Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

217/1997 Sb. znění účinné od 8. 9. 1997

217

 

ZÁKON

ze dne 30. července 1997,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 284/1991 Sb.,

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona České národní

rady č. 38/1993 Sb., a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona České národní rady č. 38/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1.

V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky č. 2e) zní:

(3) Pozemky, k nimž trvá právo náhradního užívání,2e) nejsou vyloučeny z pozemkových úprav.

__________

2e)

§ 22 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

2.

V § 3 se dosavadní odstavec 4 vypouští.

 

3.

V § 3 v nově označeném odstavci 4 se čárka nahrazuje tečkou a část věty za čárkou se vypouští.

 

4.

§ 3 se doplňuje odstavcem 5, který zní:

(5) Nebrání-li to účelu pozemkových úprav nebo je-li to v zájmu jeho dosažení, může být rozsah území dotčeného pozemkovými úpravami (dále jen „obvod pozemkových úprav“) určen tak, že do obvodu pozemkových úprav mohou být zahrnuty i sousední pozemky z jiných katastrálních území, bude-li tím dosaženo účelnějšího tvaru a funkčního uspořádání pozemků v obvodu pozemkových úprav. Jde-li o katastrální území různých okresů, okresní pozemkový úřad [ § 11 písm. a)], který zahájil řízení o pozemkových úpravách, zahrne předmětné pozemky do obvodu pozemkových úprav po dohodě s okresním pozemkovým úřadem, v jehož okrese se příslušné pozemky nacházejí.“.

 

5.

V § 4 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: „Při upřesnění nebo rekonstrukci přídělu půdy postupuje okresní pozemkový úřad po projednání s příslušným katastrálním úřadem přiměřeně podle § 8 odst. 5, 6, 7, 9, 10 a 11, § 9 odst. 4 a § 9g odst. 5.“.

 

6.

V § 5 odst. 1 písm. c) se tečka nahrazuje čárkou a připojují se nová písmena d) a e), která znějí:

d)

obce, v jejichž územním obvodu jsou pozemky zahrnuté do obvodu pozemkových úprav, účastníky mohou být i obce, s jejichž územním obvodem sousedí pozemky zahrnuté do obvodu pozemkových úprav, pokud do 30 dnů od výzvy příslušného okresního pozemkového úřadu přistoupí jako účastníci k řízení o pozemkových úpravách (dále jen „obce“),

e)

vlastník pozemku, jemuž v průběhu nedokončeného scelování byly vydány náhradní pozemky, ke kterým nenabyl vlastnické právo (§ 9b odst. 1) a na těchto pozemcích se nacházejí nemovitosti a trvalé por osty v jeho vlastnictví.“.

 

7.

V § 5 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které včetně poznámek č. 2f) a 2g) znějí:

(2) Účastníka řízení, který není znám nebo jehož pobyt není znám, zastupuje v řízení o pozemkových úpravách opatrovník,2f) kterým může být i obec. Opatrovník není oprávněn za účastníka udělit souhlas k nedodržení pravidel pro posuzování přiměřenosti kvality a výměry vyměňovaných pozemků podle zvláštního předpisu.2d)

(3) Zemřel-li vlastník pozemku, který je předmětem pozemkových úprav, a soud o dědictví pravomocně usnesením ještě nerozhodl,2g) jsou účastníky řízení o pozemkových úpravách dědici podle sdělení soudu.

__________

2f)

§ 16 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

2g)

§ 175a odst. 3 a § 175q zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavec 6 se vypouští a odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 4 až 7.

 

8.

V § 5 se v nově označeném odstavci 4 číslovka „5“ nahrazuje číslovkou „7“ a na konci se připojují tyto věty: „Sbor se volí po zahájení řízení o pozemkových úpravách, zpravidla na úvodním jednání. Pro účely volby sboru připadá spoluvlastníkům jen jeden hlas.“.

 

9.

§ 5 nově označený odstavec 5 zní:

(5) Pro případ, že bude sbor zvolen, členství ve sboru nesmí být odmítnuto vlastníkovi, jehož pozemky zahrnují alespoň 10% z výměry pozemků, na kterých budou prováděny pozemkové úpravy. Dalším nevoleným členem sboru je vedoucí okresního pozemkového úřadu [ § 11 písm. a)] nebo jím pověřený pracovník pozemkového úřadu a zástupce obce. Sbor zvolí ze svého středu předsedu, který svolává schůze sboru a řídí jejich jednání.“.

