Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

202/1997 Sb. znění účinné od 1. 4. 2002
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 6/2002 Sb.

1.4.2002

202

 

ZÁKON

ze dne 31. července 1997,

kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád

a kterým se mění zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví,

o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce

a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona České národní rady č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 31/1996 Sb․, zákona č. 142/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 269/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V § 176 odst. 1 se za slova „o styku rodičů s nimi,“ vkládají tato slova: „o navrácení dítěte,“.

 

2.

Za § 250e se vkládá nový § 250f, který zní:

§ 250f

 

(1) Soud může rozhodnout o žalobě bez jednání rozsudkem:

a)

je-li napadené rozhodnutí nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost nebo pro nedostatek důvodů nebo

b)

jestliže to účastníci řízení shodně navrhli anebo s tím souhlasí.

(2) Souhlas podle odstavce 1 písm. b) je udělen též tehdy, nevyjádří-li účastník řízení do patnácti dnů od doručení výzvy soudu svůj nesouhlas s projednáním věci bez nařízení jednání. O těchto následcích musí být účastník poučen.“.

 

3.

V § 272 odst. 1 se za slovy „a o úpravu styku s nimi“ vypouští středník a vkládají se tato slova: „anebo o výkon rozhodnutí o navrácení dítěte;“.

 

4.

V § 272 odst. 2 se za slovy „a o úpravě styku s nimi“ vypouští čárka a vkládají se tato slova: „anebo rozhodnutí o navrácení dítěte,“.

 

5.

V § 272 odst. 3 se za slovy „a o úpravě styku s nimi“ vypouští čárka a vkládají se tato slova: „anebo rozhodnutí o navrácení dítěte,“.

 

6.

V § 273 odst. 1 se za slovy „popřípadě o úpravě styku s nimi“ vypouští čárka a vkládají se tato slova: „anebo rozhodnutí o navrácení dítěte,“.

 

7.

V § 273 odst. 2 se za slovy „nebo dohody svěřeno“ vypouští čárka a vkládají se tato slova: „nebo má být navráceno,“.

 

8.

V § 273 odst. 3 se za slova „a o úpravě styku s nimi“ vkládají tato slova: „anebo rozhodnutí o navrácení dítěte“.

Čl. II

zrušen

Čl. III

Občanskoprávní věci, v nichž je navrhovatelem provozovatel městské hromadné přepravy na území hlavního města Prahy, uplatňuje-li nárok podle zvláštního předpisu1 na zaplacení jízdného nebo částek tímto zvláštním předpisem stanovených, napadené přede dnem účinnosti tohoto zákona u Obvodního soudu pro Prahu 7, v nichž by byla dána příslušnost jiného okresního soudu, obvodního soudu v Praze nebo Městského soudu v Brně, dokončí Obvodní soud pro Prahu 7.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1997.

Zeman v. r.

Havel v. r

Klaus v. r.Poznámky pod čarou:

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů.Vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 3/1977 Sb., o přepravním řádu lanových drah, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů.Vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 3/1977 Sb., o přepravním řádu lanových drah, ve znění pozdějších předpisů.