, popřípadě další látky zpracované do formy, v níž jsou uváděny do oběhu a dodávány uživateli, určené k

a)

ochraně rostlin nebo rostlinných produktů před škodlivými organismy nebo k zabránění působení těchto organismů,

b)

ovlivňování životních procesů v rostlinách jinak než prostřednictvím jejich výživy,

c)

zabránění klíčení nebo ke konzervaci rostlinných produktů, pokud nepodléhají zvláštním předpisům o konzervačních prostředcích,1 nebo

d)

ničení nežádoucích rostlin nebo jejich částí, omezování nežádoucího růstu rostlin nebo předcházení takovému růstu.

(9)

Účinné látky jsou látky nebo organismy včetně virů mající obecný nebo specifický účinek proti škodlivým organismům nebo na rostliny, části rostlin nebo rostlinné produkty; za látky se považují přirozeně se vyskytující nebo vyrobené chemické prvky a jejich sloučeniny včetně nečistot nevyhnutelně vznikajících ve výrobním procesu.

(10)

Rezidua přípravků jsou jedna nebo více látek přítomných v nebo na rostlinách nebo rostlinných produktech či potravinách rostlinného nebo živočišného původu nebo jinde přítomných v životním prostředí po použití přípravků, včetně jejich metabolitů a produktů vznikajících při jejich rozkladu nebo jako reakční produkt.

(11)

Integrovaná ochrana rostlin je racionální uplatňování kombinace biologických, biotechnologických, chemických a pěstitelských opatření, při němž je použití chemických přípravků na ochranu rostlin omezeno na minimum nezbytné pro udržení výskytu škodlivých organismů na úrovni, kdy nezpůsobují hospodářsky nepřijatelné škody nebo ztráty.

(12)

Zacházením s přípravky je jejich uvádění do oběhu a používání fyzickými a právnickými osobami.

(13)

Mechanizačními prostředky na ochranu rostlin (dále jen „mechanizační prostředky“) jsou stroje a technická zařízení včetně doplňujících technologických součástí a příslušenství určené k aplikaci přípravků nebo k přímému hubení škodlivých organismů.

(14)

Uváděním do oběhu je nabízení k prodeji, prodej, obchodní skladování, přeprava, vývoz a dovoz za účelem prodeje nebo jakýkoliv jiný způsob převodu na jinou osobu při podnikání.1a

(15)

Zásilkou je množství rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, které se přepravuje z jedné země do druhé a na které je vystavováno, pokud je vyžadováno, jedno rostlinolékařské osvědčení. Zásilka může být složena z jedné nebo více partií.

(16)

Partií je množství rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, které je identifikovatelné zejména podle stejnorodého složení nebo původu.

(17)

Úředním dokumentem, úředním opatřením nebo úředním úkonem se rozumí dokument, opatření nebo úkon vydaný, nařízený nebo provedený příslušným orgánem rostlinolékařské péče nebo dokument, opatření nebo úkon vydaný, nařízený nebo provedený z pověření orgánu rostlinolékařské péče.

(18)

Chráněnou zónou je území vymezené a vyhlášené podle tohoto zákona, v němž není usídlený karanténní škodlivý organismus, ačkoliv může být usídlený v jedné nebo více částech České republiky nebo v sousedních státech České republiky, a v němž jsou příhodné podmínky pro usídlení tohoto karanténního škodlivého organismu; karanténní škodlivý organismus je považován za usídlený v určitém území, pokud je obecně známo, že se na tomto území vyskytuje, a přesto nebyla přijata mimořádná rostlinolékařská opatření k jeho vyhubení nebo se tato opatření v období nejméně 2 po sobě následujících let ukázala jako neúčinná.

(19)

Oddělující zónou je území, ve kterém se určitý karanténní škodlivý organismus nevyskytuje nebo se proti němu provádějí mimořádná rostlinolékařská opatření; tato zóna přiléhá k území prostému karanténního škodlivého organismu nebo ke karanténnímu území.

(20)

Karanténním územím je území, ve kterém se vyskytuje karanténní škodlivý organismus a na které se vztahují mimořádná rostlinolékařská opatření.

 

(21)

Rostlinolékařským pasem je úřední dokument, který dokládá splnění ustanovení týkajících se původu a zdravotního stavu rostlin a rostlinných produktů stanovených tímto zákonem a který byl vystaven podle tohoto zákona.

(22)

Rostlinolékařským osvědčením je mezinárodně uznávaný úřední dokument o původu a zdravotním stavu zásilky.

(23)

Ochrannou lhůtou se rozumí doba, kterou je nutno dodržet

a)

od posledního ošetření rostlin nebo rostlinných produktů přípravky do začátku zahájení

1.

sklizně nebo zkrmování rostlin, nebo

2.

uvedení do oběhu nebo zkrmování anebo započetí zpracování rostlinného produktu,

b)

od použití přípravku

1.

do vstupu nechráněného člověka nebo zvířete do ošetřeného prostoru nebo do místa ošetření, nebo

2.

do manipulace s ošetřenými rostlinami nebo rostlinnými produkty, nebo

3.

do výsevu nebo do výsadby následné, případně náhradní plodiny.

(24)

Pěstováním je činnost spojená s umístěním rostlin do prostředí umožňujícího jejich růst, rozmnožování nebo rozšiřování.

(25)

Rostlinami určenými k pěstování jsou rostliny již pěstované, které mají být po přemístění na jiné stanoviště nadále pěstovány, nebo rostliny dosud nepěstované, které mají být pěstovány.

(26)

Pěstebním substrátem je materiál, který slouží jako prostředí umožňující růst rostlin nebo je k tomuto účelu určený.

(27)

Kalamitním přemnožením se rozumí výrazný nárůst výskytu škodlivého organismu, kdy hrozí nebezpečí značných škod a který vyvolává potřebu mimořádných rostlinolékařských opatření.

(28)

Indikací je vymezení použití přípravku zahrnující zejména tyto údaje:

a)

druh rostliny nebo rostlinného produktu nebo jejich skupinu,

b)

škodlivý organismus nebo skupinu škodlivých organismů nebo jiný účel použití přípravku.

(29)

Správná rostlinolékařská praxe je soubor postupů, které zahrnují

a)

uplatnění integrované ochrany rostlin,

b)

správné použití přípravků v souladu s údaji uvedenými na jejich obalech nebo v příbalové dokumentaci,

c)

předcházení rizikům spojeným s použitím, manipulací nebo skladováním přípravků, zvláště se zřetelem na zdraví lidí a zvířat a životní prostředí,

d)

použití přípravků pouze v případech plně zdůvodnitelných výskytem škodlivých organismů nebo poruch a podmínkami pro vznik škod,

e)

rozhodování o potřebě ochranných opatření na základě soustavného sledování zdravotního stavu rostlin, výskytu škodlivých organismů a podmínek prostředí,

f)

přednostní použití přípravků, které představují minimální rizika ohrožení životního prostředí, zejména podzemních vod.

(30)

Pomocné prostředky ochrany rostlin (dále jen „pomocné prostředky“) jsou látky zpracované do formy, v níž jsou uváděny do oběhu, určené k úpravě vlastností nebo účinku přípravků, aplikačně technologickým účelům, zjišťování výskytu škodlivých nebo užitečných organismů, ošetřování ran nebo úpravě vzhledu rostlin.

(31)

Registrace přípravku nebo pomocného prostředku je správní úkon provedený příslušným orgánem rostlinolékařské péče v řízení na žádost fyzické nebo právnické osoby, jímž tento orgán potvrzuje splnění zákonem stanovených podmínek a formou rozhodnutí opravňuje žadatele k uvádění přípravku nebo pomocného prostředku do oběhu.

§ 3

Rostlinolékařská péče

Rostlinolékařská péče spočívá v

a)

ochraně území České republiky před zavlékáním škodlivých organismů ze zahraničí a opatřeních proti šíření škodlivých organismů při vývozu do zahraničí,

b)

soustavném zjišťování, vyhodnocování a evidenci výskytu škodlivých organismů a poruch na pozemcích a v objektech, kde se pěstují, vyrábějí, skladují nebo zpracovávají rostliny nebo rostlinné produkty,

c)

omezování výskytu, šíření a působení škodlivých organismů a poruch a snižování jejich škodlivosti využitím přímých i nepřímých metod ochrany včetně mimořádných rostlinolékařských opatření s přihlédnutím k ochraně zdraví lidí, zvířat,2 zvěře,3 volně žijících živočichů,4 (dále jen „zvířata“) a životního prostředí,

d)

rostlinolékařském dozoru,

e)

registraci pěstitelů, výrobců a dovozců rostlin a rostlinných produktů, které mohou být zdrojem šíření karanténních škodlivých organismů a dalších osob podle § 7 odst. 1,

f)

registraci přípravků a pomocných prostředků,

g)

sledování účinnosti přípravků, pomocných prostředků a geneticky modifikovaných organismů4a určených k použití v ochraně rostlin, včetně jejich nežádoucích účinků,

h)

registraci mechanizačních prostředků,

i)

využívání vědeckých poznatků o škodlivých organismech a způsobech ochrany proti nim.

§ 4

Základní povinnosti

Právnické nebo fyzické osoby, které vyrábějí, zpracovávají, skladují nebo uvádějí do oběhu rostliny nebo rostlinné produkty, a vlastníci pozemků nebo osoby, které je užívají z jiného právního důvodu,

a)

jsou povinni při své činnosti

1.

omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů tak, aby v důsledku jejich přemnožení nevznikla škoda jiným osobám a aby nedošlo k poškození životního prostředí a zdraví lidí nebo zvířat,

2.

ohlásit výskyt nebo podezření z výskytu karanténního škodlivého organismu, stanoveného v prováděcím předpise, příslušnému orgánu rostlinolékařské péče buď přímo, nebo prostřednictvím obce,

b)

mohou provádět ošetřování rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů proti škodlivým organismům jen registrovanými přípravky nebo pomocnými prostředky způsobem stanoveným v § 29 a způsobilými mechanizačními prostředky (§ 35 a 37).

ODDÍL II

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA ÚSEKU

ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE (§ 5-6)

§ 5

(1)

Zaměstnanci správních úřadů vykonávající odborné činnosti na úseku rostlinolékařské péče (dále jen „rostlinolékaři“) musí být

a)

absolventy akreditovaných magisterských programů4b uskutečňovaných vysokou školou v oblasti zemědělství nebo biologie ve studijním oboru rostlinolékařství nebo ochrana rostlin,

b)

absolventy akreditovaných doktorských studijních programů uskutečňovaných vysokou školou ve studijním oboru rostlinolékařství nebo ochrana rostlin, nebo

c)

držiteli vědecké hodnosti v oboru rostlinolékařství nebo ochrana rostlin.

(2)

Zaměstnanci správních úřadů vykonávající odborné činnosti na úseku rostlinolékařské péče pouze v oblasti přípravků, pomocných prostředků nebo mechanizačních prostředků anebo diagnostiky škodlivých organismů a poruch mohou být též absolventy akreditovaných magisterských studijních programů uskutečňovaných vysokou školou v oblasti chemie, farmacie nebo jiného studijního oboru zahrnujícího studium biologie nebo ekologie.

(3)

Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na zaměstnance správních úřadů, kteří ke dni 1. ledna 1997 vykonávali odborné činnosti na úseku rostlinolékařské péče po dobu nejméně 8 let, a dále na absolventy vysokých škol zemědělského nebo biologického zaměření se specializací pro obor rostlinolékařství nebo ochrany rostlin a absolventy postgraduálního studia v oboru rostlinolékařství nebo ochrany rostlin.

§ 6

Živnostensky podnikat na úseku rostlinolékařské péče v oborech

a)

diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin,

b)

ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky,

c)

kontrolní testování mechanizačních prostředků

mohou jen osoby splňující kvalifikační kritéria uvedená v § 5 odst. 1 nebo osoby s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním a s odbornou praxí; obor středoškolského a vysokoškolského studia a délku odborné praxe stanoví prováděcí předpis.

ODDÍL III

REGISTRACE OSOB A SOUSTAVNÁ

ROSTLINOLÉKAŘSKÁ KONTROLA (§ 7-7c)

§ 7

Registrace osob

(1)

Dovážet, pěstovat nebo vyrábět rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty stanovené prováděcím právním předpisem mohou pouze osoby za tímto účelem registrované v úředním registru osob pod registračním číslem, kterým se tyto osoby identifikují. Této registraci podléhají rovněž osoby, které hodlají žádat o vydání náhradních rostlinolékařských pasů v souladu s § 7e odst. 6. Úřední registr osob vede příslušný orgán rostlinolékařské péče. Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti a způsob registrace, jakož i způsob vedení úředního registru osob.

(2)

Registraci v úředním registru osob nepodléhají osoby, které jimi vypěstované rostliny nebo vyrobené rostlinné produkty anebo jiné předměty uvedené v odstavci 1 neuvádějí do oběhu, pokud tyto rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty nemohou způsobit rozšiřování karanténního škodlivého organismu.

(3)

Osoby, které hodlají dovážet, pěstovat nebo vyrábět rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty uvedené v odstavci 1 anebo nahrazovat rostlinolékařské pasy podle § 7e odst. 6, žádají o registraci příslušný orgán rostlinolékařské péče. Náležitosti žádosti o registraci stanoví prováděcí právní předpis.

(4)

Příslušný orgán rostlinolékařské péče vydá rozhodnutí o registraci osoby uvedené v odstavci 1, jestliže

a)

se v místě provádění činnosti podle požadovaného rozsahu registrace nevyskytují karanténní škodlivé organismy vztahující se k této činnosti,

b)

údaje uvedené v žádosti o registraci byly shledány úplnými a pravdivými,

c)

shledá, že tato osoba je způsobilá plnit zvláštní požadavky uvedené v § 7a písm. e).

(5)

Náklady na odborné úkony spojené s řízením o registraci osoby hradí žadatel o registraci osoby.