 

10.

§ 6 odst. 1 a 2 znějí:

(1) Podnět k zahájení řízení o pozemkových úpravách může okresnímu pozemkovému úřadu podat účastník.

(2) Řízení o pozemkových úpravách zahájí okresní pozemkový úřad na základě podnětu účastníka, pokud shledá, že důvody, naléhavost a účelnost provedení pozemkových úprav jsou opodstatněné; v opačném případě vyrozumí účastníka o důvodech, pro které řízení o pozemkových úpravách nezahájil. Okresní pozemkový úřad může zahájit řízení o pozemkových úpravách i bez podnětu účastníka.“.

 

11.

V § 6 odst. 6 se v první větě slova „orgány geodézie a kartografie, územního plánování, referáty životního prostředí, stavební úřady a obce, v jejichž územních obvodech jsou pozemky zahrnuté do pozemkových úprav“ nahrazují slovy „příslušný katastrální úřad, orgán územního plánování, stavební úřad, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, orgán ochrany přírody, vodohospodářský orgán a orgán státní správy lesů“ a na konci odstavce se připojuje tato věta: „Tyto orgány stanoví do 30 dnů po obdržení vyrozumění podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů.“.

 

12.

§ 6 se doplňuje odstavci 8, 9, 10 a 11, které včetně poznámek č. 3b) a 3c) znějí:

(8) Okresní pozemkový úřad zastaví řízení, odpadl-li důvod, pro který řízení zahájil, nebo jestliže se v průběhu pozemkových úprav vyskytly takové překážky, pro které nelze v řízení pokračovat.

(9) Osoby pověřené okresním pozemkovým úřadem mohou po předchozím písemném oznámení vstupovat a vjíždět na pozemky a vykonávat činnost pro pozemkové úpravy v době a v nezbytně nutném rozsahu, které vyplývají z pověření, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.

(10) Vznikla-li vlastníkovi nebo oprávněnému uživateli újma na jejich majetku v důsledku výkonu činnosti pro pozemkové úpravy, mají právo na náhradu této újmy v penězích. Právo na náhradu újmy musí být uplatněno u okresn ího pozemkového úřadu, jde-li o porosty, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího vzniku, v ostatních případech do jednoho roku ode dne jejího vzniku, jinak zaniká.

(11) V katastrálním území, ve kterém je zahájeno řízení o pozemkových úpravách, jejichž výsledek bude sloužit i pro obnovu katastrálního operátu,3b) zajistí okresní pozemkový úřad na základě žádosti katastrálního úřadu v dohodnutém rozsahu vyhotovení podkladů pro obnovu souboru geodetických informací katastru nemovitostí.3b) Při vyhotovování podkladů o nemovitostech důležitých z hlediska obrany, vnitřního pořádku a bezpečnosti státu3c) je povinnost řídit se ustanoveními příslušných předpisů.

__________

3b)

Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

3c)

§ 2 odst. 6 zákona č. 344/1992 Sb.“.

 

13.

V § 7 odst. 1 se slova „rozsah území dotčeného pozemkovými úpravami“ nahrazují slovy „obvod pozemkových úprav“. Na konci odstavce se připojuje tato věta: „Na určení obvodu a formy pozemkových úprav se nevztahuje správní řád.10)“.

 

14.

V § 7 se odstavec 2 vypouští.

 

15.

§ 8 odst. 2 zní:

(2) Zpracovatelem návrhu mohou být pouze fyzické osoby, které mají k této činnosti úřední oprávnění podle § 8a. Jménem právnické osoby může zpracovávat návrh jen fyzická osoba, která má k této činnosti úřední oprávnění.“.

 

16.

§ 8 odst. 3 zní:

(3) Dotčené orgány státní správy jsou povinny v dohodnutých termínech poskytnout okresnímu pozemkovému úřadu bezúplatně potřebné údaje a informace nezbytné pro řízení o pozemkových úpravách a pro vypracování návrhu.“.

 

17.

