Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

86/1996 Sb. znění účinné od 22. 4. 1996 do 30. 11. 2000

86

 

ZÁKON

ze dne 14. března 1996,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb.,

o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon),

ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 318/1993 Sb. a zákona č. 237/1995 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 318/1993 Sb. a zákona č. 237/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1.

§ 2 odst. 1 zní:

(1) Předmětem autorského práva jsou díla literární, vědecká a umělecká, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora, zejména díla slovesná, divadelní, hudební, výtvarná včetně děl umění architektonického a děl umění užitého, díla filmová, fotografická a kartografická. Za předmět ochrany se považují i programy počítačů, pokud splňují pojmové znaky děl podle tohoto zákona; nestanoví-li tento zákon jinak, jsou chráněny jako díla literární.“.

 

2.

V § 6 se za slova „vyjádřeného podobným způsobem“ vkládají slova „a autor díla takto nově vytvořeného, kterým je zpravidla režisér,“.

 

3.

V § 13 odst. 1 se vypouští věta druhá.

 

4.

V § 14 se vypouští odstavec 2. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. V dosavadním odstavci 4, který se označuje jako odstavec 3, se vypouštějí slova „a 16“.

 

5.

V § 15 odst. 2 písm. a) se doplňuje první věta před středníkem slovy „anebo o počítačový program“.

 

6.

V § 15 odst. 2 písm. d) se slovo „vydaného“ nahrazuje slovem „uveřejněného“.

 

7.

§ 15 odst. 2 písm. h) zní:

h)

veřejně vystavuje díla výtvarná nebo fotografická, která již autor převedl na jinou osobu, vystavuje-li se dílo bezplatně anebo je-li k vystavení bezplatně půjčeno;“․

 

8.

§ 15 odst. 3 včetně poznámky č. 1a) zní:

(3) Autorovo svolení nepotřebuje a odměnu za užití díla nejsou také povinny poskytnout

a)

organizace při zpravodajství o aktuální události fotografií, filmem, rozhlasem nebo televizí, je-li v odůvodněné míře užito i díla, které je při takovéto události provozováno nebo vystavováno,

b)

knihovny, školy, školská zařízení, archivy, muzea a galerie,1a) půjčují-li nevýdělečně originály vydaných děl nebo jejich rozmnoženiny pořízené tiskem nebo jiným způsobem, nejde-li o snímky zvukového, obrazového nebo obojího záznamu s výjimkou nevýdělečného zapůjčení těchto snímků pro potřeby nevidomých.

__________

1a)

Zákon č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon), ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.

Zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 216/1993 Sb., zákona č. 46/1994 Sb. a zákona č. 192/1994 Sb.

Zákon č. 232/1992 Sb., o policejních vysokých školách a o zřízení Policejní akademie, ve znění zákona ČNR č. 26/1993 Sb.

Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona ČNR č. 343/1992 Sb.

Zákon č. 54/1959 Sb., o muzeích a galeriích, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.“.

 

9.

§ 15 odst. 4 zní:

(4) Oprávněný uživatel počítačového programu není povinen získat autorovo svolení ani poskytnout zvláštní odměnu k pořízení rozmnoženiny, překladu nebo úpravy takového programu, potřebuje-li tuto rozmnoženinu, překlad nebo úpravu

a)

pro provoz programu na počítači, pro nějž byl tento program získán;

b)

ke zjištění informací nezbytných k dosažení funkčního spojení dvou nebo více počítačových programů, pokud je taková rozmnoženina, překlad nebo úprava pořízena jím samým nebo osobou jím určenou, nejsou-li tyto informace běžně dostupné a je-li jejich získání omezeno na části počítačového programu nezbytné k dosažení uvedeného cíle;

c)

k archivním a záložním účelům, popřípadě k nahrazení oprávněně získané rozmnoženiny, která byla ztracena, zničena nebo jinak znehodnocena.“.

 

10.

