Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

316/1996 Sb. znění účinné od 1. 1. 1997

V čl.I se body 42, 46 [týkající se pouze § 25 odst. 1 písm. zc], 47, 64 až 66 použijí poprvé za zdaňovací období roku 1996

316

 

ZÁKON

ze dne 13. prosince 1996,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb.,

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb. a zákona č. 248/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V § 4 odst. 1 písm. d) se text „z pojištění majetku, který byl nebo je zahrnut do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo pronájmu,“ nahrazuje textem „přijatých jako náhrada za škody způsobené na majetku, který byl zahrnut do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti v době vzniku škody, nebo přijatých jako náhrada za škody způsobené na majetku sloužícího v době vzniku škody k pronájmu a kromě plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činností poplatníka a za škodu způsobenou poplatníkem v souvislosti s pronájmem,“.

 

2.

V § 4 odst. 1 písm. f) se slova „v § 20 odst. 5“ nahrazují slovy „v § 20 odst. 8“.

 

3.

V § 4 odst. 1 písm. k) se za slova „včetně nepeněžního plnění,“ vkládají slova, která včetně poznámky č. 2b) znějí: „sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem z fondu kulturních a sociálních potřeb2b) nejbližším pozůstalým a sociální výpomoci nejbližším pozůstalým ze sociálního fondu (zisku po zdanění) za obdobných podmínek u zaměstnavatelů, na které se tento předpis nevztahuje,

__________

2b)

§ 9 odst. 1 vyhlášky Ministerstva financí č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.“.

 

4.

§ 4 odst. 1 písm. t) zní:

t)

dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu měst, obcí, vyšších územních celků, státních fondů a dotace z přidělených grantů na pořízení hmotného investičního majetku20) nebo jeho technického zhodnocení,“.

 

5.

§ 4 odst. 1 písm. w) včetně poznámky č. 13a) zní:

w)

příjmy z prodeje cenných papírů nabytých poplatníkem v rámci kuponové privatizace; příjmy z prodeje ostatních cenných papírů, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu šesti měsíců. Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje cenných papírů, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to do šesti měsíců od ukončení podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7), a na příjmy z kapitálového majetku (§ 8). Osvobození se dále nevztahuje na příjmy z prodeje cenných papírů, které nabyl společník společnosti s ručením omezeným, komanditista komanditní společnosti nebo člen družstva při přeměně obchodní společnosti nebo družstva na akciovou společnost podle zvláštního zákona, 13a) a to do pěti let od nabytí těchto cenných papírů,

__________

13a)

§ 69256 obchodního zákoníku.“.

 

6.

V § 4 odst․ 1 písm. za) se na konci čárka nahrazuje tečkou.

Dosavadní písmeno zb) se vypouští.

 

7.

V § 4 odst. 3 se na konci připojuje tato věta: „Dnem vyřazení majetku z obchodního majetku poplatníka se rozumí den, kdy poplatník o tomto majetku naposledy účtoval.20)“.

 

8.

V § 6 odst. 2 se na konci připojují tyto věty: „Zaměstnavatelem je i poplatník uvedený v § 2 odst. 2 nebo v § 17 odst. 3, u kterého zaměstnanci vykonávají práci podle jeho příkazů, i když příjmy za tuto práci jsou na základě smluvního vztahu vypláceny prostřednictvím osoby se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí. Z hlediska dalších ustanovení zákona se takto vyplácený příjem považuje za příjem vyplácený poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 2 nebo v § 17 odst. 3. V případě, že v úhradách zaměstnavatele osobě se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí je obsažena i částka za zprostředkování, považuje se za příjem zaměstnance nejméně 60 % z celkové úhrady.“.

 

9.

V § 6 odst. 6 se ve větě první vypouštějí slova v závorce „odst. 1“.

 

10.

V § 6 odst. 6 se na konci připojuje tato věta: „Součástí vstupní ceny pro účely tohoto ustanovení je vždy daň z přidané hodnoty.“.

 

11.

V § 6 odst. 7 písm. b) se na konci připojuje tento text: „dále hodnota pracovního oblečení, určeného zaměstnavatelem pro výkon zaměstnání, včetně příspěvku na jeho udržování,“.

