Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

210/1997 Sb. znění účinné od 17. 4. 2002

Ustanovení Čl. I bodů 33, 34, 48, 51, 52, 62, /týkající se pouze § 24 odst. 2 písm. zf)/, 69, 96 a 114 se použijí již pro zdaňovací období 1997.

změněnos účinností odpoznámka

nálezem č. 145/2002 Sb.

17.4.2002

210

 

ZÁKON

ze dne 31. července 1997,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb.,

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. a zákona č. 209/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1.

V § 4 odst. 1 písm. e) větě prvé se slova „zařízení na výrobu bioplynu“ nahrazují slovy „zařízení na výrobu a energetické využití bioplynu a dřevoplynu, zařízení na jiné způsoby výroby elektřiny nebo tepla z biomasy“.

 

2.

V § 4 odst. 1 písm. k) se za slova „ze státního rozpočtu“ vkládají tato slova: „a obdobná plnění poskytovaná ze zahraničí“.

Poznámka č. 2a) zní:

__________

2a)

Např. vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 365/1990 Sb., o poskytování stipendií na vysokých školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (stipendijní řád), vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 67/1991 Sb., o poskytování stipendií studentům postgraduálního studia.“.

 

3.

§ 4 odst. 1 písm. u) včetně poznámky č. 4e) zní:

u)

příjem získaný formou nabytí vlastnictví k bytu jako náhrady za uvolnění bytu, a dále náhrada (odstupné) za uvolnění bytu, vyplacená uživateli bytu za podmínky, že náhradu (odstupné) použil nebo použije na obstarání bytu nejpozději do jednoho roku následujícího po roce, v němž náhradu (odstupné) přijal. Tento příjem je osvobozen i v případě, že částku odpovídající náhradě (odstupnému) vynaložil na obstarání bytových potřeb4e) v době jednoho roku před jejím obdržením. Přijetí náhrady (odstupného) oznámí poplatník správci daně do konce zdaňovacího období, ve kterém k jejímu přijetí došlo,

__________

4e)

§ 6 zákona č. 96/1993 Sb.“.

 

4.

§ 4 odst. 1 písm. za) včetně poznámky č. 51) zní:

za)

příjmy z úroků z přeplatků zaviněných správcem daně,49) orgánem správy sociálního zabezpečení50) a příjmy z penále z přeplatků pojistného, které příslušná zdravotní pojišťovna vrátila po uplynutí lhůty stanovené pro rozhodnutí o přeplatku pojistného,51)

__________

51)

§ 14 zákona ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

5.

V § 4 odst. 1 se za písmeno za) doplňuje písmeno zb), které zní:

zb)

příjmy plynoucí ve formě daru přijatého v souvislosti s podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností jako reklamního předmětu opatřeného obchodním jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto daru, jehož hodnota nepřesahuje 200 Kč.“.

 

6.

V § 5 odst. 4 se vypouštějí první tři věty.

 

7.

V § 5 odst. 5 větě poslední se vypouští tečka a připojují se tato slova: „s výjimkou příjmů, u nichž se daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby započte na celkovou daňovou povinnost v daňovém přiznání (§ 8 odst. 4, § 36 odst. 6). Do základu daně se dále nezahrnují příjmy, z nichž je daň vybírána ze samostatného základu daně sazbou daně podle § 16 odst. 2.“.

 

8.

V § 5 odst. 6 větě druhé se slova „k vrácení došlo“ nahrazují slovy „odpadl právní důvod k jejich uplatnění“.

 

9.

V § 6 odst. 4 větě prvé se ve slovech „podle odstavce 13 písm. a)“ vypouštějí slova „písm. a)“ a částka „5000 Kč“ se nahrazuje částkou „2000 Kč“.

 

10.

V § 6 odst. 6 poslední věta zní: „Pro účely tohoto ustanovení se vychází ze vstupní ceny neomezené podle § 29 odst. 7, a pokud ve vstupní ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty, pro účely tohoto ustanovení se o tuto daň zvýší.“.

 

11.

§ 6 odst. 9 písm. ch) zní:

ch)

příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území České republiky, plynoucí poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3 od zaměstnavatelů se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, pokud časové období související s výkonem této činnosti nepřesáhne 183 dnů v jakémkoliv období 12 měsíců po sobě jdoucích; osvobození se nevztahuje na příjmy z osobně vykonávané činnosti umělců, sportovců, artistů a spoluúčinkujících osob vystupujících na veřejnosti a na příjmy z činností vykonávaných ve stálé provozovně (§ 22 odst. 2),“.

 

12.

V § 6 odst. 11 se za slovo „tlumočníků“ vkládají tato slova: „, zprostředkovatelů kolektivních sporů a rozhodců“.

 

13.

Poznámka č. 6f) zní:

__________

6f)

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. § 11§ 13 odst. 1 až 4 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání. § 14 odst. 4 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony.Vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 18/1991 Sb., o jiných úkonech v obecném zájmu.“.

 

14.

V § 7 odst. 2 písm. c) se za slovo „tlumočníků“ vkládají tato slova: „ , zprostředkovatelů kolektivních sporů a rozhodců“․

 

15.

V § 7 se na konci odstavce 10 připojuje tato věta: „Dále může navíc v prokázané výši uplatnit pojistné hrazené osobami samostatně výdělečně činnými, které nejsou nemocensky pojištěny a pojistí se na denní dávku při pracovní neschopnosti u soukromé pojišťovny, a to pouze do výše pojistného na zákonné nemocenské pojištění stanovené zvláštními předpisy.21)“.

 

16.

V § 8 odst. 1 písm. g) se za slova „úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček,“ vkládají tato slova: „úroky z prodlení, poplatek z prodlení,“.

 

17.

§ 8 odst. 4 zní:

(4) Příjmy uvedené v odstavci 1 písm. a) až f) a v odstavci 3 písm. a), plynoucí ze zdrojů na území České republiky, jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§ 36). Pokud úrokové příjmy podle odstavce 1 písm. c) a d) a dále úrokové příjmy podle odstavce 1 písm. a) z dluhopisů20a) a úrokové příjmy z dluhopisů20a) podle odstavce 3 písm. a) uvedené v § 36 odst. 2 písm. a) bodu 1 a písm. c) bodu 1 plynou ze zdrojů na území České republiky a poplatník uvedený v § 2 odst. 2 je má zahrnuty v obchodním majetku (§ 4 odst. 3), jsou nesnížené o výdaje základem daně (dílčím základem daně) a sražená daň se započte na celkovou daňovou povinnost v daňovém přiznání (§ 36 odst. 6).“.

 

18.

V § 8 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Plynou-li příjmy uvedené v odstavci 1 písm. a) až f) a v odstavci 3 písm. a) ze zdrojů v zahraničí, jsou nesnížené o výdaje základem daně (dílčím základem daně), pokud poplatník nevyužije možnosti zahrnout je do samostatného základu daně při uplatnění sazby daně podle § 16 odst. 2.“.

Dosavadní odstavce 5, 6 a 7 se označují jako odstavce 6, 7 a 8.

 

19.

V § 8 se na konci odstavce 6 připojuje tato věta: „Jsou-li výdaje spojené s příjmem uvedeným v odstavci 3 písm. b) vyšší než příjem, k rozdílu se nepřihlíží.“.

 

20.