§ 7a

Povinnosti registrovaných osob

Osoby registrované podle § 7 jsou povinny

a)

vést evidenci stanovenou prováděcím právním předpisem,

b)

poskytnout součinnost příslušnému orgánu rostlinolékařské péče při provádění rostlinolékařského dozoru a poskytnout mu potřebné informace a podklady nebo zmocnit pro tento účel jinou odborně způsobilou osobu,

c)

provádět prohlídky rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v § 7 odst. 1, a to v termínech a způsobem, které stanoví příslušný orgán rostlinolékařské péče,

d)

oznámit příslušnému orgánu rostlinolékařské péče způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem

1.

neobvyklý výskyt škodlivých organismů, příznaků napadení škodlivými organismy nebo jiné abnormality na rostlinách, rostlinných produktech nebo jiných předmětech uvedených v § 7 odst. 1,

2.

ukončení, přerušení, obnovení nebo změnu činnosti, pro kterou jsou registrovány,

e)

plnit zvláštní požadavky k omezování šíření karanténních škodlivých organismů stanovené prováděcím právním předpisem,

f)

na základě úředního úkonu příslušného orgánu rostlinolékařské péče plnit specifické povinnosti vztahující se k péči o zdravotní stav rostlin a rostlinných produktů, k hodnocení jejich zdravotního stavu a k zabezpečení jejich totožnosti, popřípadě k péči o jiné předměty, a to až do připojení rostlinolékařského pasu podle § 7d odst. 1,

g)

vést a upřesňovat plán pozemků a objektů, ve kterých jsou rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty uvedené v § 7 odst. 1 pěstovány, vyráběny, skladovány nebo používány nebo ve kterých se tyto rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty vyskytují; způsob vedení a upřesňování plánu pozemků a objektů stanoví příslušný orgán rostlinolékařské péče.

§ 7b

Zrušení registrace

(1)

Příslušný orgán rostlinolékařské péče zruší registraci právnické nebo fyzické osoby, jestliže

a)

ukončila činnost, pro niž byla tato osoba registrována, nebo

b)

nastala skutečnost zabraňující registraci.

(2)

Příslušný orgán rostlinolékařské péče může zrušit registraci osoby, zjistí-li, že tato osoba porušila opakovaně povinnost stanovenou v § 7a nebo nedodržela anebo nesplnila povinnost nařízenou podle § 12b odst. 1 nebo 3 nebo povinnost uloženou mimořádným rostlinolékařským opatřením.

§ 7c

Soustavná rostlinolékařská kontrola

(1)

Soustavné rostlinolékařské kontrole podléhají rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v § 7 odst. 1, které jsou pěstovány, vyráběny nebo užívány nebo se jen vyskytují na pozemcích a v objektech, které vlastní nebo z jiného právního důvodu užívají právnické nebo fyzické osoby podléhající registraci podle § 7 odst. 1, jakož i při tom používané pěstební substráty a obaly, popřípadě kontejnery, zemědělské stroje, zařízení a dopravní prostředky.

(2)

Soustavnou rostlinolékařskou kontrolu provádí příslušný orgán rostlinolékařské péče přednostně v místech pěstování nebo výroby rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v odstavci 1, a to pravidelně ve vhodných termínech, nejméně však jednou za rok, alespoň vizuální prohlídkou buď všech rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů nebo jejich reprezentativního vzorku.

(3)

Soustavnou rostlinolékařskou kontrolou se zjišťuje výskyt karanténních škodlivých organismů stanovených prováděcím právním předpisem a ověřuje se, zda jsou splněny zvláštní požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.

 

(4)

Nezjistí-li se soustavnou rostlinolékařskou kontrolou podle odstavců 1 až 3 výskyt karanténních škodlivých organismů a je-li ověřeno splnění zvláštních požadavků podle odstavce 3, vystaví příslušný orgán rostlinolékařské péče pro příslušné rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty rostlinolékařský pas podle § 7d nebo udělí osobě oprávněné k vystavování rostlinolékařských pasů podle § 7e odst. 4 souhlas s vystavením tohoto pasu.

(5)

Zjistí-li se výskyt karanténního škodlivého organismu nebo nesplnění zvláštních požadavků podle odstavce 3, příslušný orgán rostlinolékařské péče nevystaví pro příslušné rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty rostlinolékařský pas nebo nedá souhlas k jeho vystavení, a to do doby, než bude prokázáno, že nebezpečí šíření karanténních škodlivých organismů již nehrozí. K vyloučení nebezpečí vyplývajícího ze zjištění výskytu karanténního škodlivého organismu nebo z nesplnění zvláštních požadavků podle odstavce 3 nařídí vhodná mimořádná rostlinolékařská opatření podle § 15 odst. 1.

ODDÍL IIIA

ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PASY (§ 7d-7e)

§ 7d

Podmínky přemísťování rostlin, rostlinných

produktů a jiných předmětů

(1)

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v § 7 odst. 1 nesmějí být přemísťovány v rámci území České republiky mimo pozemky a objekty, které vlastní nebo z jiného právního důvodu užívají registrované osoby podle § 7 odst. 1, pokud k nim, k jejich obalům nebo k dopravním prostředkům, které je přepravují, není připojen rostlinolékařský pas platný pro dané území. Toto ustanovení se netýká přemísťování příslušných rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů mezi pozemky a objekty stejné právnické nebo fyzické osoby přes pozemky, které vlastní nebo z jiného právního důvodu užívá osoba jiná, pokud při těchto přesunech nedojde k převodu nebo přechodu vlastnických nebo užívacích práv k dotčeným rostlinám, rostlinným produktům a jiným předmětům na jiné právnické nebo fyzické osoby a pokud při tom nehrozí nebezpečí šíření karanténních škodlivých organismů.

(2)

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty podle odstavce 1 nesmějí být přemísťovány do chráněné zóny stanovené podle § 14a odst. 1 ani být přemísťovány v rámci této zóny, pokud k nim, k jejich obalům nebo k dopravním prostředkům není připojen rostlinolékařský pas potvrzující na základě kontroly provedené podle § 7c odst. 1, že jsou splněny zvláštní požadavky stanovené prováděcím právním předpisem pro danou zónu.

(3)

Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty splňující podmínky pro jejich přemísťování přes chráněnou zónu nebo v rámci této zóny stanovené prováděcím právním předpisem.

(4)

Nehrozí-li nebezpečí šíření škodlivých organismů, nevztahují se ustanovení odstavců 1 a 2 na přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících od osob, které nepodléhají povinnosti úřední registrace podle § 7 odst. 2, a na rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které jsou určeny pro užití vlastníky nebo příjemci k nevýrobním a neobchodním účelům.

(5)

Rostlinolékařský pas lze vystavit pro příslušnou chráněnou zónu podle § 14a, pokud byla kontrola provedená podle § 7c odst. 1 zaměřena na ověření splnění zvláštních požadavků stanovených prováděcím právním předpisem pro tuto zónu a bylo zjištěno, že tyto požadavky byly splněny.

§ 7e

Vystavování, používání a nahrazování

rostlinolékařských pasů

(1)

Rostlinolékařské pasy vystavuje příslušný orgán rostlinolékařské péče nebo osoba registrovaná podle § 7 odst. 1, pokud jí příslušný orgán rostlinolékařské péče udělil oprávnění k vystavování těchto pasů podle odstavce 4 a souhlas s jejich vystavením v souladu s § 7c odst. 4. Podrobnosti k vystavování rostlinolékařských pasů a k vydávání souhlasu s jejich vystavením, jakož i náležitosti rostlinolékařských pasů stanoví prováděcí právní předpis.

(2)

Za připojení rostlinolékařských pasů k příslušným rostlinám, rostlinným produktům a jiným předmětům, k jejich obalům nebo dopravním prostředkům podle § 7d odst. 1 a 2 způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem odpovídá registrovaná osoba podle § 7 odst. 1.

(3)

Právnické a fyzické osoby, které jako koneční uživatelé v rámci podnikání nakoupily nebo jiným způsobem získaly rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty opatřené rostlinolékařskými pasy, uchovávají tyto rostlinolékařské pasy nejméně po dobu 1 roku ode dne jejich získání. O tomto vedou evidenci. Podrobnosti vedení evidence stanoví prováděcí právní předpis.

(4)

Příslušný orgán rostlinolékařské péče může udělit oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů osobě registrované podle § 7 odst. 1 v rámci rozsahu její registrace. Podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis.

(5)

Příslušný orgán rostlinolékařské péče zruší oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů osobě registrované podle odstavce 4, zjistí-li závažné nebo opakované nedodržení postupu při vystavování rostlinolékařských pasů anebo pokud zruší této osobě registraci podle § 7b.

(6)

Rostlinolékařský pas vystavený podle odstavce 1 může být nahrazen jiným rostlinolékařským pasem (dále jen „náhradní pas“) pouze v případech stanovených prováděcím právním předpisem. Náhradní pasy vydává příslušný orgán rostlinolékařské péče, požádá-li o to osoba registrovaná podle § 7 odst. 1 způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Náležitosti náhradních pasů stanoví prováděcí právní předpis.

(7)

Náklady spojené s vystavením nebo nahrazením rostlinolékařského pasu hradí osoba, která o vystavení nebo nahrazení tohoto pasu požádala.

ODDÍL IV

OCHRANA PROTI ZAVLÉKÁNÍ ŠKODLIVÝCH

ORGANISMŮ PŘI DOVOZU, PRŮVOZU

A VÝVOZU ZÁSILEK

(VNĚJŠÍ KARANTÉNA) (§ 8-13)

Obecná ustanovení

§ 8

(1)

Zásilky podléhají při vstupu na území České republiky rostlinolékařské kontrole podle § 12a a před výstupem z České republiky podléhají rostlinolékařské kontrole podle § 13. Zvláštní právní předpisy o dovozu a vývozu rostlin4c tím nejsou dotčeny.

(2)

Dovozci a dopravci zásilek stanovených prováděcím právním předpisem jsou povinni předložit je s potřebnými přepravními doklady včetně identifikačních údajů příslušných osob k rostlinolékařské kontrole a umožnit její řádné a bezpečné provedení.

(3)

Dovozci zásilek uvedených v odstavci 2 musí být registrováni v úředním registru způsobem stanoveným v § 7; ustanovení § 7a platí přiměřeně.

(4)

Dovozci a dopravci jsou povinni předložit s potřebnými přepravními doklady k rostlinolékařské kontrole i zásilky

a)

deklarované jako jiné než uvedené v odstavci 2, u nichž nastane při dovozu, popřípadě průvozu oprávněné podezření, že jde o zásilky uvedené v odstavci 2, nebo

b)

stanovené příslušným orgánem rostlinolékařské péče v souladu s ustanoveními § 11 odst. 2 a 3

a umožnit řádné a bezpečné provedení této kontroly.

(5)

Trvají-li pochybnosti o totožnosti zásilky uvedené v odstavci 4 písm. a) i po provedení její kontroly, zejména pokud jde o rod a druh rostlin nebo rostlinných produktů nebo původ zásilky, považuje se zásilka za zásilku uvedenou v odstavci 2.

(6)

Rostlinolékařské kontrole podléhají též dopravní prostředky, sklady, kontejnery a obaly používané při přepravě nebo k dočasnému uskladnění zásilek 4d.

(7)

Dovážené, popřípadě provážené zásilky uvedené v prováděcím právním předpisu a zásilky určené k vývozu, u kterých to vyžaduje orgán rostlinolékařské péče dovážející země, musí být opatřeny rostlinolékařským osvědčením podle § 9.

(8)

Za podmínek stanovených prováděcím předpisem musí být zásilka opatřena rostlinolékařským osvědčením pro reexport, popřípadě dalším rostlinolékařským osvědčením.

(9)

Pokud je mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána, stanoven jiný druh úředního dokladu o původu a zdravotním stavu zásilek než rostlinolékařské osvědčení, použijí se příslušná ustanovení této smlouvy.

(10)

Dovozci, vývozci a dopravci zásilek jsou povinni zajistit jejich přepravu takovým způsobem, aby při ní nemohlo dojít k jejich napadení škodlivými organismy ani k případnému rozšíření škodlivých organismů z nich.

§ 9

Rostlinolékařské osvědčení

(1)

Rostlinolékařské osvědčení, popřípadě rostlinolékařské osvědčení pro reexport (dále jen „rostlinolékařské osvědčení“) vydává příslušný orgán rostlinolékařské péče po provedené rostlinolékařské kontrole, popřípadě na základě údajů uvedených v rostlinolékařském pasu. Rostlinolékařské osvědčení musí obsahovat náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem nebo při vývozu, popřípadě reexportu stanovené úředními požadavky dovážejících zemí.

(2)

Je zakázáno pozměňovat vydané rostlinolékařské osvědčení.

§ 10

zrušen

Dovoz a průvoz

§ 11

(1)

Je zakázáno dovážet a provážet5

a)

karanténní škodlivé organismy stanovené v prováděcím předpise a zásilky s jejich výskytem,

b)

zásilky s výskytem karanténních škodlivých organismů na určitých rostlinách nebo rostlinných produktech stanovené v prováděcím předpise,

c)

zásilky ze zemí, z nichž hrozí zvýšené nebezpečí zavlečení karanténních škodlivých organismů, stanovené prováděcím předpisem,

d)

zásilky nesplňující zvláštní karanténní požadavky stanovené prováděcím předpisem,

(2)

Pokud bezprostředně hrozí nebezpečí zavlečení nebo rozšiřování škodlivých organismů na území České republiky, může po vyhodnocení provedeném podle § 14 odst. 1 písm. a) příslušný orgán rostlinolékařské péče

a)

zakázat dovoz a průvoz

1.

