Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

252/1997 Sb. znění účinné od 1. 1. 2023
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 382/2022 Sb.

1.1.2023

zákonem č. 261/2021 Sb.

1.2.2022

zákonem č. 484/2020 Sb.

1.1.2022

Více...

252

 

ZÁKON

ze dne 24. září 1997

o zemědělství

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Účel zákona

Účelem tohoto zákona je

a)

vytváření podmínek pro zajištění schopnosti českého zemědělství zabezpečit základní výživu obyvatel, potravinovou bezpečnost a potřebné nepotravinářské suroviny;

b)

vytváření předpokladů pro podporu mimoprodukčních funkcí zemědělství, které přispívají k ochraně složek životního prostředí jako půdy, vody a ovzduší a k udržování osídlené a kulturní krajiny;

c)

vytvoření podmínek pro provádění společné zemědělské politiky a politiky rozvoje venkova Evropské unie,

d)

vytváření podmínek pro rozvoj rozmanitých hospodářských činností a zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a pro rozvoj vesnic.

§ 2

Úloha státu v zemědělství

(1)

Stát přispívá k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru tím, že

a)

zrušeno

b)

zrušeno

c)

poskytuje daňové úlevy při spotřebě paliv fyzickými a právnickými osobami provozujícími zemědělskou výrobu1,

d)

vytváří příznivé podmínky pro obchod se zemědělskými výrobky prostřednictvím úpravy pravidel pro komoditní burzy podle zvláštního právního předpisu3,

e)

provádí opatření nebo intervence (dále jen „opatření“) v rámci

1.

společných organizací trhu se zemědělskými výrobky a potravinami a přímých podpor,

2.

Programu rozvoje venkova, přímých plateb, Strategického plánu72 Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice (dále jen „Strategický plán“) a Operačního programu rybářství,

3.

programů určených k podpoře aktivit, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů,

f)

Ministerstvo financí vyčlení ve státním rozpočtu odpovídající finanční prostředky na zajištění národní spoluúčasti v rámci programů spolufinancovaných Evropskou unií.

(2)

Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) je odpovědné za provádění společné zemědělské politiky Evropské unie podle příslušných přímo použitelných předpisů Evropské unie. Za tímto účelem je ministerstvem zřízen zemědělský poradenský systém a řídící a kontrolní systémy. Řídící a kontrolní systémy zahrnují zejména

a)

evidenci zemědělských podnikatelů,

b)

evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů a evidenci ovocných sadů,

c)

evidence vedené podle zákona o vinohradnictví a vinařství a zákona o ochraně chmele,

d)

společný zemědělský registr,

e)

ústřední evidenci jednotlivých druhů hospodářských zvířat vedenou podle zákona o šlechtění a plemenitbě,

f)

rámec pro provádění kontrol systému podmíněnosti73 plnění povinných požadavků na hospodaření a kontrol podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy73, kontrol minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin74

§ 2a

Společné organizace trhu a přímé podpory

(1)

Společnými organizacemi trhu75 se rozumí soubor opatření prováděných na trhu se zemědělskými výrobky a potravinami uvedenými v příloze I. Smlouvy o fungování Evropské unie.

(2)

Opatřeními podle odstavce 1 se rozumí

a)

ustanovení Smlouvy o fungování Evropské unie včetně jejích protokolů,

b)

ustanovení ve smlouvách, včetně aktů k nim náležejících s protokoly, které vznikly na základě Smlouvy o fungování Evropské unie nebo byly uzavřeny a jsou právně účinné pro jejich rozšíření, doplnění nebo provádění nebo k odůvodnění přidružení, preference nebo zóny volného obchodu,

c)

právní akty Rady nebo Komise Evropské unie na základě nebo v rámci smluv uvedených v písmenech a) a b) a právně závazná rozhodnutí Evropského soudního dvora.

(3)

Přímými podporami se rozumí opatření prováděná Strategickým plánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie72) na trhu se zemědělskými výrobky a potravinami.

(4)

Společným organizacím trhu podléhají i zemědělské výrobky a potraviny neuvedené v odstavci 1, popřípadě jiné výrobky, pokud se na ně vztahují opatření podle odstavce 2.

§ 2b

Příslušné orgány společných organizací trhu a přímých podpor

(1)

Pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, společné organizace trhua přímé podpory provádí podle zvláštního právního předpisu5 Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond“).

(2)

Vláda nařízením upraví podmínky k provádění společných organizací trhu a přímých podpor podle § 2a pro hromadná opatření nárokového charakteru, jestliže tuto úpravu vyžaduje příslušné opatření ve smyslu § 2a odst. 2 a 3.

§ 2c

Program rozvoje venkova a Strategický plán

(1)

Programem rozvoje venkova podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího podpory pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)6 (dále jen „Program rozvoje venkova“), se rozumí soubor opatření k provádění politiky podpory zemědělství v oblastech méně příznivých pro zemědělství, podpory rozvoje navazujících odvětví a podpory rozvoje venkova. Strategickým plánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího podpory z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF)72 a podpory pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)72) se rozumí soubor opatření k provádění politiky podpory zemědělství a rozvoje venkova.

(2)

Program rozvoje venkova zahrnuje zejména

a)

podporu inovací a předávání znalostí,

b)

podporu zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesního hospodářství, včetně zpracovatelských odvětví,

c)

podporu obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů,

d)

podporu účinného využívání zdrojů, nebo

e)

podporu diverzifikace, vytváření nových pracovních příležitostí, podnikání a posílení rozvoje ve venkovských oblastech.

(3)

Program rozvoje venkova a Strategický plán je předkládán vládě před jeho předložením orgánům Evropské unie.

(4)

Program rozvoje venkova a Strategický plán provádí Fond v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie7.

(5)

Vláda nařízením upraví podmínky k provádění Programu rozvoje venkova a Strategického plánu podle odstavců 1 a 2 pro hromadná opatření nárokového charakteru, jestliže tuto úpravu vyžadují předpisy Evropské unie.

(6)

Ministerstvo pravidly upraví podmínky pro opatření nenárokového charakteru k provádění Programu rozvoje venkova a Strategického plánu podle odstavců 1 a 2; tato pravidla pro žadatele obsahují alespoň

a)

předmět a účel podpory,

b)

cíl podpory,

c)

vymezení příjemců podpory,

d)

oblasti podpory, podrobnosti a formu jejího poskytování a způsob jejího užití,

e)

vymezení výše a formy podpory pro jeden projekt a

f)

způsob hodnocení a výběru žádostí.

(7)

Strategický plán zahrnuje tyto cíle:

a)

podporovat ekonomicky udržitelný zemědělský příjem a odolnost odvětví zemědělství v celé Evropské unii s cílem zlepšit dlouhodobé potravinové zabezpečení a zemědělskou rozmanitost, jakož i zajistit hospodářskou udržitelnost zemědělské produkce v Evropské unii,

b)

posilovat tržní orientaci a zvyšovat konkurenceschopnost zemědělských podniků v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, včetně většího zaměření na výzkum, technologie a digitalizaci,

c)

zlepšovat postavení zemědělců v hodnotovém řetězci,

d)

přispívat ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, mimo jiné snižováním emisí skleníkových plynů a zvyšováním míry sekvestrace uhlíku, a prosazovat udržitelnou energii,

e)

podporovat udržitelný rozvoj a účinné hospodaření s přírodními zdroji, jako je voda, půda a ovzduší, a to i snížením závislosti na chemických látkách,

f)

přispívat k zastavení úbytku biologické rozmanitosti a k obratu tohoto trendu, posilovat ekosystémové služby a zachovat stanoviště a krajiny,

g)

získávat a udržet mladé zemědělce a nové zemědělce a usnadňovat udržitelný rozvoj podnikání ve venkovských oblastech,

h)

podporovat zaměstnanost, růst, genderovou rovnost, včetně účasti žen v zemědělství, sociální začleňování a místní rozvoj ve venkovských oblastech, včetně oběhového biohospodářství a udržitelného obhospodařování lesů,

i)

zlepšovat reakci zemědělství Evropské unie na společenskou poptávku týkající se potravin a zdraví, včetně vysoce kvalitních, bezpečných a výživných potravin vyprodukovaných udržitelným způsobem, omezit plýtvání potravinami, jakož i zlepšit životní podmínky zvířat a eliminovat antimikrobiální rezistenci,

j)

modernizovat zemědělství a venkovské oblasti podporou a sdílením znalostí, inovací a digitalizace v zemědělství a ve venkovských oblastech a podněcováním jejich zavádění ze strany zemědělců lepším přístupem k výzkumu, inovacím, výměně znalostí a odborné přípravě.

§ 2ca

Podpora rybářství

(1)

Programy podpory rybářství podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího Evropský rybářský fond9, Evropský námořní a rybářský fond a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond76 provádí ministerstvo nebo jím pověřený Fond podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.

(2)

Uznávání, změny, zrušení včetně odnětí dotace organizace producentů, sdružení organizací producentů a meziodvětvových organizací v odvětví rybolovu a akvakultury podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společnou rybářskou politiku provádí ministerstvo rozhodnutím na základě pravidel pro žadatele.