V § 10 odst. 5 věta první zní: „U příjmů podle odstavce 1 písm. b) je výdajem cena vyplývající z ceny věci (práva), za kterou poplatník věc (právo) prokazatelně nabyl, a jde-li o věc (právo) zděděnou nebo darovanou, cena zjištěná pro účely daně dědické nebo darovací.“. Ve větě druhé se slova „podle § 24 odst. 2 písm. b)“ nahrazují slovy „podle § 29 odst. 2“. Ve větě třetí se za slovo „věc“ vkládá slovo „(právo)“. Ve větě sedmé se slova „podle odstavce 1 písm. b) a c)“ nahrazují slovy „podle odstavce 1 písm. b), c), f) a g)“. Na konci odstavce se připojují tyto věty: „U příjmů z prodeje nemovitého majetku je výdajem zaplacená daň z převodu nemovitostí podle § 24 odst. 2 písm. ch), i když je uhrazena v jiném zdaňovacím období než v tom, v němž plyne příjem z prodeje. U příjmů z prodeje nemovitého majetku, který byl v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů, je výdajem daň z převodu nemovitostí zaplacená kterýmkoliv z nich.“.

 

21.

§ 10 odst. 8 zní:

(8) Příjmy podle odstavce 1 písm. f) až ch) s výjimkou příjmů z podílu na likvidačním zůstatku a vypořádacího podílu u společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti plynoucí ze zdrojů na území České republiky jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§ 36). Plynou-li tyto příjmy ze zdrojů v zahraničí, jsou základem daně (dílčím základem daně) podle § 5 odst. 2. Poplatník je však může zahrnout do samostatného základu daně v samostatném přiznání k dani, při uplatnění sazby daně podle § 16 odst. 2. Tento základ daně lze snížit pouze o nabývací cenu podílu na obchodní společnosti nebo družstvu, a to v případě příjmů podle odstavce 1 písm. f) a g). Je-li v ceně z veřejné soutěže zahrnuta odměna za užití díla nebo výkonu, sníží se o částku připadající na tuto odměnu základ daně zdaňovaný zvláštní sazbou daně a tato částka se zahrne do příjmů uvedených v § 7. U poplatníků uvedených v § 2 odst. 2, u nichž je sportovní činnost podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností, se považují přijaté ceny ze sportovních soutěží za příjmy podle § 7.“.

 

22.

V § 13 ve druhé větě se za slova „v domácnosti s poplatníkem“ vkládají tato slova: „, popřípadě za spolupráce jen ostatních osob žijících v domácnosti s poplatníkem,“.

 

23.

V § 15 odst. 1 písm. a) se částka „28 800 Kč“ nahrazuje částkou „32 040 Kč“.

 

24.

V § 15 odst. 1 písm. b) se částka „14 400 Kč“ nahrazuje částkou „18 000 Kč“.

 

25.

V § 15 odst. 1 písm. c) se částka „28 800 Kč“ nahrazuje částkou „32 040 Kč“ a částka „16 800 Kč“ se nahrazuje částkou „18 240 Kč“.

 

26.

V § 15 odst. 1 písm. g) a v § 15 odst. 4 se odkaz na poznámku č. 15) nahrazuje odkazem na poznámku č. 14d) a poznámka č. 15) se vypouští.

 

27.

V § 15 odst. 2 se částka „28 800 Kč“ nahrazuje částkou „36 000 Kč“.

 

28.

V § 15 se na konci odstavce 3 připojuje tato věta: „U poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2, kterému plynou příjmy zahrnuté do samostatného základu daně v samostatném přiznání k dani (§ 8 odst. 5 a § 10 odst. 8), se tento základ daně nesnižuje o částky uvedené v § 15.“.

 

29.

§ 15 se doplňuje odstavcem 10, který včetně poznámek č. 53), 54), 55) a 56) zní:

(10) Od základu daně lze odečíst částku, která se rovná úrokům zaplaceným za zdaňovací období z úvěru ze stavebního spoření4a) nebo z hypotečního úvěru53) poskytnutého a použitého poplatníkem na financování bytových potřeb. Bytovými potřebami se rozumí

a)

získání bytu,

b)

výstavba nebo koupě stavby pro bydlení,54)

c)

získání stavebního pozemku za účelem výstavby stavby pro bydlení nebo stavebního pozemku, na kterém se nachází stavba pro bydlení,

d)

změna,32) modernizace a údržba55) bytu, stavby pro bydlení nebo její části,

e)

stavební úprava56) nebytového prostoru na byt.

Bytová potřeba se musí nacházet na území České republiky.

__________

53)

§ 14 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 84/1995 Sb.

54)

§ 40 odst. 1 vyhlášky Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb.

55)

§ 86 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

56)

§ 1 odst. 3 vyhlášky Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb.“.

 

30.

§ 16 včetně nadpisu zní:

§ 16

Sazba daně

 

(1) Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a o odčitatelné položky od základu daně (§ 34) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí:

Základ daně

Daň

Ze základu přesahujícího

 

 

 

od Kč

do Kč

 

 

0

91 440

15 %

 

91 440

183 000

13 716 Kč + 20 %

91 440 Kč

183 000

274 200

32 028 Kč + 25 %

183 000 Kč

274 200

822 600

54 828 Kč + 32 %

274 200 Kč

822 600

a více

230 316 Kč + 40 %

822 600 Kč.

(2) Z příjmů uvedených v § 8 odst. 5 a § 10 odst. 8 plynoucích ze zdrojů v zahraničí, jsou-li zahrnuty v samostatném základu daně, činí sazba 25 %, nejde-li o příjmy uvedené v § 10 odst. 1 písm. h) a ch). Z příjmů podle § 10 odst. 1 písm. h) a ch) plynoucích ze zdrojů v zahraničí, které jsou zahrnuty v samostatném základu daně, činí sazba 20 %.“.

 

31.

V § 19 odst. 1 písm. c) se na konci bodu 1 připojují tato slova: „označovaných podle dřívějších předpisů jako lidová bytová družstva,18f)“.

Poznámka č. 18f) zní:

__________

18f)

Zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a o družstevních organizacích, ve znění zákonného opatření Předsednictva Národního shromáždění č. 20/1956 Sb., a následující předpisy.“.

 

32.

V § 19 odst. 1 písm. d) větě prvé se slova „zařízení na výrobu bioplynu“ nahrazují slovy „zařízení na výrobu a energetické využití bioplynu a dřevoplynu, zařízení na jiné způsoby výroby elektřiny nebo tepla z biomasy“.

 

33.

V § 20 se na konci odstavce 3 připojují tyto věty: „Základ daně stanovený odděleně za jednotlivý podílový fond lze snížit o rozdíl, o který v předchozím zdaňovacím období výdaje (náklady) upravené podle § 23 převyšovaly jeho příjmy upravené podle § 23. O tento rozdíl lze u jednotlivého podílového fondu snížit základ daně nejdéle ve třech zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po zdaňovacím období, ve kterém byl tento rozdíl vykázán.“.

 

34.

§ 20a zní:

§ 20a

 

Akciová společnost, která je jen část zdaňovacího období investičním fondem podle zvláštního předpisu,16) rozdělí základ daně (§ 20 odst. 1) snížený o položky podle § 34 a § 20 odst. 8 s přesností na dny, a to na část

a)

připadající do dne předcházejícího dni ukončení činnosti investičního fondu podle zvláštního předpisu,19d) která se zaokrouhluje na celé tisíce Kč dolů,

b)

připadající na zbývající část zdaňovacího období, která se zaokrouhluje na celé tisíce Kč dolů.

Obdobně se postupuje u akciové společnosti, ze které vznikl v průběhu zdaňovacího období investiční fond.“.

 

35.

Za § 20a se vkládá nový § 20b, který včetně nadpisu zní:

§ 20b

Samostatný základ daně

 

Samostatným základem daně jsou veškeré příjmy z dividend, podílů na zisku, vypořádacích podílů, podílů na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění plynoucí poplatníkům uvedeným v § 17 odst. 3 ze zdrojů v zahraničí ve prospěch výnosů v příslušném zdaňovacím období. Příjmy z vypořádacích podílů a podílů na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění zahrnovaná do samostatného základu daně lze snížit o nabývací cenu podílu na obchodní společnosti neb o družstvu.“.