škodlivých organismů jiných než uvedených v odstavci 1 písm. a) a b), které se na území České republiky nevyskytují nebo jsou jen omezeně rozšířeny a u nichž existuje důvodné podezření, že jejich zavlečení nebo rozšiřování na území České republiky může vést ke značným škodám, a zásilek s jejich výskytem,

2.

zásilek s výskytem karanténních škodlivých organismů uvedených v odstavci 1 písm. b) na jiných rostlinách nebo rostlinných produktech než uvedených v odstavci 1 písm. b),

3.

zásilek ze zemí, z nichž hrozí zvýšené nebezpečí zavlečení karanténních škodlivých organismů jiných než uvedených v odstavci 1 písm. c),

4.

zásilek způsobilých zavléct nebo rozšířit karanténní škodlivé organismy,

b)

stanovit jiná účinná opatření proti zavlečení nebo rozšiřování karanténních škodlivých organismů,

a to způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

(3)

Nehrozí-li zjistitelné nebezpečí rozšíření škodlivých organismů, nevztahují se ustanovení odstavců 1 a 2 na škodlivé organismy a zásilky určené pro výzkumné nebo šlechtitelské účely, jejichž dovoz nebo průvoz je na základě žádosti povolen rozhodnutím příslušného orgánu rostlinolékařské péče. Tyto škodlivé organismy a zásilky podléhají rostlinolékařské kontrole. Podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis.

(4)

Dovážená zásilka podléhající rostlinolékařské kontrole podle § 8 odst. 2 a 4 nesmí být propuštěna do navrhovaného celně schváleného určení nebo do navrhovaného celního režimu7a před provedením rostlinolékařské kontroly nebo v rozporu s rozhodnutím příslušného orgánu rostlinolékařské péče podle § 12b odst. 1 písm. b), pokud v odstavci 5 není stanoveno jinak.

(5)

Ustanovení odstavce 4 neplatí pro celní režim

a)

tranzitu do vnitrozemí,7 pokud

1.

je zásilka podrobena opatření podle § 12b odst. 1 písm. b), které nelze provést v místě provádění rostlinolékařské kontroly podle § 12 odst. 1 nebo § 12a odst. 2,

2.

může být zásilka podrobena rostlinolékařské kontrole mimo vstupní místa v souladu s ustanovením § 12a odst. 2, nebo

3.

musí být zásilka do ukončení rostlinolékařské kontroly dočasně uskladněna4d podle § 12a odst. 5,

b)

přepracování pod celním dohledem,7b pokud je nařízeno ošetření nebo zpracování zásilky podle § 12b odst. 1 písm. b) bodu 3,

c)

tranzitu z vnitrozemí,7c pokud je nařízen zpětný vývoz do zahraničí podle § 12b odst. 1 písm. b) bodu 1.

§ 12

Vstupní místa

(1)

Dovážet, popřípadě provážet zásilky podléhající rostlinolékařské kontrole podle § 8 odst. 2 a 4 je dovoleno jen přes místa, ve kterých je k provedení této kontroly zřízeno pracoviště příslušného orgánu rostlinolékařské péče, (dále jen „vstupní místa“). Vstupní místa a minimální podmínky pro provádění rostlinolékařské kontroly v nich stanoví prováděcí právní předpis, který též stanoví, ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být tyto zásilky dováženy, popřípadě prováženy mimo vstupní místa.

(2)

Příslušný celní úřad poskytne za úplatu příslušnému orgánu rostlinolékařské péče vhodné prostory umožňující splnění minimálních podmínek k výkonu rostlinolékařské kontroly ve vstupním místě. Tutéž povinnost má dopravce a pošta, provádí-li se rostlinolékařská kontrola při dovozu nebo průvozu v provozních prostorech, které vlastní nebo z jiného právního důvodu užívají.

§ 12a

Rostlinolékařská kontrola při dovozu

(1)

Rostlinolékařskou kontrolou při dovozu se úředním postupem zjišťuje výskyt škodlivých organismů a ověřuje se, zda jsou splněny zvláštní požadavky stanovené prováděcím právním předpisem, a to prohlídkou všech dovážených, popřípadě provážených rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů nebo jejich reprezentativního vzorku, popřípadě též dopravních prostředků, skladů, kontejnerů a obalů používaných při přepravě nebo k dočasnému uskladnění zásilek.4d

(2)

Rostlinolékařská kontrola při dovozu se provádí přednostně ve vstupních místech podle § 12. V případech a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem může být provedena také mimo vstupní místa. Dovozce zajistí, aby byl příslušný orgán rostlinolékařské péče informován o tom, že se zásilka nachází v místě provedení rostlinolékařské kontroly, a aby mu byla poskytnuta pomoc potřebná k jejímu řádnému a bezpečnému provedení.

(3)

Příslušný orgán rostlinolékařské péče neodpovídá za škody vzniklé zdržením dopravního prostředku v důsledku provedení rostlinolékařské kontroly.

(4)

Příslušný orgán rostlinolékařské péče je oprávněn odebrat ze zásilky v potřebném rozsahu vzorky za účelem řádného provedení rostlinolékařské kontroly a eviduje zásilky, které byly podrobeny této kontrole, a výsledky této kontroly.

(5)

Pokud při provádění rostlinolékařské kontroly vznikne oprávněné podezření, že zásilka neodpovídá ustanovením § 9 nebo § 11, musí být tato zásilka dočasně uskladněna4d pouze v místě a za podmínek stanovených příslušným orgánem rostlinolékařské péče po dobu, než budou známy konečné výsledky případných laboratorních zkoušek, nebo může být na návrh dovozce vyvezena zpět do zahraničí.7d

(6)

Náklady na odborné úkony spojené s rostlinolékařskou kontrolou dovážené nebo provážené zásilky hradí dovozce této zásilky.

§ 12b

Naložení se zásilkou po provedení

rostlinolékařské kontroly

(1)

Po provedení rostlinolékařské kontroly rozhodne příslušný orgán rostlinolékařské péče o tom, že dovážená nebo provážená zásilka

a)

odpovídá ustanovením § 9 nebo § 11 a může být propuštěna do navrhovaného celního režimu7 bez omezení, nebo

b)

neodpovídá ustanovením § 9 nebo § 11 a musí být pod dohledem příslušného orgánu rostlinolékařské péče podrobena mimořádným rostlinolékařským opatřením, a to

1.

vyvezena zpět do zahraničí,7d

2.

zcela nebo zčásti zničena7e způsobem stanoveným orgánem rostlinolékařské péče, nebo

3.

ošetřena nebo zpracována postupy a prostředky stanovenými orgánem rostlinolékařské péče, pokud tento orgán usoudí, že ustanovení § 9 nebo § 11 budou tímto splněna; tím nejsou dotčena ustanovení zvláštního právního předpisu.7f

Podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis.

(2)

Na rozhodování podle odstavce 1 písm. a) se nevztahuje správní řád.

(3)

U dovezených rostlin určených k pěstování a stanovených prováděcím právním předpisem se v místě jejich uložení nebo pěstování provádí následná rostlinolékařská kontrola po dovozu. Do ukončení následné kontroly nesmí být tyto rostliny nebo rostliny z nich vypěstované dále přemísťovány. Dovozce, příjemce nebo pěstitel těchto rostlin je povinen neodkladně informovat příslušný orgán rostlinolékařské péče o jejich dopravení na místo uložení nebo pěstování.

(4)

Hrozí-li zavlečení nebo šíření karanténních škodlivých organismů anebo škodlivých organismů podle § 11 odst. 2 písm. a) bodu 1, musí být mimořádným rostlinolékařským opatřením podrobeny také dopravní prostředky, sklady, kontejnery a obaly použité při přepravě nebo k dočasnému uskladnění zásilky.4d

(5)

Mimořádná rostlinolékařská opatření podle odstavce 1 písm. b) a podle odstavce 4 nařizuje příslušný orgán rostlinolékařské péče dovozci, dopravci nebo příjemci zásilky. Náklady spojené s jejich plněním hradí ten, komu byla tato opatření nařízena.

(6)

Pokud jsou nařízena mimořádná rostlinolékařská opatření podle odstavce 1 písm. b)

a)

bodů 1 a 2, orgán rostlinolékařské péče označí rostlinolékařské osvědčení vystavené k příslušné zásilce za neplatné způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,

b)

bodu 3, musí být zásilka prohlédnuta po provedeném ošetření nebo zpracování znovu,

c)

bodů 1 až 3, zajistí dovozce, dopravce nebo příjemce zásilky místo jejího zničení, ošetření, zpracování nebo uskladnění takovým způsobem, aby se odtud případné škodlivé organismy nemohly šířit.

(7)

Bylo-li o naložení se zásilkou rozhodnuto podle odstavce 1 písm. b) bodů 1 až 3, uvědomí o tom příslušný orgán rostlinolékařské péče rostlinolékařskou službu vyvážejícího státu způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem; prováděcí právní předpis stanoví další adresáty této informace.

(8)

Jestliže povinná osoba podle odstavce 5 nesplní rozhodnutí příslušného orgánu rostlinolékařské péče podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 4, zajistí jeho provedení příslušný orgán rostlinolékařské péče na náklad této osoby.

§ 12c

(1)

Nehrozí-li nebezpečí zavlékání karanténních škodlivých organismů a škodlivých organismů podle § 11 odst. 2 písm. a) bodu 1, nevztahují se ustanovení § 8, 9, § 11 odst. 1 písm. c) a d), § 12 a 12a na jednotlivé případy dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které jsou pěstované, vyráběné nebo používané v příhraničním pásmu na území cizího státu a jsou dovážené do České republiky ke zpracování nebo zužitkování v příhraničním pásmu na jejím území, pokud

a)

je úředně určeno a evidováno příslušné místo zpracování nebo zužitkování v příhraničním pásmu a identifikována právnická nebo fyzická osoba, která toto zpracování provádí,

b)

jsou příslušné rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty při přepravě opatřeny úředním dokladem o místě jejich původu vydaným ve vyvážející zemi,

c)

je způsob přepravy zásilek upraven mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána.

(2)

Ustanovení § 8 odst. 2 až 5, § 9 a § 11 odst. 1 písm. c) neplatí pro provážené zásilky v celním režimu přímého tranzitu,5 které se přepravují v uzavřených a nepoškozených obalech nebo s neporušenou celní závěrou.7g

(3)

Nehrozí-li nebezpečí zavlékání škodlivých organismů, nevztahují se ustanovení § 8 odst. 2 až 5, § 9, § 11 odst. 1 písm. d) a § 12a na malá množství rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů stanovená prováděcím právním předpisem.

§ 13

Vývoz zásilek z České republiky

(1)

Vyvážené zásilky musí splňovat karanténní požadavky dovážejícího, popřípadě provážejícího státu.

(2)

Pokud rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty určené pro vývoz podléhají karanténním požadavkům dovážejícího, popřípadě provážejícího státu, jsou podrobeny před vývozem rostlinolékařské kontrole [§ 41 odst. 1 písm. c)], jestliže jejich vývozce, popřípadě výrobce

a)

včas předloží příslušnému orgánu rostlinolékařské péče karanténní požadavky dovážejícího, popřípadě provážejícího státu a doklady o provedení požadovaných testů a ošetření,

b)

požádá příslušný orgán rostlinolékařské péče o provedení této kontroly v dostatečném předstihu, aby ji bylo možno provést v rozsahu podle odstavce 3, nejméně však 2 pracovní dny přede dnem naložení zásilky.

(3)

Rostlinolékařská kontrola podle odstavce 2 se vztahuje na rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty určené k vývozu, na dopravní prostředky, sklady, kontejnery a obaly používané při jejich přepravě, popřípadě na pozemky nebo objekty, ze kterých příslušné rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty pocházejí. Tuto kontrolu provádí příslušný orgán rostlinolékařské péče v místech jejich vypěstování, výroby, nakládky, popřípadě v jiných místech, která stanoví po dohodě s vývozcem, popřípadě výrobcem.

(4)

Pokud zásilka odpovídá karanténním požadavkům dovážejícího, popřípadě provážejícího státu a vystavení rostlinolékařského osvědčení je součástí karanténních požadavků těchto států, vystaví příslušný orgán rostlinolékařské péče po provedení rostlinolékařské kontroly rostlinolékařské osvědčení podle § 9 odst. 1, popřípadě jiný úřední dokument podle § 8 odst. 9.

ODDÍL V

OCHRANA PROTI ROZŠIŘOVÁNÍ

ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

(VNITŘNÍ KARANTÉNA) (§ 14-14a)

§ 14

(1)

Příslušný orgán rostlinolékařské péče

a)

soustavně vyhodnocuje míru rizika škodlivých organismů nově zjištěných na území České republiky nebo v dovážených, popřípadě provážených zásilkách pro rostliny a rostlinné produkty způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,

b)

provádí průzkum rozsahu výskytu karanténních škodlivých organismů, které byly zjištěny nebo u nichž je podezření z výskytu na území České republiky,

c)

po zjištění výskytu nebo podezření z výskytu karanténního škodlivého organismu stanoveného prováděcím právním předpisem anebo škodlivého organismu podle § 11 odst. 2 písm. a) bodu 1 a po provedení potřebného odborného šetření nařídí mimořádná rostlinolékařská opatření podle § 15 a 41 nebo § 42 vedoucí k vyhubení nebo zamezení dalšího šíření tohoto škodlivého organismu; hrozí-li nebezpečí z prodlení, nařídí tato opatření neprodleně,

d)

může nařídit mimořádná rostlinolékařská opatření též v případě, že nebyla splněna povinnost podle § 7a písm. c), e) nebo f) nebo po zjištění kalamitního přemnožení škodlivého organismu,

e)

vede evidenci výskytu karanténních škodlivých organismů způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,

f)

po zjištění změn ve výskytu nebo územním rozšíření karanténního škodlivého organismu nebo při změně podmínek pro jeho šíření nebo při změně osoby, která vlastní nebo z jiného právního důvodu užívá pozemek nebo objekt, na něž se vztahují mimořádná rostlinolékařská opatření, nařídí nová, těmto změnám odpovídající mimořádná rostlinolékařská opatření podle § 15 a 41 nebo § 42,

g)

zruší mimořádná rostlinolékařská opatření, prokáže-li se způsobem stanoveným příslušným orgánem rostlinolékařské péče, že se na pozemku, v objektu nebo území, na které se tato opatření vztahují, příslušný škodlivý organismus již nevyskytuje, nebo po uplynutí lhůty stanovené v nařízených mimořádných rostlinolékařských opatřeních, pokud byla tato opatření splněna.

