Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

132/1997 Sb. znění účinné od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2023
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 242/1997 Sb.

1.1.1998

132

 

ZÁKON

ze dne 11. června 1997

o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného a o změně zákona č. 117/1995 Sb.,

o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení nájemného

Ke zmírnění sociálních důsledků zvýšení nájemného1 z bytu poskytuje stát jako zvláštní sociální dávku sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení nájemného (dále jen „příspěvek“).

Podmínky nároku na příspěvek

§ 2

(1)

Nárok na příspěvek má fyzická osoba (dále jen „osoba“), která užívá byt2na základě nájemní smlouvy,3 je v tomto bytě hlášena k trvalému pobytu4 a je povinna platit nájemné, které je podle zvláštního předpisu o nájemném z bytu5 usměrňováno maximální výší.6 Podmínka užívání bytu na základě nájemní smlouvy se považuje za splněnou i tehdy, jestliže došlo k zániku nájemního poměru7 rozhodnutím soudu, který přivolil k výpovědi nájmu bytu z důvodů, které nájemce sám nezavinil, a na základě rozhodnutí soudu v bytě nadále bydlí.

(2)

Podmínkou nároku na příspěvek je, že

a)

došlo u bytu uvedeného v odstavci 1 ke zvýšení základního nájemného8 proti jeho výši platné ke dni 1. června, který předchází dni, od něhož bylo zvýšeno základní nájemné,8

b)

rozhodný příjem rodiny (§ 3) nedosahuje částky součinu životního minima rodiny a koeficientu 1,60,

c)

oprávněná osoba v rozhodném období (§ 3 odst. 2) řádně uhradila nájemné a služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu uvedeného v odstavci 1; službami poskytovanými v souvislosti s užíváním bytu se rozumí služby uvedené ve zvláštním předpisu o nájemném z bytu,9

d)

oprávněná osoba a další osoby společně s ní posuzované (§ 4) jsou na území České republiky hlášeny k trvalému nebo dlouhodobému pobytu podle zvláštních předpisů,10

e)

oprávněná osoba a osoby společně s ní posuzované daly písemný souhlas s tím, aby státní orgány, zaměstnavatelé a další právnické a fyzické osoby sdělili příslušnému orgánu, který o příspěvku rozhoduje nebo jej vyplácí, výši příjmu těchto osob a údaje o přihlášení se k trvalému pobytu.4

(3)

Příspěvek náleží za kalendářní měsíc jen jednou. Splňuje-li podmínky nároku na příspěvek v témže bytě více osob, náleží příspěvek jen jednou, a to osobě určené na základě dohody těchto osob. Nedohodnou-li se tyto osoby, určí okresní úřad, který o příspěvku rozhoduje, které z těchto osob se příspěvek přizná.

§ 3

(1)

Příjem rozhodný pro přiznání příspěvku se stanoví jako měsíční průměr příjmů rodiny připadajících na rozhodné období (dále jen „rozhodný příjem“).

(2)

Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, je období kalendářního čtvrtletí předcházejícího kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na příspěvek uplatňuje nebo do něhož spadá kalendářní měsíc (dva kalendářní měsíce), uplatňuje-li se nárok na příspěvek na tuto kratší dobu.

(3)

Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují

a)

příjmy uvedené v § 5 odst. 1, 2, 4 až 6 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb. a zákona č. 242/1997 Sb. (dále jen "zákon o státní sociální podpoře"), a

b)

přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a zaopatřovací příspěvek poskytované podle zákona o státní sociální podpoře.

§ 4

(1)

Za rodinu se pro účely tohoto zákona považují oprávněná osoba a osoby společně s ní posuzované. Společně posuzovanými osobami jsou osoby, které jsou spolu s oprávněnou osobou hlášeny v bytě uvedeném v § 2 odst. 1 k trvalému pobytu.4

(2)

K osobě, která je ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, se přihlíží jako ke společně posuzované osobě v rozsahu a za podmínek uvedených v § 7 odst. 8 zákona o státní sociální podpoře.