§ 8 odst. 4 až 8 včetně poznámek č. 3d) a 3e) znějí:

(4) Podkladem pro návrh komplexních pozemkových úprav je zaměření předmětů, které zůstanou obsahem souboru geodetických informací katastru nemovitostí i po ukončení pozemkových úprav, a dalších polohopisných prvků potřebných pro zpracování návrhu pozemkových úprav, s geometrickým základem a přesností podle zvláštního předpisu,3d) nejsou-li již se stejnou kvalitou geometricky a polohově určeny v katastru nemovitostí. Je-li to na základě posouzení okresním pozemkovým úřadem účelné, vyhotovuje se tento podklad i pro návrh jednoduchých pozemkových úprav. Výsledky zeměměřických činností, které mají tvořit podklad pro návrh pozemkových úprav, musí být ověřeny fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění podle zvláštního předpisu.3e)

(5) Okresní pozemkový úřad zabezpečí vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků podle jejich výměry a ceny. Tento soupis vyloží po dobu 15 dnů na místně příslušném obecním úřadě. Výpis ze soupisu nároků o pozemcích zahrnutých do obvodu pozemkových úprav a jejich ceně zároveň doručí vlastníkům, jejichž pobyt je znám. K tomuto soupisu nároků mohou vlastníci uplatnit námitky ve lhůtě určené okresním pozemkovým úřadem; k námitkám proti opravám výměr pozemků vyplývajících ze zaměření obvodu pozemkových úprav v terénu se nepřihlíží. Námitky projedná okresní pozemkový úřad se sborem, je-li zvolen, popřípadě s katastrálním úřadem, jde-li o námitky proti údajům z katastru nemovitostí. Vlastníci musí být o vyřízení námitek písemně vyrozuměni. Na jejich projednání a vyřízení se nevztahuje správní řád.10)

(6) Okresní pozemkový úřad předloží katastrálnímu úřadu seznam parcel, které jsou dotčeny pozemkovými úpravami, za účelem vyznačení zahájení pozemkových úprav v katastru nemovitostí.

(7) Pokud se vlastníci pozemků nedohodnou o způsobu stanovení ceny jinak, stanoví se cena pozem ku podle cenového předpisu platného kde dni vyložení soupisu nároků podle odstavce 5.

(8) Základem pro ocenění zemědělského pozemku podle platného cenového předpisu jsou bonitované půdně ekologické jednotky evidované v číselných a mapových podkladech. Bonitovaná půdně ekologická jednotka vyjadřuje pětimístným číselným kódem hlavní půdní a klimatické podmínky mající vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení. Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) stanoví vyhláškou charakteristiku bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci.

__________

3d)

Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

3e)

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.“.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 9 a 10.

 

18.

V § 8 se v nově označeném odstavci 9 slovo „zpracovatel“ nahrazuje slovy „okresní pozemkový úřad“.

 

19.

V § 8 se dosavadní odstavec 8 označuje jako odstavec 11 a v třetí větě se za slovem „podmínky“ doplňuje čárka a slova „prováděných pozemkových úprav, může pozemkový“ se nahrazují slovy „za nichž byly pozemky do zatímního užívání přiděleny rozhodnutím okresního pozemkového úřadu, může tento“. Poslední věta tohoto odstavce včetně poznámky č. 3f) zní: „Obdobně může okresní pozemkový úřad změnit rozhodnutí o přidělení pozemků do časově omezeného nájmu.3f)

__________

3f)

§ 19 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb.“.

 

20.

V § 8 se dosavadní odstavec 9 vypouští.

 

21.

V § 8 se dosavadní odstavec 10 označuje jako odstavec 12 a na konci tohoto odstavce se v závorce slova „2 a 5“ nahrazují slovy „4 a 7“ a připojuje se tato věta: „Okresní pozemkový úřad svolá všechny vlastníky, požádá-li o to nejméně jedna třetina vlastníků nebo sbor, byl-li zvolen.

 

22.

V § 8 se za odstavec 12 vkládají nové odstavce 13 a 14, které znějí:

(13) Jestliže se účastník řízení na výzvu okresního pozemkového úřadu nezúčastní jednání, kde měl možnost uplatnit své připomínky a náměty, může se k předmětu jednání vyjádřit písemně, a to nejpozději do 15 dnů po obdržení výzvy k účasti na jednání. K později uplatněným připomínkám a námětům okresní pozemkový úřad nebude přihlížet.

(14) Souhlasy učiněné podle ustanovení odstavců 7, 11, 16 a 17 mohou vlastníci pozemků, popřípadě jejich právní nástupci vzít zpět jen se souhlasem okresního pozemkového úřadu; ten může dát souhlas, jen dovoluje-li to stav rozpracovanosti návrhu.“.