§ 2d

Programy financované výhradně z národních zdrojů

(1)

Účel programů k podpoře aktivit, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů, včetně rozsahu finančních prostředků připadajících na tyto programy schvaluje pro každý rok Poslanecká sněmovna současně se státním rozpočtem.

(2)

Programy provádí Fond rozhodnutím na základě ministerstvem vydaných zásad, s výjimkou provádění podpor genetických zdrojů, které provádí ministerstvo nebo jím pověřená osoba.

§ 2da

Podpory poskytované Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem

(1)

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., (dále jen „Podpůrný fond“) poskytuje podpory

a)

podnikatelům,

b)

obcím a dobrovolným svazkům obcí ve venkovských oblastech.

(2)

Podpory se poskytují ve formě

a)

zápůjček, úvěrů a zajištění dluhu,

b)

finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení v případě úvěrů,

c)

finančních prostředků určených pro podporu pojištění a pro další schválené programy.

(3)

Podpory se poskytují na

a)

vznik, reprodukci a rozvoj podniků a farem,

b)

nákup zemědělské půdy,

c)

pěstování, zpracování a využití biomasy,

d)

rozvoj služeb, řemesel a dalších činností ve venkovských oblastech u podnikatelů a obcí a dobrovolných svazků obcí, včetně podpory budování infrastruktury,

e)

investice do životního prostředí v zemědělství a ve venkovských oblastech,

f)

pojištění podnikání k řízení rizik a řešení krizí způsobených nepříznivými ekonomickými, klimatickými nebo zooveterinárními vlivy,

g)

propagaci odbytu zemědělských výrobků a potravin a na podporu vzniku, reprodukci a rozvoj zpracovatelského průmyslu při zpracování produkce zemědělské výroby a potravin,

h)

pořízení investic potřebných pro přenos vědeckých poznatků do praxe v oblastech podle písmen a), c), d) a e),

i)

provozní financování.

(4)

Finanční prostředky státního rozpočtu určené na financování podpor jsou soustředěny v rozpočtové kapitole ministerstva. Ministerstvo může zajišťovat finanční prostředky pro financování podpor i z dalších zdrojů. Finanční prostředky ze státního rozpočtu určené na financování podpor se pro účely jejich zúčtování se státním rozpočtem považují za čerpané dnem uzavření smlouvy s příjemcem podpory, a to v rozsahu celého sjednaného závazku k jejich vyplacení.

(5)

Podpora se poskytuje na základě smlouvy mezi Podpůrným fondem a příjemcem podpory. Smlouva musí obsahovat označení příjemce podpory, účel, výši a podmínky podpory, lhůtu jejího čerpání, postup při porušení podmínek jejího čerpání a ustanovení o provádění kontroly. Smlouva o poskytnutí podpory ve formě zajištění úvěru dále obsahuje ujednání o způsobu jeho zajištění. Na uzavření smlouvy mezi Podpůrným fondem a příjemcem podpory není právní nárok; pokud Podpůrný fond žádosti o podporu před datem uzavření smlouvy nevyhoví, sdělí písemně a bez zbytečného odkladu důvody nevyhovění.

(6)

Další podmínky a podrobnosti poskytování podpory stanoví vláda na návrh ministerstva v programech podpory. Podpůrný fond zveřejňuje programy podpory způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(7)

Programy podpory obsahují

a)

název navrhovatele programu podpory,

b)

název právnické osoby nebo organizační složky státu, která přijímá žádosti o poskytnutí podpory, jakož i subjektu, který provádí hodnocení a výběr,

c)

název poskytovatele podpory,

d)

předmět a účel podpory,

e)

cíl podpory,

f)

vymezení příjemců podpory,

g)

oblasti podpory, podrobnosti a formu jejího poskytování a způsob jejího užití,

h)

vymezení výše jednotlivých forem podpor pro jeden projekt,

i)

náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení a vyřízení,

j)

způsob hodnocení a výběru žádostí,

k)

dobu trvání programu podpory,

l)

způsob hodnocení naplnění cíle podpory.

(8)

Podpůrný fond při rozhodování o žádosti o podporu posuzuje

a)

splnění formálních náležitostí žádosti o podporu stanovených programem podpory,

b)

splnění podmínek stanovených programem podpory na žadatele o podporu,

c)

ekonomická a právní rizika spojená s podklady a dokumenty předloženými společně se žádostí o podporu,

d)

dostatečnost a kvalitu zajištění poskytnutého žadatelem o podporu nebo třetí osobou a

e)

ekonomická a právní rizika žadatele o podporu.

(9)

Nevyhoví-li Podpůrný fond žádosti o podporu, je žadatel o podporu oprávněn podat Podpůrnému fondu námitky, a to do 15 dnů ode dne doručení sdělení Podpůrného fondu o nevyhovění žádosti o podporu. O námitkách žadatele o podporu rozhoduje představenstvo Podpůrného fondu ve lhůtě 60 dnů od doručení námitek žadatele o podporu Podpůrnému fondu. Pokud žadatel o podporu námitky během lhůty podle předchozí věty doplní, lhůta pro vydání rozhodnutí počíná běžet od okamžiku doručení doplnění námitek Podpůrnému fondu. Představenstvo Podpůrného fondu, po posouzení námitek žadatele o podporu, původní rozhodnutí Podpůrného fondu potvrdí, nebo ho změní. Rozhodnutí představenstva Podpůrného fondu je konečné a nelze proti němu podat opravný prostředek.

(10)

Na činnosti Podpůrného fondu podle odstavců 1 až 9 a na smlouvy podle odstavce 5 se nevztahuje správní řád.

(11)

Podpůrný fond provádí u podpory poskytované podle odstavce 3 písm. f) vypořádání vztahů se státním rozpočtem podle § 75 zákona o rozpočtových pravidlech až po ukončení poskytování této podpory.

§ 2e

Podnikání v zemědělství

(1)

Zemědělským podnikatelem podle tohoto zákona je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem a která, pokud jde o osobu fyzickou

a)

je plně svéprávná,

b)

má trvalý pobyt10 na území České republiky nebo doloží doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie,

c)

pohovorem před obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokáže základní znalost jazyka českého, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie; základní znalost jazyka českého prokáže fyzická osoba tím, jestliže je schopna

1.

plynně a jazykově srozumitelně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání,

2.

plynně přečíst určený běžný článek z denního tisku a ústně, vlastními slovy, sdělit jeho obsah a

d)

hodlá-li podnikat nezletilá osoba, které byla soudem přiznána svéprávnost, nebo u které soud přivolil k souhlasu zákonného zástupce k samostatnému provozování zemědělské výroby, doloží též rozhodnutí soudu o přiznání svéprávnosti nebo přivolení soudu k souhlasu zákonného zástupce.

(2)

Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele podle tohoto zákona.

(3)

Zemědělskou výrobou včetně hospodaření  na vodních plochách se rozumí

a)

rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictvía pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin s výjimkou pěstování konopí pro léčebné použití a vědecké účely, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,

b)

živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat nebo živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,

c)

produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b),

d)

výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,

e)

úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby12, pokud je konečným produktem zemědělský produkt uvedený v Příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie,

f)

chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,

g)

hospodaření v lese , na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,

h)

hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.

Dále se za zemědělskou výrobu považuje zemědělská činnost stanovená podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky.

(4)

Zemědělský podnikatel podle tohoto zákona je oprávněn rovněž poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě.

(5)

Zemědělský podnikatel je povinen na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností prokázat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo a zahraniční osoba odštěpný závod. Zemědělský podnikatel nemusí prokazovat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má v České republice umístěno sídlo, má-li sídlo totožné se svým bydlištěm, s výjimkou případů, že bydliště je na adrese sídla ohlašovny77, zvláštní matriky77 nebo na adrese sídla správního orgánu78, který úředně zrušil údaj o místu hlášeného pobytu na území České republiky.

§ 2f

Evidence zemědělského podnikatele

(1)

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, vyjma fyzické osoby podle § 2e odst. 2 a osoby podle § 2e odst. 4, pokud poskytují dočasně nebo příležitostně služby podle Smlouvy o fungování Evropské unie, je povinna se zaevidovat.

(2)

Zemědělského podnikatele zaeviduje obecní úřad obce s rozšířenou působností, pokud žadatel splňuje podmínky uvedené v § 2e odst. 1.

