Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

209/1997 Sb. znění účinné od 1. 8. 2013
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 45/2013 Sb.

1.8.2013

zákonem č. 41/2009 Sb.

1.1.2010

zákonem č. 204/2006 Sb.

1.7.2006

Více...

209

 

ZÁKON

ze dne 31. července 1997

o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti

a o změně a doplnění některých zákonů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

zrušena (§ 1-14f)

§ 1

zrušen

§ 2

zrušen

§ 3

zrušen

§ 4

zrušen

§ 5

zrušen

§ 6

zrušen

§ 7

zrušen

§ 8

zrušen

§ 9

zrušen

§ 10

zrušen

§ 11

zrušen

§ 12

zrušen

§ 13

zrušen

§ 14

zrušen

§ 14a

zrušen

§ 14b

zrušen

§ 14c

zrušen

§ 14d

zrušen

§ 14e

zrušen

§ 14f

zrušen

Část druhá

Změna a doplnění některých zákonů (§ 15-17)

§ 15

[Změna a doplnění některých zákonů]

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona České národní rady č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb. a zákona č. 150/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1.

V § 312 se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: „a částky odevzdané státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti.“.

 

2.

V § 312 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Z peněžní částky k obecně prospěšným účelům musí obviněný určit nejméně 50 % státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti poskytovanou podle zvláštního zákona.“.

§ 16

[Změna a doplnění některých zákonů]

Zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 151/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:

V § 11 odst. 2 se tečka na konci odstavce nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

k)

navrhovatel v řízení o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti.“.

§ 17

[Změna a doplnění některých zákonů]

Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. a zákona č. 210/1997 Sb., se doplňuje takto:

V § 4 odst. 1 písm. h) se za slova „státní sociální podpory,44)“ vkládají tato slova: „peněžité pomoci obětem trestné činnosti podle zvláštního zákona,44a)“.

Poznámka č. 44a) zní:

__________

44a)

Zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů.“.

Část třetí

Závěrečné ustanovení (§ 18)

§ 18

[Účinnost]

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.

Zeman v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
čl II zákona č. 204/2006 Sb.1.7.2006