Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

90/1996 Sb. znění účinné od 1. 7. 1996 do 31. 12. 2013

90

 

ZÁKON

ze dne 14. března 1996,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb.,

o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem,

ve znění zákona č. 210/1993 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1.

§ 1 odst. 1 včetně poznámky č. 1) zní:

(1) K nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí České republiky (dále jen „katastr“)1) se zapisuje vlastnické právo, zástavní právo, právo odpovídající věcnému břemeni a předkupní právo s účinky věcného práva.

__________

1)

Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.“.

 

2.

V § 1 odst. 2 se slova „zákony národních rad“ nahrazují slovy „zvláštní zákon1)“.

 

3.

§ 4 včetně poznámek č. 2) a 3) zní:

§ 4

 

(1) Účastníky řízení o povolení vkladu (dále jen „účastníci řízení“) jsou účastníci toho právního úkonu, na jehož podkladě má být zapsáno právo do katastru.

(2) Řízení o povolení vkladu je zahájeno dnem doručení písemného návrhu účastníků řízení nebo některého z nich katastrálnímu úřadu.

(3) Návrh na zahájení řízení musí obsahovat

a)

označení katastrálního úřadu, kterému je návrh určen,

b)

jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osob nebo název, sídlo a identifikační číslo právnických osob, které jsou účastníky řízení,

c)

označení práv, která mají být zapsána do katastru․

(4) Přílohou návrhu musí být

a)

listina, na základě které má být zapsáno právo do katastru, nebo její úředně ověřený opis (kopie)2) v počtu o dva větším, než je počet účastníků řízení; jedná-li se o směnu nemovitostí evidovaných v obvodu více katastrálních úřadů, v počtu ještě o dva větším pro každý další katastrální úřad,

b)

plná moc, je-li účastník řízení zastoupen zmocněncem,

c)

výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, pokud je účastníkem řízení právnická osoba, jejíž vznik je podmíněn zápisem do takového rejstříku, nebo úředně ověřený opis (kopie)2) takového výpisu,

d)

listina prokazující oprávnění vlastníka nebo jiné osoby oprávněné z právního vztahu nakládat s předmětem právního úkonu, jehož právní účinky nastaly před 1. lednem 1993, nebo úředně ověřený opis (kopie)2) takové listiny,

e)

úředně ověřený překlad3) listiny, na základě které má být zapsáno právo do katastru, pokud tato listina není sepsána v českém jazyce.

__________

2)

Zákon ČNR č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady.

Zákon ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

3)

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.“.

 

4.

§ 5 odst. 1 včetně poznámek č. 4) a 5) zní:

(1) Katastrální úřad v řízení o povolení vkladu před svým rozhodnutím zkoumá, zda

a)

navrhovanému vkladu není na překážku stav zápisů v katastru,

b)

navrhovaný vklad je odůvodněn obsahem předložených listin,

c)

právní úkon týkající se převodu vlastnického práva nebo zřízení nebo zániku jiného práva je určitý a srozumitelný,

d)

právní úkon je učiněn v předepsané formě,

e)

účastníci řízení jsou oprávněni nakládat s předmětem právního úkonu,

f)

účastník řízení není omezen právními předpisy, rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím státního orgánu4) ve smluvní volnosti týkající se věci, která je předmětem právního úkonu,

g)

k právnímu úkonu účastníka řízení byl udělen souhlas podle zvláštního předpisu.5)

Katastrální úřad tyto skutečnosti zkoumá ke dni podání návrhu na vklad.

__________

4)

Např. § 32 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 10 odst. 1 písm. c) vyhlášky Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu.

5)

Např. § 28 občanského zákoníku.“.

 

5.

V § 5 odst. 3 věta druhá zní: „Proti rozhodnutí, kterým se vklad povoluje, není přípustný žádný opravný prostředek, ani žaloba ve správním soudnictví.“.

 

6.

V § 5 odst. 4 se slova „smlouvy nebo jiným oprávněným osobám“ nahrazují slovem „řízení“.

 

7.

§ 5 se doplňuje novým odstavcem 5, který zní:

(5) Pokud návrh na zahájení řízení o povolení vkladu nemá předepsané náležitosti stanovené v § 4 odst. 3 a 4, katastrální úřad vyzve navrhovatele, aby ve stanovené přiměřené lhůtě odstranil nedostatky návrhu; současně ho upozorní, že v případě neodstranění nedostatků návrhu bude řízení zastaveno. Pokud navrhovatel nedostatky návrhu neodstraní, katastrální úřad řízení zastaví.“.

 

8.

V § 7 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: „Práva, která se do katastru zapisují podle § 1 odst. 2 na základě zvláštního zákona, se zapisují způsobem obdobným záznamu.“.

 

9.

§ 9 a 10 včetně poznámek č. 6) až 10) znějí:

§ 9

 

(1) Poznámku zapíše katastrální úřad na základě doručeného rozhodnutí nebo oznámení soudu, správce daně či k doloženému návrhu toho, v jehož prospěch má být poznámka zapsána

a)

na základě usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí,6) na základě usnesení o povolení ochranné lhůty v konkursním řízení,7) na základě usnesení o prohlášení konkursu,8) na základě u soudu podaného návrhu na vyrovnání,9) na základě usnesení o nařízení předběžného opatření10) nebo na základě jiného rozhodnutí, kterým se omezuje oprávnění vlastníka nemovitosti nebo jiného oprávněného nakládat s předmětem práva zapsaným v katastru,

b)

na základě podaného žalobního návrhu, kterým se navrhovatel domáhá, aby soud vydal takové rozhodnutí, týkající se nemovitostí evidovaných v katastru, na jehož základě by mohl být proveden záznam do katastru podle § 7.

(2) Při zápisu poznámkou se postupuje přiměřeně podle § 8.

 

§ 10

 

Poznámku zruší katastrální úřad na základě doručeného rozhodnutí nebo oznámení soudu, správce daně či k doloženému návrhu toho, v jehož zájmu má být poznámka zrušena, pokud důvody pro její vyznačení pominuly.

__________

6)

§ 335 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

7)

§ 5a zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb. a zákona č. 94/1996 Sb.

8)

§ 12a zákona č. 328/1991 Sb., ve znění zákona č. 94/1996 Sb.

9)

§ 46 zákona č. 328/1991 Sb.

10)

§ 74 zákona č. 99/1963 Sb.“.

 

10.

§ 11 zní:

§ 11

 

Ten, kdo vychází ze zápisu v katastru učiněného po 1. lednu 1993, je v dobré víře, že stav katastru odpovídá skutečnému stavu věci, ledaže musel vědět, že stav zápisů v katastru neodpovídá skutečnosti.“.

 

11.

§ 12 odst. 1 zní:

(1) Katastrální úřad vyznačí v katastru nejpozději následující pracovní den po doručení listiny, na jejímž podkladě se provádí zápis do katastru, že právní vztahy jsou dotčeny změnou.“.

 

12.

§ 14 odst. 1 zní:

(1) Za vklad se považuje zápis do katastrálních operátů.“.

 

13.

Pokud se v zákoně mluví o příslušném orgánu republiky, rozumí se tím katastrální úřad.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1996.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.