 

36.

V § 21 odst. 1 se sazba „39 %“ nahrazuje sazbou „35 %“ a slova „v odstavci 2“ se nahrazují slovy „v odstavcích 2 a 4“.

 

37.

§ 21 odst. 2 zní:

(2) Sazba daně činí 25 %

a)

u investičního fondu a penzijního fondu9a) ze základu daně sníženého o položky podle § 34 a § 20 odst. 8, který se zaokrouhluje na celé tisíce Kč dolů, a

b)

u podílového fondu16) ze základu daně, který se zaokrouhluje na celé tisíce Kč dolů.“.

 

38.

§ 21 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

(4) Sazba daně činí 25 % ze samostatného základu daně podle § 20b zaokrouhleného na celé Kč dolů.“.

 

39.

V § 22 odst. 1 písm. b) se za slovo „(zaměstnání)“ vkládají tato slova: „s výjimkou příjmů uvedených v písmenu f) bodu 2“.

 

40.

§ 22 odst. 1 písm. f) zní:

f)

příjmy

1.

z nezávislé činnosti, např. architekta, lékaře, inženýra, právníka, vědce, učitele, umělce, daňového či účetního poradce a podobných profesí, vykonávané nebo zhodnocované na území České republiky,

2.

z osobně vykonávané činnosti na území České republiky nebo zde zhodnocované veřejně vystupujícího umělce, sportovce, artisty a spoluúčinkujících osob, bez ohledu na to, komu tyto příjmy plynou a z jakého právního vztahu.“.

 

41.

V § 22 odst. 1 písm. g) bodu 7 se na konci vypouští čárka a připojují se tato slova: „se sídlem na území České republiky,“.

 

42.

§ 22 odst. 2 zní:

(2) Stálou provozovnou se rozumí místo k výkonu činností poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 na území České republiky, např. dílna, kancelář, místo k těžbě přírodních zdrojů, místo prodeje (odbytiště), staveniště. Staveniště, místo provádění stavebně montážních projektů a dále poskytování činností a služeb uvedených v odstavci 1 písm. c) poplatníkem nebo zaměstnanci či osobami pro něho pracujícími se považují za stálou provozovnu, přesáhne-li jejich doba trvání šest měsíců v jakémkoliv období 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.“.

 

43.

V § 23 odst. 3 se na konci připojuje tato věta: „Hospodářský výsledek se dále zvýší o částky pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které je podle zvláštních předpisů21) povinen platit zaměstnanec a byly zaměstnavatelem sraženy, avšak nezaplaceny do 31. ledna roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období.“.

 

44.

§ 23 odst. 4 písm. a) a b) znějí:

a)

u poplatníků uvedených v § 2 odst. 2, v § 17 odst. 3 s výjimkou penzijních fondů a u stálé provozovny (§ 22 odst. 2) příjmy, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou podle § 36 odst. 2 kromě úrokových příjmů vymezených v § 36 odst. 6 písm. a). U penzijních fondů se do základu daně nezahrnují veškeré příjmy, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou (§ 36 odst. 2),

b)

příjmy, které jsou zdaňovány sazbou daně podle § 16 odst. 2 a § 21 odst. 4,“.

 

45.

V § 23 odst. 4 písm. d) se na konci čárka nahrazuje tečkou a připojuje se tato věta: „Těmito částkami jsou také částky, o které byl zvýšen hospodářský výsledek podle poslední věty odstavce 3 v předchozích zdaňovacích obdobích, dojde-li k jejich zaplacení,“.

 

46.

§ 23 odst. 4 písm. e) bod 2 zní:

2.

souvisejí s výdaji (náklady) neuznanými v předchozích zdaňovacích obdobích jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to maximálně do výše těchto neuznaných výdajů (nákladů) v předchozích zdaňovacích obdobích,“.

 

47.

V § 23 odst. 6 písm. c) ve větě prvé se slova „byly výdaje (náklady) uvedené v § 24 odst. 2 písm. zb) vynaloženy a“ nahrazují slovem „bylo“.

 

48.

V § 23 odst. 7 se ve větě prvé za slova „personálně“ vkládají tato slova: „nebo jinak“. Za větu druhou se vkládá tato věta: „Nevztahuje se to na případy, kdy věřitelem je osoba se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí a sjednaná výše úroku u půjčky je nižší než úrok ve výši 140 % úrokové sazby České národní banky platné v době uzavření smlouvy.“. Za slova „osoby blízké.20c)“ se vkládá tato věta: „Jinak spojenými osobami se rozumí osoby, které vytvořily obchodní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty.“.

 

49.

§ 23 odst. 11 zní:

(11) U stálé provozovny (§ 22 odst. 2) nemůže být základ daně nižší nebo daňová ztráta vyšší, než jaké by dosáhl z téže nebo podobné činnosti vykonávané za obdobných podmínek poplatník se sídlem či bydlištěm na území České republiky. Ke stanovení může být použito poměru zisku nebo ztráty k nákladům nebo hrubým příjmům u srovnatelných poplatníků nebo činností, srovnatelné výše obchodního rozpětí (provize) a jiných srovnatelných údajů. Rovněž lze použít metody rozdělení celkových zisků nebo ztrát zřizovatele stálé provozovny jeho různým částem.“.

 

50.

V § 23 odst. 13 větě první se za slova „pohledávku postoupenou“ vkládají tato slova: „nebo pohledávku vloženou“.

 

51.

V § 24 odst. 2 písm. b) se poslední věta nahrazuje větou „Zůstatkovou cenu nebo její část nelze uplatnit v případě, kdy je stavební dílo (dům, budova, stavba) likvidováno zcela nebo zčásti v souvislosti s výstavbou nového stavebního díla nebo jeho technickým zhodnocením,“.

 

52.

V § 24 odst. 2 písm. f) se na konci čárka nahrazuje tečkou a připojuje se tato věta: „Toto pojistné a příspěvek jsou u poplatníků účtujících v soustavě podvojného účetnictví výdajem (nákladem), jen pokud byly zaplaceny, a to nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání,“.

 

53.

V § 24 odst. 2 písm. h) v bodech 2 a 3 se vypouštějí slova „a nehmotného“.

 

54.

V § 24 odst. 2 písm. k) ve větě prvé se za slova „ve výši podle zvláštních předpisů,5)“ vkládají tato slova: „pokud není dále stanoveno jinak,“.

 

55.

§ 24 odst. 2 písm. k) bod 2 zní:

2.

stravné při tuzemských pracovních cestách delších než 12 hodin v kalendářním dnu, pro poplatníky s příjmy podle § 7; pravidelným pracovištěm pro poplatníky s příjmy podle § 7 se také rozumí sídlo podnikání uvedené v živnostenském nebo jiném obdobném povolení k podnikání,“.

 

56.

V § 24 odst. 2 písm. k) bodu 3 se ve větě prvé za slovem „poplatníka“ vypouštějí slova „ , s výjimkou pronájmu,“ a ve větě druhé se za slovy „najaté věci“ vypouští čárka a vkládají se tato slova: „a nájemné (jeho část) uplatnil (uplatňuje) jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů“.

 

57.

§ 24 odst. 2 písm. r) zní:

r)

úhrn nabývacích cen akcií a cen pořízení20) ostatních cenných papírů prodaných ve zdaňovacím období, a to jen do výše celkových příjmů z nich [včetně poměrné části úrokových výnosů zúčtovaných u poplatníků účtujících v soustavě podvojného účetnictví do příjmů v souladu se zvláštními předpisy20)]. Pokud úhrn nabývacích cen akcií a cen pořízení ostatních cenných papírů přesahuje za zdaňovací období příjmy z těchto prodaných cenných papírů, lze tento rozdíl uplatnit jako výdaj (náklad) nejdéle v následujících třech zdaňovacích obdobích, a to v jednotlivých zdaňovacích obdobích maximálně ve výši částky, o kterou příjmy z prodaných cenných papírů převýší úhrn nabývacích cen akcií a cen pořízení ostatních cenných papírů v příslušném zdaňovacím období. Toto ustanovení se nevztahuje na směnky,“.