 

12.

V § 6 odst. 13 se vypouští písmeno b) a současně se zrušuje označení písmena a) a na jeho konci se čárka nahrazuje tečkou.

 

13.

V § 7 odst. 2 písm. c) se slovo „odměny“ nahrazuje slovem „příjmy“.

 

14.

V § 7 odst. 9 písm. b) se na konci slova „odstavce 6“ nahrazují slovy „odstavce 8“.

 

15.

V § 10 odst. 3 písm. a) se částka „6000 Kč“ nahrazuje částkou „10 000 Kč“.

 

16.

V § 15 odst. 1 písm. a) se částka „26 400 Kč“ nahrazuje částkou „28 800 Kč“.

 

17.

V § 15 odst. 1 písm. b) se částka „13 200 Kč“ nahrazuje částkou „14 400 Kč“.

 

18.

V § 15 odst. 1 písm. c) se částka „12 000 Kč“ nahrazuje částkou „16 800 Kč“ a částka „26 400 Kč“ se nahrazuje částkou „28 800 Kč“.

 

19.

V § 15 odst. 1 písm. f) se částka „36 000 Kč“ nahrazuje částkou „42 000 Kč“.

 

20.

V § 15 odst. 1 písm. g) se částka „6000 Kč“ nahrazuje částkou „9600 Kč“.

 

21.

V § 15 odst. 2 se částka „26 400 Kč“ nahrazuje částkou „28 800 Kč“.

 

22.

V § 15 odst. 8 se na konci připojuje tato věta: „Jako dar na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou 2000 Kč.“.

 

23.

§ 16 zní:

§ 16

Sazba daně

 

Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a o odčitatelné položky od základu daně (§ 34) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí

Ze základu daně

Daň

Ze základu přesahujícího

 

od Kč

do Kč

 

 

 

0

84 000

15 %

 

 

84 000

168 000

12 600 Kč + 20 %

- " -

84 000 Kč

168 000

252 000

29 400 Kč + 25 %

- " -

168 000 Kč

252 000

756 000

50 400 Kč + 32 %

- " -

252 000 Kč

756 000

a více

211 680 Kč + 40 %

- " -

756 000 Kč.“.

 

24.

V § 19 odst. 1 písm. i) se slova „úrokové výnosy ze státních dluhopisů4d) a“ vypouštějí.

 

25.

Za § 20 se vkládá nový § 20a, který včetně poznámky č. 19d) zní:

§ 20a

 

Akciová společnost, která je jen část zdaňovacího období investičním fondem podle zvláštního předpisu,16) rozdělí základ daně (§ 20 odst. 1) s přesností na dny, a to na část

a)

připadající do dne předcházejícího dni, kdy nabylo účinnosti odejmutí povolení k činnosti investičního fondu nebo od účinnosti vydaného povolení ke vzniku investičního fondu. Pokud odejmutí povolení v činnosti investičního fondu nebude vydáno ve lhůtě po ukončení činnosti investičního fondu,19d) je dnem rozhodným pro rozdělení základu daně den předcházející dni ukončení činnosti investičního fondu,19d)

b)

připadající na zbývající část zdaňovacího období.

__________

19d)

§ 35i zákona č. 248/1992 Sb., ve znění zákona č. 151/1996 Sb.“.

 

26.

§ 21 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

(3) U investičního fondu, který v průběhu zdaňovacího období ukončil činnost19d) se použije sazba daně podle odstavce 2 jen na část základu daně stanoveného podle § 20a. Obdobně se postupuje u akciové společnosti, ze které v průběhu zdaňovacího období vznikl investiční fond.“.

 

27.

V § 22 odst. 2 se poslední věta vypouští.

 

28.

V § 23 odst. 3 se ve větě první za slova „od základu daně podle“ vkládají tato slova: „§ 24 odst. 2 písm. za) a“.

 

29.