(3)

V žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele fyzická osoba uvede

a)

kromě náležitostí stanovených správním řádem70 obchodní firmu, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebylo-li přiděleno, tak datum narození, a prohlášení o tom, zda jí soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby,

b)

zahraniční fyzická osoba rovněž adresu bydliště mimo území České republiky a adresu místa pobytu v České republice, pokud jí byl povolen trvalý pobyt, označení a adresu umístění odštěpného závodu v České republice, byl-li zřízen,

c)

zrušeno

d)

identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“), bylo-li přiděleno14 ,

e)

předpokládané datum zahájení provozování zemědělské výroby,

f)

datum ukončení provozování zemědělské výroby, pokud zamýšlí provozovat zemědělskou výrobu na dobu určitou,

g)

číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu, pokud jím fyzická osoba disponuje, nemá-li přiděleno identifikační číslo,

h)

sídlo v České republice s uvedením toho, zda se liší od jejího bydliště,

i)

titul nebo vědeckou hodnost osob uvedených v písmenech a) a b) , pokud je budou při provozování používat,

j)

případný požadavek na automatickou změnu adresy sídla podle adresy bydliště a

k)

doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístila sídlo, liší-li se od jejího bydliště, nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny77, zvláštní matriky77 nebo na adrese sídla správního orgánu78 nebo do nichž umístila na území České republiky odštěpný závod zahraniční osoby; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.

(4)

V žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele, je-li podána právnickou osobou, se uvede

a)

kromě náležitostí stanovených správním řádem70 osobní jméno, popřípadě jména, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebylo-li přiděleno, tak datum narození, místo trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy; je-li statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, uvede se kromě náležitostí stanovených správním řádem70 osobní jméno, popřípadě jména, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebylo-li přiděleno, tak datum narození, místo trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, dále se uvede u právnické osoby, jejího statutárního orgánu nebo jeho členu údaj, zda jim soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby,

b)

u zahraniční právnické osoby označení a adresu umístění odštěpného závodu v České republice a údaje týkající se zástupce odštěpného závodu, uvedené v písmenu a),

c)

údaje uvedené v odstavci 3 písm. d) až f),

d)

doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.

(5)

Splňuje-li žadatel podmínky stanovené v § 2e, obecní úřad obce s rozšířenou působností jej do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu mu vydá osvědčení.

§ 2fa

[Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele]

(1)

V osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele vydaném fyzické osobě se uvede

a)

jde-li o občana České republiky, osobní jméno, popřípadě jména, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, popřípadě obchodní firma, státní občanství, místo trvalého pobytu obsahující název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo číslo evidenční, popřípadě orientační, bylo-li přiděleno nebylo-li přiděleno, tak, a poštovní směrovací číslo, dále rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození,

b)

jde-li o zahraniční fyzickou osobu, osobní jméno, popřípadě jména, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, popřípadě obchodní firma, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebylo-li přiděleno, tak datum narození, adresa místa pobytu v České republice, pokud jí byl povolen trvalý pobyt, označení a adresa umístění odštěpného závodu v České republice,

c)

sídlo v České republice,

d)

identifikační číslo, bylo-li jí přiděleno,

e)

datum zahájení provozování zemědělské výroby,

f)

datum ukončení provozování zemědělské výroby, bylo-li v žádosti toto datum uvedeno.

(2)

V osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele vydaném právnické osobě se uvede

a)

obchodní firma nebo název, adresa sídla (název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo číslo evidenční, popřípadě orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo), identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b)

u zahraniční právnické osoby označení a adresa umístění odštěpného závodu v České republice a údaje týkající se zástupce odštěpného závodu, uvedené v § 2f odst. 3 písm. a), s výjimkou prohlášení o neuložení zákazu činnosti týkající se zemědělské výroby,

c)

datum zahájení provozování zemědělské výroby,

d)

datum ukončení provozování zemědělské výroby, bylo-li v žádosti toto datum uvedeno.

(3)

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vydal osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele, přidělí zemědělskému podnikateli identifikační číslo poskytnuté správcem základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci.

(4)

Evidence zemědělského podnikatele obsahuje veškeré údaje obsažené ve vydaném osvědčení, včetně identifikačního čísla přiděleného na základě vydaného osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele, a údaje o členech statutárního orgánu zemědělského podnikatele, jde-li o právnickou osobu.

(5)

Zemědělský podnikatel je povinen oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností změny údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo. Tuto povinnost zemědělský podnikatel nemá, jde-li o změny referenčních údajů zapisovaných v základních registrech, v agendovém informačním systému evidence obyvatel, v obchodním rejstříku nebo v agendovém informačním systému cizinců. Na základě oznámení změny podnikatelem nebo na základě informace poskytnuté ze základních registrů, z obchodního rejstříku, z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců týkající se údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a na vyžádání vydá zemědělskému podnikateli změnové osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. Změní-li se bydliště podnikatele a podnikatel oznámil obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, že při změně bydliště požaduje změnit sídlo na stejnou adresu, jako je adresa bydliště, není povinen při změně bydliště změnu sídla obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností oznamovat, a to jen v případě, že adresa není adresou úřadu.

(6)

Přerušení provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců je zemědělský podnikatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Provozování zemědělské výroby se považuje za přerušené dnem doručení oznámení podle věty první, nebo dnem pozdějším, uvedeným v oznámení a končí dnem uvedeným v oznámení. Na základě oznámení provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a informuje zemědělského podnikatele o provedeném zápisu. Pokud má zemědělský podnikatel v úmyslu pokračovat v provozování zemědělské výroby před uplynutím doby, na kterou bylo provozování zemědělské výroby přerušeno, je to povinen předem písemně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. V provozování zemědělské výroby může zemědělský podnikatel pokračovat dnem, jehož datum v oznámení uvede, nejdříve však ke dni, kdy bylo oznámení o pokračování v provozování zemědělské výroby obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doručeno.

§ 2fb

(1)

Údaje v evidenci zemědělského podnikatele vedené obecními úřady obcí s rozšířenou působností jsou vedeny v informačním systému evidence zemědělského podnikatele, jehož správcem15 je ministerstvo a uživateli informačního systému15 jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

(2)

Evidence zemědělského podnikatele je veřejná v části, v níž se u fyzické osoby zapisuje jméno a příjmení, titul nebo vědecká hodnost, popřípadě obchodní firma, trvalý pobyt nebo sídlo, u zahraniční fyzické osoby též bydliště mimo Českou republiku, pokud jí nebyl povolen trvalý pobyt, identifikační číslo, datum zápisu do evidence zemědělského podnikatele, datum zahájení provozování zemědělské výroby, údaje o právním nástupci, a v části, v níž se u právnické osoby zapisuje obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo. Osobě, která projeví zájem, vydá uživatel informačního systému15 z veřejné části evidence výpis nebo potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není. Z neveřejné části lze vydat výpis ze zápisu jen osobě evidované v evidenci zemědělského podnikatele nebo na základě úředně ověřené plné moci i zmocněnci této osoby, a to jen údaje o této osobě. Dále lze z neveřejné části vydat výpis na základě žádosti soudu, správního orgánu nebo Nejvyššího kontrolního úřadu. Údaje vedené v části evidence zemědělského podnikatele, která je veřejným seznamem, ministerstvo zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup k těmto údajům.

§ 2g

Vyřazení z evidence zemědělského podnikatele

(1)

Zemědělského podnikatele obecní úřad obce s rozšířenou působností z evidence zemědělského podnikatele vyřadí, jestliže

a)

neprovozuje zemědělskou výrobu a neoznámil obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností přerušení provozování zemědělské výroby nebo již nesplňuje podmínky podle § 2e odst. 1,

b)

neprokáže právní důvod pro užívání prostor ani na opakovanou žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne doručení této opakované žádosti podle § 2e odst. 5,

c)

zemřel, jde-li o osobu fyzickou,

d)

zanikl, jde-li o osobu právnickou,

e)

o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele zemědělský podnikatel požádá,

f)

mu byl uložen zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby, jde-li o osobu fyzickou nebo právnickou.

O vyřazení provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele . O vyřazení z evidence zemědělského podnikatele podle písmen a), b), e) a f) rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodnutím. O vyřazení z evidence zemědělského podnikatele podle písmen c) a d) rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností usnesením, které pouze poznamená do spisu.

(2)

Vyřazení zemědělského podnikatele z evidence na jeho žádost podle odstavce 1 písm. e) obecní úřad obce s rozšířenou působností provede ke dni, který mu zemědělský podnikatel v žádosti oznámil, nejdříve však ke dni doručení žádosti. Není-li datum vyřazení zemědělského podnikatele z evidence v žádosti uvedeno, je zemědělský podnikatel z evidence vyřazen ke dni nabytí právní moci rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle odstavce 1.

(3)

Pokud právní nástupce chce pokračovat v podnikání, oznámí tuto skutečnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 3 měsíců ode dne úmrtí zemědělského podnikatele. Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše údaje o právním nástupci v rozsahu podle § 2f odst. 3 písm. a) do informačního systému evidence zemědělského podnikatele a vydá mu změnové osvědčení. Nesplňuje-li právní nástupce do doby skončení řízení o dědictví podmínky uvedené v § 2e odst. 1, musí pro dobu tohoto řízení o dědictví neprodleně ustanovit zástupce. Po skončení řízení o dědictví platí pro právního nástupce ustanovení upravující podnikání v zemědělství obdobně.

(4)

O odvolání proti rozhodnutí o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele rozhoduje krajský úřad.

§ 2h

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává působnost podle § 2f, 2fa, 2fb a 2g v přenesené působnosti; náklady s ní spojené hradí stát.

