Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

95/1996 Sb. znění účinné od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2006
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 575/2006 Sb.

1.1.2007

zrušeno

zákonem č. 354/2003 Sb.

1.1.2004

95

 

ZÁKON

ze dne 13. března 1996,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv

a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb.,

o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb.,

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb.,

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady

č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se mění a doplňuje takto:

1.

V § 2 odst. 1 písm. a) se za slovo „střední“ vkládá čárka a slovo „plynové“.

 

2.

§ 2 odst. 1 písm. b) bod 2 zní:

2.

bod vzplanutí podle metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném kelímku (Cleveland) max. 150 °C,“.

 

3.

§ 2 odst. 2 včetně poznámky č. 1a) zní:

(2) Barvena a značkována nesmějí být, pokud v dalších ustanoveních zákona není stanoveno jinak, paliva a maziva mající vlastnosti uvedené v odstavci 1, jde-li o petroleje, motorové nafty, bionaftu,1a) polotovary pro výrobu těch paliv a maziv, která se podle tohoto zákona nebarví a neznačkují, polotovary pro pyrolýzu a chemické zpracování. Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá vyhláškou seznam ropných výrobků, které nesmějí být barveny a značkovány, u nichž by barvení a značkování mohlo být na závadu pro jejich použití.

__________

1a)

§ 19 odst. 3 zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

4.

§ 2 se doplňuje odstavci 3 a 4, které znějí:

(3) Barvena a značkována dále nemusí být ta paliva a maziva, která jsou určena pro vývoz nebo jsou propouštěna do celního režimu přímý tranzit.2)

(4) Paliva a maziva uvedená v odstavci 1, která jsou určena pro vývoz, podléhají okamžikem vyskladnění4) celnímu režimu vývozu. Právnické a fyzické osoby, kterým jsou nebarvená a neznačkovaná paliva vyskladněna, jsou okamžikem takového vyskladnění povinny podat celní prohlášení příslušnému celnímu úřadu na propuštění zboží k vývozu. V případě neuskutečnění vývozu nebo zrušení celního režimu přímý tranzit oznámí příslušný celní úřad zrušení režimu vývozu nebo celního režimu přímý tranzit příslušnému finančnímu úřadu.“.

 

5.

V § 3 se v písmenech b) a c) vypouštějí slova „a to i pro vlastní potřebu,“.

 

6.

V § 3 se vypouští písmeno d).

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

 

7.

V § 3 se na konci nově označeného písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno f), které zní:

f)

provozováním čerpacích stanic s palivy a mazivy i jejich provozování s palivy a mazivy, která se nebarví a neznačkují.“.

 

8.

V § 4 odst. 2 se za slovo „značkování“ vkládají slova „paliv a maziv“, slovo „provést“ se nahrazuje slovem „zajistit“, a na konci se připojují tato slova, která včetně poznámky č. 2a) zní: „stanovených vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu.2a)

__________

2a)

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 171/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 188/1995 Sb.“.

 

9.

V § 4 odst. 4 se na konci připojují tyto věty: „O porušení povinnosti barvení a značkování paliv a maziv se jedná i tehdy, jestliže barvení a značkování paliv a maziv nebylo provedeno z důvodu uvedeného v § 2 odst. 3, ačkoliv tato paliva a maziva nebyla vyvezena anebo propuštěna do celního režimu přímý tranzit.2) Ten, kdo měl paliva a maziva podle jejich určení vyvézt, je-li již jejich vlastníkem, má v případě neuskutečnění tohoto vývozu stejné povinnosti, jaké stanoví tento zákon výrobci.“.

 

10.

§ 4 odst. 6 zní:

(6) Výrobce a uživatel směsi barviva a značkovací látky2a) je povinen vést způsobem stanoveným vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu2a) evidenci barviva a značkovací látky.“.

 

11.

§ 5 odst. 2 písm. b) zní:

b)

aby dovážená paliva a maziva splňovala podmínky stanovené tímto zákonem ještě před jejich dopravou přes státní hranici České republiky.“.

 

12.

V § 5 odst. 3 se slova „(§ 2 odst. 2)“ nahrazují slovy „(§ 2 odst. 2 a 3)“.

 

13.

V § 5 odst. 3 písm. a) se před slova „jen na základě koncese“ vkládají tato slova, která včetně poznámky č. 4a) zní: „za účelem podnikání4a)

__________

4a)

§ 2 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.“.

 

14.

V § 5 odst. 3 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno e), které zní:

e)

uhradit nezbytné výdaje spojené s provedením analýzy odebraného vzorku autorizovanou státní zkušebnou nebo akreditovanou laboratoří (§ 8 odst. 2), bylo-li na jejím základě zjištěno porušení povinností stanovených tímto zákonem.“.

 

15.

V § 5 odst. 4 se slovo „a“ před slovem „skladuje“ nahrazuje slovem „nebo“, slova „(§ 2 odst. 2)“ se nahrazují slovy „(§ 2 odst. 2 a 3)“ a před slovem „evidenci“ se vkládají tato slova: „způsobem stanoveným vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu 2a)“.

 

16.

§ 6 písm. c) zní:

c)

prodávat barvená a značkovaná paliva a maziva pro pohon motorových vozidel a motorů, s výjimkou stacionárních motorů a plynových turbin určených pro výrobu elektrické a tepelné energie,“.

 

17.

§ 6 písm. d) zní:

d)

přepravovat a skladovat barvená a značkovaná paliva a maziva v nádobě, která je ve spojení s motorem, jakož i stáčet je do takové nádoby nebo je užívat pro pohon motorového vozidla,“.

 

18.

Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:

§ 6a

Stanovisko k rozhodování o koncesi

 

Ve stanovisku potřebném pro vydání koncese uvede Ministerstvo průmyslu a obchodu druh činnosti v oboru paliv a maziv, pro který stanovisko vydává, časový rozsah, popřípadě další podmínky provozování činnosti.“.

 

19.

V § 7 se za slova „povinností stanovených tímto zákonem“ vkládají slova „ , s výjimkou povinnosti stanovené v § 5 odst. 3 písm. a),“, čárka na konci písmene d) se nahrazuje tečkou a písmeno e) včetně poznámky č. 9) se vypouští.

 

20.

Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně poznámky č. 9) zní:

§ 7a

 

(1) Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem vykonává též Policie České republiky, a to při plnění svých úkolů stanovených zvláštním zákonem.9)

(2) Policie České republiky v případě důvodného podezření odebere při kontrole vzorek paliva a maziva způsobem stanoveným pro státní orgány (§ 7) ve vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu2a) s tím, že po zapečetění odebraného vzorku jej doručí jednomu ze státních orgánů uvedených v § 7 písm. b) až d).

(3) Při kontrole dodržování povinností stanovených tímto zákonem pro nakládání s palivy a mazivy, jsou státní orgány oprávněny požadovat na Policii České republiky zastavování motorových vozidel v silničním provozu. Policie České republiky je povinna těmto požadavkům vyhovět, pokud jí v tom nebrání plnění jiných úkolů.

__________

9)

§ 1 odst. 2, § 2 odst. 1 zákona ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

21.

Poznámka č. 10) zní:

__________

10)

Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámka č. 11) se doplňuje těmito slovy:

Zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

22.

Dosavadní text § 8 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který včetně poznámky č. 11a) zní:

(2) Analýzu vzorku odebraného paliva a maziva za účelem kontroly plnění povinností stanovených tímto zákonem jsou oprávněny provádět na požádání státních orgánů autorizované státní zkušebny a akreditované laboratoře.11a)

__________

11a)

Zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví.“.

 

23.

V § 9 odst. 1 se za slova „v § 4 odst. 4“ vkládají slova „a 6“ a slova „§ 5 odst. 3 písm. a)“ se vypouštějí.

 

24.

V § 9 odst. 3 se slova „do šesti let“ nahrazují slovy „do tří let“.

 

25.

§ 10 odst. 1 zní:

(1) Státní orgán uloží fyzické osobě, která vlastní nebo užívá osobní motorové vozidlo se vznětovým motorem k jiným účelům než k podnikání, za úmyslné porušení povinnosti stanovené v § 6 písm. d) pokutu až do výše 2000 Kč. Pokutu lze uložit i opakovaně.“.

 

26.

V § 12 se před dosavadní odstavec 1 vkládá nový odstavec 1, který zní:

(1) Pokutu podle tohoto zákona vybírá státní orgán (§ 7), který ji uložil.“.

Dosavadní odstavec 1 se označuje jako odstavec 3.

 

27.

V § 13 se za slovy „v § 7“ nahrazuje spojka „a“ čárkou a za slovy „živnostenskému úřadu“ se vkládají tato slova: „a Policii České republiky“.

 

28.

V § 14 písm. b) se slova „vlastního provedení“ nahrazují slovem „provádění“, na konci písmene e) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se nová písmena f) a g), která znějí:

f)

seznam výrobků, které se nesmí barvit a značkovat vzhledem k účelu jejich použití (§ 2 odst. 2),

g)

postup při kontrole barvení a značkování a způsob nakládání s odebraným vzorkem paliva a maziva do jeho předání autorizované státní zkušebně nebo akreditované laboratoři.“.

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb. a zákona č. 286/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V příloze č. 3 se koncesované živnosti

výroba a zpracování paliv a maziv,

nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení,

provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy,

upravují ve sloupcích 2 až 5 takto:

1

2

3

4

5

Výroba a zpracování paliv a maziv

a) vysokoškolské vzdělání v oboru chemie a 5 let praxe v oboru

b) středoškolské vzdělání v oboru chemie zakončené maturitní zkouškou a 10 let praxe v oboru

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o vyhláška č. 171/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv

Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

středoškolské vzdělání technického směru a 5 let praxe v oboru

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

zákon č. 136/1994 Sb.

vyhláška č. 171/1994 Sb.

Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

vyučení v oboru chemie nebo strojírenství a 1 rok praxe v oboru

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

zákon č. 136/1994 Sb.

vyhláška č. 171/1994 Sb.

Čl. III

zrušen

Čl. IV

zrušen

Čl. V

Přechodná ustanovení k čl. II

Fyzické či právnické osoby, provozující živnost na základě koncesní listiny vydané přede dnem účinnosti tohoto zákona, jsou povinny, pokud tento zákon vyžaduje pro získání živnostenského oprávnění a provozování živnosti splnění podmínek odlišných od podmínek stanovených dosavadní právní úpravou, doložit jejich splnění na výzvu živnostenského úřadu příslušného podle sídla nebo místa podnikání, a to do devíti měsíců od doručení výzvy. To neplatí v případě, že splnění odlišných podmínek vyplývá již z dokladů, které fyzická či právnická osoba předložila v řízení podle dosavadních předpisů. Živnostenský úřad vyzve fyzickou či právnickou osobu k doložení splnění podmínek provozování živnosti do šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.

Čl. VI

Přechodná ustanovení k čl. III

1.

Úkony učiněné na základě § 12 odst. 10 zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 148/1995 Sb., do dne účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti.

2.

Nárok na vrácení spotřební daně podle čl. III tohoto zákona mohou uplatnit osoby uvedené v čl. III bodu 12 i za období od 1. ledna 1996 do dne účinnosti tohoto zákona.

Čl. VII

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených tímto zákonem.

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.