 

23.

V § 8 se odstavec 11 označuje jako odstavec 15 a na konci odstavce se tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: „a pozemky ve vlastnictví obce, které již dříve sloužily pro společná zařízení.“.

 

24.

§ 8 se doplňuje odstavci 16 a 17, které včetně poznámky č. 4a) znějí:

(16) Sousedí-li s obvodem pozemkových úprav pozemky, na nichž se nacházejí stavby ve vlastnictví státu (např. komunikace, železniční dráha, upravený vodní tok) vybudované do 24. června 1991, může okresní pozemkový úřad poskytnout vlastníkům dotčených pozemků směnou pozemek z vlastnictví státu,4) budou-li vlastníci s tout o směnou souhlasit. Takové pozemky mohou být zahrnuty do obvodu pozemkových úprav. O výměně nebo přechodu vlastnických práv rozhodne okresní pozemkový úřad na základě schváleného návrhu (§ 9 odst. 6).

(17) Okresní pozemkový úřad může v řízení o pozemkových úpravách vypořádat spoluvlastnictví k pozemku vedenému v katastru nemovitostí nebo dřívější pozemkové evidenci jako pozemek s charakterem bývalé polní cesty tak, že spoluvlastníkům zvýší jejich nároky (§ 8 odst. 5) o výměru odpovídající spoluvlastnickému podílu k takovému pozemku, nedojde-li mezi spoluvlastníky k jiné dohodě. Nevlastní-li spoluvlastník v daném katastrálním území jiný pozemek než spoluvlastnický podíl k polní cestě, okresní pozemkový úřad může vykoupit spoluvlastnický podíl ve prospěch státu za náhradu podle platného cenového předpisu. Spoluvlastnické podíly neznámých vlastníků je možno převést do vlastnictví státu rozhodnutím okresního pozemkového úřadu, vydaným v souladu se schváleným návrhem, za náhradu podle platného cenového předpisu, která bude složena do úschovy soudu.4a)

__________

4a)

§ 185f občanského soudního řádu.“.

 

25.

§ 8 se dále doplňuje odstavcem 18, který zní:

(18) Výsledky komplexních pozemkových úprav slouží k obnově katastrálního operátu a zeměměřická část pozemkových úprav je zpracovávána podle příslušných předpisů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Zvláštní společný předpis ministerstva a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního upraví aplikaci těchto předpisů na provádění zeměměřických činností při pozemkových úpravách. Současně vymezí kompetence, které bude při těchto činnostech vykonávat okresní pozemkový úřad, popřípadě které pravomoci bude okresní pozemkový úřad uplatňovat prostřednictvím katastrálního úřadu.“.

 

26.

Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu a poznámky č. 4b) zní:

§ 8a

Odborná způsobilost

k projektování pozemkových úprav

 

(1) Odbornou způsobilost k projektování pozemkových úprav prokazují fyzické osoby oprávněním o odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav (dále jen „úřední oprávnění“).

(2) Úřední oprávnění uděluje ústřední pozemkový úřad [ § 11 písm. b) a § 13 písm. c)].

(3) Ústřední pozemkový úřad udělí úřední oprávnění na základě písemné žádosti fyzické osobě, která

a)

je způsobilá k právním úkonům,

b)

je bezúhonná,

c)

je občanem České republiky,

d)

má ukončené vysokoškolské vzdělání na vysoké škole technické nebo zemědělské,

e)

prokáže dva roky praxe v činnostech při projektování pozemkových úprav.

(4) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin.

(5) V žádosti podle odstavce 3 žadatel uvede

a)

jméno a příjmení, titul, adresu trvalého pobytu, datum narození a rodné číslo,

b)

dosažené vzdělání včetně oboru nebo zaměření studia, popřípadě specializace,

c)

délku vykonané odborné praxe v projektování pozemkových úprav.

(6) K žádosti podle odstavce 3 žadatel připojí tyto doklady:

a)

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců,

b)

ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání,

c)

doklady o vykonání praxe v předepsané délce, popřípadě jejich ověřené kopie.

(7) Ústřední pozemkový úřad vede seznam fyzických osob, kterým udělil úřední oprávnění.