 

58.

V § 24 odst. 2 se na konci písmene u) vypouští čárka a připojují se tato slova: „a daň z převodu nemovitostí zaplacená druhým z manželů při prodeji nemovitosti, která byla v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů,“.

 

59.

§ 24 odst. 2 písm. w) zní:

w)

nabývací cena podílu na obchodní společnosti nebo na družstvu při jeho prodeji, a to jen do výše příjmů z prodeje s výjimkou nabývací ceny podílu akciové společnosti (akcie), pro kterou platí ustanovení písmene r),“.

 

60.

V § 24 odst. 2 se na konci písmene y) čárka nahrazuje tečkou a připojují se tyto věty: „Neuhrazenou část pohledávky za dlužníkem se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, která byla předmětem přepočtu podle zákona č. 499/1990 Sb., vznikla do konce roku 1990 a u níž termín splatnosti nastal do konce roku 1994, sníženou o uplatněný odpis pohledávky,22b) lze uplatnit jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů buď jednorázově, nebo postupně s výjimkou pohledávek, které byly nabyty postoupením nebo vkladem. Toto ustanovení se nepoužije, pokud účetní hodnota pohledávky nebo cena pořízení pohledávky nabyté postoupením byla již odepsána na vrub hospodářského výsledku,“.

 

61.

V § 24 odst. 2 písm. zc) se vypouštějí slova „u poplatníků účtujících v soustavě podvojného účetnictví“.

 

62.

V § 24 odst. 2 se na konci písmene zd) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena ze) až zg), která znějí:

ze)

cena pořízení20) směnky, o níž je účtováno podle zvláštních předpisů20) jako o cenném papíru, a to jen do výše příjmu z jejího prodeje, zvýšeného u poplatníka účtujícího v soustavě podvojného účetnictví o poměrnou část úrokových výnosů zúčtovaných do příjmů v souladu se zvláštními předpisy,20)

zf)

výdaje (náklady) vynaložené po 1. lednu 1997 na restaurování uměleckého díla,30) a to jen do výše příjmu z jeho prodeje, sníženého o cenu pořízení tohoto uměleckého díla,

zg)

právo opce podle zvláštního předpisu,20) avšak při prodeji práva opce je časová hodnota práva opce20) výdajem (nákladem) jen do výše příjmů z jeho prodeje.“.

 

63.

§ 24 odst. 4 zní:

(4) Nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku, který lze podle tohoto zákona odpisovat, se uznává jako výdaj (náklad) za podmínky, že

a)

doba nájmu pronajímané věci je delší než 20 % stanovené doby odpisování uvedené v § 30, nejméně však tři roky. U nemovitostí musí doba nájmu trvat nejméně osm let. Doba nájmu se počítá ode dne, kdy byla věc nájemci přenechána ve stavu způsobilém obvyklému užívání, a

b)

kupní cena najaté věci není vyšší než zůstatková cena, kterou by věc měla při rovnoměrném odpisování podle § 31 tohoto zákona, a

c)

po ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku zahrne poplatník uvedený v § 2 odkoupený majetek do svého obchodního majetku.

Pokud by ke dni koupě najatá věc byla při rovnoměrném odpisování (§ 31) již odepsána ve výši 100 % vstupní ceny, neplatí podmínka uvedená v písmenu b).“.

 

64.

V § 24 odst. 5 se vypouštějí slova „a nehmotný“ a „a nehmotného“.

 

65.

V § 24 odst. 6 se vypouštějí slova „a nehmotného“.

 

66.

§ 25 odst. 1 písm. c) zní:

c)

cena pořízení20) cenného papíru s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. r), w) a ze),“.

 

67.

V § 25 odst. 1 písm. f) se za slova „úroků z prodlení“ vkládají tato slova: „(poplatků z prodlení)“.

 

68.

V § 25 odst. 1 písm. i) se na konci vypouští čárka a připojují se tato slova: „anebo na příjmy vyňaté podle mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění,“.

 

69.

V § 25 odst. 1 se na konci písmene za) připojují tato slova: „s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. zf),“.

 

70.

V § 25 odst. 1 se na konci písmene zc) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zd), které zní:

zd)

závazek, s výjimkou závazku vzniklého z důvodu pořízení hmotného a nehmotného majetku (§ 26), vzniklý ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník uplatňoval výdaje podle § 7 odst. 9 nebo § 9 odst. 4.“.

 

71.

V § 26 odst. 2 věta prvá včetně poznámek č. 28d), 28e) a 29) zní: „Hmotným majetkem se pro účely tohoto zákona rozumí

a)

samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena (§ 29) je vyšší než 20 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok,

b)

budovy, domy a byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním předpisem,28d)

c)

stavby, s výjimkou

1.

provozních důlních děl,

2.

drobných staveb vymezených ve zvláštním předpise28e) kromě svážnic,

3.

oplocení sloužícího k zajišťování lesní výroby a myslivosti, které je drobnou stavbou,29)

d)

pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky vymezené v odstavci 9,

e)

základní stádo a tažná zvířata,20)

f)

jiný majetek vymezený v odstavci 3.

__________

28d)

§ 2 písm. f) zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).

28e)

§ 3 odst. 2 písm. a) vyhlášky Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., ve znění vyhlášky č. 155/1980 Sb.

29)

§ 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., ve znění vyhlášky č. 155/1980 Sb.“.

 

72.

§ 26 odst. 4 zní:

(4) Nehmotným majetkem se pro účely tohoto zákona rozumí předměty z práv průmyslového vlastnictví, projekty a programové vybavení a jiné technické nebo jiné hospodářsky využitelné znalosti, pokud je vstupní cena jednotlivého majetku vyšší než 40 000 Kč a jeho doba použitelnosti20) delší než jeden rok, a to za podmínky, že byly

a)

pořízeny úplatně nebo

b)

vytvořeny vlastní činností za účelem obchodování s nimi nebo

c)

nabyty vkladem společníka (člena družstva), darem nebo zděděním.

Nehmotným majetkem nejsou pro účely tohoto zákona nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, které jsou nehmotným investičním majetkem podle zvláštního předpisu.20)“.

 

73.

V § 26 odst. 7 písm. a) bodu 3 se za slova „k ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti“ vkládají tato slova: „nebo k ukončení pronájmu“.

 

74.

V § 26 odst. 7 písm. a) bodu 4 se slova „§ 28 odst. 7“ nahrazují slovy „§ 28 odst. 6“.

 

75.

§ 26 se doplňuje odstavcem 10, který zní:

(10) Je-li majetek ve spoluvlastnictví, pak pro posouzení toho, zda dosáhl vstupní ceny uvedené v odstavci 2 nebo odstavci 4, je rozhodující vstupní cena, která se rovná součtu hodnot spoluvlastnických podílů u jednotlivých spoluvlastníků, a nikoliv vstupní cena jednotlivého spoluvlastnického podílu.“.

 

76.

V § 28 odst. 1 se slova „právo hospodaření“ nahrazují slovy „právo hospodaření30a)“ a doplňuje se poznámka č. 30a), která zní:

__________

30a)

§ 761 odst. 1 obchodního zákoníku.Vyhláška Federálního ministerstva financí č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem.“.

 

77.

V § 28 odst. 2 se za větu první vkládá tato věta: „Podmínka trvání pronájmu po celé zdaňovací období nemusí být dodržena v roce, kdy dochází k ukončení pronájmu.“.