§ 23 odst. 4 písm. e) zní:

e)

částky zúčtované do příjmů (výnosů), pokud

1.

souvisejí s rozpouštěním rezerv a opravných položek, jejichž tvorba nebyla pro daňové účely výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů,

2.

u poplatníků účtujících v soustavě podvojného účetnictví souvisejí s výdaji (náklady) neuznanými v předchozích zdaňovacích obdobích jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to maximálně do výše těchto neuznaných výdajů (nákladů) v předchozích zdaňovacích obdobích,“.

 

30.

V § 23 se na konci odstavce 6 připojuje tento text: „Nepeněžním příjmem vlastníka (pronajímatele) jsou výdaje (náklady) vynaložené nájemcem na najatém majetku se souhlasem pronajímatele nad rámec smluveného nájemného a nehrazené vlastníkem (pronajímatelem), a to:

a)

ve zdaňovacím období, kdy došlo k ukončení nájmu, pokud nepeněžním plněním jsou výdaje (náklady) uvedené v § 24 odst. 2 písm. zb) a výdaje na dokončené technické zhodnocení (§ 33), za podmínky, že o hodnotu technického zhodnocení nezvýšil vlastník (pronajímatel) vstupní cenu, ani nebylo v průběhu nájmu odpisováno nájemcem. Toto nepeněžní plnění se ocení zůstatkovou cenou, kterou by měl majetek při rovnoměrném odpisování (§ 31), nebo znaleckým posudkem,

b)

ve zdaňovacím období, kdy došlo k ukončení nájmu, pokud nepeněžním plněním jsou výdaje na dokončené technické zhodnocení (§ 33), které odpisoval nájemce se souhlasem vlastníka (pronajímatele). Toto nepeněžní plnění se ocení zůstatkovou cenou, kterou by měl majetek při rovnoměrném odpisování (§ 31), nebo znaleckým posudkem,

c)

ve zdaňovacím období, ve kterém byly výdaje (náklady) uvedené v § 24 odst. 2 písm. zb) vynaloženy a technické zhodnocení (§ 33) uvedeno do užívání, pokud o hodnotu technického zhodnocení vlastník (pronajímatel) zvýší vstupní (zůstatkovou) cenu. Toto nepeněžní plnění se ocení ve výši výdajů (nákladů) vynaložených nájemcem.“.

 

31.

V § 23 odst. 7 se za větu první vkládá věta, která včetně poznámky č. 20d) zní: „Za cenu, která by byla sjednána mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích při stanovení výše úroků u půjček,20d) se pro účely tohoto ustanovení považuje úrok ve výši 140 % diskontní úrokové sazby České národní banky platné v době uzavření smlouvy.

__________

20d)

§ 657 a násl. občanského zákoníku.“.

 

32.

V § 23 odst. 8 písm. b) se za body 1 až 3 připojují věty, které znějí:

Stejným způsobem postupují poplatníci uvedení v § 2, pokud v průběhu zdaňovacího období přeruší podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost (§ 7) nebo pronájem (§ 9), a podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost (§ 7) nebo pronájem (§ 9) nezahájí do termínu pro podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období, ve kterém byly podnikatelská nebo jiná samostatně výdělečná činnost (§ 7) nebo pronájem (§ 9) přerušeny. Stejným způsobem dále postupují poplatníci uvedení v § 2 při změně způsobu uplatňování výdajů podle § 24 na způsob podle § 7 odst. 9 nebo § 9 odst. 4 anebo při zahájení účtování, jestliže nebyli účetní jednotkou.20) Základ daně (dílčí základ daně) se upraví za zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ke změně způsobu uplatňování výdajů došlo.“.

 

33.

V § 23 odst. 9 věta první zní: „Ve zdaňovacím období, v němž dojde ke zrušení smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí hmotného movitého majetku a předmět pronájmu byl odpisován podle § 30 odst. 4, upraví pronajímatel nebo jeho postupník [§ 30 odst. 12 písm. g)] základ daně o rozdíl mezi uplatněnými odpisy a odpisy vypočtenými podle § 31 nebo § 32.“.

 

34.