(2)

Způsob odborného šetření podle odstavce 1 písm. c) stanoví prováděcí předpis.

(3)

Přechovávání, rozmnožování anebo jiná manipulace s karanténními škodlivými organismy anebo škodlivými organismy podle § 11 odst. 2 písm. a) bodu 1 je možná jen pro účely výzkumu, diagnostiky a šlechtění rostlin, a to na základě rozhodnutí vydaného příslušným orgánem rostlinolékařské péče na žádost právnické nebo fyzické osoby, nehrozí-li zjistitelné nebezpečí rozšíření těchto škodlivých organismů. Způsob posuzování tohoto nebezpečí a náležitosti žádosti stanoví prováděcí právní předpis.

(4)

Orgán rostlinolékařské péče od nařízení mimořádných rostlinolékařských opatření podle odstavce 1 písm. c) upustí v případech

a)

nakládání s rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty, které mohou být nositeli škodlivých organismů, ale jsou určeny pro užití vlastníky nebo příjemci k nevýrobním a neobchodním účelům, pokud je vyloučeno nebezpečí šíření škodlivého organismu,

b)

kdy bylo odborným šetřením zjištěno, že provedením mimořádných rostlinolékařských opatření nelze v daných podmínkách docílit omezení výskytu nebo šíření příslušného škodlivého organismu.

(5)

Osoba, která je vlastníkem pozemku nebo objektu v území, v němž jsou nařízena mimořádná rostlinolékařská opatření, nebo osoba, která takové nemovitosti užívá z jiného právního důvodu, je povinna o jejich prodeji nebo jiném způsobu převodu na jiné osoby nebo o jejich pronájmu, výpůjčce, popřípadě zřízení věcného břemene neprodleně informovat příslušný orgán rostlinolékařské péče a je povinna o nařízených rostlinolékařských opatřeních informovat osobu, která hodlá tyto pozemky koupit, pronajmout nebo jinak užívat.

§ 14a

Chráněné zóny

(1)

Příslušný orgán rostlinolékařské péče stanoví prováděcím právním předpisem chráněnou zónu proti určitému karanténnímu škodlivému organismu, je-li úředním průzkumem prokázáno, že tento organismus není ve vymezeném území usídlený. Podrobnosti při stanovování chráněné zóny a provádění úředního průzkumu stanoví prováděcí právní předpis.

(2)

V chráněné zóně provádí příslušný orgán rostlinolékařské péče pravidelný a systematický úřední průzkum výskytu příslušného karanténního škodlivého organismu, a to způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

(3)

Do chráněné zóny je zakázáno zavlékat nebo přemísťovat prováděcím právním předpisem stanovené

a)

karanténní škodlivé organismy,

b)

rostliny a rostlinné produkty,

c)

rostliny a rostlinné produkty s výskytem určitých karanténních škodlivých organismů,

d)

rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty nesplňující zvláštní požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.

ODDÍL VI

MIMOŘÁDNÁ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ

OPATŘENÍ (§ 15-16)

§ 15

(1)

Mimořádná rostlinolékařská opatření jsou

a)

zákaz, omezení nebo stanovení zvláštních podmínek pro pěstování, sklizeň, posklizňovou úpravu, uvádění do oběhu, průmyslové zpracování a jiné použití rostlin a rostlinných produktů, popřípadě jiných předmětů po dobu stanovenou příslušným orgánem rostlinolékařské péče,

b)

zákaz nebo stanovení zvláštních podmínek užívání pozemků, skladů, provozů nebo zařízení anebo přemísťování rostlin, rostlinných produktů, zeminy, statkových hnojiv, kompostů, popřípadě jiných materiálů a předmětů, dopravních prostředků a živočichů, kteří mohou být nositeli škodlivých organismů, po dobu stanovenou příslušným orgánem rostlinolékařské péče,

c)

jednorázové zničení rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů napadených nebo podezřelých z napadení škodlivými organismy nebo jejich ošetření stanovenými postupy a prostředky,

d)

jednorázová asanace pozemků, čištění a asanace skladů, provozních prostorů, strojů, dopravních prostředků, zařízení, nářadí nebo jiných předmětů,

e)

jednorázové povinné vyšetření rostlin nebo rostlinných produktů, popřípadě jiných předmětů na napadení škodlivými organismy nebo na rezistenci proti nim,

f)

stanovení zvláštních podmínek k ochraně organismů, které nejsou škodlivými organismy podle tohoto zákona, před vedlejším škodlivým působením přípravků,

g)

zákaz uvádění do oběhu a používání přípravků nebo zákaz používání mechanizačních prostředků,

h)

vymezení karanténního území a oddělující zóny.

(2)

Mimořádná rostlinolékařská opatření nařizuje příslušný orgán rostlinolékařské péče

a)

v případech uvedených v § 7c odst. 5, § 12b odst. 1 písm. b) a § 14 odst. 1 písm. c),

b)

k ochraně před zavlečením karanténních škodlivých organismů do oddělující zóny, popřípadě před jejich rozšířením v této zóně,

c)

při zjištění nesprávného zacházení s přípravky, je-li ohroženo zdraví lidí nebo zvířat nebo životní prostředí,

d)

při zjištění, že přípravek neodpovídá požadavkům podle § 19 odst. 1 nebo používaný mechanizační prostředek neodpovídá požadavkům podle § 35 a 36.

(3)

Je-li k účelům podle odstavce 1 písm. c) nebo d) nezbytné použít jiný chemický přípravek nežli přípravek podle § 2 odst. 9, stanoví příslušný orgán rostlinolékařské péče pro jeho použití závazný technologický postup.

§ 16

Náhrada majetkové újmy vzniklé

v souvislosti s uložením mimořádných

rostlinolékařských opatření

(1)

Osobám dotčeným mimořádnými rostlinolékařskými opatřeními uvedenými v § 15 odst. 1 písm. c), d), e) poskytne příslušný orgán rostlinolékařské péče náhradu majetkové újmy, kterou dotčené osoby utrpí v důsledku provedení těchto opatření.

(2)

Náhrada se poskytne z prostředků státního rozpočtu. Podrobnosti stanoví prováděcí předpis.

(3)

Náhrada podle odstavce 1 se neposkytne

a)

osobě, která zapříčinila uložení mimořádných rostlinolékařských opatření nebo se na jejich zapříčinění podílela nesplněním povinností vyplývajících z tohoto zákona nebo ze souvisejících zvláštních právních předpisů9 nebo uvedená opatření nesplnila,

b)

v případech podle § 12b odst. 1 písm. b).

(4)

Výši utrpěné majetkové újmy musí osoba, které má být náhrada poskytnuta, prokázat.

ODDÍL VII

PŘÍPRAVKY A POMOCNÉ PROSTŘEDKY (§ 17-34d)

§ 17

Registrace přípravků a pomocných prostředků

(1)

Přípravky a pomocné prostředky mohou být

a)

používány pouze tehdy, jsou-li registrovány příslušným orgánem rostlinolékařské péče nebo byla-li podána žádost o prodloužení registrace podle § 22 odst. 1,

b)

uváděny do oběhu jen fyzickou nebo právnickou osobou, které bylo vydáno rozhodnutí o registraci; toto ustanovení se nevztahuje na osoby, které přípravky prodávají, jejich prodej zprostředkovávají nebo jiným způsobem je poskytují uživatelům, aniž by ovlivňovaly jejich vlastnosti nebo formu či balení a jejich označování podle § 26.

(2)

Na fyzickou nebo právnickou osobu, která hodlá uvádět do oběhu přípravek nebo pomocný prostředek, který již je registrován, a za tímto účelem ovlivňovat jeho vlastnosti nebo formu či balení a označování, se však ustanovení odstavce 1 písm. b) vztahuje.

(3)

Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na přípravky a pomocné prostředky, které

a)

jsou určeny k experimentálnímu použití podle § 33,

b)

jsou na území České republiky vyráběny, skladovány nebo převáženy s určením pro vývoz do jiného státu.

§ 18

Žádost o registraci

(1)

Žádost o registraci podává příslušnému orgánu rostlinolékařské péče osoba, která přípravek vyrábí nebo osoba uvedená v § 17 odst. 2 (dále jen „výrobce“) nebo dovozce, kteří hodlají přípravek nebo pomocný prostředek uvádět do oběhu (dále jen „žadatel“). Náležitosti žádosti o registraci stanoví prováděcí předpis.

(2)

Žadatel nebo jeho právní zástupce musí mít sídlo na území České republiky.

(3)

Žadatel o registraci přípravku nebo pomocného prostředku, který není v České republice dosud registrován, nejde-li o osobu uvedenou v § 17 odst. 2, je osobou, jejíž práva k údajům předaným se žádostí o registraci jsou chráněna podle § 20.

(4)

Účastníkem řízení o registraci přípravku nebo pomocného prostředku ve prospěch osoby uvedené v § 17 odst. 2 je též osoba, které bylo dříve vydáno rozhodnutí o registraci téhož přípravku.

§ 19

Registrační řízení

(1)

Přípravek se registruje, jestliže

a)

je to v souladu s mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána, a jeho účinná látka je uvedena v úředním seznamu účinných látek (§ 19b odst. 4),

b)

se zřetelem k soudobým vědeckotechnickým poznatkům při hodnocení dokumentačního souboru údajů je prokázáno, že při použití přípravku podle § 29 vzhledem k obvyklým podmínkám, za nichž může být použit,

1.

je dostatečně účinný,

2.

nemá nepřijatelný účinek na rostliny nebo rostlinné produkty,

3.

nezpůsobuje zbytečné trápení a bolest obratlovcům, proti nimž je určen,

4.

nemá škodlivý účinek na zdraví lidí nebo zvířat, a to přímý ani nepřímý (zejména prostřednictvím pitné vody, potravin nebo krmiv), a na podzemní vodu,

5.

nemá nepřijatelný účinek na životní prostředí, zejména s ohledem na jeho rozpad a distribuci v životním prostředí, případnou kontaminaci povrchové a podzemní vody a účinky na necílové druhy organismů,

c)

druh a množství účinné látky, případně všechny toxikologicky nebo ekotoxikologicky závažné nečistoty a vedlejší látky lze stanovit vhodnými a dostupnými metodami schválenými příslušným orgánem rostlinolékařské péče,

d)

jeho toxikologicky nebo ekotoxikologicky závažná rezidua vznikající při použití podle podmínek navržených v žádosti o registraci lze zjistit vhodnými a dostupnými metodami,

e)

jeho fyzikální a chemické vlastnosti byly určeny a nebyly shledány nepřijatelnými z hlediska správného použití a skladování přípravku,

f)

maximální hodnoty reziduí v zemědělských výrobcích po jeho správném použití jsou v souladu s hodnotami, které jsou stanoveny zvláštními právními předpisy,10

g)

odpovídá technickým požadavkům stanoveným prováděcím právním předpisem.

(2)

Splnění požadavků uvedených v odstavci 1 písm. b) až g) se prokazuje úředními zkouškami a analýzami určenými nebo uznanými příslušným orgánem rostlinolékařské péče, které byly provedeny za podmínek převažujících na území České republiky.

(3)

Žadatel je povinen bezplatně poskytnout potřebné množství vzorku přípravku, účinné látky a dalších komponentů přípravku včetně obalu podle požadavku příslušného orgánu rostlinolékařské péče.

(4)

Posouzení vlastností přípravku z hlediska ochrany zdraví lidí (dále jen „toxikologický posudek“) zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví v souladu s metodikami uplatňovanými v rámci Evropské unie.

(5)

Posouzení přípravku, který obsahuje geneticky modifikovaný organismus nebo genetický produkt,9a z hlediska rizik pro životní prostředí podle zvláštního právního předpisu9b zajišťuje a stanovisko vydává Ministerstvo životního prostředí. Není-li toto stanovisko kladné, nelze přípravek registrovat. Ministerstvo životního prostředí je oprávněno vyžádat si v případě potřeby jako podklady pro své stanovisko údaje podle zvláštního právního předpisu.9b

(6)

Přípravek lze registrovat, souhlasí-li s tím Ministerstvo zdravotnictví, za podmínek v toxikologickém posudku stanovených.

(7)

Náklady na odborné úkoly spojené s registračním řízením hradí žadatel o registraci.

§ 19a

Zkoušení přípravků

(1)

Přípravky zkoušejí pro účely registrace osoby k tomu pověřené podle § 40 odst. 2 písm. c) a ve zvláštních případech příslušný orgán rostlinolékařské péče.

(2)

Příslušný orgán rostlinolékařské péče je oprávněn

a)

určovat metodiky zkoušení přípravků, zkušební podmínky a cíle zkoušek,

b)

vyžadovat po osobách uvedených v odstavci 1

1.

informace o přípravě zkoušek a analýz a jejich průběhu,

2.

předložení dokladů o plnění podmínek zkoušení přípravků,

c)

vykonávat rostlinolékařský dozor (§ 37a) nad zkoušením přípravků,

d)

dát podnět k odejmutí příslušného pověření při zjištění hrubého porušení podmínek zkoušení přípravků.

(3)

Zkoušení přípravků za účelem získání dokladů o splnění podmínek registrace podle § 19 odst. 1 a 2 musí probíhat v souladu se správnou laboratorní praxí a správnou pokusnickou praxí, jejichž zásady stanoví prováděcí právní předpis.