 

78.

V § 29 odst. 1 se slova „Součástí vstupní ceny podle písmen a) až d)“ nahrazují slovy „Součástí vstupní ceny podle písmen a) až e)“ a v předposlední větě se vypouštějí slova „poplatníkům neúčtujícím v soustavě podvojného účetnictví“.

 

79.

V § 29 odst. 1 písm. a) se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou a připojuje se tato věta: „U nemovitostí, které poplatník uvedený v § 2 pořídil úplatně v době kratší než pět let před jejich vložením do obchodního majetku nebo v době kratší než pět let před zahájením pronájmu, se pořizovací cena zvyšuje o náklady prokazatelně vy naložené na jejich opravy a technické zhodnocení,“.

 

80.

V § 29 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a připojují se tyto věty: „Toto ustanovení se použije i u poplatníků, kteří nejsou účetní jednotkou. U nemovitostí, které poplatník uvedený v § 2 pořídil nebo vyrobil ve vlastní režii v době delší než pět let před jejich vložením do obchodního majetku nebo v době delší než pět let před zahájením pronájmu, cena podle písmene d). U nemovitostí, které poplatník uvedený v § 2 pořídil nebo vyrobil ve vlastní režii v době kratší než pět let před jejich vložením do obchodního majetku nebo v době kratší než pět let před zahájením pronájmu, se vlastní náklady zvyšují o náklady prokazatelně vynaložené na jejich opravy a technické zhodnocení,“.

 

81.

§ 29 odst. 1 písm. e) zní:

e)

při nabytí majetku zděděním nebo darováním cena stanovená pro účely daně dědické, s výjimkou majetku odpisovaného podle § 30 odst. 12 písm. a) nebo daně darovací, pokud neuplynula od nabytí doba delší než pět let, zvýšená u nemovitostí o náklady vynaložené na opravy a technické zhodnocení; je-li doba od nabytí delší než pět let, rozumí se vstupní cenou cena podle písmene d).“.

 

82.

§ 29 odst. 2 zní:

(2) Za zůstatkovou cenu se pro účely tohoto zákona považuje rozdíl mezi vstupní cenou hmotného majetku nebo nehmotného majetku a celkovou výší odpisů z tohoto majetku, a to i tehdy, když do výdajů na zajištění zdanitelných příjmů [§ 24 odst. 2 písm. a)] zahrnul poplatník pouze poměrnou část odpisů podle § 28 odst. 7 nebo uplatňoval v některých zdaňovacích obdobích výdaje procentem z příjmů.“.

 

83.

§ 29 odst. 3 zní:

(3) Technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu (dále jen „zvýšená vstupní cena“) a zároveň u majetku odpisovaného podle § 32 i zůstatkovou cenu (dále jen „zvýšená zůstatková cena“) příslušného majetku v tom zdaňovacím období, kdy je technické zhodnocení uvedeno do užívání podle zvláštního předpisu.20) Ustanovení předchozí věty se nepoužije u technického zhodnocení v případech uvedených v odstavcích 1, 4 a 6 a u technického zhodnocení provedeného na nemovité kulturní památce odpisovaného podle § 30 odst. 7.“.

 

84.

V § 29 odst. 4 se za slova „§ 26 odst. 3 písm. c)“ vkládají tato slova: „nebo jejich část, která není vyloučena z odpisování“.

 

85.

V § 29 odst. 5 se na konci připojuje tato věta: „Hodnota technického zhodnocení provedeného na hmotném a nehmotném majetku ve spoluvlastnictví se u jednotlivých spoluvlastníků určí podle jejich spoluvlastnického podílu.52)“.

Poznámka č. 52) zní:

__________

52)

§ 137 odst. 1 občanského zákoníku.“.

 

86.

§ 29 se doplňuje odstavci 6 a 7, které znějí:

(6) Odpisuje-li technické zhodnocení nájemce, zvyšuje se vstupní cena (zůstatková cena) u vlastníka (pronajímatele) v roce ukončení pronájmu, a to

a)

o částku nepeněžního příjmu stanoveného podle § 23 odst. 6 písm. b), je-li technické zhodnocení provedeno nad rámec nájemného,

b)

o zůstatkovou cenu technického zhodnocení evidovanou u nájemce, je-li jím plněno nájemné.

Provede-li nájemce technické zhodnocení nad rámec smluveného nájemného se souhlasem vlastníka (pronajímatele) a neodpisuje-li je nájemce ani vlastník (pronajímatel), zvyšuje se vstupní (zůstatková) cena příslušného majetku u vlastníka (pronajímatele) v roce ukončení pronájmu o částku nepeněžního příjmu podle § 23 odst. 6 písm. a). Po zvýšení vstupní (zůstatkové) ceny podle tohoto odstavce pokračuje vlastník (pronajímatel) v odpisování ze zvýšené vstupní ceny nebo ze zvýšené zůstatkové ceny.

(7) Při zvýšení nebo snížení vstupní ceny, ke kterému dochází u již odpisovaného majetku z jiného důvodu, než je jeho technické zhodnocení (dále jen „změněná vstupní cena“), se odpis stanoví ze změněné vstupní (zůstatkové) ceny při zachování platné sazby (koeficientu) podle § 31 nebo § 32.“.

 

87.

V § 30 odst. 7 se slova „[§ 29 odst. 3 písm. b)]“ nahrazují slovy „(§ 29 odst. 3)“.

 

88.

V § 30 odst. 12 se tečka za písmenem h) nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i), j), k) a l), která včetně poznámky č. 31e) znějí:

i)

dlužník, který nabyl do vlastnictví hmotný majetek na základě smlouvy o půjčce.20d) V odpisování pokračuje i poplatník, pokud k tomuto majetku nabyl vlastnická práva vrácením půjčené věci,

j)

manžel (manželka), který má v obchodním majetku hmotný majetek nebo nehmotný majetek, který již byl v obchodním majetku a byl odpisován manželkou (manželem), s výjimkou majetku nabytého koupí od druhého z manželů,

k)

poplatník, který odpisoval hmotný majetek a nehmotný majetek před ukončením činnosti,

l)

účastník sdružení bez právní subjektivity u majetku určeného podle druhu.31e)

__________

31e) § 833 občanského zákoníku, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.“.

 

89.

V § 34 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: „U akciové společnosti, u níž došlo k přeměně z investičního fondu na jiný podnikatelský subjekt,19d) lze odečíst daňovou ztrátu, která vznikla a byla vyměřena investičnímu fondu počínaje zdaňovacím obdobím 1996.“.

 

90.

V § 34 odst. 3 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

d)

20 % ze vstupní ceny strojů pro zemědělství a lesnictví, označených ve Standardní klasifikaci produkce kódem 29.3., s výjimkou uvedenou v odstavci 5, jsou-li jejich prvními vlastníky,“.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

V nově označeném písmenu e) se slova „v písmenech a) až c)“ a „písmen a) až c)“ nahrazují slovy „v písmenech a) až d)“ a „písmen a) až d)“.

 

91.

V § 34 odst. 3 se na konci připojuje tato věta: „Vytváří-li poplatník soubor movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením podle § 26 odst. 2, lze odpočet uplatnit pouze jednotlivě za každou samostatnou movitou věc zařazenou do souboru, která je pro účely zákona hmotným majetkem.“.

 

92.

V § 34 odst. 6 v první větě se slova „písm. a) až c)“ nahrazují slovy „písm. a) až d)“ a ve třetí větě se slova „písm. d)“ nahrazují slovy „písm. e)“. Zároveň se na konci odstavce 6 vypouští tečka a připojuje se tento text: „nebo tento najatý majetek dále pronajme. Při uplatnění odpočtu na jednotlivé samostatné movité věci zařazené do souboru movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením se splnění podmínek podle tohoto odstavce posuzuje odděleně za každou samostatnou movitou věc.“.