§ 2ha

Místní příslušnost evidence zemědělského podnikatele

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele, žádost o provedení změny v této evidenci nebo o vyřazení z této evidence lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

§ 2i

Pěstování geneticky modifikované odrůdy

(1)

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá pěstovat geneticky modifikovanou odrůdu16 na dílu půdního bloku, je povinna informovat o záměru pěstovat tuto geneticky modifikovanou odrůdu uživatele dílu půdního bloku, nacházejícího se ve vzdálenosti stanovené pro jednotlivé plodiny vyhláškou, od dílu půdního bloku, který užívá a na kterém hodlá pěstovat tuto geneticky modifikovanou odrůdu, a to v rozsahu a ve lhůtě stanovené pro jednotlivé plodiny vyhláškou před předpokládaným zahájením jejího pěstování.

(2)

Fyzická nebo právnická osoba, která pěstuje geneticky modifikovanou odrůdu na dílu půdního bloku, je povinna

a)

dodržovat stanovenou minimální vzdálenost pěstování této geneticky modifikované odrůdy od místa pěstování odrůdy téže plodiny, která není geneticky modifikovanou odrůdou, a od místa pěstování geneticky modifikované odrůdy s odlišným jednoznačným identifikačním kódem17,

b)

dodržovat stanovenou minimální vzdálenost pěstování této geneticky modifikované odrůdy od místa pěstování odrůdy téže plodiny pěstované v režimu ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu18 ,

c)

informovat o zahájení pěstování geneticky modifikované odrůdy uživatele dílu půdního bloku, který se nachází ve vzdálenosti stanovené pro jednotlivé plodiny vyhláškou, od jí užívaného dílu půdního bloku, na kterém zahájila pěstování této geneticky modifikované odrůdy, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zahájení jejího pěstování,

d)

informovat písemně Fond o zahájení pěstování této geneticky modifikované odrůdy, a to nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení jejího pěstování, v rozsahu stanovém vyhláškou,

e)

uchovávat nejméně po dobu 5 let údaje o pěstování geneticky modifikované odrůdy na dílu půdního bloku v rozsahu stanoveném vyhláškou,

f)

dodržovat minimální vzdálenost místa pěstování geneticky modifikované odrůdy od státní hranice České republiky stanovenou vyhláškou.

(3)

Povinnost dodržovat stanovenou minimální vzdálenost pěstování geneticky modifikované odrůdy16 podle odstavce 2 písm. a) a b) může fyzická nebo právnická osoba splnit obsetím této geneticky modifikované odrůdy stejnou plodinou, která není geneticky modifikovaná, v rozsahu stanoveném pro jednotlivé plodiny vyhláškou, a která se při sklizni považuje za geneticky modifikovanou.

(4)

Ministerstvo pro jednotlivé plodiny, u nichž jsou pěstovány geneticky modifikované odrůdy16 , vyhláškou stanoví

a)

vzdálenost mezi díly půdních bloků, podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. c),

b)

lhůtu před předpokládaným zahájením pěstování geneticky modifikované odrůdy plodin podle odstavce 1,

c)

rozsah poskytování informací podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. d),

d)

minimální vzdálenosti pěstování geneticky modifikované odrůdy podle odstavce 2 písm. a) a b),

e)

rozsah uchovávaných údajů podle odstavce 2 písm. e),

f)

rozsah obsetí stejnou plodinou, která není geneticky modifikovaná, podle odstavce 3,

g)

minimální vzdálenost místa pěstování geneticky modifikované odrůdy od státní hranice České republiky podle odstavce 2 písm. f).

(5)

Ministerstvo údaje o místě pěstování geneticky modifikované odrůdy poskytuje Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen „evidence využití půdy“) vedené podle § 3a.

§ 3

Poskytování dotací

(1)

Dotace poskytuje ministerstvo nebo Fond (dále jen „příslušný orgán“) podle § 2a až 2d na základě žádosti fyzickým a právnickým osobám (dále jen „žadatel“) za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem5 a případně na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Příslušný orgán poskytuje před podáním žádosti žadatelům o dotace odbornou a poradenskou pomoc.

(2)

Žádost o poskytnutí dotace obsahuje údaje potřebné k posouzení, zda jsou splněny podmínky k poskytnutí dotace, zejména

a)

označení žadatele, včetně uvedení identifikačního čísla, jde-li o právnickou osobu a fyzickou osobu s přiděleným identifikačním číslem, nebo data narození, popřípadě rodného čísla, jde-li o fyzickou osobu, které identifikační číslo přiděleno nebylo,

b)

účel, na který je dotace požadována,

c)

bankovní spojení žadatele.

(3)

Žádost o poskytnutí dotace a další podání lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím elektronické aplikace příslušného orgánu, ke které zřídí příslušný orgán přístup na požádání. Žádost o poskytnutí dotace a další podání učiněné prostřednictvím elektronické aplikace příslušného orgánu přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup nevyžaduje podepsání.

(4)

Příslušný orgán dotaci žadateli neposkytne, jestliže byl žadatel v posledních 5 letech před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace odsouzen za spáchání trestného činu dotačního podvodu podle § 212 trestního zákoníku, trestného činu poškození finančních zájmů Evropské unie podle § 260 trestního zákoníku, trestného činu týrání zvířat podle § 302 trestního zákoníku nebo trestného činu chov zvířat v nevhodných podmínkách podle § 302a trestního zákoníku.

(5)

Jestliže se dotace poskytuje, případně podmínka jejího poskytnutí se vztahuje

a)

na zemědělskou půdu, popřípadě na zalesněnou půdu, která byla v evidenci půdy podle § 3a vedena jako zemědělsky obhospodařovaná půda se zemědělskou kulturou stanovenou nařízením vlády podle § 3i, při rozhodování o poskytnutí dotace vychází příslušný orgán z evidence využití půdy vedené podle tohoto zákona, přičemž nepřihlíží k údajům o výměře parcel a druhu pozemků vedených podle zvláštního právního předpisu,19

b)

na hospodářské zvíře, při rozhodování o poskytnutí dotace vychází příslušný orgán z ústřední evidence jednotlivých druhů hospodářských zvířat vedené podle zvláštního právního předpisu,20

c)

na lesní pozemky, při rozhodování o poskytnutí dotace, s výjimkou dotací poskytovaných v rámci zalesňování zemědělské půdy podle písmene a), vychází příslušný orgán z údajů o výměře jednotek prostorového rozdělení lesa vedených podle § 3r.

(6)

Příslušný orgán dotaci neposkytne, jestliže se pozemek, na který má být poskytnuta dotace, nenachází na území České republiky.

(7)

Na dotace poskytované podle příslušného právního předpisu Evropské unie se ustanovení odstavců 1 až 6 a 8 vztahují přiměřeně.

(8)

V případě, že podmínky poskytnutí dotace podle odstavce 1 stanoví, že dotace podle odstavce 1 může být poskytnuta jen žadateli, který je podnikatelem, součástí žádosti o dotaci musí být doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání podle zvláštního právního předpisu22 . Zemědělský podnikatel evidovaný podle § 2f až 2fb prokazuje oprávnění k podnikání osvědčením o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. Příslušný orgán si tuto skutečnost ověřuje v informačním systému evidence zemědělského podnikatele.

(9)

Na dotace a programy spolufinancované z fondů Evropské unie, u kterých je příjemcem podpory na realizaci opatření podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, upravujícího podporu pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova23 , organizační složka státu, a na dotace a programy spolufinancované z Evropského rybářského fondu9 a Evropského námořního a rybářského fondu, se nevztahují ustanovení rozpočtových pravidel o programech s výjimkou ustanovení rozpočtových pravidel o evidování dotačních neinvestičních akcí, která se použijí na evidování údajů o dotacích a návratných finančních výpomocích poskytovaných podle tohoto zákona.

(10)

Za účelem zabezpečení jednotného systému pro identifikaci žadatelů o dotace v rámci integrovaného administrativního a kontrolního systému podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky24 vede ministerstvo neveřejnou databázi, ve které sdružuje identifikační údaje o fyzických a právnických osobách vedených v evidencích, registrech a informačních systémech resortu ministerstva.

(11)

Aktuálnost identifikačních údajů fyzických a právnických osob vedených v databázi podle odstavce 10 ministerstvo průběžně ověřuje srovnáním s údaji z jiných informačních systémů, jde-li o fyzickou osobu, v obchodním rejstříku, jde-li o osobu zapsanou do tohoto rejstříku, a v živnostenském rejstříku, jde-li o osobu podnikající podle živnostenského zákona. U všech osob provádí ministerstvo také ověření adres.

(12)

Příslušný orgán dotaci žadateli neposkytne, pokud žadatel obdržel v příslušném roce na činnost, předmět, nebo na účel, pro který je dotace požadována, dotaci ze státního rozpočtu, dotaci z rozpočtu státního fondu nebo dotaci z rozpočtu územně samosprávného celku.

Evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

§ 3a

(1)

Evidence využití půdy slouží k ověřování správnosti údajů uvedených v žádosti, jejichž předmětem je dotace podle § 3 odst. 5 písm. a), ke kontrolám plnění podmínek poskytnutí dotace, pro evidenci ekologického zemědělství, pro evidenci ovocných sadů, pro evidenci pěstování geneticky modifikované odrůdy (§ 2i), pro uplatnění nároku na vrácení spotřební daně25, pro evidenci pěstování máku setého a konopí26 a pro evidenci území určeného k řízeným rozlivům povodní27.

(2)

Evidence využití půdy je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem15 je ministerstvo. Aktualizaci evidence využití půdy provádí Fond. Evidence využití půdy obsahuje

a)

evidenci půdy,

b)

evidenci ekologicky významných prvků,

c)

evidenci hospodářství podle objektů určených k chovu evidovaných zvířat28 (dále jen „evidence objektů“) a

d)

evidenci jednotek prostorového rozdělení lesa,

(3)

Evidence půdy a evidence ekologicky významných prvků je založena na rozdělení území na samostatné půdní bloky představující souvislou plochu zemědělské půdy, případně vodní plochu nebo plochu zalesněné zemědělské půdy, která byla v evidenci půdy vedena jako zemědělská půda. Půdní blok může obsahovat ekologicky významný prvek obklopený zemědělsky obhospodařovanou půdou anebo na něj může plocha s ekologicky významným prvkem navazovat. Půdní blok se označuje čtyřmístným identifikačním číslem a příslušností do čtverce v rámci mapové sítě. Díly půdních bloků podle odstavce 4, popřípadě ekologicky významné prvky podle § 3aa odst. 4, které přísluší půdnímu bloku, se označují totožným identifikačním číslem a rozlišují se pořadovým číslem za podlomením identifikačního čísla.

(4)

Evidenční jednotkou evidence půdy vycházející z půdního bloku je díl půdního bloku79, který je součástí půdního bloku, o minimální výměře 0,01 ha zahrnující souvislou plochu zemědělsky obhospodařované půdy, na níž může navazovat plocha s ekologicky významným prvkem, případně vodní plochu nebo plochu zalesněné zemědělské půdy, která byla v evidenci půdy vedena jako zemědělská půda, a pro který platí, že

a)

na něm vlastním jménem a na vlastní odpovědnost zemědělsky hospodaří fyzická nebo právnická osoba (dále jen „uživatel“),

b)

na něm je evidován jeden druh zemědělské kultury stanovené podle § 3i, popřípadě se na něm nachází ekologicky významný prvek podle § 3aa odst. 4,

c)

jeho hranice vůči jinému dílu půdního bloku nebo ploše nezahrnuté do jiného dílu půdního bloku lze viditelně identifikovat v terénu,

d)

je obhospodařován v rámci ekologického zemědělství nebo v rámci etapy přechodného období v rámci ekologického zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství nebo mimo tento rámec,

e)

na něm je uplatňováno opatření, jehož podmínky stanovené zvláštním právním předpisem vyžadují, aby bylo prováděno na samostatném dílu půdního bloku,

f)

odpovídá v registru vinic vedeném podle zákona o vinohradnictví a vinařství nebo v registru chmelnic vedeném podle zákona o ochraně chmele příslušnému registračnímu číslu vinice nebo chmelnice.

(5)

U dílu půdního bloku se eviduje

a)

identifikační číslo dílu půdního bloku,

b)

výměra dílu půdního bloku,

c)

výměra způsobilé plochy, stanoví-li tak přímo použitelný předpis Evropské unie,

d)

výměra jednotlivých druhů ekologicky významných prvků, které jsou součástí tohoto dílu půdního bloku,

e)

označení uživatele, včetně uvedení identifikačního čísla, jde-li o právnickou osobu a fyzickou osobu s přiděleným identifikačním číslem, nebo data narození, popřípadě rodného čísla, jde-li o fyzickou osobu, které identifikační číslo přiděleno nebylo,

f)

druh zemědělské kultury podle kritérií uvedených v § 3i,

g)

obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství,

h)

zařazení dílu půdního bloku se zemědělskou kulturou ovocný sad do evidence ovocných sadů a

i)

další údaje stanovené nařízením vlády, popřípadě přímo použitelným předpisem Evropské unie.

§ 3aa

Evidence objektů a evidence ekologicky významných prvků

(1)

Základní jednotkou evidence objektů je objekt příslušející k hospodářství chovatele představující jednotlivou stavbu, zařízení nebo místo v krajině, kde jsou evidovaná zvířata držena.

(2)

U objektu se eviduje

a)

identifikační číslo objektu,

b)

druh objektu podle kritérií uvedených v § 3l,

c)

příslušnost k hospodářství podle zvláštního právního předpisu39,

d)

datum provedení zákresu objektu do evidence objektů,

e)

datum ukončení využívání objektu,

f)

katastrální území, ve kterém se objekt nachází19,

g)

další údaje stanovené zvláštním právním předpisem, popřípadě přímo použitelným předpisem Evropské unie.

(3)

Jestliže objekt přísluší k více hospodářstvím, objekt se nečlení a Fond u příslušného objektu uvede, že objekt přísluší k více hospodářstvím.

(4)

Základní jednotkou evidence ekologicky významných prvků je prvek, který představuje souvislou plochu i zemědělsky neobhospodařované půdy plnící mimoprodukční funkci zemědělství, popřípadě jiný útvar, který je součástí zemědělsky obhospodařované půdy nebo k ní bezprostředně přiléhá, a který je druhem ekologicky významných prvků podle § 3m.

(5)

U ekologicky významných prvků se eviduje

a)

identifikační číslo ekologicky významného prvku,

b)

druh ekologicky významného prvku podle kritérií uvedených v § 3m,

c)

příslušnost k dílu půdního bloku, je-li známa,

d)

výměra a

e)

další údaje stanovené nařízením vlády, popřípadě přímo použitelným předpisem Evropské unie.

§ 3ab

Vedení a zveřejňování evidence využití půdy

(1)

Evidence využití půdy je vedena v digitální formě, přičemž díly půdního bloku, objekty a ekologicky významné prvky jsou zobrazovány na podkladě ortofotografických map pořízených v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální40 na základě leteckého měřického snímkování zemského povrchu (dále jen „ortofotomapa“).

(2)

Ministerstvo zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup následující základní údaje z veřejné části evidence využití půdy, kterými jsou

a)

identifikační údaje o uživateli, a to osobní jméno, popřípadě jména, příjmení nebo název a adresa, nebo obchodní firma a sídlo, popřípadě telefonní číslo nebo elektronická adresa,

b)

zákresy hranic a výměra dílů půdních bloků a výměra způsobilé plochy dílu půdního bloku,

c)

identifikační číslo  dílu půdního bloku,

d)

druh zemědělské kultury a druh plodiny, je-li uvedena v žádosti o dotaci,

e)

obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství,

f)

zákresy objektu a údaje o uživateli objektu, a to osobní jméno, popřípadě jména, příjmení nebo název a adresa, nebo obchodní firma a sídlo, popřípadě telefonní číslo nebo elektronická adresa, s výjimkou údajů o uživateli objektu podle § 3o odst. 7,

g)

identifikační číslo objektu a příslušnost k hospodářství,

h)

druh objektu a katastrální území a katastrální parcela, ve které se objekt nachází,

i)

zákresy hranic ekologicky významného prvku a jeho výměra,

j)

identifikační číslo ekologicky významného prvku,

k)

druh ekologicky významného prvku,

l)

podaná ohlášení změny evidence půdy podle § 3g odst. 1.

§ 3b

zrušen

§ 3c

zrušen

§ 3d

zrušen

§ 3e

zrušen

§ 3f

zrušen

§ 3g

Aktualizace evidence půdy

(1)

Uživatel je povinen Fondu na jím vydaném formuláři ohlásit skutečnost, že došlo

a)

ke změně průběhu hranice plochy evidované v dílu půdního bloku nebo změně výměry způsobilé plochy dílu půdního bloku podle postupu podle odstavce 4 věty druhé,

b)

ke změně průběhu hranice o plochu neevidovanou v dílu půdního bloku,

c)

ke změně uživatele dílu půdního bloku,

d)

k ukončení užívání dílu půdního bloku,

e)

ke změně druhu zemědělské kultury na dílu půdního bloku podle kritérií stanovených v nařízení vlády podle § 3i,

f)

ke změně průběhu hranice osázené plochy vinice na dílu půdního bloku, s druhem zemědělské kultury vinice stanovené nařízením vlády podle § 3i, nebo

g)

ke vzniku nového dílu půdního bloku, který není v evidenci půdy evidován,

a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala; ohlášení změny zveřejní Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2)

Zjistí-li Fond, že ohlášení změny podle odstavce 1 je v rozporu s údaji vedenými v evidenci půdy nebo jiným ohlášením změny, vyzve uživatele, který učinil ohlášení změny, popřípadě uživatele dotčeného tímto ohlášením k předložení písemné dohody odstraňující vzájemný rozpor nebo k předložení dokladu prokazujícího právní důvod užívání zemědělské půdy, která se stala předmětem rozporu, a to ve lhůtě stanovené Fondem, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy. Zjistí-li Fond, že ohlášení změny je nepravdivé nebo neúplné, vyzve uživatele k odstranění vad ohlášení změny, a to ve lhůtě stanovené Fondem, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy. Při postupu podle tohoto odstavce se použije ustanovení § 141 odst. 4 správního řádu. Lhůty stanovené v řízení o aktualizaci evidence půdy končí marným uplynutím lhůty stanovené Fondem nebo provedením úkonu ve věci stanovené výzvou posledního z účastníků řízení, jichž se výzva týká.