(4)

Osoby pověřené podle § 40 odst. 2 písm. c)

a)

musí být vybaveny

1.

dostatečným počtem odborných a technických pracovníků, kteří mají potřebné vzdělání, dovednosti, technické znalosti a zkušenosti pro činnosti, jimiž jsou pověřeni,

2.

vhodným a způsobilým strojovým, přístrojovým a dalším technickým vybavením,

3.

pozemky, skleníky, sklady a dalšími zařízeními pro vykonávání pokusů,

4.

zpracovanými standardními operačními postupy,

5.

funkčním systémem vnitřní kontroly jakosti práce,

6.

zpracovaným metrologickým řádem,

7.

osvědčením o povolení provádění pokusů na zvířatech, pro případ provádění zkoušek na zvířatech a „Projektem pokusů“ podle zvláštních předpisů,10a

b)

jsou povinny na požádání příslušného orgánu rostlinolékařské péče

1.

poskytnout informace a doklady prokazující splnění základních požadavků uvedených pod písmenem a) a dalších požadavků stanovených podle odstavce 5,

2.

poskytnout před začátkem pokusů nebo zkoušek podrobnou informaci o nich, především o místu, kde mají být provedeny, a o přípravcích, které mají být použity,

3.

umožnit provedení kontroly splnění požadavků uvedených pod písmenem a) a dalších požadavků podle odstavce 5,

c)

jsou povinny

1.

uchovávat závěrečné zprávy o provedených zkouškách po dobu stanovenou prováděcím právním předpisem,

2.

řádně pečovat o technické vybavení včetně pravidelného ověřování jeho funkční způsobilosti a dodržovat metrologický řád,

3.

zabezpečit standardní operační postupy pro odborné a technické pracovníky vykonávající zkušební činnosti včetně pravidelného přezkušování jejich znalostí.

(5)

Prováděcí právní předpis stanoví technické požadavky, které musí osoby pověřené podle § 40 odst. 2 písm. c) splňovat, jestliže hodlají provádět zkoušení přípravků.

§ 19b

Posuzování účinných látek

(1)

Účinnou látku posuzuje příslušný orgán rostlinolékařské péče v součinnosti s právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zdravotnictví, jde-li o posuzování z toxikologického hlediska. Posuzování účinné látky se provádí v rámci registračního řízení (§ 19) nebo z jiného podnětu.

(2)

Údaje potřebné pro posuzování účinné látky (dokumentaci) stanoví prováděcí právní předpis. Příslušný orgán rostlinolékařské péče může požadovat další údaje, jestliže je to pro přesné a úplné posouzení vlastností účinné látky nutné.

(3)

Údaje o účinné látce podle odstavce 2 dodá osoba, která žádá o zařazení účinné látky do úředního seznamu, popřípadě žadatel o registraci přípravku.

(4)

Účinnou látku zařadí příslušný orgán rostlinolékařské péče do úředního seznamu účinných látek na dobu nejvýše 10 let po posouzení, zda se zřetelem k soudobé úrovni vědeckých a technických poznatků lze očekávat, že přípravky které ji obsahují, budou splňovat tyto podmínky:

a)

rezidua po správné aplikaci nemají škodlivé účinky na zdraví lidí a zvířat a podzemní vodu a nepřijatelné účinky na životní prostředí a tato rezidua jsou stanovitelná a měřitelná obvyklými metodami,

b)

její použití v souladu se správnou rostlinolékařskou praxí nepoškozuje zdraví lidí a zvířat a životní prostředí v souladu s podmínkami registrace uvedenými v § 19 odst. 1 písm. b) bodech 4 a 5.

(5)

Pro zařazení účinné látky do úředního seznamu se hodnotí zejména

a)

přijatelný denní příjem pro člověka, kde je to nezbytné,

b)

přijatelná úroveň expozice pracovníků, je-li to nezbytné,

c)

odhad rozpadu a distribuce v životním prostředí a účinky na necílové organismy, je-li to nezbytné,

d)

minimální stupeň čistoty účinné látky,

e)

charakter a maximální obsah některých nečistot,

f)

omezení plynoucí z hodnocení dokumentačních údajů, přičemž se zvažují podmínky zemědělství, lesního hospodářství, zdraví rostlin a životního prostředí včetně klimatu,

g)

typ přípravku a způsob jeho použití.

(6)

Příslušný orgán rostlinolékařské péče přehodnotí zařazení účinné látky do úředního seznamu účinných látek, vyskytnou-li se pochybnosti, že účinná látka splňuje podmínky uvedené v odstavci 4 a v odstavci 5 písm. a) až c). Potvrdí-li se, že účinná látka tyto podmínky nesplňuje, příslušný orgán rostlinolékařské péče tuto látku z úředního seznamu účinných látek vyřadí.

§ 19c

Uvádění účinných látek do oběhu

Uvádění účinných látek do oběhu, pokud jde o chemické látky, se řídí zvláštním právním předpisem.10b

§ 20

Použití údajů o přípravku,

které byly předloženy jiným žadatelem o registraci

(1)

Údaje o účinné látce přípravku a o přípravku, předložené dříve jiným žadatelem o registraci, nelze použít v registračním řízení ve prospěch žadatele o registraci, jestliže

a)

od vydání rozhodnutí o registraci přípravku se stejnou účinnou látkou prvému žadateli neuplynulo deset let nebo

b)

žadatel o registraci nepředloží písemný souhlas prvého žadatele s použitím jeho údajů o účinné látce přípravku, ve vymezeném rozsahu a s uvedením všech případných omezení pro nakládání s nimi, jde-li o kratší dobu od registrace přípravku, než je uvedeno pod písmenem a).

(2)

Ochrana údajů o účinné látce přípravku a o přípravku se nevztahuje na údaje, které jsou obsahem označování přípravků podle § 26 odst. 2, a dále na tyto údaje:

a)

názvy jiných látek, které vykazují nebezpečné vlastnosti podle zvláštních právních předpisů,10c

b)

souhrn výsledků zkoušek týkajících se účinnosti látky nebo přípravku a působení na lidi, zvířata, rostliny a životní prostředí, mimo údaje, které označil žadatel za důvěrné,

c)

metody analýz, nejde-li o použití údajů ve prospěch jiného žadatele.

(3)

Osoby uvedené v § 17 odst. 2 jsou povinny dodat se žádostí o registraci písemný souhlas osoby, jejíž práva k údajům jsou chráněna podle odstavců 1 a 2 nebo podle zvláštního právního předpisu.11

(4)

Souhlas podle odstavce 3 musí obsahovat

a)

prohlášení o původu přípravku, včetně účinných látek, případně pomocného prostředku,

b)

prohlášení o složení přípravku, včetně účinných látek, jejich čistoty a doprovodných látek, případně pomocného prostředku.

§ 21

Rozhodnutí o registraci

(1)

Jsou-li splněny podmínky uvedené v § 19 odst. 1 a 2, vydá příslušný orgán rostlinolékařské péče rozhodnutí o registraci přípravku, které musí kromě obecných náležitostí obsahovat tyto údaje:

a)

název přípravku,

b)

registrační číslo přípravku,

c)

identifikaci výrobce přípravku a účinné látky,

d)

druh a množství účinné látky, popřípadě účinných organismů, formu přípravku a specifikaci hodnot chemických a fyzikálních vlastností přípravků,

e)

závazné podmínky pro zacházení s přípravkem,

f)

dobu použitelnosti přípravku a podmínky pro jeho použití po uplynutí této doby,

g)

způsob balení,

h)

varovná označení a označení z hlediska speciálních rizik přípravku a pokyny pro bezpečné zacházení s ním stanovené prováděcím právním předpisem,

i)

označení přípravku z hlediska ochrany včel, zvěře, ryb a některých dalších necílových organismů při používání přípravku,

j)

omezení v uvádění do oběhu a používání přípravku, jsou-li nezbytná pro zajištění ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí, včetně případných zákazů,

k)

návod k použití včetně ochranných lhůt,

l)

podmínky použití ve vztahu k ochranným pásmům vodních zdrojů, přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a povrchovým vodám.

(2)

Údaje uvedené v odstavci 1 písm. e), j), k) a l) se uvádějí ve vztahu k indikacím (§ 2 odst. 28).

(3)

Řízení o registraci může příslušný orgán rostlinolékařské péče zastavit, jestliže žadatel přes výzvu neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky podání.

(4)

Příslušný orgán rostlinolékařské péče

a)

rozhodne o žádosti

1.

ve lhůtě do 18 měsíců po ověření úplnosti dokumentačního souboru údajů, jde-li o žádost o registraci přípravku obsahujícího novou účinnou látku dosud nezařazenou do úředního seznamu,

2.

ve lhůtě do 12 měsíců po ověření úplnosti dokumentačního souboru údajů, jde-li o žádost o registraci přípravku obsahujícího účinnou látku zařazenou do úředního seznamu,

3.

ve lhůtě do 6 měsíců od doručení žádosti o rozšíření registrace na další indikace nebo prodloužení registrace,

4.

ve lhůtě 2 měsíců od doručení žádosti o změnu registrace, nejde-li o změnu podle bodu 3,

b)

žádost zamítne, nejsou-li podmínky registrace podle § 19 odst. 1 a 2 splněny.

(5)

Rozhodnutí o registraci přípravku platí 10 let ode dne nabytí jeho právní moci. Jestliže je v rozhodnutí stanovena kratší doba jeho platnosti, musí být odůvodněna.

§ 21a

Informace o škodlivých účincích

Osoba, jíž bylo vydáno rozhodnutí o registraci přípravku nebo o prodloužení registrace nebo o rozšíření registrace přípravku, je povinna neprodleně písemně oznámit příslušnému orgánu rostlinolékařské péče všechny nové poznatky o možných a zjištěných škodlivých účincích dotčeného přípravku, včetně reziduí účinné látky, na zdraví lidí nebo zvířat nebo na podzemní vodu nebo na životní prostředí.

§ 22

Prodloužení registrace

(1)

Osoba, jíž bylo vydáno rozhodnutí o registraci přípravku, může požádat příslušný orgán rostlinolékařské péče o prodloužení platnosti rozhodnutí; taková žádost musí být podána nejpozději 2 měsíce přede dnem, kdy má platnost rozhodnutí skončit. Do doby nabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení platnosti registrace zůstává dosavadní registrace v platnosti, a to i když žádosti o prodloužení platnosti registrace nebylo vyhověno.

(2)

Platnost rozhodnutí o registraci lze prodloužit nejvýše o pět let, a to i opakovaně.

(3)

Pro řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci platí ustanovení § 18 a 19 přiměřeně.

§ 23

Zrušení a zánik registrace

(1)

Příslušný orgán rostlinolékařské péče zruší registraci přípravku

a)

na písemnou žádost osoby, jíž bylo vydáno rozhodnutí o registraci,

b)

prokáže-li se, že přípravek má vlastnosti, které neodpovídají podmínkám, za nichž bylo rozhodnutí o registraci vydáno, nebo zjistí-li se takové vlastnosti přípravku, které ohrožují zdraví lidí nebo zvířat anebo poškozují životní prostředí a nebyly známy v době vydání rozhodnutí o registraci,

c)

v případě závažného porušení povinnosti osobou, jíž bylo vydáno rozhodnutí o registraci, zejména při nedodržení závazných podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci přípravku.

(2)

Jestliže došlo k zániku registrace uplynutím doby platnosti rozhodnutí o registraci nebo ke zrušení registrace na písemnou žádost podle odstavce 1 písm. a), může být tento přípravek používán jen do konce doby použitelnosti.

(3)

Jestliže rozhodnutí o zrušení registrace přípravku bylo vydáno podle odstavce 1 písm. b) nebo c), nesmí být takový přípravek ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí uváděn do oběhu a používán. V rozhodnutí o zrušení registrace se zároveň stanoví, zda přípravek musí být zneškodněn podle zvláštních předpisů12 nebo stažen z oběhu osobou, jíž bylo rozhodnutí o registraci vydáno.

§ 24

Úřední registr

(1)

Příslušný orgán rostlinolékařské péče vede úřední registr přípravků a pomocných prostředků, o nichž bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o registraci a úřední seznam účinných látek.

(2)

Příslušný orgán rostlinolékařské péče vydává seznam přípravků a pomocných prostředků zapsaných v úředním registru a seznam účinných látek ke dni 1. ledna každého kalendářního roku.

§ 25

Použití neregistrovaných přípravků

(1)

Příslušný orgán rostlinolékařské péče může po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví rozhodnout o povolení uvedení přípravku do oběhu a použití neregistrovaného přípravku nebo použití přípravku odchylně od podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci přípravku, a to na dobu nepřesahující 120 dní ode dne vydání rozhodnutí o povolení, jestliže použití přípravku je prokazatelně nezbytné k odvrácení hrozících závažných škod a nelze pro tento účel použít registrovaný přípravek nebo nelze-li ošetření provést v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o registraci; součástí rozhodnutí o povolení je stanovení maximálního množství neregistrovaného přípravku, který má být uveden do oběhu, a podmínek použití přípravku.

(2)

Ustanovením odstavce 1 nejsou dotčeny zvláštní předpisy upravující vývoz a dovoz zboží a služeb.13

(3)

Státní orgány, vědecké a výzkumné instituce, podnikatelé v oblasti zemědělství nebo lesnictví, popřípadě jejich sdružení (dále jen „navrhovatel“) mohou podat příslušnému orgánu rostlinolékařské péče návrh na povolení k použití registrovaného přípravku pro jiný účel (indikaci), než je stanoveno v rozhodnutí o registraci (dále jen „rozšířené použití přípravku“).

(4)

Povolení podle odstavce 3 se vydá, jestliže

a)

je to v obecném zájmu,

b)

navrhovatel rozšířeného použití přípravku poskytl dokumentaci, jíž prokázal, že přípravek

1.

je účinný z hlediska účelu, pro nějž má být použit,

2.

při správném použití nepoškozuje zdraví lidí a zvířat a životní prostředí [§ 19 odst. 1 písm. b) body 4 a 5],

3.

neúčinkuje na škodlivé obratlovce způsobem působícím jim nepřiměřenou bolest nebo utrpení,13a

c)

rozsah rozšířeného použití přípravku není velký (minoritní indikace),

d)

je zajištěna odpovídající informovanost uživatelů,

e)

navrhovatel předložil návrh návodu k použití přípravku včetně ochranných lhůt a návrh omezení používání přípravku, je-li nezbytné pro zajištění ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí.