V § 24 odst. 2 písm. b) se za body 1 až 3 připojují tyto věty:

Při částečném prodeji nebo zlikvidování hmotného majetku a nehmotného majetku je výdajem (nákladem) poměrná část zůstatkové ceny. Zůstatkovou cenu nebo její část nelze uplatnit v případě, kdy je hmotný majetek nebo jeho část likvidován v souvislosti s pořizováním nového hmotného majetku.“.

 

35.

§ 24 odst. 2 písm. h) bod 1 zní:

1.

nájemné, s výjimkou nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci a nájemného uvedeného v § 25 odst. 1 písm. za), a to podle zvláštního předpisu,20)“.

 

36.

V § 24 odst. 2 písm. i) se za slova „stanoví zvláštní zákon22a)“ vkládají tato slova: „a odstavce 8 a 9 pro případy, kdy pohledávka byla nabyta vkladem společníka nebo člena družstva“.

 

37.

V § 24 odst. 2 písm. y) se vypouští bod 3 včetně poznámky č. 26j).

Dosavadní body 4 a 5 se označují jako body 3 a 4.

 

38.

V § 24 odst. 2 písm. y) se v poslední větě slova „ , je-li její odpis plně kryt“ nahrazují slovy „nebo její část, a to do výše kryté“.

 

39.

§ 24 odst. 2 písm. za) zní:

za)

náhrada za uvolnění bytu (odstupné) poskytnutá vlastníkem bytu za podmínky, že uvolněný byt začne být využíván vlastníkem pro podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost nebo pronájem nejdéle do dvou let od uvolnění a bude takto využíván nejméně po dobu dalších dvou let. Dojde-li k porušení podmínek, je poplatník povinen zvýšit hospodářský výsledek nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji o uplatněnou náhradu (odstupné) v tom zdaňovacím období, kdy podmínky pro její uplatnění byly porušeny. Za porušení podmínek se přitom nepovažuje prodej takového bytu,“.

 

40.

V § 24 odst. 2 se na konci písmene zb) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zc), které zní:

zc)

u poplatníků účtujících v soustavě podvojného účetnictví výdaje (náklady), které nejsou podle § 25 výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to jen do výše příjmů s nimi souvisejících za podmínky, že jsou součástí nákladů a výnosů ve stejném zdaňovacím období,“.

 

41.

V § 24 odst. 2 se doplňuje písmeno zd), které zní:

zd)

výdaje (náklady) na pořízení karet, jejichž vlastnictví zakládá nárok na slevy z cen zboží a služeb souvisejících s předmětem činnosti poplatníka, případně je spojené s reklamou jeho činnosti, a to u fyzických osob s příjmy podle § 7 a u poplatníků uvedených v § 17. Pokud jsou tyto karty použitelné i pro osobní potřebu poplatníka, popř. jiných osob nebo pro poskytování slev na výdaje (náklady) uvedené v § 25, lze uplatnit výdaje (náklady) na pořízení karty pouze v poloviční výši.“.

 

42.

V § 24 odst. 4 písm. b) se za slovo „podle“ vkládají slova „§ 31“ a za písmena a) a b) se připojuje tato věta:

Pokud by ke dni koupě najatá věc byla při rovnoměrném odpisování (§ 31) již odepsána ve výši 100 % vstupní ceny, platí pouze podmínka uvedená v písmenu a).“.

 

43.

V § 24 odst. 5 se za slova „při rovnoměrném odpisování podle“ vkládají tato slova: „§ 31“.

 

44.

V § 24 se za odstavec 7 vkládají odstavce 8 a 9, které včetně poznámek č. 22b) a 22c) znějí:

(8) Účetní hodnotou pohledávky pro účely tohoto zákona se rozumí nominální hodnota nebo cena pořízení pohledávky, snížená o odpis22b) nebo vytvořenou opravnou položku.22a)

(9) U pohledávky nabyté vkladem v souvislosti se zánikem obchodní společnosti nebo družstva bez likvidace22c) pokračuje obchodní společnost nebo družstvo v odpisu pohledávky22b) nebo v tvorbě opravné položky,22a) jakoby ke změně v osobě věřitele nedošlo, a to do výše ocenění pohledávky pro vklad, maximálně však do výše účetní hodnoty pohledávky zachycené v rozvaze vkladatele. Při následném vkladu pohledávky nabyté vkladem může obchodní společnost nebo družstvo uplatňovat odpis22b) nebo opravné položky22a) jen do výše účetní hodnoty pohledávky zachycené u prvého vkladatele.