(3)

Fond provede aktualizaci evidence půdy na základě ohlášení změny podle odstavce 1, jestliže údaje v ohlášení změny neshledá nepravdivými, popřípadě neúplnými, a jedná-li se o ohlášení podle odstavce 1 písm. b), c) nebo g), doloží uživatel Fondu

a)

písemnou dohodu podle odstavce 2 nebo

b)

doklad prokazující právní důvod užívání zemědělské půdy, která se stala předmětem rozporu podle odstavce 2.

Fond vydá osobě, která ohlásila změnu, jakož i dalším osobám, pokud se jich změna týká, oznámení o aktualizaci evidence půdy. Prvním úkonem ve věci je vydání oznámení o aktualizaci evidence půdy.

(4)

Fond aktualizaci evidence půdy podle ohlášení změny podle odstavce 1 neprovede a tuto skutečnost s uvedením důvodu oznámí písemně uživateli, který učinil ohlášení změny podle odstavce 1, popřípadě osobě, které se aktualizace evidence půdy týká, jestliže

a)

i po předložení dokladu podle odstavce 2 shledá údaje v ohlášení změny nepravdivými, nebo

b)

uživatel, který učinil ohlášení změny, nedoložil písemnou dohodu podle odstavce 2 nebo doklad prokazující právní důvod užívání zemědělské půdy, která se stala předmětem rozporu podle odstavce 2.

Pokud podle postupu Fondu podle odstavce 3 nebo věty první tohoto odstavce, zjistí Fond, že uživatel u zemědělské půdy splnil podmínky podle § 3a odst. 4, vyznačí v evidenci půdy hranici dílu půdního bloku s tím, že o část dílu půdního bloku, ke které nebyl doložen právní důvod užívání zemědělské půdy, se sníží výměra způsobilé plochy vedené v evidenci půdy.

(5)

Jestliže v důsledku ohlášení změny podle odstavce 1 mají být aktualizovány údaje týkající se dílu půdního bloku uživatele, který nepodal ohlášení změny, a na základě výzvy podle odstavce 2 nedoložil písemnou dohodu nebo neprokázal právní důvod užívání dílu půdního bloku, Fond mu písemně v rámci toho řízení oznámí provedení aktualizace evidence půdy nebo úplné vynětí části nebo celého dílu půdního bloku z evidence půdy do 15 dnů ode dne, kdy aktualizaci nebo vynětí z evidence půdy provede.

(6)

Proti oznámení podle odstavců 3 až 5 může uživatel podat Fondu nejpozději do 15 dnů ode dne jeho doručení písemnou námitku, která musí být odůvodněna. Podaná námitka nemá odkladný účinek. O podané námitce rozhoduje ministerstvo. Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručuje uživateli a je konečné.

(7)

V evidenci půdy zařazený uživatel může podat Fondu žádost o úplné vynětí z evidence půdy. Fond takové žádosti vyhoví a vydá o tom uživateli potvrzení do 30 dnů ode dne jejího doručení.

(8)

Fond může na základě vlastního zjištění nebo na základě podnětu ministerstva nebo jiného orgánu veřejné správy zahájit postup vedoucí k aktualizaci evidence půdy, popřípadě k úplnému vynětí z evidence půdy; takový postup Fond zahájí vždy, podá-li k tomu podnět vlastník pozemku, na němž se nachází díl půdního bloku. Fond vyzve dotčené uživatele k písemnému vyjádření ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy. Odstavce 2 až 7 se vztahují na aktualizaci evidence půdy, popřípadě na úplné vynětí z evidence půdy, podle tohoto odstavce přiměřeně. Právní účinky změny v evidenci půdy provedené na základě tohoto odstavce nastávají dnem následujícím po dni, kdy Fond zahájil postup podle tohoto odstavce, nebo jestliže ze zjištěných důkazů nevyplývá, že nastanou později.

(9)

Jestliže se aktualizace evidence půdy podle odstavce 1 týká dílu půdního bloku, u kterého před aktualizací evidence půdy bylo evidováno obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství nebo nový uživatel aktualizovaného dílu půdního bloku je registrován jako ekologický zemědělec podle zákona o ekologickém zemědělství, pak se režim obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství určí na základě podmínek stanovených zákonem o ekologickém zemědělství. Jestliže režim obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství nebude možné na základě podmínek stanovených zákonem o ekologickém zemědělství určit, zůstane u takového dílu půdního bloku režim neurčen do doby, než jej stanoví příslušná kontrolní organizace pro ekologické zemědělství, a to k prvnímu dni, ke kterému režim nemohl být určen.

(10)

Jestliže se ohlášení změny podle odstavce 1 dotýká dílu půdního bloku, u kterého před tímto ohlášením byla evidována, popřípadě po provedení změny má být evidována zemědělská kultura vinice nebo chmelnice stanovená nařízením vlády podle § 3i, nebo dílu půdního bloku se zemědělskou kulturou ovocný sad, stanovenou nařízením vlády podle § 3i, který je zařazený, popřípadě má být zařazený do evidence ovocných sadů, změnu údajů ověří Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „Ústav“) a výsledek sdělí Fondu do 15 dnů.

(11)

Právní účinky provedené aktualizace evidence půdy na základě ohlášení změny uživatelem podle odstavce 1 nastávají nejdříve dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy Fond změnu v evidenci půdy provede, a nejpozději pátým dnem od doručení ohlášení podle odstavce 1, nebo nastávají později, jestliže to vyplývá ze zjištěných důkazů.

(12)

V případě, že při ohlášení změny podle odstavce 1 není postupováno podle odstavce 2 a právní účinky změny v evidenci půdy by jinak nastaly v rámci rozhodného období pro plnění povinností pro poskytnutí dotace podle jiného právního předpisu, může uživatel ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oznámení o aktualizaci evidence půdy požádat Fond o vydání nového oznámení. Zmeškání lhůty nelze prominout. Tímto způsobem se bude na návrh uživatele postupovat v případě, kdy nedojde k provedení původně ohlášené změny nebo její části nebo k odložení právních účinků mimo rozhodné období pro plnění povinností pro poskytnutí dotace podle jiného právního předpisu. Novým oznámením nemůže být způsobena újma žádnému z uživatelů, ledaže s tím všichni, jichž se to týká, vyslovili souhlas.

(13)

Ohlášení změny je možno podat též v elektronické podobě prostřednictvím elektronické aplikace Fondu, ke které zřídí Fond přístup na požádání. Žádost o provedení změny podaná prostřednictvím elektronické aplikace Fondu přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup nevyžaduje podepsání.

(14)

V řízení o aktualizaci evidence půdy se nepoužije ustanovení o vyrozumění účastníků řízení o provádění důkazu mimo ústní jednání a o vydání usnesení při provádění důkazu ohledáním věci na místě podle správního řádu.

(15)

Fond provádí aktualizaci dílů půdních bloků podle pořadí, které se řídí, pokud zákon nestanoví jinak, okamžikem, ve kterém bylo ohlášení změny podle odstavce 1 doručeno Fondu, nebo okamžikem, kdy Fond zahájil postup podle odstavce 8.

§ 3h

Mimořádná aktualizace evidence půdy a evidence ekologicky významných prvků

(1)

Fond nejméně jednou za 2 roky ověřuje vybrané údaje evidence půdy a evidence ekologicky významných prvků na základě ortofotomap, zhotovených na základě leteckých měřických snímků.

(2)

Je-li nezbytné na základě ověření podle odstavce 1 provést změnu údajů v evidencích, provede se taková změna ve vzájemné součinnosti Fondu a dotčených uživatelů postupem podle § 3g odst. 8, s tím, že prvním úkonem ve věci je vydání oznámení o provedení aktualizace evidence půdy nebo oznámení o provedení aktualizace evidence ekologicky významných prvků.

§ 3i

Druhy zemědělské kultury

Druhy zemědělské kultury v evidenci půdy stanoví vláda nařízením.

§ 3j

Obnova trvalého travního porostu

(1)

Jestliže se uživatel dílu půdního bloku rozhodne obnovit trvalý travní porost stanovený nařízením vlády podle § 3i,

a)

ohlásí tuto skutečnost Fondu nejpozději do 15 dnů ode dne zahájení obnovy trvalého travního porostu na dílu půdního bloku,

b)

zajistí souvislý trvalý travní porost na dílu půdního bloku, nejpozději do 31. srpna v příslušném kalendářním roce, jestliže obnova trvalého travního porostu byla ohlášena v období od 1. července předcházejícího kalendářního roku do 30. června příslušného kalendářního roku, a

c)

zajistí sklizení plodiny na dílu půdního bloku, určené k ochraně vzcházejícího trvalého travního porostu, byla-li vyseta na dílu půdního bloku, nejpozději do 31. srpna v příslušném kalendářním roce, jestliže obnova trvalého travního porostu byla ohlášena v období od 1. července předcházejícího kalendářního roku do 30. června příslušného kalendářního roku.