(8) Úřední oprávnění zaniká

a)

jestliže držitel úředního oprávnění přestal splňovat některou z podmínek podle odstavce 3,

b)

požádá-li o to písemně držitel úředního oprávnění,

c)

smrtí držitele úředního oprávnění nebo prohlášením za mrtvého,

d)

rozhodnutím ústředního pozemkového úřadu o odnětí.

(9) Ústřední pozemkový úřad může toto úřední oprávnění odejmout v případě, že jeho držitel přes písemné upozornění okresního pozemkového úřadu opakovaně poruší ustanovení tohoto zákona.

(10) Fyzické osobě, které bylo odňato úřední oprávnění podle odstavce 9, může být znovu uděleno nejdříve po ulynutí tří let od jeho odnětí, pokud splňuje podmínky uvedené v odstavci 3.

(11) Fyzická osoba, která je již držitelem oprávnění uděleného podle dříve platných předpisů,4b) musí do dvou let od účinnosti tohoto zákona požádat o udělení úředního oprávnění podle tohoto zákona.

(12) Vydání úředního oprávnění nepodléhá správním poplatkům.

__________

4b)

§ 45 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 186/1990 Sb., o oprávnění k projektové činnosti.“.

 

27.

V § 9 odst. 1 v první větě se čárka za slovem „obci“ nahrazuje tečkou a část věty za čárkou se vypouští. Ve větě druhé se slova „a orgány uvedené v § 6 odst. 6“ vypouštějí.

 

28.

V § 9 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Okresní pozemkový úřad předloží zpracovaný návrh dotčeným orgánům státní správy (§ 6 odst. 6) k udělení opatření (souhlasu, povolení výjimky) podle zvláštních předpisů. Bez tohoto opatření nelze návrh pozemkových úprav schválit.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

29.

V § 9 v nově označeném odstavci 4 se na začátku věty slovo „Pozemkový“ nahrazuje slovy „Okresní pozemkový“ a za slovo „schválení“ se vkládá slovo „návrhu“.

 

30.

§ 9 odst. 5 včetně poznámky č. 4c) zní:

(5) Rozhodnutí o schválení návrhu okresní pozemkový úřad oznamuje veřejnou vyhláškou a doručí všem známým účastníkům. Z náležitostí návrhu2d) se k rozhodnutí doručovanému účastníkům řízení připojí jen ta část návrhu, která se dotýká konkrétního účastníka řízení. Schvalovaný návrh se všemi náležitostmi se ukládá u okresního pozemkového úřadu a u příslušného obecního úřadu, kde lze do návrhu nahlédnout. Rozhodnutí o schválení návrhu, které nabylo právní moci, (dále jen „schválený návrh“) okresní pozemkový úřad předá také katastrálnímu úřadu k vyznačení do katastru nemovitostí.4c)

__________

4c)

§ 9 vyhlášky č. 190/1996 Sb.“.

 

31.

V § 9 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6, 7, 8, 9 a 10, které včetně poznámek č. 4d) a 4e) znějí:

(6) Schválený návrh je závazným podkladem pro rozhodnutí okresního pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv, popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům.4d) Rovněž je závazným podkladem pro rozhodnutí o přechodu vlastnických práv k pozemkům, na nichž se nacházejí společná zařízení. Proti rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene vydanému na základě schváleného návrhu se nelze odvolat.

(7) Rozhodnutí podle odstavce 6 okresní pozemkový úřad oznamuje veřejnou vyhláškou a současně ho doručí katastrálnímu úřadu a všem vlastníkům pozemků a osobám dotčeným zřízením nebo zrušením věcného břemene, známým okresnímu pozemkovému úřadu. Toto rozhodnutí nabývá právní moci posledním dnem 15denní lhůty, která počne běžet dnem vyvěšení rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Dotýká-li se rozhodnutí velkého počtu osob, mohou být osoby, jichž se rozhodnutí týká, uvedeny ve zvláštní příloze, která tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí; jeho doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se rozhodnutí vyvěsí způsobem v místě obvyklým bez zvláštní přílohy. Okresní pozemkový úřad zabezpečí, aby příloha rozhodnutí byla přístupná k veřejnému nahlédnutí na určeném místě u obecního úřadu a okresního úřadu a aby byl uvedeným osobám vydán ověřený opis, pokud o to požádají. Informace o tom bude vyvěšena spolu s rozhodnutím. Osobám, kterým se rozhodnutí doručuje, se k rozhodnutí připojí jen ta část přílohy, která se dotýká konkrétní osoby. V případech, kdy výsledek pozemkových úprav slouží i jako obnovený katastrální operát,3b) stává se tento obnovený katastrální operát platným dnem právní moci rozhodnutí podle odstavce 6.