__________

22b)

Čl. V zákona č. 149/1995 Sb., ve znění zákona č. 248/1995 Sb.

22c)

§ 69 obchodního zákoníku.“.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 10.

 

45.

V § 25 odst. 1 písm. c) se za slova „cenného papíru“ vkládají tato slova: „s výjimkou opčních listů 20a)“.

 

46.

V § 25 odst. 1 se na konci písmena z) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena za), zb) a zc), která včetně poznámky č. 22d) znějí:

za)

nájemné za umělecká díla30) a výdaje (náklady) za restaurování uměleckých děl,30) která nejsou součástí staveb a budov, a to u poplatníků, u nichž není výstavní, muzejní a galerijní činnost předmětem činnosti,

zb)

u poplatníků neúčtujících v soustavě podvojného účetnictví výdaje na pořízení uměleckých děl,30) která nejsou součástí staveb a budov a v jednotlivém případě nepřesáhnou částku 20 000 Kč,

zc)

odpis pohledávky22b) nebo tvorbu opravné položky22a) u pohledávky nabyté obchodní společností nebo družstvem na základě vkladu22d) uskutečněného od 1. července 1996, s výjimkou pohledávek nabytých vkladem v souvislosti se zánikem obchodní společnosti nebo družstva bez likvidace.22c)

__________

22d)

§ 59 obchodního zákoníku.“.

 

47.

V § 26 odst. 2 se ve větě první za slova „kromě svážnic“ vkládají tato slova: „a oplocení nesloužícího k zajišťování lesní výroby a myslivosti“.

 

48.

V § 27 písm. g) se za slova „ložiska nerostných surovin“ vkládají tato slova: „evidovaná v majetku poplatníka před 1. lednem 1997“.

 

49.

V § 28 odst. 3 se slova „§ 31 nebo § 32“ nahrazují slovy „tohoto zákona“.

 

50.

V § 28 se odstavec 4 vypouští.

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7.

 

51.

V § 29 odst. 1 se na konci připojují tyto věty: „Vstupní cena hmotného majetku a nehmotného majetku, na jehož pořízení nebo na jehož technické zhodnocení byla poplatníkům neúčtujícím v soustavě podvojného účetnictví poskytnuta dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtů měst, obcí, vyšších územních celků, státních fondů a dotace poskytnuta přidělením grantu, se snižuje o dotaci přijatou po 1. lednu 1997. Obdobně se postupuje i u hmotného majetku a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností.“.

 

52.

§ 29 se doplňuje odstavcem 5, který zní:

(5) Vstupní cenou hmotného majetku a nehmotného majetku ve spoluvlastnictví je u spoluvlastníka vstupní cena podle odstavce 1 ve výši hodnoty jeho spoluvlastnického podílu.“.

 

53.

V § 34 odst. 3 písm. d) se za slova „částky stanovené v písmenech a) až c),“ vkládají tato slova: „a to ze vstupní ceny evidované v majetku pronajímatele,“.

 

54.

V § 35 odst. 3 se slova „z dividend“ nahrazují slovy „z dividendového příjmu z akcie a podílového listu“.

 

55.

V § 35 odst. 3 se na konci připojuje tato věta: „Investiční společnost vytvářející podílové fondy si může odečíst od daně polovinu daně srážené jednotlivými podílovými fondy z dividendových příjmů z podílových listů za podmínky, že částka odpočtu daně připadající na jednotlivý podílový fond bude u tohoto fondu zohledněna.“.

 

56.

V § 36 odst. 1 písm. a) bodu 1 se slova „bod 1, 2, 4“ nahrazují slovy „bod 1 až 4“.

 

57.

V § 36 odst. 2 písm. a) se na konci bodu 8 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 9, který včetně poznámky č. 34c) zní:

9.

z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu,34c) sníženého o cenu pořízení20) podílového listu.