§ 15 se doplňuje novými odstavci 5 a 6, které znějí:

(5) Oprávněný uživatel počítačového programu nemůže být omezen ve svém právu zkoumat počítačový program, studovat jej nebo zkoušet jeho fungování za účelem zjištění myšlenek a principů, na nichž je založen kterýkoli prvek programu, činí-li tak při jeho obvyklém využívání.

(6) Není-li dohodnuto jinak, oprávněný uživatel počítačového programu může provést bez souhlasu autora úpravy, doplňky a změny počítačového programu nebo jeho doprovodné dokumentace, pokud takové zásahy směřují k opravě zřejmé vady nebo jsou v souladu se zamýšleným účelem při jeho operativním využívání oprávněným uživatelem; tím není dotčeno právo autora na zachování podoby kódu, v níž dílo zpřístupnil veřejnosti.“.

 

11.

V ustanoveních § 17 odst. 1 a 2 se slovo „pracovník“ nahrazuje slovem „zaměstnanec“.

 

12.

V § 17 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Není-li výslovně sjednáno jinak, autorské právo k počítačovému programu vytvořenému zaměstnancem ke splnění povinnosti vyplývající z jeho pracovního poměru vykonává zaměstnavatel.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

 

13.

§ 17 odst. 6 zní:

(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 platí obdobně pro díla vytvořená ke splnění povinností vyplývajících z členského nebo služebního poměru.“.

 

14.

V § 18 se slova „do jazyků národů Československé socialistické republiky“ nahrazují slovy „do českého jazyka“.

 

15.

§ 19 odst. 3 se vypouští.

 

16.

V § 22 se v celém textu vypouští slovo „organizace“ a nahrazuje se slovem „uživatel“.

 

17.

V § 22 odst. 2 se za slova „provozování díla“ vkládají slova „smlouvy o šíření díla půjčováním nebo pronájmem rozmnoženin díla,“.

 

18.

V § 23 se v celém textu vypouští slovo „organizace“ a nahrazuje se slovem „uživatel“.

 

19.

V § 24 a dále v celém textu zákona se vypouští slovo „nakladatelství“ a nahrazuje se slovem „nakladatel“.

 

20.

V § 26 se slovo „organizace“ nahrazuje slovem „provozovatel“.

 

21.

Za § 26 se vkládá nový § 26a, který včetně poznámek č. 2) a 3) zní:

§ 26a

Smlouva o šíření díla

půjčováním nebo pronájmem rozmnoženin díla

 

(1) Smlouvou o šíření díla půjčováním rozmnoženin díla udílí autor půjčiteli svolení přenechat třetím osobám po sjednanou dobu bezplatně rozmnoženiny díla k užívání.2)

(2) Smlouvou o šíření díla pronájmem rozmnoženin díla udílí autor pronajímateli svolení přenechat za úplatu třetím osobám (nájemcům) rozmnoženiny díla, aby je dočasně užívaly.3)

(3) Rozmnoženinami díla se rozumí i snímky zvukového, obrazového nebo obojího záznamu díla.

__________

2)

§ 659 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3)

§ 663 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

22.

Nadpis nad § 30 zní: „Převod originálu nebo rozmnoženiny díla“.

 

23.

V § 32 se v názvu před slovo „porušení“ vkládají slova „Ohrožení nebo“; v odstavci 2 se za slovo „autorovi“ vkládají slova „ohrožením nebo“.

 

24.

V § 32 se vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Výkon práva autorského jinými osobami nebrání, aby se autor sám domáhal ochrany svého autorského práva před jeho ohrožením nebo porušením.“.

 

25.

Za § 32 se vkládá nový § 32a, který zní:

§ 32a

 

Stejné nároky jako při ohrožení nebo porušení autorských práv příslušejí autorovi vůči osobám, které vyrábějí, uvádějí do oběhu nebo využívají pro dosažení majetkového prospěchu pomůcky výlučně zamýšlené k odstranění, vyřazení z provozu nebo omezení funkčnosti technických zařízení nebo jiných prostředků, použitých k ochraně jeho díla před neoprávněným užitím.“.