 

93.

V § 34 odst. 7 se za slova „snížený“ vkládají tato slova: „o nezdanitelné částky podle § 15 a“.

 

94.

V § 34 odst. 8 se na konci připojuje tato věta: „Jedná-li se o hmotný majetek zahrnutý do obchodn ího majetku jednoho z manželů podle § 7 odst. 11, může odpočet uplatnit pouze jeden z manželů, a to ten, který měl majetek zařazen v obchodním majetku dříve.“.

 

95.

§ 34 se doplňuje odstavcem 13, který zní:

(13) Nárok na odpočet podle odstavce 3 písm. d) mohou uplatnit pouze poplatníci s převážně zemědělskou a lesní výrobou.7) Za poplatníky s převážně zemědělskou a lesní výrobou se pro účely tohoto zákona považují poplatníci, u nichž příjmy z této činnosti činily v předcházejícím zdaňovacím období více než 50 % z celkových příjmů. U poplatníků, jejichž daňová povinnost vznikla v průběhu zdaňovacího období, je rozhodný poměr skutečně dosažených příjmů.“.

 

96.

V § 35 odst. 1 v poslední větě se za slova „daň sníží“ vkládají slova „podle písmen a) a b)“ a na konci se vypouštějí slova „podle § 7 odst. 4“ a slova „podle § 7 odst. 5“.

 

97.

V § 35 odst. 1 písm. c) se číslovka „60“ nahrazuje číslovkou „50“.

 

98.

V § 35 odst. 3 věta druhá zní: „Investiční společnost vytvářející podílové fondy může od dílčí daně vypočtené ze základu daně stanoveného odděleně za jednotlivý podílový fond odečíst částku odpovídající jedné polovině daně sražené z dividendových příjmů z podílových listů tohoto fondu.“.

 

99.

§ 35 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

(4) Slevu na dani podle odstavců 1 a 3 nelze uplatnit na daň (část daně) připadající na základ daně (dílčí základ daně) podle § 16 odst. 2 nebo § 20b.“.

 

100.

§ 36 odst. 2 písm. a) bod 1 včetně poznámek č. 35a) a 35b) zní:

1.

z úrokového či dividendového příjmu z akcií, zatímních listů, požitkových listů, podílových listů, dluhopisů,35a) vkladních listů a vkladů jim naroveň postaveným,32b) s výjimkou uvedenou v § 36 odst. 2 písm. c) bodu 1 tohoto zákona,

__________

35a)

§ 4 odst. 4 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 152/1996 Sb.Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

35b)

§ 786787 občanského zákoníku.“.

 

101.

V § 36 odst. 2 písm. b) se dosavadní úvodní věta nahrazuje touto větou: „20 % z příjmů plynoucích fyzickým osobám, a to“ a v bodě 3 se slova „(§ 8 odst. 6)“ nahrazují slovy „(§ 8 odst. 7)“.

 

102.

V § 36 odst. 2 písm. c) bodu 1 se za slova „na vkladových účtech,“ vkládají slova „z úroků z peněžních prostředků na vkladních listech na jméno a vkladech na jméno jim naroveň postaveným, kdy majitelem vkladu je fyzická osoba, a to po celou dobu trvání vkladového vztahu,35c)“ a doplňuje se poznámka č. 35c), která zní:

__________

35c)

§ 786, 787 a § 783 odst. 3 občanského zákoníku.“.

 

103.

V § 36 odst. 4 větě prvé se za slova „podléhající zvláštní sazbě daně podle odstavce 2“ vkládají slova „a sazbě daně podle § 21 odst. 4“ a poslední věta se vypouští.

 

104.

V § 36 odst. 5 větě prvé se za slova „podléhajícího zvláštní sazbě daně“ vkládají slova „podle odstavce 2 a sazbě daně podle § 21 odst. 4“ a poslední věta se vypouští.

 

105.

§ 36 odst. 6 včetně poznámek č. 35d) a 35e) zní:

(6) Plynou-li

a)

úrokové příjmy z dluhopisů,35a) vkladních listů a vkladů jim naroveň postaveným,35b) úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách a vkladových účtech35d) poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 2, pokud je zdroj těchto příjmů zahrnut v jeho obchodním majetku, poplatníkovi uvedenému v § 17 odst. 3, s výjimkou penzijního fondu, a dále stálé provozovně (§ 22 odst. 2), započte se sražená daň na celkovou daňovou povinnost,

b)

příjmy uvedené v odstavci 2 penzijnímu fondu, započte se sražená daň na celkovou daňovou povinnost.

Pokud nelze sraženou daň nebo její část započíst na celkovou daňovou povinnost proto, že poplatníkovi daňová povinnost nevznikla nebo vykázal daňovou ztrátu anebo jeho celková daňová povinnost je nižší než daň sražená, posuzuje se tato daň nebo její část podle zvláštního předpisu.35e)

__________

35d)

§ 716 a násl. obchodního zákoníku.

35e)

§ 64 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

106.

V § 37 se na konci připojuje tato věta: „Výraz „stálá základna“ používaný v mezinárodních smlouvách je obsahově totožný s výrazem „stálá provozovna“.“.

 

107.

V § 38 odst. 1 větě prvé se vypouštějí slova „(devizy, valuty)“, ve větě třetí se slova „kursu „střed“ “ nahrazují slovy „směnného kursu“ a vypouštějí se slova „(devizy, valuty)“ a dosavadní věta čtvrtá se nahrazuje větou „Jednotný kurs se použije vždy i pro případy podle § 38f.“. Na konci odstavce 1 se připojuje tato věta: „V případě, že se daňové přiznání podává v průběhu zdaňovacího období, použije se směnný kurs k datu uskutečnění jednotlivých příjmů a výdajů.“.

 

108.

V § 38 odst. 2 větě prvé se slova „kurs „střed““ nahrazují slovy „směnný kurs“ a vypouštějí se slova „(valuty, devizy)“.

 

109.

V § 38 odst. 3 větě prvé se vypouštějí slova „„devizy-prodej““ a ve větě druhé se vypouštějí slova „„devizy střed““.

 

110.

V § 38 odst. 4 se slova „kurs střed““ nahrazují slovy „směnný kurs“ a vypouštějí se slova „(devizy, valuty)“.

 

111.

V § 38a odst. 1 se na konci připojuje tato věta: „Do poslední známé daňové povinnosti se nezahrnuje částka daně sražená z úrokových příjmů uvedených v § 36 odst. 6 písm. a) a započtená na celkovou daňovou povinnost.“.

 

112.

V § 38a odst. 10 se vypouštějí slova „na příjmy, u nichž se uplatňuje zvláštní sazba daně podle § 36, a“.

 

113.

V § 38b se částka „6000 Kč“ nahrazuje částkou „10 000 Kč“.

 

114.

V § 38c se na konci připojuje tato věta: „V případě uvedeném v § 6 odst. 2 ve větě druhé a třetí není plátcem daně poplatník uvedený v § 2 odst. 3 a v § 17 odst. 4.“.

 

115.

V § 38d odst. 1 se slova „v § 22 odst. 1 písm. c), e), f) a g)“ nahrazují slovy „v § 22 odst. 1 písm. c), f) a g)“.

 

116.

V § 38d odst. 4 se za slova „srážena daň,“ vkládají tato slova: „kromě příjmů uvedených v § 36 odst. 6,“.

 

117.

V § 38d odst. 7 se na konci připojují tyto věty: „Plátce daně vydá také potvrzení na základě žádosti poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2 a § 17 odst. 3 a stálé provozovny (§ 22 odst. 2) o sražení a odvedení daně vybírané srážkou, která se započte na celkovou daňovou povinnost (§ 36 odst. 6). Takovým potvrzením může být i výpis z bankovního účtu nebo jiného druhu účtu, na kterém bude uvedena srážka daně z příjmů.“.