(8) Nebylo-li projednáno dědictví po vlastníkovi, jehož pozemky jsou předmětem pozemkových úprav, do doby rozhodnutí o přechodu vlastnických práv podle odstavce 6, jsou předmětem dědictví již pozemky evidované v katastru nemovitostí v souladu se schváleným návrhem namísto původních pozemků zůstavitele. V těchto případech bude po právní moci rozhodnutí podle odstavce 6 evidován v katastru nemovitostí jako vlastník takového předmětu dědictví zůstavitel, a to až do doby provedení záznamu4e) o změně vlastnických a jiných věcných práv ve prospěch dědiců.

(9) Právní stav podle schváleného návrhu je závazný i pro právní nástupce vlastníků pozemků. Do vydání rozhodnutí okresního pozemkového úřadu podle odstavce 6 se v listinách o nabytí vlastnictví nebo jiného oprávnění k pozemkům (např. v kupní smlouvě, v usnesení soudu o nabytí dědictví, v zástavní smlouvě) kromě nabývaných pozemků uvedou i jim odpovídající pozemky podle schváleného návrhu; údaje o nich poskytuje okresní pozemkový úřad. Jednotlivé pozemky nebo jejich části nemůže jejich vlastník v uvedené době bez souhlasu okresního pozemkového úřadu zatížit nebo zcizit.

(10) Zástavní právo, které vázne na pozemku zahrnutém do pozemkových úprav, přechází na pozemek, který přešel do vlastnictví zástavce podle schváleného návrhu. Předkupní právo s věcnými účinky, které vázne na pozemku zahrnutém do pozemkových úprav, schválením návrhu pozemkových úprav zaniká, nedojde-li mezi oprávněnou osobou z předkupního práva a vlastníkem pozemku zavázaného předkupním právem k jinému ujednání.

__________

4d)

§ 19 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb.

4e)

§ 78 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

32.

V § 9 se dosavadní odstavec 5 označuje jako odstavec 11 a dosavadní odstavec 6 se vypouští.

 

33.

V nadpisu nad § 9a se vypouští slovo „návrhu“.

 

34.

V § 9a odst. 2 v první větě se za slovo „vytyčeno“ vkládají slova „a označeno“ a za slova „v terénu“ se připojují slova „podle potřeby vlastníků, a to ještě před vydáním rozhodnutí podle § 9 odst. 6“. V druhé větě se slova „lze zahájit“ nahrazují slovem „zahájí“.

 

35.

§ 9a se doplňuje odstavcem 5, který zní:

(5) Je-li v průběhu řízení o pozemkových úpravách nezbytně třeba ještě před schválením návrhu pozemkových úprav vybudovat přístupovou komunikaci k pozemkům, popřípadě jiné společné zařízení postupuje okresní pozemkový úřad podle zvláštních předpisů.7) Takto lze postupovat jen se souhlasem všech vlastníků pozemků dotčených navrženou komunikací, popřípadě jiným společným zařízením.“.

 

36.

Za § 9a se vkládají nové paragrafy 9b až 9h, které včetně nadpisu a poznámek č. 4f), 4g) a 4h) znějí:

Pozemkové úpravy v územích

s nedokončeným scelovacím řízením

 

§ 9b

 

(1) Předmětem pozemkových úprav v katastrálních územích s nedokončeným scelovacím řízením jsou všechny pozemky nacházející se v katastrálním území, ve kterém nebylo dokončeno scelovací řízení podle dříve platných zvláštních předpisů4f) (dále jen „scelování“), bez ohledu na dosavadní způsob jejich využití a existující vlastnické a užívací vztahy k nim.

(2) V katastrálním území, ve kterém nebylo dokončeno scelování a katastr nemovitostí vede vlastnictví k pozemkům v souladu s návrhem scelovacího plánu,4f) platí, že vzniklo vlastnictví k pozemkům podle tohoto návrhu.