(5)

Součástí povolení rozšířeného použití přípravku podle odstavců 3 a 4 je stanovení podmínek pro toto použití a doba platnosti povolení, která nesmí překročit dobu platnosti rozhodnutí o registraci přípravku.

(6)

Příslušný orgán rostlinolékařské péče zruší povolení rozšířeného použití přípravku, jestliže zjistí takové vlastnosti přípravku, které nesplňují podmínky podle odstavce 4 písm. b) a které nebyly známy v době vydání povolení.

(7)

Náležitosti návrhu na rozšířené použití přípravků podle odstavce 3, rozsah tohoto použití a způsob informování uživatelů přípravků stanoví prováděcí právní předpis.

§ 26

Balení a označování přípravků

(1)

Technické požadavky na balení přípravků a jejich označování stanoví prováděcí právní předpis.

(2)

Osoby, které uvádějí přípravky do oběhu, jsou povinny zajistit, aby obaly přípravků obsahovaly tyto údaje (dále jen „etiketa“):

a)

obchodní název a výslovné označení, že jde o přípravek na ochranu rostlin,

b)

registrační číslo,

c)

údaj o držiteli rozhodnutí o registraci, a to obchodní firmu, popřípadě název nebo jméno a příjmení, sídlo, jde-li o právnickou osobu, a místo podnikání a adresu, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o jinou osobu než držitele rozhodnutí o registraci, která provádí konečné balení a označování přípravku, též údaje o této osobě,

d)

název a množství jednotlivých účinných látek,

e)

čistou hmotnost přípravku,

f)

číslo šarže nebo jiný způsob identifikace šarže,

g)

charakter specifické rizikovosti pro člověka, živočichy nebo životní prostředí vyjádřený pomocí standardních vět (R-věty) uvedených v prováděcím právním předpise a údaje o přípravku z hlediska ochrany včel, zvěře, ryb a dalších necílových organismů,

h)

bezpečnostní pokyny pro ochranu člověka, živočichů nebo životního prostředí vyjádřené ve formě standardních vět (S-věty) vhodně zvolených z vět uvedených v prováděcím právním předpisu,

i)

typ přípravku podle účinku,

j)

typ přípravku podle formulace,

k)

indikace, pro které je přípravek registrován, a specifické podmínky, za nichž lze přípravek aplikovat, případně, kdy přípravek nelze použít,

l)

návod pro použití a dávkování pro jednotlivé aplikace podle indikací,

m)

ochranné lhůty,

n)

podrobné údaje o možné fytotoxicitě, odrůdové citlivosti a dalších přímých nebo nepřímých nepříznivých vedlejších účincích na rostliny nebo rostlinné produkty,

o)

je-li přiložen příbalový leták (příbalová dokumentace) podle odstavce 4, větu „Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití!“,

p)

pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a obalu po přípravku,

r)

datum výroby a doba použitelnosti,

s)

první pomoc a bezpečnostní opatření pro ochranu zdraví člověka a zvířat,

t)

podmínky správného skladování,

u)

omezení v uvádění do oběhu a další omezení, zejména z hlediska ochrany vodních zdrojů, léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a povrchových vod.

(3)

V návodu k použití přípravku musí být uvedeny indikace a pokyny ke správné aplikaci přípravku v souladu se zásadami správné rostlinolékařské praxe a s údaji stanovenými v rozhodnutí o registraci přípravku.

(4)

Nepostačuje-li místo na obalu, lze údaje podle odstavce 2 písm. l), m) a n) uvést v příbalovém letáku přiloženém k obalu; tento příbalový leták se považuje za součást označení přípravku.

(5)

Přípravek nesmí být označen výrazy „nejedovatý“, „neškodný“ nebo významově podobnými výrazy.

(6)

Na vyžádání příslušného orgánu rostlinolékařské péče je žadatel o registraci nebo držitel rozhodnutí o registraci povinen předložit obal a etiketu včetně příbalového letáku ke kontrole.

(7)

Chemické přípravky, které vykazují nebezpečné vlastnosti podle zvláštního právního předpisu,10c musí být baleny a označeny rovněž v souladu s tímto právním předpisem.

§ 27

Skladování přípravků

(1)

Podnikatelé,1 kteří skladují přípravky, musí zajistit

a)

uskladnění přípravků v originálních obalech podle jejich druhů, a to odděleně od jiných výrobků a mimo dosah látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti skladovaných přípravků,

b)

oddělené uskladnění přípravků s prošlou dobou použitelnosti,

c)

průběžné vedení dokladové evidence o příjmu a výdeji přípravků a o skladovaných přípravcích s prošlou dobou jejich použitelnosti.

(2)

Technické požadavky na skladování přípravků stanoví prováděcí předpis.

§ 28

Oznamovací povinnost

Podnikatelé,1 kteří vyrábějí nebo dovážejí chemické přípravky, jsou povinni oznamovat každoročně příslušnému orgánu rostlinolékařské péče na jeho vyžádání názvy a množství přípravků prodaných v tuzemsku za uplynulý kalendářní rok.

§ 29

Zacházení s přípravky

(1)

Přípravky se smějí používat jen v souladu s návodem k jejich použití a s ostatními údaji uvedenými na jejich obalu.

(2)

Při zacházení s přípravky je každý povinen postupovat tak, aby nebyly poškozeny pěstované rostliny ani zdraví lidí, zvířat a životní prostředí. Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti použití přípravků k hubení obratlovců.

(3)

Používání přípravků v rámci podnikání musí být evidováno způsobem stanoveným prováděcím předpisem; evidenční podklady musí být uchovány po dobu nejméně tří let.

(4)

Použití přípravků, které jsou označeny na základě rozhodnutí o jejich registraci jako vysoce toxické nebo toxické, musí právnická nebo fyzická osoba, jestliže je používá v rámci podnikání, oznámit krajské hygienické stanici nejméně 48 hodin před zahájením jejich aplikace, s výjimkou případů náhlého napadení rostlin škodlivými organismy, kdy postačí učinit oznámení do zahájení aplikace přípravku. Použití těchto přípravků mimo uzavřené objekty musí být ve stejné lhůtě oznámeno též místně příslušnému obecnímu úřadu. Jde-li o leteckou aplikaci, musí být oznámení učiněno písemně. V oznámení se uvede

a)

přesné označení obce a objektu nebo obce, katastru a pozemku, kde bude přípravek použit,

b)

druh, přibližné množství a dávka nebo koncentrace přípravku, jenž bude použit,

c)

účel použití přípravku,

d)

způsob aplikace,

e)

den a pokud možno i hodina zahájení aplikace,

f)

předpokládané trvání činnosti,

g)

bezpečnostní opatření, která budou provedena,

h)

název a sídlo právnické nebo fyzické osoby provádějící aplikaci přípravku a jméno a spojení na odpovědného pracovníka.

(5)

Do lhůty 48 hodin podle odstavce 5 se nezapočítávají státní svátky, dny pracovního klidu a pracovního volna.

(6)

Krajská hygienická stanice může nejpozději do 24 hodin před zahájením aplikace přípravku oznámené podle odstavce 5 stanovit zvláštní podmínky pro její provádění.

(7)

Ustanovení odstavce 5 se nevztahuje na experimentální použití přípravků, jestliže jde o pokusy prováděné podle § 33 písm. a).

§ 30

Ochrana včel, zvěře, ryb a některých dalších

necílových organismů při používání přípravků

(1)

Právnická nebo fyzická osoba, která ve venkovním prostředí provádí aplikaci přípravků (dále jen „ošetřovatel porostů“), je povinna činit opatření k ochraně včel, zvířat, ryb podle odstavců 2 až 6 a 8 až 10, opatření k jejich ochraně stanovená prováděcím právním předpisem, jakož i opatření k ochraně některých dalších necílových organismů.

(2)

Ošetřovatel porostů při dodržení podmínek podle odstavce 1 nesmí v rámci podnikání aplikovat přípravky, které jsou toxické pro včely, pokud

a)

nemá k dispozici informace o umístění stanovišť včelstev a o hromadném letu včel získané u obecního úřadu nebo u chovatelů včel,

b)

případná letecká aplikace nebyla oznámena obecnímu úřadu, v jehož obvodu má být provedena, a to nejméně 48 hodin před jejím provedením.

(3)

Ošetřovatel porostů nesmí v rámci podnikání aplikovat na pozemcích, jež jsou součástí honitby, přípravky, které jsou podle návodu k jejich použití nebezpečné pro zvířata,

a)

pokud nebyla tato aplikace oznámena příslušné okresní veterinární správě a příslušnému orgánu rostlinolékařské péče nejméně 48 hodin a oprávněnému uživateli honitby nejméně 3 dny před jejím započetím,

b)

v případech stanovených prováděcím právním předpisem.

(4)

Oznámení podle odstavce 3 písm. a) musí obsahovat tyto údaje:

a)

přesné označení pozemku (obec, katastr, identifikace pozemku), kde bude přípravek aplikován,

b)

druh přípravku,

c)

účel použití přípravku,

d)

způsob aplikace,

e)

den, a pokud možno, i hodinu zahájení aplikace a dobu jejího trvání,

f)

název a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby provádějící aplikaci přípravku a jméno a příjmení odpovědného pracovníka a spojení na něj.

(5)

Do lhůty podle odstavce 3 písm. a) se nezapočítávají státní svátky, dny pracovního klidu a pracovního volna.

(6)

Okresní veterinární správa nebo příslušný orgán rostlinolékařské péče může nejpozději do 24 hodin před zahájením aplikace přípravku oznámené podle odstavce 3 písm. a) bodu 2 stanovit zvláštní podmínky pro její provádění.

(7)

Ustanovení odstavce 3 písm. a) se nevztahuje na experimentální použití přípravků, jestliže jde o pokusy prováděné podle § 33 nebo o zkoušení přípravků podle § 19a.

(8)

Přípravky, které jsou toxické nebo škodlivé pro vodní organismy, smějí být aplikovány jen v takových vzdálenostech od povrchových vod, které vylučují, že tyto přípravky při aplikaci dopadnou nebo budou zaneseny větrem nebo následně splaveny deštěm do nich.

(9)

Obecní úřad vyhlásí začátek leteckého ošetřování porostů způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

(10)

Ustanovení zvláštních právních předpisů obsahujících zákazy některých činností, jimiž by mohly být poškozeny včely, zvěř,3 ryby nebo jiné necílové organismy, zůstávají nedotčena.4,16

(11)

Prováděcí právní předpis stanoví některé další necílové organismy a opatření k jejich ochraně při použití přípravků.

§ 31

(1)

Právnická nebo fyzická osoba, která je chovatelem včel (dále jen „chovatel včel“), je povinna oznámit příslušnému obecnímu úřadu údaje týkající se stanovišť včelstev a hromadného letu včel, stanovené v prováděcím předpise, a činit další opatření v tomto předpise stanovená.

(2)

Vlastník pozemku nebo ten, který ho užívá z jiného právního důvodu, nebo ošetřovatel porostů a chovatel včel se mohou dohodnout o opatřeních k ochraně včel při použití přípravku toxického pro včely.

(3)

Vlastník pozemku nebo ten, který ho užívá z jiného právního důvodu, a uživatel honitby jsou povinni přijmout společná opatření k ochraně zvěře,3 stanovená prováděcím předpisem, při používání přípravků pro zvířata toxických.

§ 32

(1)

Zjistí-li chovatel včel, že došlo k úhynu včel, nebo zjistí-li právnická nebo fyzická osoba, jíž přísluší výkon práva myslivosti nebo výkon rybářského práva, že došlo k úhynu zvěře3 nebo ryb v důsledku použití přípravku, oznámí to neprodleně okresní veterinární správě. Okresní veterinární správa v součinnosti s příslušným orgánem rostlinolékařské péče provede místní šetření; má-li pochybnosti o příčině úhynu v souvislosti s použitím přípravku, zajistí odběr vzorků způsobem stanoveným v prováděcím předpise, jejich vyšetření odborným ústavem a informování chovatele včel nebo právnické nebo fyzické osoby, jíž přísluší výkon práva myslivosti nebo výkon rybářského práva, o výsledku šetření. Záznam o výsledku místního šetření a výsledek vyšetření vzorků poskytne také příslušnému orgánu rostlinolékařské péče.

(2)

Ustanovením odstavce 1 nejsou dotčena práva na uplatnění nároků na náhradu škody podle obecně závazných právních předpisů.

§ 33

Experimentální použití přípravků

(1)

Používání neregistrovaných přípravků nebo používání registrovaných přípravků odchylně od podmínek stanovených v rozhodnutí o jejich registraci je možné jen:

a)

pro pokusy prováděné žadatelem o registraci nebo pověřenými právnickými osobami podle § 40 odst. 2 písm. c), jestliže

1.

rostlinné produkty po aplikaci přípravku nebudou konzumovány nebo zkrmovány,

2.

pokusy byly předem odsouhlaseny příslušným orgánem rostlinolékařské péče, nebo

b)

se souhlasem příslušného orgánu rostlinolékařské péče pro experimentální účely v jiných než pod písmenem a) uvedených případech; souhlas může být dán jen na dobu určitou a za podmínek stanovených příslušným orgánem rostlinolékařské péče.

(2)

Obecné technické podmínky pro experimentální použití přípravků stanoví prováděcí právní předpis.

§ 34

Zvláštní omezení

(1)

Prováděcí předpis stanoví účinné látky přípravků, jejichž dovoz je zakázán, a to i jako příměs nebo součást jiného výrobku, zboží nebo zásilky.

(2)

Rostliny určené k pěstování a pěstební substráty nesmějí být dováženy a uváděny do oběhu, jestliže obsahují účinné látky chemických přípravků, které nejsou obsaženy v žádném z přípravků registrovaných v České republice, s výjimkou případů povolených v souladu s § 25 odst. 1.