 

118.

§ 38d se doplňuje odstavcem 9, který zní:

(9) Postup uvedený v § 36 odst. 6 se uplatní jen tehdy, předloží-li poplatník u svého správce daně potvrzení plátce podle § 38d odst. 7. Bylo-li potvrzení plátce předloženo poplatníkem po podání daňového přiznání (popř. opravného či dodatečného) a přitom po uplynutí zákonné lhůty pro jeho podání, počítá se běh lhůt stanovených pro nakládání s daňovým přeplatkem podle zvláštního předpisu35a) ode dne předložení potvrzení plátce místně příslušnému správci daně poplatníka.“.

 

119.

V § 38e odst. 3 se slova „ve výši 10 % poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3 s výjimkou případů, kdy je záloha srážena podle § 38h“ nahrazují tímto textem: „Poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3 ve výši

a)

3 % z příjmů z prodeje cenných papírů vydávaných poplatníky se sídlem na území České republiky,

b)

10 % z ostatních příjmů.

K zajištění daně nejsou plátci povinni v případě, kdy je záloha srážena podle § 38h.“.

 

120.

V § 38e odst. 4 písm. a) se slova „v písmenu b)“ nahrazují slovy „v písmenech b) a c)“ a dále se za písmenem b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

3 % poplatníkům uvedeným v § 17 odst. 4 z příjmů z prodeje cenných papírů vydávaných poplatníky se sídlem na území České republiky.“.

 

121.

V § 38e odst. 5 větě prvé se za slovo „zboží“ vkládají slova „či služby“ a za slova „k bydlení“ se vkládají slova „a činnostem s ním spojeným“.

 

122.

V § 38e odst. 6 se na konci připojují tyto věty: „Současně s odvodem částky zajištěné daně je plátce povinen oznámit tento odvod příslušnému správci daně. V oznámení uvede jméno, bydliště (sídlo) poplatníka, výši a druh jeho příjmů.“.

 

123.

V § 38g odst. 1 se slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci odstavce se tečka vypouští a připojuje se tento text: „nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána podle § 16 odst. 2. Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 10 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu.“.

 

124.

V § 38g odst. 3 větě prvé se slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci věty se vypouští tečka a připojují se tato slova: „a příjmů, které poplatník uvede v samostatném daňovém přiznání.“.

 

125.

Za § 38g se vkládá nový § 38ga, který včetně nadpisu a poznámek č. 41a) a 41b) zní:

§ 38ga

Samostatné daňové přiznání

 

(1) Samostatné daňové přiznání je povinen podat každý, kdo má příjmy podle § 8 odst. 5 nebo § 10 odst. 8 ze zdrojů v zahraničí, pokud tyto příjmy nezahrne do daňového přiznání podle § 38g. Ustanovení § 38g se nepoužije v případech, kdy je podáno samostatné daňové přiznání.

(2) Pokud poplatník podá samostatné daňové přiznání, uvede v něm veškeré příjmy, z nichž se daň vybírá podle § 16 odst. 2. Má-li i jiné druhy příjmů, včetně příjmů plynoucích ze zdrojů v zahraničí, uvede je v daňovém přiznání podle § 38g.

(3) Pro samostatné daňové přiznání se použijí ustanovení zvláštního předpisu.41a)

(4) Poslední známá daňová povinnost41b) se posuzuje jen z příjmů podle § 8 odst. 5 nebo § 10 odst. 8, z nichž byla daň pravomocně stanovena na základě samostatného daňového přiznání.

__________

41a)

Např. § 40, 41, 43, 44 a 68 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

41b)

§ 41 odst. 1 (poslední věta) zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

126.

V § 38h odst. 1 písm. b) se vypouštějí slova „a u poplatníků uvedených v § 2 odst. 5 též snížený podle § 6 odst. 13 písm. b),“.

 

127.

§ 38h odst. 2 zní:

(2) Záloha ze zdanitelné mzdy zúčtované nebo vyplacené za kalendářní měsíc činí:

Zdanitelná mzda

Záloha

Ze zdanitelné mzdy přesahující

 

 

 

od Kč

do Kč

 

 

0

7 620

15 %

 

7 620

15 250

1 143 Kč + 20 %

7 620 Kč

15 250

22 850

2 669 Kč + 25 %

15 250 Kč

22 850

68 550

4 569 Kč + 32 %

22 850 Kč

68 550

a více

19 193 Kč + 40 %

68 550 Kč.“.

 

128.

V § 38h se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:

(11) Plátce nemá povinnost srážet zálohy na daň podle předchozích odstavců v případě, že mzda jde k tíži stálé provozovny poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2 a v § 17 odst. 3 umístěné v zahraničí.“.

Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 12.

 

129.

V § 38h odst. 12 se na konci připojuje tato věta: „Správce daně může na žádost plátce zrušit povinnost srážet zálohy na daň podle předchozích odstavců z příjmů ze závislé činnosti vykonávané v zahraničí.“.

 

130.

V § 38k odst. 5 písm. a) se částka „2000 Kč“ nahrazuje částkou „4000 Kč“.

 

131.

V § 38k odst. 5 písm. c) se částka „28 800Kč“ nahrazuje částkou „32 040 Kč“.

 

132.

V § 38k odst. 5 písm. d) se částka „28 800 Kč“ nahrazuje částkou „36 000 Kč“.

 

133.

V § 38m se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a ve větě druhé se slova „(§ 36 odst. 1 až 6)“ nahrazují slovy „podle § 36 odst. 2 kromě úrokových příjmů vymezených v § 36 odst. 6 písm. a), u kterých provedením srážky není daňová povinnost splněna“.

 

134.

§ 38m se doplňuje odstavcem 2, který zní:

(2) Investiční společnost vytvářející podílové fondy je dále povinna po uplynutí zdaňovacího období nebo jeho části podat jako nedílnou součást daňového přiznání i daňová přiznání za jednotlivé podílové fondy, a to i v případě, že podílový fond nevykáže základ daně. Pro účely stanovení celkové daně nelze kompenzovat základ daně nebo daňovou ztrátu za investiční společnost se základy daně nebo s rozdíly, o které výdaje (náklady) upravené podle § 23 převyšují příjmy upravené podle § 23, vykázanými jednotlivými podílovými fondy ani mezi jednotlivými fondy navzájem, a to v žádném zdaňovacím období.“.

 

135.

V § 38n odst. 1 se na konci připojuje tato věta: „U investiční společnosti vytvářející podílové fondy je daňovou ztrátou pouze rozdíl, o který výdaje (náklady) upravené podle § 23 převyšují příjmy upravené podle § 23, stanovený samostatně za investiční společnost (bez podílových fondů).“.

 

136.

Za § 38n se vkládají nové § 38o a 38p, které včetně nadpisu znějí:

§ 38o

Stanovení daně z příjmů právnických osob

u investičních společností

vytvářejících podílové fondy

 

U investiční společnosti vytvářející podílové fondy se celková daň stanoví jako úhrn jednotlivých daní vypočtených samostatně ze základu daně za investiční společnost a odděleně ze základů daně za jednotlivé podílové fondy; přitom základ daně za investiční společnost nelze upravit o rozdíly, o které výdaje (náklady) upravené podle § 23 převyšují příjmy upravené podle § 23, vykázané odděleně za jednotlivé podílové fondy. Pokud investiční společnost vykáže daňovou ztrátu (§ 38n odst. 1), nelze tuto ztrátu upravit o základy daně vykázané odděleně za jednotlivé podílové fondy.