(3)

Okresní úřad může při rozhodování o příspěvku v případech, kdy některá ze společně posuzovaných osob dlouhodobě a prokazatelně byt neužívá, rozhodnout, že se k ní při posouzení nároku na příspěvek a jeho výši nepřihlíží, i když je v bytě hlášena k trvalému pobytu.4

§ 5

(1)

Pro nárok na příspěvek nebo jeho výši se částkou

a)

životního minima,

b)

potřebnou k zajištění nezbytných nákladů na domácnost (dále jen „částka nákladů na domácnost“)

rozumí taková částka stanovená zákonem o životním minimu.11 Závisí-li stanovení částky podle věty první na počtu osob, berou se v úvahu osoby společně posuzované uvedené v § 4.

(2)

Věk dítěte rozhodný podle zákona o životním minimu pro stanovení částky podle odstavec 1 je věk, kterého dítě dosáhne v kalendářním měsíci, za který příspěvek náleží.

(3)

Pro nárok na příspěvek za kalendářní měsíc jsou rozhodné částky životního minima rodiny platné k prvnímu dni tohoto kalendářního měsíce.

§ 6

Doba, na kterou se příspěvek přiznává

(1)

Příspěvek se přiznává

a)

na období kalendářního čtvrtletí následujícího po kalendářním čtvrtletí, za něž se zjišťuje rozhodný příjem, jsou-li splněny podmínky nároku na příspěvek k prvnímu dni tohoto období, nebo

b)

v rámci období kalendářního čtvrtletí uvedeného v písmenu a) na dobu kratší, jsou-li splněny podmínky nároku na příspěvek jen po tuto kratší dobu; příspěvek se přitom přiznává vždy na dobu nejméně jednoho kalendářního měsíce, a to i když podmínky nároku na příspěvek jsou splněny jen po část tohoto měsíce.

(2)

Příspěvek náleží při splnění podmínek nejdéle do 31. prosince 2000.

§ 7

Výše příspěvku

(1)

Výše příspěvku činí za kalendářní měsíc součin základní výše příspěvku a koeficientu růstu nájemného podle velikosti obce.

(2)

Základní výše příspěvku se stanoví jako rozdíl mezi součinem částky nákladů na domácnost a výpočtového koeficientu a podílem, v jehož čitateli je součin částky nákladů na domácnost, výpočtového koeficientu a rozhodného příjmu v rodině a ve jmenovateli je součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,60.

(3)

Pro stanovení základní výše příspěvku podle odstavce 2 je rozhodná částka životního minima rodiny platná k prvnímu dni kalendářního měsíce, za který se stanoví výše příspěvku, a částka nákladů na domácnost platná vždy ke dni 1. července 1997, 1. července 1998, 1. července 1999 a 1. července 2000.

(4)

Výpočtový koeficient pro stanovení základní výše příspěvku podle odstavce 2 pro nárok na příspěvek v období

a)

od 1. července 1997 do 30. června 1998 činí 0,60,

b)

od 1. července 1998 do 30. června 1999 činí 0,40,

c)

od 1. července 1999 do 31. prosince 2000 činí 0,30.

(5)

Koeficient růstu nájemného podle velikosti obce činí

a)

pro Prahu 1,80,

b)

pro obce s počtem obyvatel od 100 tisíc obyvatel 1,00,

c)

pro ostatní obce 0,50.

(6)

Vláda může pro období po 30. červnu 1998 nařízením upravit koeficient růstu nájemného podle velikosti obce, došlo-li ke změně maximální ceny základního měsíčního nájemného12 v závislosti na velikosti obce nebo v závislosti na úpravě míry inflace.13

(7)

Pokud příspěvek vypočtený podle předchozích odstavců je vyšší než rozdíl mezi základním nájemným8 k prvnímu dni kalendářního měsíce a základním nájemným platným ke dni 1. června, který předchází dni, od něhož bylo zvýšeno základní nájemné, náleží příspěvek jen ve výši tohoto rozdílu.