§ 34a

Pomocné prostředky

Na pomocné prostředky se vztahují obdobně ustanovení § 19, 19a, § 20 odst. 3, § 21, 21a, 22, 23, § 25 až 27, § 29 až 33.

§ 34b

Kontrola přípravků a pomocných prostředků

Přípravky a pomocné prostředky používané a uváděné do oběhu podléhají soustavné kontrole z hlediska požadavků uvedených v § 19 odst. 1 a v § 26. Kontrolu provádí příslušný orgán rostlinolékařské péče.

§ 34c

Součinnost držitele rozhodnutí o registraci

přípravku s orgány rostlinolékařské péče

Držitel rozhodnutí o registraci přípravku nebo pomocného prostředku je povinen na výzvu příslušného orgánu rostlinolékařské péče dodat na vlastní náklady vzorky kontrolovaného přípravku nebo pomocného prostředku odpovídající jeho výrobním číslům (šaržím) uvedeným kdykoliv do oběhu v České republice podle požadavků příslušného orgánu rostlinolékařské péče ve lhůtě a na místo určení tímto orgánem stanovených.

§ 34d

Přípravky obsahující geneticky modifikované

organismy

Přípravky obsahující geneticky modifikované organismy mohou být registrovány, pokud splňují požadavky podle § 19 odst. 1 a žadatel doložil, že tyto organismy

a)

byly podrobeny hodnocení rizika nakládání s nimi,4a

b)

jsou zapsány v příslušném seznamu.4a

ODDÍL VIII

MECHANIZAČNÍ PROSTŘEDKY (§ 35-37a)

§ 35

(1)

Mechanizační prostředky mohou být uváděny do oběhu a používány v rámci podnikání pouze tehdy, jestliže jsou zapsány v úředním registru mechanizačních prostředků. Toto ustanovení se nevztahuje na stroje

a)

poháněné ručně, motoricky nebo stlačeným plynem o objemu zásobníku kapaliny do 20 litrů,

b)

určené výhradně pro vědecké a pokusné účely,

c)

jiné než uvedené pod písmeny a) a b) stanovené prováděcím právním předpisem.

(2)

Mechanizační prostředek se zapíše do úředního registru mechanizačních prostředků, jestliže vyhovuje technickým a technologickým požadavkům stanoveným prováděcím právním předpisem. Úřední registr mechanizačních prostředků vede příslušný orgán rostlinolékařské péče, který vydává seznam mechanizačních prostředků zapsaných v úředním registru mechanizačních prostředků ke dni 1. ledna každého kalendářního roku.

(3)

Výrobce, případně dovozce mechanizačních prostředků uvedených v odstavci 1 (dále jen „přihlašovatel“) musí mechanizační prostředky před jejich prvním uvedením do oběhu přihlásit u příslušného orgánu rostlinolékařské péče k zápisu do úředního registru mechanizačních prostředků a současně doložit splnění technických a technologických požadavků podle odstavce 2; náležitosti přihlášky stanoví prováděcí právní předpis.

(4)

Příslušný orgán rostlinolékařské péče vydá přihlašovateli osvědčení o zápisu mechanizačního prostředku do úředního registru mechanizačních prostředků, jestliže jsou splněny požadavky podle odstavce 2; v opačném případě vydá rozhodnutí o nezapsání mechanizačního prostředku do úředního registru mechanizačních prostředků.

(5)

Prováděcí právní předpis stanoví způsob označování mechanizačních prostředků zapsaných v úředním registru mechanizačních prostředků.

(6)

Mechanizační prostředky uváděné do oběhu a používané podléhají kontrole, zda odpovídají požadavkům podle odstavce 2. Kontrolu provádí příslušný orgán rostlinolékařské péče v součinnosti s Českou obchodní inspekcí.16a Zjistí-li se, že mechanizační prostředek požadavkům podle odstavce 2 neodpovídá, rozhodne příslušný orgán rostlinolékařské péče o jeho výmazu z úředního registru mechanizačních prostředků a neprodleně o tom informuje Českou obchodní inspekci.

(7)

Právnická nebo fyzická osoba, která podala přihlášku k zápisu mechanizačního prostředku do úředního registru mechanizačních prostředků podle odstavce 3, případně osoba, která má tento prostředek v držení, je povinna na výzvu příslušného orgánu rostlinolékařské péče přistavit jej na vlastní náklady ke kontrole ve lhůtě a na místo tímto orgánem určené.

Kontrolní testování

§ 36

(1)

Mechanizační prostředky, které jsou používány v rámci podnikání, s výjimkou mechanizačních prostředků uvedených v odstavci 2 podléhají povinnému kontrolnímu testování.

(2)

Kontrolnímu testování nepodléhají

a)

stroje určené výhradně pro vědecké a pokusné účely,

b)

jiné než pod písmenem a) uvedené stroje stanovené prováděcími předpisy.

(3)

Kontrolní testování se provádí v intervalech stanovených prováděcím právním předpisem nebo ve lhůtě určené příslušným orgánem rostlinolékařské péče. Kontrolní testování spočívá v přezkoušení funkční způsobilosti mechanizačních prostředků pro správnou aplikaci přípravků podle technologických požadavků stanovených prováděcím právním předpisem. Prováděcí právní předpis stanoví technologický postup, podle něhož se kontrolní testování provádí.

(4)

Podmínkou pro vydání koncesní listiny, na základě níž je podnikatel oprávněn provádět kontrolní testování mechanizačních prostředků, je vyžádání souhlasu17 příslušného orgánu rostlinolékařské péče. Tento souhlas se vydá, jestliže provozovna a její vybavení odpovídá technickým podmínkám pro kontrolní testování mechanizačních prostředků stanoveným prováděcím předpisem.

§ 37

(1)

O výsledku kontrolního testování se vydává doklad o funkční způsobilosti mechanizačního prostředku spolu s výsledky provedeného testování pro potřeby vlastníka nebo nájemce mechanizačního prostředku.

(2)

Náležitosti a vzor dokladu o funkční způsobilosti mechanizačního prostředku stanoví prováděcí předpis.

(3)

Provozovatel koncesované živnosti pro kontrolní testování je povinen zajistit vedení průběžné evidence mechanizačních prostředků, které byly podrobeny testování, a sdělovat příslušnému orgánu rostlinolékařské péče informace stanovené prováděcím právním předpisem ve lhůtách stanovených tímto orgánem.

ODDÍL VIIIA

ROSTLINOLÉKAŘSKÝ DOZOR (§ 37a)

§ 37a

(1)

Rostlinolékařský dozor je

a)

dohled nad dodržováním povinností stanovených právnickým a fyzickým osobám tímto zákonem nebo nařízených na jeho základě, a

b)

dohled nad nakládáním s geneticky modifikovanými organismy a produkty podle zvláštního právního předpisu,4a pokud jejich výskyt nebo použití souvisí s činnostmi podle § 3 písm. b), c) a g).

(2)

V rámci rostlinolékařského dozoru příslušný orgán rostlinolékařské péče

a)

zjišťuje nedostatky, jejich příčiny a osoby za ně odpovědné,

b)

projednává a podle potřeby rozhodnutím nařizuje, jakým způsobem a v jaké lhůtě mají být zjištěné nedostatky odstraněny,

c)

kontroluje plnění povinností k odstranění zjištěných nedostatků,

d)

provádí správní řízení o uložení pokuty podle tohoto zákona, jestliže zjistí porušení zákonem stanovených povinností nebo povinností nařízených na jeho základě.

(3)

Kontrolní šetření v rámci dozoru nad plněním povinností registrovaných osob a povinností spojených s používáním rostlinolékařských pasů vyplývajících z § 7a, § 7d odst. 1 a 2 a § 7e odst. 3 se provádí zpravidla namátkově, a to

a)

kdykoliv a kdekoliv při přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v § 7d odst. 1 a 2, a

b)

na pozemcích a v objektech, kde jsou tyto rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty pěstovány, vyráběny, skladovány nebo nabízeny k prodeji, a na pozemcích a v objektech osob, které je v rámci podnikání nakoupily nebo jiným způsobem získaly.

(4)

Kontrolní šetření podle odstavce 3 se provádí pravidelně, nejméně však jednou za rok, na pozemcích a v objektech, které vlastní nebo z jiného právního důvodu užívají osoby registrované podle § 7 odst. 1, a mohou být soustavné a cílené, pokud existuje podezření, že povinnosti uvedené v § 7a, § 7d odst. 1 a 2 a § 7e odst. 3 nejsou plněny.

(5)

Příslušný orgán rostlinolékařské péče může uložit tomu, kdo nesplněním nebo porušením povinnosti stanovené tímto zákonem nebo nařízené na jeho základě zavinil nutnost provedení odborných úkonů v rámci rostlinolékařského dozoru v mimořádném rozsahu, náhradu nákladů tímto orgánem vynaložených.

ODDÍL IX

ORGÁNY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE (§ 38-43)

§ 38

(1)

Zřizuje se Státní rostlinolékařská správa (dále jen „rostlinolékařská správa“) jako správní úřad rostlinolékařské péče podřízený Ministerstvu zemědělství (dále jen „ministerstvo“). V čele rostlinolékařské správy je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zemědělství.

(2)

Rostlinolékařská správa se zřizuje vyčleněním organizačních složek Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, které plnily ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona úkoly rostlinolékařské péče.

(3)

Ministerstvo schvaluje statut a organizační řád rostlinolékařské správy.

§ 39

Orgány rostlinolékařské péče jsou

a)

ministerstvo,

b)

rostlinolékařská správa,

c)

obce.

§ 40

Ministerstvo

(1)

Ministerstvo je ústředním orgánem státní správy na úseku rostlinolékařské péče.

(2)

Ministerstvo

a)

je odvolacím orgánem proti rozhodnutí rostlinolékařské správy a krajských úřadů,

b)

povoluje uvádění do oběhu a použití neregistrovaného přípravku a rozšířené použití registrovaného přípravku podle § 25 odst. 1 a 3,

c)

může pověřit právnické nebo fyzické osoby ve svém oboru působnosti prováděním některých odborných činností podle tohoto zákona a prováděcích předpisů,

d)

jmenuje odbornou komisi pro přípravky, která se vyjadřuje z hlediska požadavků podle § 19 odst. 1 písm. b) před rozhodnutím o jejich registraci podle § 21, jde-li o přípravky obsahující účinnou látku, která není obsažena v žádném z přípravků registrovaných v České republice, a před rozhodnutím o zrušení registrace podle § 23 odst. 1 písm. b) a c),

e)

stanoví hlavní úkoly rostlinolékařské péče v oblasti vědy a výzkumu,

f)

pověří právnickou osobu ve svém oboru působnosti zajišťováním výzkumu a vývoje nových metod a systémů ochrany rostlin,

g)

zajišťuje v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví koordinaci soustavného sledování reziduí přípravků v rostlinných produktech, zejména krmivech a potravinách,

h)

zajišťuje v dohodě s Ministerstvem životního prostředí koordinaci sledování nežádoucích vedlejších účinků registrovaných přípravků na vybrané složky životního prostředí, zejména vodní prostředí a půdu,

i)

soustřeďuje informace o nežádoucích účincích registrovaných přípravků.

(3)

Odvolání proti rozhodnutí rostlinolékařské správy podle § 12b odst. 1, § 15 odst. 1 a § 23 odst. 1 písm. b) a c) nemá odkladný účinek.18

§ 41

Rostlinolékařská správa

(1)

Rostlinolékařská správa

a)

vede úřední registr osob, rozhoduje o registraci osob a provádí soustavnou rostlinolékařskou kontrolu (§ 7, 7b a 7c),

b)

vystavuje a nahrazuje rostlinolékařské pasy na náklady registrovaných osob, rozhoduje o oprávnění osob k vystavování těchto pasů a uděluje souhlas s jejich vystavením (§ 7c odst. 4, § 7e odst. 1, 4 a 6),

c)

provádí rostlinolékařskou kontrolu při dovozu a následnou kontrolu po dovozu a rozhoduje o dalším nakládání se zásilkami po jejím provedení, provádí rostlinolékařskou kontrolu před vývozem a vydává rostlinolékařské osvědčení (§ 8, 9, 12a, 12b a 13),

d)

nařizuje a ruší mimořádná rostlinolékařská opatření individuálně určeným právnickým nebo fyzickým osobám (§ 14 a 15),

e)

stanoví program vymezování chráněných zón, vymezuje tyto zóny a provádí v nich systematický průzkum výskytu karanténních škodlivých organismů, proti kterým byly zóny vymezeny (§ 14a),

f)

v případě výskytu škodlivého organismu podle § 11 odst. 2 písm. a) může na základě výsledku vyhodnocení provedeného podle § 14 odst. 1 písm. a) stanovit úředním sdělením, že tento škodlivý organismus bude posuzován jako karanténní, a stanovit opatření proti jeho zavlečení nebo rozšiřování na území České republiky (§ 11 odst. 2),

g)

rozhoduje o registraci přípravků a pomocných prostředků, jejím prodloužení a rušení a vede úřední registr přípravků a pomocných prostředků a seznam účinných látek (§ 18 až 24),

h)

vyjadřuje se k podkladům v řízení o použití neregistrovaných přípravků (§ 25 odst. 1) a při řízení pro rozšířené použití přípravků (§ 25 odst. 3 až 7),

i)

rozhoduje ve sporných případech, zda jde o přípravek nebo o jiný výrobek,

j)

vykonává rostlinolékařský dozor (§ 37a),

k)

ukládá pokuty (§ 44),

l)

podílí se na standardizaci metod ochrany rostlin,

m)

je oprávněna vyžadovat informace související s výkonem rostlinolékařské péče od ostatních orgánů státní správy a orgánů samosprávy,

n)

vykonává další působnost stanovenou v § 3 písm. a) až c), § 3 písm. g), § 4, § 7a písm. f), § 8 odst. 4, § 11 odst. 3, § 14 odst. 1 a 3, § 15 odst. 3, § 16 odst. 1, § 25 odst. 3, § 26 odst. 6, § 28, § 30 odst. 3 a 6, § 32 odst. 1, § 33 odst. 1, § 34b, 34c, § 35 odst. 3, 4 a 7, § 36 odst. 3 a 4, § 44 odst. 7,

o)

zabezpečuje rostlinolékařskou diagnostiku,

p)

vydává v rámci své působnosti na žádost odborné posudky nebo stanoviska,

r)

rozhoduje o zápisu mechanizačních prostředků do úředního registru mechanizačních prostředků a vede tento registr (§ 35 odst. 2),

s)

provádí kontrolu přípravků a pomocných prostředků (§ 34b) a mechanizačních prostředků (§ 35 odst. 6),

t)

na základě provedených úředních zkoušek potvrzuje rezistenci, popřípadě jinou účinnost odrůd rostlin proti karanténním škodlivým organismům a účinnost geneticky modifikovaných odrůd rostlin určených k regulaci škodlivých organismů nebo k jinému použití v ochraně rostlin, a to pro účely registrace odrůd podle zvláštního zákona.9

(2)

Oprávnění a povinnosti zaměstnanců rostlinolékařské správy při výkonu činností podle odstavce 1 jsou stanoveny zvláštním zákonem.19

§ 42

zrušen

§ 43

Obce

(1)

Obce přijímají oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu karanténních škodlivých organismů a předkládají je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení.