(3) Po projednání s katastrálním úřadem může okresní pozemkový úřad vyloučit z pozemkových úprav ty pozemky, které nejsou třeba pro dosažení účelu pozemkových úprav, a stanoví obvod pozemkových úprav.

 

§ 9c

 

(1) Okresní pozemkový úřad zabezpečí vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků (dále jen „soupis nároků“) podle jejich výměry a ceny. Podkladem pro vypracování soupisu nároků jsou údaje o vlastnických vztazích k pozemkům vedené v katastru nemovitostí. Cena pozemků se určuje podle cenového předpisu platného ke dni vyložení soupisu nároků podle § 8 odst. 5 nebo podle druhu pozemku vedeného v bývalém pozemkovém katastru před zahájením scelování, oceněného podle cenového předpisu platného ke dni vyložení nároků podle § 8 odst. 5. Okresní pozemkový úřad na úvodním jednání stanoví, podle kterého z uvedených způsobů ocenění se bude postupovat.

(2) Pokud z údajů scelovacího operátu, který je založen u katastrálního úřadu, vyplývá, že některý účastník scelování neobdržel náhradu za své pozemky pojaté do scelování, může okresní pozemkový úřad po projednání s katastrálním úřadem tomuto účastníkovi, popřípadě jeho dědici stanovit nárok na pozemky ve výměře odpovídající neposkytnuté náhradě, je-li potřebná výměra pozemků v obvodu pozemkových úprav k dispozici.

 

§ 9d

 

(1) Jsou-li v důsledku nedokončeného scelování u některých pozemků nebo jejich částí zapsány v katastru nemovitostí jako vlastníci dvě či více osob a nejde-li o spoluvlastnictví,4g) potom

a)

je vlastníkem takového pozemku ta osoba nebo její právní nástupce, která sama pozemek nepřetržitě užívá od doby jeho převzetí ve scelování, nebo

b)

je vlastníkem takového pozemku ta osoba nebo její právní nástupce, které vlastnické právo k předmětným pozemkům náleželo před zahájením scelování.

(2) Osoby, jimž není založeno vlastnictví podle písmene a) nebo písmene b), mají právo na náhradu.

(3) Osoba, které vzniklo právo na náhradu podle odstavce 1, obdrží

a)

za zastavěný pozemek nebo pozemek určený k zastavění peněžitou náhradu, nebude-li jí možno poskytnout jako náhradu jiný přiměřený pozemek. Výši peněžité náhrady poskytne okresní pozemkový úřad podle platného cenového předpisu,

b)

za zemědělský pozemek, popřípadě lesní pozemek náhradu v jiném přiměřeném pozemku podle původního druhu před zahájením scelování.

 

§ 9e

 

Pokud účastník scelování převzal podle návrhu scelovacího plánu do užívání za pozemky, s nimiž vstoupil do scelování a které doposud vlastní, pozemky náhradní ve vlastnictví jiných vlastníků a tyto pozemky sám nebo jeho právní nástupce dosud užívá a vlastní stavbu umístěnou na některém z těchto pozemků nebo jde o pozemek s trvalým porostem (sad, vinice aj.), popřípadě zahradu, okresní pozemkový úřad rozhodne o přechodu vlastnického práva k předmětnému pozemku na jeho uživatele. Dosavadní vlastník obdrží náhradu v jiném pozemku podle druhu před zahájením scelování.

 

§ 9f

 

V těch případech, kdy došlo k prodeji, popřípadě k vyvlastnění podle zvláštních předpisů7) a náhrada byla vyplacena jen jedné z osob zapsané jako vlastník pozemku (§ 9d odst. 1) nebo uživateli pozemku, jde-li o případ podle § 9e, upraví se nároky vlastníků (§ 9c) tak, že se nárok zvýší osobě, která neobdržela náhradu, a sníží osobě, která náhradu obdržela, a to o příslušnou výměru původního pozemku téhož druhu.

 

§ 9g

 

(1) Pro schválení návrhu v území, ve kterém nebylo dokončeno scelování, se nevyžaduje souhlas vlastníků půdy dotčené pozemkovou úpravou.

(2) Proti rozhodnutí o schválení návrhu v území, ve kterém nebylo dokončeno scelování, mohou účastníci podat opravný prostředek k soudu.4h)

(3) V případě, že osoba odmítne převzít peněžitou náhradu, okresní pozemkový úřad zabezpečí složení příslušné peněžité částky do úschovy soudu.4a)

(4) Součástí rozhodnutí o schválení návrhu je též ustanovení o poskytnutí peněžité náhrady podle § 9d odst. 3.

