Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

227/1997 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014
změněnos účinností odpoznámka

zákonným opatřením č. 344/2013 Sb.

1.1.2014

Novela ruší část pátou, která již byla zrušena z. o. č. 340/2013 Sb.

zákonným opatřením č. 340/2013 Sb.

1.1.2014

zákonem č. 89/2012 Sb.

1.1.2014

Více...

227

 

ZÁKON

ze dne 3. září 1997

o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

(zákon o nadacích a nadačních fondech)

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

zrušena (§ 1-27)

Hlava I

zrušena (§ 1-2)

§ 1

zrušen

§ 2

zrušen

Hlava II

zrušena (§ 3-6)

§ 3

zrušen

§ 4

zrušen

§ 5

zrušen

§ 6

zrušen

Hlava III

zrušena (§ 7-9)

§ 7

zrušen

§ 8

zrušen

§ 8a

zrušen

§ 9

zrušen

Hlava IV

zrušena (§ 10-20)

§ 10

zrušen

§ 11

zrušen

§ 12

zrušen

§ 13

zrušen

§ 14

zrušen

§ 15

zrušen

§ 16

zrušen

§ 17

zrušen

§ 18

zrušen

§ 19

zrušen

§ 20

zrušen

Hlava V

zrušena (§ 21-23)

§ 21

zrušen

§ 22

zrušen

§ 23

zrušen

Hlava VI

zrušena (§ 24-26)

§ 24

zrušen

§ 25

zrušen

§ 26

zrušen

Hlava VII

zrušena (§ 27)

§ 27

zrušen

Část druhá

zrušena (§ 28)

§ 28

zrušen

Část třetí

Doplnění občanského soudního řádu (§ 29)

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona České národní rady č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 269/1996 Sb. a zákona č. 202/1997 Sb., se doplňuje takto:

V § 9 odst. 2 písm. j) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které včetně poznámky č. 1a) zní:

k)

v řízení o zrušení nadace nebo nadačního fondu a jejich likvidaci, o jmenování likvidátora nadace nebo nadačního fondu a o jmenování nových členů správní rady nadace nebo nadačního fondu.1a)

__________

1a)

§ 7 odst. 3 až 5, § 9 odst. 2 a § 16 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).“.

Část čtvrtá

Doplnění zákona České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (§ 30)

§ 30

[Doplnění SoudP]

Zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. a zákona č. 209/1997 Sb., se doplňuje takto:

V § 11 odst. 2 písm. k) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která znějí:

l)

nadace nebo nadační fond ve věcech nadačního rejstříku,

m)

obecně prospěšné společnosti ve věcech rejstříku obecně prospěšných společností.“.

Část pátá

zrušena (§ 31)

§ 31

zrušen

Část šestá

Doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (§ 32)

§ 32

[Doplnění DPříj]

Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb. a zákona č. 210/1997 Sb., se doplňuje takto:

1.

V § 18 odst. 7 se za slovo „nadace,“ vkládají tato slova: „nadační fondy,“.

 

2.

V § 19 odst. 1 písm. p) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které včetně poznámky č. 57) zní:

r)

příjmy plynoucí z pronájmu nemovitostí, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, příjmy plynoucí z pronájmu uměleckých děl, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, úrokové a dividendové příjmy plynoucí z cenných papírů, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, příjmy plynoucí z úroků z finančních prostředků, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, za podmínky, že jsou uloženy na zvláštním účtu u banky, příjmy plynoucí z autorských a patentových práv, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku; osvobození se nevztahuje na příjmy, které byly nadací použity v rozporu se zvláštním zákonem.57)

__________

57)

Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).“.

Část sedmá

Změna zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. (§ 33)

§ 33

[Změna zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb.]

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., se mění takto:

V § 9 odst. 1 písm. d) se za slovy „sdružení právnických osob a“ slovo „nadace“ nahrazuje slovy „nadační fondy“.

Část osmá

zrušena (§ 34)

§ 34

zrušen

Část devátá

Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 35-37)

Přechodná ustanovení

§ 35

zrušen

§ 36

zrušen

§ 37

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.

Zeman v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.