(8)

Pokud rozhodný příjem rodiny, z něhož se vychází při stanovení podílu podle odstavce 2, nedosahuje částky životního minima rodiny, započítává se pro stanovení výše příspěvku jako rozhodný příjem rodiny částka odpovídající životnímu minimu této rodiny.

(9)

Nedosahuje-li výše příspěvku podle předchozích odstavců částky 50 Kč za kalendářní měsíc, zvyšuje se na tuto částku.

§ 8

Výplata příspěvku

(1)

Příspěvek se vyplácí měsíčně, a to po uplynutí kalendářního měsíce, za který náleží, nejpozději však do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který náleží.

(2)

Příspěvek vyplácí okresní úřad, který je příslušný k rozhodování o příspěvku (§ 11).

§ 9

Nárok na příspěvek a jeho výplatu

(1)

Nárok na příspěvek zaniká dnem, kterým oprávněná osoba přestala být nájemcem bytu nebo kterým přestaly být plněny podmínky nároku na příspěvek.

(2)

Nárok na příspěvek zaniká uplynutím jednoho roku od posledního dne kalendářního měsíce, za který příspěvek náleží, není-li dále stanoveno jinak.

(3)

Nárok na vrácení, popřípadě náhradu částek vyplacených neprávem nebo ve vyšší výši, než náležely, zaniká uplynutím jednoho roku ode dne, kdy byl příspěvek vyplacen.

(4)

Příspěvek nelze za dobu před 1. lednem 2001 přiznat, nebyl-li nárok na příspěvek uplatněn před 1.dubnem 2001.

§ 10

Povinnosti státních orgánů, zaměstnavatelů a dalších osob

(1)

Státní orgány, zaměstnavatelé a další právnické a fyzické osoby jsou povinni, je-li splněna podmínka uvedená v § 2 odst. 2 písm. d), na výzvu příslušného okresního úřadu, který o příspěvku rozhoduje, nebo na žádost žadatele o příspěvek sdělit bezplatně údaje rozhodné podle tohoto zákona pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu.

(2)

Pronajímatel bytu je povinen bezplatně vydat žadateli o příspěvek písemné potvrzení o tom, že nájemce bytu je plátcem nájemného uvedeného v § 2 odst. 1, o výši základního nájemného8 a jeho změně proti jeho výši platné ke dni 1. června, který předchází dni, od něhož bylo zvýšeno toto nájemné, a o datu této změny a o tom, zda nájemce bytu v rozhodném období řádně uhradil nájemné a služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu [§ 2 odst. 2 písm. c)].

§ 11

Rozhodování o příspěvku

(1)

O příspěvku rozhodují okresní úřady.

(2)

Místní příslušnost okresního úřadu se řídí místem, kde je oprávněná osoba hlášena k trvalému pobytu.

§ 12

Zahájení řízení

(1)

Řízení o přiznání příspěvku se zahajuje na základě písemné žádosti oprávněné osoby podané příslušnému okresnímu úřadu na tiskopisu předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí.

(2)

Řízení o změně výše již přiznaného příspěvku nebo o jeho odnětí nebo o zastavení jeho výplaty se zahajuje na návrh oprávněné osoby nebo z podnětu okresního úřadu.

§ 13

Náležitosti žádosti

(1)

Žádost o příspěvek musí obsahovat

a)

jméno, příjmení, adresu bytu a rodné číslo oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných podle § 4 a místo trvalého pobytu, k němuž jsou uvedené osoby hlášeny,

b)

údaje o výši základního nájemného rozhodné pro nárok na příspěvek,

c)

souhlas oprávněné osoby a společně s ní posuzovaných osob podle § 2 odst. 2 písm. e),

d)

určení, jakým způsobem má být příspěvek vyplácen (§ 58 odst. 3 zákona o státní sociální podpoře),

e)

potvrzení o výši příjmů (§ 3) oprávněné osoby a osob společně s ní posuzovaných, které byly dosaženy v rozhodném období,

f)

potvrzení pronajímatele bytu uvedené v § 10,

g)

skutečnosti prokazující nezaopatřenost dítěte.