 

§ 38p

 

Zjistí-li daňový subjekt, že částka daně z příjmů má být nižší nebo daňová ztráta vyšší než jeho poslední známá daňová povinnost39a) příslušného zdaňovacího období anebo mu vznikla daňová ztráta, může podat dodatečné daňové přiznání (vyúčtování daně). Daňový subjekt může postupovat stejně, jestliže mu daňová povinnost nevznikne oproti jeho poslední známé daňové povinnosti39a) příslušného zdaňovacího období nebo jestliže nevznikla daňová povinnost a zjistí daňovou ztrátu. V dodatečném daňovém přiznání nelze uplatnit vyšší částky odčitatelných položek podle § 34 a položek snižujících základ daně podle § 15 odst. 8 a § 20 odst. 7 a 8, než jaké byly uplatněny v daňovém přiznání podaném daňovým subjektem v zákonem stanoveném termínu, s výjimkou částek odčitatelných položek a položek snižujících základ daně vztahujících se ke zvýšenému základu daně dodatečně zjištěnému daňovým subjektem.“.

 

137.

V § 39 písm. c) se za slova „§ 2“ vkládají tato slova: „včetně společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti a v § 17, jsou-li společníky veřejné obchodní společnosti nebo komplementáři komanditní společnosti“.

 

138.

V příloze k zákonu v odpisové skupině 1 položka (1–39) zní:

(1–39)

72.20

Nehmotný majetek: jen programové vybavení“.

 

139.

V příloze k zákonu v odpisové skupině 3 položka (3–27) zní:

(3–27)

29.23.11

Výměníky a zkapalňovače plynůkromě: laboratorních přístrojů pro destilaci, odpařování a zkapalňování plynů, sušiček a termostatů laboratorních v SKP 29.23.11“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Pro daňové povinnosti za léta 1993 až 1997 platí dosavadní předpisy a ustanovení tohoto zákona se použijí poprvé pro zdaňovací období 1998, nestanoví-li tento zákon jinak.

2.

Poplatník účtující v soustavě podvojného účetnictví může počínaje zdaňovacím obdobím 1995 uplatnit jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů ročně nejvýše 10 % a počínaje zdaňovacím obdobím 1998 nejvýše 20 % z neuhrazené části hodnoty pohledávky nebo ceny pořízení u pohledávky nabyté postoupením, u nichž termín splatnosti nastal do konce roku 1994, s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y) bodech 1 a 2 a počínaje zdaňovacím obdobím 1998 též s výjimkou pohledávek uvedených v předposlední větě § 24 odst. 2 písm. y). Celkově lze uplatnit jako výdaj (náklad) nejvýše neuhrazenou část hodnoty pohledávky nebo cenu pořízení pohledávky nabyté postoupením. Obdobně lze postupovat i u celého souboru těchto pohledávek. Toto ustanovení nelze uplatnit u pohledávek vzniklých

a)

za společníky, akcionáři, členy družstev za upsané vlastní jmění,

b)

mezi ekonomicky nebo personálně spojenými osobami. Ekonomicky nebo personálně spojenými osobami se rozumí, jestliže se jedna osoba podílí přímo nebo nepřímo na vedení, kontrole nebo jmění druhé osoby, nebo jestliže se shodné právnické nebo fyzické osoby přímo nebo nepřímo podílejí na vedení, kontrole nebo jmění obou osob. Účastí na kontrole či jmění se rozumí vlastnictví více než 25 % podílu na základním jmění nebo podílu s hlasovacím právem; podíl na základním jmění nebo podíl s hlasovacím právem ve zdaňovacím období se stanoví jako podíl součtu stavů k poslednímu dni každého měsíce a počtu měsíců ve zdaňovacím období,

c)

mezi osobami blízkými,20c)

d)

z titulu úvěrů a půjček nebo ručení za ně a z titulu záloh nebo

e)

podle zvláštního zákona.15b)

Poplatník, u něhož došlo k přechodu z účtování v soustavě jednoduchého účetnictví na účtování v soustavě podvojného účetnictví, může ve zdaňovacím období, ve kterém účtuje v soustavě podvojného účetnictví, uplatnit jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle tohoto ustanovení násobek 10 % neuhrazené části hodnoty pohledávky nebo ceny pořízení pohledávky nabyté postoupením a počtu let, které uplynuly od roku 1995 včetně do konce roku 1997, a počínaje zdaňovacím obdobím 1998 nejvýše násobek 20 % neuhrazené části hodnoty pohledávky nebo ceny pořízení pohledávky nabyté postoupením a počtu let, které uplynuly od roku 1998 včetně do konce roku předcházejícího roku, v němž došlo k přechodu na účtování v soustavě podvojného účetnictví. Obdobně postupuje poplatník při ukončení podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti a při ukončení pronájmu. Toto ustanovení se nevztahuje na neuhrazenou část hodnoty pohledávky, která byla odepsána na vrub hospodářského výsledku.

3.

Pro zahraniční daň nebo její část nezapočtenou na daňovou povinnost v tuzemsku za rok 1997 vztahující se k příjmům, které tvoří počínaje 1. lednem 1998 samostatný základ daně (§ 5 odst. 5 a § 20b), se použije i pro zdaňovací období 1998 ustanovení § 24 odst. 2 písm. ch) zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., ve znění platném ke dni 31. prosince 1997.

4.

Na poměrnou část úroků, výher a jiných výnosů z vkladů na vkladních knížkách a vkladových účtech, které připadají na tyto vklady do 31. prosince 1997, se použije zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., ve znění platném ke dni 31. prosince 1997 kromě § 36 odst. 6. U dluhopisů emitovaných do 31. prosince 1997 a u vkladních listů a vkladů jim naroveň postavených, vydaných do 31. prosince 1997, se pro úrokové příjmy z nich plynoucí použije zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., ve znění platném ke dni 31. prosince 1997 kromě § 36 odst. 6. U penzijních fondů se na výše uvedené příjmy použije také § 36 odst. 6 písm. b) zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., ve znění tohoto zákona.

5.

U penzijních fondů lze ve zdaňovacím období 1997 daň sraženou zvláštní sazbou z úrokových příjmů z dluh opisů pořízených po 1. lednu 1997 započíst jako součást zálohy na daň i v případě, že došlo k nákupu těchto dluhopisů v den jejich emise.

6.

Základ pro zvláštní sazbu daně u dividendového příjmu z akcií investičních fondů, požitkových listů a podílových listů podle § 36 odst. 4 se i po 1.lednu 1998 snižuje o poměrnou část úrokových výnosů ze státních dluhopisů emitovaných do 31. prosince 1996.

7.

Pro zřizovací výdaje vymezené v § 26 odst. 4 zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., které byly do 31. prosince 1997 odpisovány jako nehmotný majetek, se použije způsob odpisování platný do 31. prosince 1997, a to až do doby ukončení jejich odpisování.

8.

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění [§ 24 odst. 2 písm. f)] jsou u poplatníků účtujících v soustavě podvojného účetnictví ve zdaňovacím období roku 1997 výdajem (nákladem) jen ve výši zaplacené do termínu pro podání daňového přiznání za rok 1997, snížené o částky zaplacené za rok 1996 v roce 1997, které v souladu s předpisy o účetnictví20) ovlivnily již základ daně za rok 1996.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1.

Ustanovení čl. I bodů 33, 34, 51, 52, 62 [týkající se pouze § 24 odst. 2 písm. zf)], 69, 98 a 114 se použijí již pro zdaňovací období 1997.

2.

Ustanovení čl. I bodů 57, 59, 62 [týkající se pouze § 24 odst. 2 písm. ze) a zg)] a 66 se použijí již na část zdaňovacího období 1997, a to počínaje dnem vyhlášení tohoto zákona.

3.

Ustanovení čl. I bodu 6 se použije dnem vyhlášení, nejpozději však 15 dnů před nabytím účinnosti tohoto zákona.

Čl. IV

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.

Zeman v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.