(2)

Obce plní specifické povinnosti na úseku ochrany včel, zvěře a ryb podle § 30 a 31.

(3)

Pověřené obecní úřady20

a)

vydávají, mění a ruší na návrh rostlinolékařské správy mimořádná rostlinolékařská opatření podle § 15 odst. 1 v případech, že jde o blíže neurčené množství subjektů, a to nařízením obce,20a

b)

rozhodují ve svých obvodech o plnění ustanovení § 4 písm. a) bodu 1 při výskytu a šíření plevelů, jakožto škodlivých organismů podle § 2 odst. 5, které se šíří na neobdělávané a nezemědělské půdě a které ohrožují životní prostředí, zdraví lidí a zvířat.

ODDÍL X

POKUTY (§ 44)

§ 44

(1)

Pokutu až do výše 500 000 Kč uloží rostlinolékařská správa fyzické nebo právnické osobě, která

a)

nesplní povinnosti podle § 4, 7a, § 7e odst. 3, § 8 odst. 2, 3, 4 nebo odst. 10, § 12b odst. 3 nebo odst. 6 písm. c), § 14 odst. 5 nebo poruší zákaz podle § 9 odst. 2,

b)

poruší ustanovení o registraci osob podle § 7 odst. 1, ustanovení o připojení rostlinolékařského pasu k rostlinám, rostlinným produktům nebo jiným předmětům podle § 7d odst. 1 a 2 nebo ustanovení o nahrazení tohoto pasu podle § 7e odst. 6,

c)

vystaví rostlinolékařský pas neoprávněně nebo na rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, pro které nebyl udělen souhlas s vystavením podle § 7e,

d)

uvádí do oběhu nebo používá přípravek nebo pomocný prostředek po zrušení jeho registrace v rozporu s ustanovením § 23,

e)

poruší ustanovení o balení a označování přípravků a pomocných prostředků při jejich uvádění do oběhu podle § 26,

f)

poruší ustanovení o skladování přípravků a pomocných prostředků podle § 27 nebo o oznamovací povinnosti podle § 28 nebo o zacházení s přípravky podle § 29,

g)

poruší ustanovení o ochraně včel, zvěře3 a ryb při používání přípravků a pomocných prostředků podle § 30 a 31,

h)

poruší ustanovení o experimentálním použití přípravků a pomocných prostředků podle § 33 nebo ustanovení o zvláštních omezeních podle § 34,

i)

uvádí do oběhu nebo používá v rámci podnikání1a mechanizační prostředek, u něhož není doložena funkční způsobilost podle § 36 odst. 3 nebo není doloženo, že je zapsán v úředním registru podle § 35 odst. 1,

j)

poruší ustanovení § 19c, 21a, 34c nebo § 35 odst. 7.

(2)

Pokutu až do výše 1 500 000 Kč uloží rostlinolékařská správa fyzické nebo právnické osobě, která

a)

nesplní povinnosti podle § 11, § 12 odst. 1, § 14 odst. 3 a § 14a odst. 3,

b)

nesplní povinnost nařízenou podle § 12b odst. 1 nebo mimořádným rostlinolékařským opatřením podle § 15 odst. 1,

c)

přechováváním, rozmnožováním nebo jinou manipulací s karanténním škodlivým organismem anebo se škodlivým organismem podle § 11 odst. 2 písm. a) bodu 1 poruší ustanovení § 14 odst. 3,

d)

uvede do oběhu přípravek nebo pomocný prostředek, které nejsou v České republice registrovány, ačkoliv registraci podléhají podle § 17, nebo neodpovídají podmínkám stanoveným v rozhodnutí o registraci podle § 21 odst. 1.

(3)

Pokutu až do výše 500 000 Kč uloží pověřený obecní úřad fyzické nebo právnické osobě, která nesplní povinnosti podle § 4 písm. a) bodu 1 při výskytu plevelů, které se šíří na neobdělávané a nezemědělské půdě a které ohrožují životní prostředí, zdraví lidí a zvířat.

(4)

Rostlinolékařská správa, popřípadě pověřený obecní úřad uloží pokutu do výše dvojnásobku uvedených částek fyzické nebo právnické osobě, která se dopustila jednání podle předcházejících odstavců opětovně.

(5)

Za opětovné se považuje takové porušení povinnosti, k němuž došlo v době do jednoho roku ode dne nabytí právní moci předchozího rozhodnutí, jímž byla fyzické nebo právnické osobě uložena pokuta.

(6)

Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.

(7)

Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(8)

Pokutu vybírá orgán, který ji uložil, a vymáhá územní finanční orgán podle zvláštních právních předpisů.21

(9)

Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu. Pokuty uložené a vybrané podle tohoto zákona pověřenými obecními úřady jsou příjmem obce s pověřeným obecním úřadem.

ODDÍL XI

ZMOCNĚNÍ (§ 45)

§ 45

(1)

Ministerstvo po projednání s Ministerstvem dopravy a spojů, Ministerstvem financí a Ministerstvem průmyslu a obchodu vydá vyhlášku k provedení § 4, § 7 odst. 1 a 3, § 7a, § 7c odst. 3, § 7d odst. 2, 3 a 5, § 7e odst. 1, 2, 3, 4 a 6, § 8 odst. 2, 7 a 8, § 9 odst. 1, § 11 odst. 1 až 3, § 12 odst. 1, § 12a odst. 1 a 2, § 12b odst. 1, 3, 6 a 7, § 12c odst. 3, § 14 odst. 1 až 3, § 14a a § 16 odst. 2.

(2)

Ministerstvo po projednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanoví vyhláškou obory středoškolského vzdělání a délku odborné praxe k provedení § 6.

(3)

Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 18 odst. 1, § 19 odst. 1, § 19a, § 19b odst. 2, § 21 odst. 1, § 25 odst. 7, § 26 odst. 1 a § 26 odst. 2 písm. g) a h), § 27 odst. 2, § 29 odst. 2 a 3, § 33 odst. 2, § 34 odst. 1, § 35 odst. 1, 2, 3 a 5, § 36 odst. 2 až 4 a § 37 odst. 2 a 3.

(4)

Ministerstvo stanoví vyhláškou opatření k zabezpečení ochrany včel, zvěře3 a ryb při používání přípravků k provedení § 30 odst. 1, § 30 odst. 3 písm. b), § 30 odst. 9 a 11, § 31 odst. 1 a 3 a § 32 odst. 1.

(5)

Ministerstvo může stanovit

a)

vyhláškou opatření k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření jednotlivých karanténních škodlivých organismů,

b)

vyhláškou chráněné zóny včetně opatření proti rozšíření příslušných karanténních škodlivých organismů v nich, k provedení § 7d odst. 2 a 5,

c)

výjimky z ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) a d), nehrozí-li zjistitelné nebezpečí rozšíření škodlivých organismů.

ODDÍL XII

SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ (§ 46-47)

§ 46

Vztah ke správnímu řádu

Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, vztahují se na rozhodování orgánů rostlinolékařské péče obecné předpisy o správním řízení.15

§ 46a

Působnosti stanovené pověřenému obecnímu úřadu nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

§ 47

Přechodná ustanovení

(1)

Právnické a fyzické osoby, které uvádějí do oběhu přípravky povolené podle dosavadních předpisů, jestliže chtějí v této činnosti pokračovat, jsou povinny požádat o jejich registraci podle tohoto zákona do tří let od nabytí jeho účinnosti. Povolení udělená podle dosavadních předpisů zůstávají při splnění této podmínky v platnosti až do doby nabytí právní moci rozhodnutí o registraci.

(2)

Oprávnění právnických osob ke kontrolnímu testování strojů na ochranu rostlin získané podle dosavadních předpisů zaniká po uplynutí dvou let od nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 455/1991 Sb.,

O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ

(ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON),

VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (§ 48)

§ 48

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb. a zákona č. 95/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1.

V § 3 odst. 3 písm. e) se na konci připojují tato slova: „nejde-li o provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské péče“.

 

2.

V příloze č. 2 se SKUPINA 214: Ostatní doplňuje na konci takto:

 

1

2

3

Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin

odborná způsobilost podle § 56 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů

 

Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin

odborná způsobilost podle § 56 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a

změnách některých souvisejících zákonů, a podle § 15 nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách

škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády č. 33/1992 Sb.“.

 

 

3.

V příloze č. 3 ve SKUPINĚ 304: Výroba zdravotnických výrobků, přesných optických přístrojů a hodin se ve sloupci 1, v živnosti Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy, včetně ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, připojují na konci slova „s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče“ a ve sloupci 5 se na konci připojují slova „Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů“.

 

4.

V příloze č. 3 se SKUPINA 314: Ostatní doplňuje na konci takto:

 

1

2

3

4

5

Kontrolní testování mechanizač. prostředků na ochranu rostlin

odborná způsobilost podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů

schválení provozovny

Státní rostlinolékařská správa

§ 36 odst. 4 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů“.

ČÁST TŘETÍ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ (§ 49)

§ 49

Zrušují se:

1.

§ 1 odst. 2, část třetí, § 31 písm. d) a i), § 32 písm. b), c), d) a písm. e) druhá část věty, část šestá s výjimkou § 36 písm. c), pokud se týká mechanizačních prostředků pro aplikaci hnojiv, a § 38 zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, ve znění zákona č. 132/1989 Sb. a zákona č. 115/1995 Sb.,

2.

část druhá a § 46 až 50 vyhlášky Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a Ministerstva spravedlnosti č. 62/1964 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby,

3.

vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 63/1964 Sb., o ochraně proti zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější karanténa), ve znění vyhlášky Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 51/1977 Sb.,

4.

směrnice Federálního ministerstva zemědělství a výživy ze dne 25. 5. 1979 č. j. FM 015-474/1979 o zkoušení a povolování přípravků na ochranu rostlin č. 29/1979 Věstníku MZVž ČSR (reg. částka 26/1979 Sb.).

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (§ 50)

§ 50

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1997.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v .r.Poznámky pod čarou:

Například § 3 odst. 1 vyhlášky č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné.

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů.

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů.

§ 93 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

§ 139 odst. 8 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon.

§ 2 písm. l) a m) zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 139 odst. 9 zákona ČNR č. 13/1993 Sb.

§ 93 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

§ 179 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 139 odst. 10 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 93 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

§ 93 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

§ 233 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 139 odst. 9 zákona ČNR č. 13/1993 Sb.

§ 233 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 233 odst. 1 písm. b) zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 179186 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 93 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

§ 139 odst. 8 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon.

§ 81 odst. 2 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Například zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 písm. e) a f) zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.

§ 5 zákona č. 78/2004 Sb.

§ 5 zákona č. 78/2004 Sb.

§ 15 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb.

§ 12 vyhlášky č. 311/1997 Sb., o chovu a využití pokusných zvířat.

Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 odst. 8 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 116/2000 Sb., kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví.

Zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 300/1995 Sb.

Vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb., č. 88/1994 Sb., č. 175/1994 Sb. a č. 192/1995 Sb.

§ 4 písm. m) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

§ 2 odst. 8 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Například § 3 odst. 1 vyhlášky č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné.

Například § 3 odst. 1 vyhlášky č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné.

Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změnách některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů.

Zákon č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů.

§ 18 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

§ 52 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů.

§ 55 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb.

Například zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 166/1993 Sb.

§ 64 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

§ 7 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 71/1967 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

Například § 3 odst. 1 vyhlášky č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné.

1a

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2

Zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů.

3

Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

4

Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

4a

Zákon č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů.

4b

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

4c

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů.

4d

§ 93 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

5

§ 139 odst. 8 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon.

7

§ 139 odst. 9 zákona ČNR č. 13/1993 Sb.

7a

§ 2 písm. l) a m) zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7b

§ 179 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7c

§ 139 odst. 10 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7d

§ 233 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7e

§ 233 odst. 1 písm. b) zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7f

§ 179186 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7g

§ 81 odst. 2 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9

Například zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů.

9a

§ 2 písm. e) a f) zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.

9b

§ 5 zákona č. 78/2004 Sb.

10

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10a

§ 15 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb.

§ 12 vyhlášky č. 311/1997 Sb., o chovu a využití pokusných zvířat.

10b

Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10c

§ 2 odst. 8 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11

Zákon č. 116/2000 Sb., kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví.

12

Zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 300/1995 Sb.

13

Vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb., č. 88/1994 Sb., č. 175/1994 Sb. a č. 192/1995 Sb.

13a

§ 4 písm. m) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

15

Zákon č. 71/1967 Sb.

16

Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změnách některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

16a

§ 18 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

17

§ 52 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18

§ 55 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb.

19

Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 166/1993 Sb.

20

§ 64 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

20a

§ 7 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

21

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.