__________

34c)

§ 35d zákona č. 248/1992 Sb., ve znění zákona č. 151/1996 Sb.“.

 

58.

V § 36 odst. 4 se v první větě slova „o poměrnou část z příjmů z úroků ze státních dluhopisů“ nahrazují slovy „o poměrnou část úrokových výnosů z hypotečních zástavních listů4d)“.

 

59.

V § 36 odst. 6 se na konci připojuje tato věta: „U úrokových příjmů z dluhopisu20a) lze zápočet jako součást zálohy na daň uplatnit pouze za podmínky, že nedošlo ke změně v osobě majitele dluhopisu.“.

 

60.

V § 38g odst. 1 se částka „6000 Kč“ nahrazuje částkou „10 000 Kč“.

 

61.

V § 38g odst. 2 se částka „2000 Kč“ nahrazuje částkou „4000 Kč“.

 

62.

§ 38h odst. 2 zní:

(2) Záloha ze zdanitelné mzdy zúčtované nebo vyplacené za kalendářní měsíc činí:

Zdanitelná mzda přesahující

Záloha

 

Ze zdanitelné mzdy

od Kč

do Kč

 

 

 

0

7 000

15 %

 

 

7 000

14 000

1 050 Kč + 20 %

- " -

7 000 Kč

14 000

21 000

2 450 Kč + 25 %

- " -

14 000 Kč

21 000

63 000

4 200 Kč + 32 %

- " -

21 000 Kč

63 000

a více

17 640 Kč + 40 %

- " -

63 000 Kč.“.

 

63.

V § 38k odst. 5 písm. c) a d) se částka „26 400 Kč“ nahrazuje částkou „28 800 Kč“.

 

64.

V příloze k zákonu v odpisové skupině 2 položky (2-23) a (3-31) znějí:

(2-23)

29.24.1

Jen: výrobní a provozní filtrační zařízení a zařízení pro úpravu vod o kapacitě do 2000 ekvivalentních obyvatel

(3-31)

29.24.1

Plynové generátory, destilační, filtrační nebo rektifikační zařízení

kromě: výrobních a provozních filtračních zařízení a zařízení pro úpravu vod o kapacitě do 2000 ekvivalentních obyvatel“.

 

65.

V příloze k zákonu odpisová skupina 2 se doplňuje položkami (2-76), (2-77) a (2-78), které znějí:

(2-76)

29.12.31

Jen: laboratorní zařízení pro vývin vakua (mechanické, difuzní, ultravakuové, soupravy laboratorní vakuové čerpací)

(2-77)

29.21.1

Jen: laboratorní pece a pícky, autoklávy a fermentory laboratorní

(2-78)

29.23.11

Jen: laboratorní přístroje pro destilaci, odpařování a zkapalňování plynů, sušičky a termostaty laboratorní“.

 

66.

V příloze k zákonu v odpisové skupině 3 se názvy položek (3-17), (3-18) a (3-27) doplňují takto:

V položce (3-17) se název doplňuje těmito slovy:

kromě: laboratorních zařízení pro vývin vakua (mechanické, difuzní, ultravakuové, soupravy laboratorní vakuové čerpací) v SKP 29.12.31“.

V položce (3-18) se název doplňuje těmito slovy:

kromě: laboratorních pecí a pícek, autokláv a fermentorů laboratorních v SKP 29.21.12 a 29.21.13“.

V položce (3-27) se název doplňuje těmito slovy:

kromě: laboratorních přístrojů pro destilaci, odpařování a zkapalňování sušiček a termostatů laboratorních v SKP 29.23.11“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Pro daňové povinnosti za léta 1993 až 1996 platí dosavadní předpisy a ustanovení tohoto zákona se použijí poprvé pro zdaňovací období 1997.

2.

Pro příjmy z prodeje cenných papírů nabytých před 1. lednem 1997 se použijí ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění platném do 31. prosince 1996.

3.