(2)

Jestliže Fond na základě vlastního zjištění nebo na základě podnětu orgánu veřejné správy zjistí nesplnění podmínek uvedených v odstavci 1 písm. b) nebo c), postupuje podle § 3g odst. 8.

(3)

Obnova trvalého travního porostu může být na dílu půdního bloku provedena nejvýše jednou za 5 let s výjimkou případů na základě Fondu ohlášené vyšší moci způsobené přírodními činiteli80.

§ 3k

zrušen

§ 3l

Druh objektu

Druhy objektů v evidenci objektů stanoví vláda nařízením.

§ 3m

Druh ekologicky významného prvku

Druhy ekologicky významných prvků evidence ekologicky významných prvků stanoví vláda nařízením.

§ 3n

Evidence objektů

(1)

Fond zaeviduje umístění objektu, jestliže neshledá pochybnosti v údajích uvedených v ohlášení a vydá o tom potvrzení. V případě pochybností Fondu o správnosti údajů uvedených v evidenci objektů nebo v ohlášení vyzve Fond chovatele, který je vymezen plemenářským zákonem46, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší 15 dnů, tyto pochybnosti odstranil, nebo Fond sám provede šetření v terénu. Na základě zjištěných skutečností provede Fond aktualizaci údajů v evidenci objektů a vydá o tom chovateli potvrzení.

(2)

Jestliže Fond shledá ohlášení neopodstatněným, oznámí chovateli, že umístění objektu nezaevidovalo, včetně uvedení důvodu nezaevidování; proti oznámení o nezaevidování objektu může chovatel podat námitku. Pro podání námitky a pro rozhodování o námitce platí § 3g odst. 6 obdobně.

§ 3o

Aktualizace evidence objektů

(1)

Chovatel je povinen ohlásit Fondu umístění objektu, který využívá pro chov zvířat a který přísluší k jeho nově registrovanému hospodářství, a to do 15 dnů ode dne registrace tohoto hospodářství v ústřední evidenci vedené podle plemenářského zákona47, Fond vydá o tom chovateli potvrzení. Chovatel je povinen ohlásit Fondu změnu umístnění objektu nebo změnu druhu objektu stanoveného nařízením vlády podle § 3l, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala; Fond vydá o tom chovateli potvrzení.

(2)

Fond může na základě vlastního zjištění nebo podnětu s využitím dostupných ortofotografických map, družicových nebo leteckých měřických snímků nebo šetření v terénu upravit průběh hranice evidovaného objektu určeného pro chov hospodářských zvířat a vydá o tom chovateli potvrzení.

(3)

Jestliže chovatel přestane využívat objekt k chovu zvířat, požádá do 15 dnů ode dne ukončení užívání objektu Fond, aby v evidenci objektů příslušejících k hospodářství registrovanému na jeho osobu byla tato změna provedena. Nepřísluší-li tento objekt k hospodářství registrovanému na jiného chovatele, Fond zároveň zaeviduje u tohoto objektu datum ukončení využívání objektu podle § 3aa odst. 2 písm. e).

(4)

Jestliže Fond zjistí na základě informací z ústřední evidence47, že hospodářství byla ukončena platnost evidence, provede z vlastního podnětu ukončení příslušnosti objektu vedeného v evidenci objektů k tomuto hospodářství.

(5)

V případě pochybností Fondu o správnosti údajů uvedených v evidenci objektů nebo v ohlášení se použijí ustanovení § 3n odst. 1 a 2 obdobně.

(6)

V případě chovatele včel provádí aktualizaci údajů evidence objektů Fond na základě informací z ústřední evidence vedené podle plemenářského zákona47; ustanovení odstavců 1 až 5 se použije přiměřeně.

(7)

V případě prasat chovaných v domácnosti chovatele provádí aktualizaci údajů evidence objektů Fond na základě informací z ústřední evidence vedené podle plemenářského zákona47; ustanovení odstavců 1 až 5 se použije přiměřeně.

§ 3p

Evidence ekologicky významných prvků a její aktualizace

(1)

Fond zaeviduje ekologicky významný prvek nebo provede aktualizaci v evidenci ekologicky významných prvků včetně ukončení jeho evidence na základě vlastního nebo přijatého podnětu.

(2)

V případě, že jsou splněny podmínky pro evidenci ekologicky významného prvku stanovené nařízením vlády, Fond provede aktualizaci evidence ekologicky významných prvků. Aktualizaci evidence ekologicky významného prvku Fond sdělí uživatelům dílu půdního bloku, na kterém se ekologicky významný prvek nachází, a osobě, popřípadě orgánu, který podnět k aktualizaci evidence ekologicky významných prvků podle odstavce 1 podal.

(3)

Jestliže Fond neshledá důvody pro zahájení aktualizace evidence ekologicky významných prvků, sdělí tuto skutečnost osobě, popřípadě orgánu, který tento podnět Fondu podal.

(4)

Uživatel pozemku, na kterém se část nebo celý ekologicky významný prvek nachází, může požádat Fond o zahrnutí tohoto pozemku do bezprostředně přiléhajícího dílu půdního bloku, jehož je uživatelem, anebo o vytvoření samostatného dílu půdního bloku, jestliže jsou splněny podmínky pro jeho vytvoření podle § 3a odst. 4. Taková žádost se považuje za ohlášení změny podle § 3g odst. 1.

(5)

V případě uvedeném v odstavci 4 uživatel pozemku, na kterém se část nebo celý ekologicky významný prvek nachází, prokáže užívání pozemku dokladem prokazujícím právní důvod užívání, jestliže se jedná o zemědělsky neobhospodařovaný pozemek, který

a)

není obklopen po celé své hranici zemědělsky obhospodařovanou půdou, nebo

b)

je obklopen po celé své hranici zemědělsky obhospodařovanou půdou a jeho výměra je vyšší než 0,05 ha.

§ 3q

Evidence ovocných sadů

(1)

Evidenci ovocných sadů vede Ústav. Evidence ovocných sadů je neveřejným informačním systémem veřejné správy, jehož správcem a provozovatelem15 je Ústav.

(2)

Evidence ovocných sadů se vede podle dílu půdního bloku se zemědělskou kulturou ovocný sad, u kterého je v evidenci půdy podle § 3a odst. 5 evidováno, že se jedná o díl půdního bloku se zemědělskou kulturou ovocný sad zařazený do evidence ovocných sadů. Evidence ovocných sadů přebírá z evidence půdy údaje o identifikačním čísle příslušného dílu půdního bloku, jeho uživateli a výměře podle § 3a odst. 5.

(3)

Uživatel ohlašující změnu podle § 3g odst. 1 na dílu půdního bloku, který je zařazený, popřípadě má být zařazený do evidence ovocných sadů, ohlásí Ústavu nejpozději do 15 dnů ode dne ohlášení podle § 3g tyto údaje o ovocném sadu:

a)

druh ovocné rostliny pěstované v ovocném sadu,

b)

odrůdu, včetně podnože, ovocné rostliny pěstované v ovocném sadu,

c)

datum výsadby ovocných stromů nebo ovocných keřů pěstovaných v ovocném sadu,

d)

počet ovocných stromů nebo ovocných keřů a hustota výsadby ovocných stromů nebo ovocných keřů pěstovaných v ovocném sadu stanovená vzdáleností řad a vzdáleností jednotlivých keřů nebo stromů v řadách,

e)

charakter ovocného sadu,

f)

pěstitelský tvar ovocného sadu,

g)

využití závlah v ovocném sadu,

h)

zahrnutí ovocného sadu do režimu integrované produkce nebo systému ekologického zemědělství a

i)

zákres dílčích ploch jednotlivých druhů ovocné rostliny nebo jejich skupin, jestliže na dílu půdního bloku je uplatňováno, popřípadě bude uplatňováno opatření, u něhož je takový zákres podmínkou poskytnutí dotace podle zvláštního právního předpisu.

(4)

Jestliže je podle § 3g odst. 1 zahájena aktualizace dílu půdního bloku, který je zařazený, popřípadě má být zařazený do evidence ovocných sadů, a současně Ústav nemá k dispozici aktualizované údaje podle odstavce 3 odpovídající změně, která je předmětem aktualizace, je dotčený uživatel povinen sdělit Ústavu potřebné údaje podle odstavce 3 na vyžádání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy.

(5)

Ústav ověří údaje sdělené uživatelem podle odstavce 3 nebo 4 v rámci postupu podle § 3g odst. 10, a jestliže je neshledá v rozporu se skutečností, provede jejich aktualizaci v evidenci ovocných sadů s účinností odpovídající datu právních účinků změny v evidenci půdy, ledaže by při posouzení údajů nevyplynula účinnost jiná. Jestliže Ústav shledá údaje v rozporu se skutečností a uživatel neodstraní tento rozpor ani po výzvě k odstranění vad ve lhůtě ne kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy, Ústav nezařadí díl půdního bloku do evidence ovocných sadů, popřípadě ho vyřadí z evidence ovocných sadů. O těchto skutečnostech Ústav vydá rozhodnutí a informuje o tom Fond podle § 3g odst. 10. Ústav takto postupuje i tehdy, když uživatel na výzvu podle odstavce 4 nereagoval.