(5) Jestliže v pozemkových úpravách vznikne v celkové bilanci za obvod pozemkových úprav přebytek zemědělské půdy, jde o půdu ve vlastnictví státu.

 

§ 9h

 

Pokud není stanoveno jinak, postupuje se v řízení o pozemkových úpravách v území s nedokončeným scelováním podle ostatních ustanovení tohoto zákona.

__________

4f)

Zákon č. 47/1948 Sb., o některých technicko-hospodářských úpravách pozemků (scelovací zákon).

Vládní nařízení č. 171/1940 Sb., o scelování hospodářských pozemků a o jiných úpravách pozemkové držby.

4g)

§ 136 a násl. občanského zákoníku.

4h)

§ 250l a násl. občanského soudního řádu.“.

 

37.

§ 10 odst. 1 zní:

(1) Náklady na přípravu a vypracování návrhu, identifikaci parcel, vytyčení pozemků, vyhotovení geometrických plánů, popřípadě nového souboru geodetických informací, peněžité náhrady poskytované okresním pozemkovým úřadem podle tohoto zákona (§ 6 odst. 10, § 8 odst. 17 a § 9d odst. 3), náklady na zpřístupnění pozemků výstavbou nebo obnovou polních cest a náklady na ochranu půdy a ochranu složek životního prostředí v krajině podle návrhu pozemkových úprav hradí stát. Způsob úhrady stanoví Ministerstvo financí vyhláškou. Ostatní náklady na provedení pozemkových úprav hradí účastníci; stát jim může poskytnout subvence nebo dotace podle zvláštních předpisů.5)“.

 

38.

§ 12 písm. e) a f) znějí:

e)

předkládá příslušnému katastrálnímu úřadu listiny, na jejichž základě dochází ke změně vlastnických a jiných práv k pozemkům,4e)

f)

poskytuje údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách pro stanovení ceny pozemků na zemědělské půdě, pokud tyto údaje nejsou již součástí katastru nemovitostí,“.

Dosavadní poznámky č. 8) a 9) se vypouštějí.

 

39.

V § 12 se připojují nová písmena i) a j), která včetně poznámky č. 11) znějí:

i)

zajišťuje změny map bonitovaných půdně ekologických jednotek (§ 8 odst. 8) pro účely jednotného vedení a aktualizaci údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách v číselném a mapovém vyjádření,

j)

je příslušný k úhradě nezbytných nákladů spojených s oceněním věcí, identifikací parcel a vyměřením pozemků.11)

__________

11)

§ 21a zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

40.

§ 13 písm. c) zní:

c)

uděluje úřední oprávnění o odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav podle § 8a odst. 2,“.

 

41.

V § 13 se na konci písmene d) vypouští čárka a připojují se tato slova: „a zabezpečuje jednotné veden í a aktualizaci údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách,“.

 

42.

V § 13 písm. f) se slova „odst. 4“ nahrazují slovy „odst. 6“ a na konci se slova „ve znění zákona č. 93/1992 Sb.“ nahrazují slovy „ve znění pozdějších předpisů,“.

 

43.

Za § 14 se vkládá nový § 14a, který zní:

§ 14a

 

Používá-li se v tomto zákoně pojem výměra či plocha pozemku, rozumí se tím vyjádření plošného obsahu průmětu pozemku do zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách.“.

 

44.

Za nový § 14a se vkládá nový § 14b, který včetně nadpisu zní:

§ 14b

Ustanovení přechodné

 

Ustanovení tohoto zákona se vztahují i na řízení o pozemkových úpravách zahájených před jeho účinností, pokud nebylo ke dni účinnosti tohoto zákona vydáno rozhodnutí o schválení pozemkových úprav.“.

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb. a zákona č. 79/1997 Sb., se doplňuje takto:

V § 3 odst. 3 písm. y) se na konci věty tečka nahrazuje čárkou a za písmeno y) se připojuje písmeno z), které včetně poznámky č. 23g) zní:

z)

projektování pozemkových úprav.23g)

__________

23g)

§ 8a zákona ČNR č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů.“.

Čl. III

Předseda Poslanecké sněmovny se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Zeman v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.