Poplatník účtující v soustavě podvojného účetnictví může počínaje zdaňovacím obdobím 1995 uplatnit jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů ročně nejvýše 10 % z neuhrazené části hodnoty pohledávky nebo ceny pořízení u pohledávky nabyté postoupením, u nichž termín splatnosti nastal do konce roku 1994, s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y) bodech 1 a 2. Celkově lze uplatnit jako výdaj (náklad) nejvýše neuhrazenou část hodnoty pohledávky nebo cenu pořízení pohledávky nabyté postoupením. Obdobně lze postupovat i u celého souboru těchto pohledávek. Toto ustanovení nelze uplatnit u pohledávek vzniklých

a)

za společníky, akcionáři, členy družstev za upsané vlastní jmění,

b)

mezi ekonomicky spojenými právnickými osobami, u nichž průměr podílů na základním jmění druhé osoby nebo průměr podílů hlasovacích práv za zdaňovací období (nebo za část zdaňovacího období) je vyšší než 25 %; průměr podílů se stanoví jako podíl součtu stavu k poslednímu dni každého měsíce a počtu měsíců ve zdaňovacím období nebo jeho části,

c)

mezi osobami blízkými,20c)

d)

z titulu úvěrů, půjček a záloh, nebo

e)

podle zvláštního zákona.15b)

Poplatník, u něhož došlo k přechodu z účtování v soustavě jednoduchého účetnictví na účtování v soustavě podvojného účetnictví, může ve zdaňovacím období, ve kterém účtuje v soustavě podvojného účetnictví, uplatnit jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle tohoto ustanovení násobek 10 % neuhrazené části hodnoty pohledávky nebo ceny pořízení pohledávky nabyté postoupením a počtu let, které uplynuly od roku 1995 včetně, do konce roku předcházejícího roku, v němž došlo k přechodu na účtování v soustavě podvojného účetnictví. Obdobně postupuje poplatník při ukončení podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti a při ukončení pronájmu.

4.

Ustanovení § 24 odst. 2 písm. y) bodů 3 a 4 se uplatní pouze u pohledávek s termínem splatnosti počínaje dnem 1. ledna 1995 a dále u pohledávek nebo jejich částí, a to do výše kryté použitím bankovní rezervy nebo opravné položky podle § 5 zákona České národní rady č. 593/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5.

Zjistí-li daňový subjekt, že částka daně z příjmů má být nižší nebo daňová ztráta vyšší než jeho poslední známá daňová povinnost39a) příslušného zdaňovacího období anebo že mu vznikla daňová ztráta, může podat dodatečné daňové přiznání (vyúčtování daně). Daňový subjekt může postupovat stejně, jestliže mu daňová povinnost nevznikne oproti jeho známé daňové povinnosti39a) příslušného zdaňovacího období nebo jestliže nevznikla daňová povinnost a zjistí daňovou ztrátu. V dodatečném daňovém přiznání nelze uplatnit vyšší částky odčitatelných položek podle § 34 a položek snižujících základ daně podle § 15 odst. 8 a § 20 odst. 7 a 8, než jaké byly uplatněny v daňovém přiznání podaném daňovým subjektem v zákonem stanoveném termínu, s výjimkou částek odčitatelných položek vztahujících se ke zvýšenému základu daně dodatečně zjištěnému daňovým subjektem.

6.

U majetku evidovaného v majetku poplatníka do 31. prosince 1995, pro jehož zařazení do hmotného majetku byla stanovena vstupní cena převyšující 10 000 Kč a pro jehož zařazení do nehmotného majetku byla stanovena vstupní cena převyšující 20 000 Kč, se pro odpisování postupuje podle zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., ve znění platném do konce roku 1995.

7.

Ustanovení § 36 odst. 6 druhá věta se nepoužije v případě, že ke změně v osobě majitele dluhopisu došlo do 31. prosince 1996.

8.

Pro úrokové příjmy ze státních dluhopisů, emitovaných do 31. prosince 1996, se použije zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., ve znění platném do konce roku 1996.

9.

V čl. I se body 42, 46 [týkající se pouze § 25 odst. 1 písm. zc)], 47, 64 až 66 použijí poprvé za zdaňovací období roku 1996.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1997.

Zeman v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.