 

26.

§ 33 odst. 6 se vypouští.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

 

27.

V § 35 odst. 2 se slova „organizace uvedené v § 44“ vypouštějí a nahrazují se včetně poznámky č. 4) slovy „právnické osoby, které získaly oprávnění k výkonu hromadné správy pro vymezený obor tvůrčí činnosti v příslušné oblasti podle zvláštního zákona.4)

__________

4)

Zákon č. 237/1995 Sb., o hromadné správě autorských práv.“.

 

28.

V § 36 odst. 2 písm. b) se za slovem „uděleno“ vkládají slova „např. k jejich veřejnému přednesu, půjčování nebo pronájmu“.

 

29.

V § 37 odst. 1 se vypouští písmeno c).

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

 

30.

V § 37 odst. 2 se slova „v odstavci 1 písm. a) až c)“ nahrazují slovy „v odstavci 1 písm. a) a b)“.

 

31.

§ 39 odst. 1 zní:

(1) Ustanovení § 5 až 9, § 12, § 13 odst. 2 a 3, § 14 odst. 1, § 15 odst. 2 písm. a), § 15 odst. 3, § 16, 19, § 21 až 23, § 26 až 30, § 32 odst. 1 a 2, § 32a, § 33 odst. 6, § 34 a § 35 odst. 2 se vztahují obdobně na výkonné umělce a jejich výkony; totéž platí o § 35 odst. 1 s tím, že trvání práva se řídí podle § 38.“.

 

32.

V § 45 odst. 2 se připojuje nové písmeno d), které zní:

d)

k půjčování a pronájmu zvukových záznamů nebo snímků.“.

 

33.

§ 45 odst. 3 zní:

(3) Za svolení podle odstavce 2 má výrobce právo na odměnu.“.

 

34.

V § 46 odst. 2 se vypouští slovo „náhradu“ a nahrazuje se slovem „odměnu“; zbytek věty se vypouští.

 

35.

V § 46 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Rozhlasovým a televizním organizacím v případě, že přenášejí vysílání jiných rozhlasových nebo televizních organizací, práva podle odstavců 2 a 3 nepříslušejí.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

 

36.

Za § 53 se vkládá nový § 53a, který zní:

§ 53a

 

(1) Autoři, výkonní umělci a výrobci zvukových záznamů, popř. osoby oprávněné k výkonu jejich práv podle tohoto zákona, mohou požadovat od celních orgánů informace o obsahu a rozsahu dovozu zboží, které má povahu rozmnoženin děl nebo jejich zvukových, obrazových či zvukově obrazových záznamů, anebo zboží, které má k pořízení takových záznamů sloužit jako jejich nosič (nenahrané nosiče záznamů), a nahlížet do celních dokumentů za účelem zjištění, zda dovoz takového zboží k šíření na trhu je v souladu s tímto zákonem.

(2) Celnice na písemnou žádost osob oprávněných podle odstavce 1 přeruší na deset pracovních dní řízení o propuštění zboží do volného oběhu, existuje-li zde důvodné podezření, že dovozem tohoto zboží by byla porušena práva podle tohoto zákona. V odůvodněných případech lze dobu přerušení řízení prodloužit o dalších deset pracovních dní.

(3) Neprokáže-li dovozce zboží uvedeného v odstavci 1 ve lhůtě podle odstavce 2, že jeho dovoz je v souladu s ustanovením tohoto zákona, celnice toto zboží do volného oběhu nepropustí.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí obdobně i při vývozu zboží uvedeného v odstavci 1.“.

Čl. II

1.

Slova „Československá socialistická republika“ se nahrazují slovy „Česká republika“ a slovo „československý“ se nahrazuje slovem „český“.

2.

Na díla vydaná do 31. prosince 1992 současně v České a Slovenské Federativní Republice i jinde (§ 11 odst. 2) se hledí jako na díla vydaná v České republice.

Čl. III

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), jak vyplývá ze změn a doplňků provedených pozdějšími předpisy.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.