(2)

Pokud pronajímatel bytu odmítl vydat žadateli o příspěvek potvrzení uvedené v § 10, přiloží žadatel o příspěvek k žádosti uvedené v odstavci 1 čestné prohlášení o skutečnostech uvedených v § 10 odst. 2 a o tom, že pronajímatel bytu odmítl toto potvrzení vydat.

§ 14

Závěrečné ustanovení

(1)

Rozhodný příjem pro nárok na příspěvek náležející v době od 1. července 1997 do 30. září 1997 se zjišťuje podle § 3 za období od 1. dubna 1997 do 30. června 1997.

(2)

Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se obdobně podle zákona o státní sociální podpoře, a to podle

a)

§ 5 odst. 7, jde-li o přepočet příjmů ze zahraničí na českou měnu,

b)

§ 51 odst. 3, jde-li o stanovení výše příspěvku po část kalendářního měsíce,

c)

§ 49, 52, § 53 odst. 1 a 2, § 54 odst. 2 věty druhé a odst. 4, § 55 a 56, jde-li o změnu nároku na příspěvek, jeho vznik a zánik, změnu jeho výše a přechod nároku na příspěvek,

d)

§ 57 odst. 1 věty druhé a třetí a odst. 4, § 58 odst. 3, § 59 a 60, jde-li o výplatu příspěvku,

e)

§ 61 odst. 1 a 2, § 62 odst. 1 věty první a odst. 2, jde-li o povinnosti oprávněné osoby a o vrácení příspěvku v důsledku nepravdivého čestného prohlášení (§ 13 odst. 2),

f)

§ 63 odst. 3, § 64 a 65, jde-li o povinnosti vyplývající z poskytování příspěvku a jeho kontrolu,

g)

§ 68 odst. 3, 4, 6 a 7 a § 68a, jde-li o prokazování skutečností,

h)

§ 69 až 73, jde-li o řízení o příspěvku.

(3)

Úkony související s prováděním tohoto zákona jsou osvobozeny od soudních14 a správních15 poplatků.

§ 15

Změna zákona č. 117/1995 Sb. , o státní sociální podpoře,

ve znění zákona č. 137/1996 Sb.

V zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., se vypouští v části třetí hlavě druhé díl druhý a zároveň označení dílu prvního, § 26, § 53 odst. 3 a § 57 odst. 3. Částky sociálního příplatku a příspěvku na bydlení za období od 1. dubna 1996 do dne účinnosti zákona se nezúčtovávají.

§ 16

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Zeman v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.Poznámky pod čarou:

§ 2 písm. b) zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).

§ 685 odst. 1 a 3 občanského zákoníku.

§ 4 zákona č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.

Vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů.

§ 5 vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb.

§ 5, 5a a § 8 až 10 vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 5, 5a a § 8 až 10 vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 11 odst. 1 vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb.

§ 4 zákona č. 135/1982 Sb., § 6, 7 a § 19 odst. 3 zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 150/1996 Sb.

§ 4 zákona č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.

§ 4 zákona č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.

§ 4 zákona č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.

Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

§ 5a vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 5a odst. 4 vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb.

§ 5, 5a a § 8 až 10 vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 5, 5a a § 8 až 10 vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1
2

§ 2 písm. b) zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).

3

§ 685 odst. 1 a 3 občanského zákoníku.

4

§ 4 zákona č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.

5

Vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů.

6

§ 5 vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb.

7
8

§ 5, 5a a § 8 až 10 vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9

§ 11 odst. 1 vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb.

10

§ 4 zákona č. 135/1982 Sb., § 6, 7 a § 19 odst. 3 zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 150/1996 Sb.

11

Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

12

§ 5a vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

13

§ 5a odst. 4 vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb.

14

Zákon ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

15

Zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.