(6)

Uživatel je povinen Ústavu sdělit změny v údajích podle odstavce 3, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nastaly. Ústav při ověření takto ohlášených údajů postupuje podle odstavce 5 obdobně, přičemž právní účinky změny v evidenci ovocných sadů nastávají dnem ohlášení změny nebo později, jestliže to vyplývá ze zjištěných důkazů.

(7)

Uživatel dílu půdního bloku se zemědělskou kulturou ovocný sad, u něhož není v evidenci půdy podle § 3a evidováno, že se jedná o díl půdního bloku se zemědělskou kulturou ovocný sad zařazený do evidence ovocných sadů, může Ústavu ohlásit údaje podle odstavce 3. Ústav při ověření takto ohlášených údajů postupuje podle odstavce 5 obdobně, přičemž právní účinky změny v evidenci ovocných sadů nastávají dnem ohlášení. Ústav současně s provedením změny v evidenci ovocných sadů informuje Fond o tom, že příslušný ovocný sad je zařazený do evidence ovocných sadů. Fond tuto skutečnost zaznamená v evidenci půdy.

(8)

Uživatel dílu půdního bloku se zemědělskou kulturou ovocný sad, u něhož je v evidenci půdy podle § 3a evidováno, že se jedná o díl půdního bloku se zemědělskou kulturou ovocný sad zařazený do evidence ovocných sadů, může Ústav požádat o vyřazení tohoto dílu půdního bloku se zemědělskou kulturou ovocný sad z evidence ovocných sadů. Ústav této žádosti vyhoví a vydá o tom rozhodnutí. Ústav současně s provedením změny v evidenci ovocných sadů informuje Fond o tom, že příslušný ovocný sad je vyřazen z evidence ovocných sadů. Fond tuto skutečnost zaznamená v evidenci půdy.

(9)

Ústav může na základě vlastního zjištění nebo na základě podnětu ministerstva, Fondu nebo jiného orgánu veřejné správy zahájit postup vedoucí k ověření údajů evidence ovocných sadů nebo k vyřazení dílu půdního bloku se zemědělskou kulturou ovocný sad z evidence ovocných sadů. Ústav vyzve dotčeného uživatele dílu půdního bloku zařazeného do evidence ovocných sadů k písemnému vyjádření ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy. O případném vyřazení z evidence ovocných sadů vydá Ústav rozhodnutí a informuje o tom Fond.

(10)

Uživatel dílu půdního bloku se zemědělskou kulturou ovocný sad, který je zařazený do evidence ovocných sadů, je povinen u ovocných rodů a druhů stanovených nařízením vlády podle § 2b odst. 2 nebo § 2c odst. 5 předložit Ústavu do

a)

15. června příslušného kalendářního roku údaje o odhadu sklizně v tomto kalendářním roce,

b)

1. září příslušného kalendářního roku údaje o dalším odhadu sklizně v tomto kalendářním roce a

c)

15. prosince příslušného kalendářního roku údaje o skutečné sklizni v tomto kalendářním roce.

§ 3r

Evidence jednotek prostorového rozdělení lesa

(1)

Evidence jednotek prostorového rozdělení lesa slouží k ověřování správnosti údajů uvedených v žádosti, jejichž předmětem je dotace podle § 3 odst. 5 písm. c) a ke kontrolám plnění podmínek poskytnutí dotace Strategického plánu na hromadná lesnická opatření nárokového charakteru. Evidence jednotek prostorového rozdělení lesa obsahuje vybrané údaje z lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov vyhotovených podle lesního zákona, na základě údajů z datového skladu organizační složky státu zřízené ministerstvem.

(2)

Evidence jednotek prostorového rozdělení lesa je grafická a alfanumerická evidence jednotek prostorového rozdělení lesa a je vedena v digitální formě. Zákres vedený v evidenci jednotek prostorového rozdělení lesa provádí Fond.

(3)

Základní jednotkou evidence jednotek prostorového rozdělení lesa je porostní skupina o minimální výměře 0,01 ha, která je součástí lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy.

(4)

U porostní skupiny se v evidenci jednotek prostorového rozdělení lesa eviduje

a)

grafický obraz,

b)

identifikace včetně názvu lesního hospodářského celku nebo zařizovacího obvodu osnovy, kódu lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy, prvního roku platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy a doby platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy,

c)

plocha,

d)

zařazení do zvláště chráněného území podle zákona o ochraně přírody a krajiny,

e)

výskyt ptačí oblasti nebo evropsky významné lokality podle zákona o ochraně přírody a krajiny a

f)

označení uživatele, včetně uvedení identifikačního čísla, jde-li o právnickou osobu a fyzickou osobu s přiděleným identifikačním číslem, nebo data narození, popřípadě rodného čísla, jde-li o fyzickou osobu, které identifikační číslo přiděleno nebylo.

§ 4

Poskytování informací

(1)

Žadatel je povinen poskytnout nezbytné informace pro objektivní vyhodnocení dopadu opatření zemědělské politiky ministerstvu, které určí lhůtu a rozsah těchto informací. Ministerstvo postupuje při nakládání s osobními údaji fyzických osob podle zvláštního právního předpisu.48

(2)

Ústav zemědělské ekonomiky a informací zřízený ministerstvem (dále jen „pověřená osoba“) je oprávněna od ekonomických subjektů vedených podle zákona o státní statistické službě49 vyžadovat údaje způsobem a v rozsahu, které stanoví ministerstvo vyhláškou.

(3)

Jestliže ekonomický subjekt vedený podle zákona o státní statistické službě49 neposkytne pověřené osobě údaje způsobem a v rozsahu stanoveném vyhláškou, oznámí pověřená osoba tuto skutečnost neprodleně ministerstvu.

(4)

Ministerstvo zpřístupňuje údaje vedené v evidenci orgánům veřejné správy, jestliže jsou potřebné pro výkon jejich funkce, přičemž při nakládání s osobními údaji fyzických osob postupuje ministerstvo podle zvláštního právního předpisu.48

(5)

Žádosti, informace, čestná prohlášení podle tohoto zákona se podávají na formulářích vydaných ministerstvem, Fondem, Ústavem, nebo pověřenou osobou.

(6)

Ministerstvo a Fond jsou oprávněny požadovat od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního bezúplatné poskytování údajů z katastru nemovitostí20 pro výkon působnosti podle tohoto zákona a rovněž pro účely zveřejnění těchto údajů v souvislosti se zveřejňováním údajů z evidence využití půdy (§ 3ab odst. 2).

(7)

Generální ředitelství cel poskytuje ministerstvu o hospodářských subjektech, které podléhají kontrole podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky v souvislosti s přijímáním nebo prováděním plateb, které se vztahují k systému financování Evropským zemědělským záručním fondem, tyto údaje:

a)

identifikační údaje kontrolovaného hospodářského subjektu, a to jméno nebo název, obchodní firmu a sídlo,

b)

popis, včetně obchodního názvu a druhu zemědělského produktu podle zařazení v kombinované nomenklatuře uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87,

c)

zemi odeslání a zemi původu zemědělského produktu a

d)

množství zemědělského produktu vyjádřené v objemu, hmotnosti nebo počtu jednotek.

(8)

Poskytnutí informací podle odstavce 7 není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu.

§ 4a

Kontrola

(1)

Ministerstvo je oprávněno provádět kontrolu správnosti údajů fyzických a právnických osob uvedených v žádostech a ohlášeních podávaných ministerstvu podle tohoto zákona.

(2)

Při výkonu kontroly podle odstavce 1 postupuje ministerstvo vůči fyzickým a právnickým osobám (dále jen „kontrolované osoby“) podle kontrolního řádu a podle tohoto zákona. Tím není dotčen výkon kontroly podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky, podpory pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), společné organizace zemědělských trhů51.

(3)

Pokud doklady u kontrolovaných osob nebo povinných osob nepostačují k řádnému provedení kontroly, je ministerstvo oprávněno požadovat doklady i od jiné osoby, a to v rozsahu nezbytném pro ověření skutečností majících souvislost s činností kontrolovaných osob nebo povinných osob, která je předmětem kontroly. Tato osoba je povinna ve stanovené lhůtě takové doklady ministerstvu předložit, výkon kontroly ministerstvem umožnit a při něm spolupůsobit. Práva a povinnosti ministerstva a této osoby se řídí kontrolním řádem přiměřeně, přičemž účel kontroly musí být naplněn při zajištění toho, aby práva a chráněné zájmy této osoby byly dotčeny v nejmenší možné míře.

(4)

Při výkonu kontroly může ministerstvo postupovat v součinnosti s celními orgány.

(5)

Údaje podle § 4 odst. 2 je oprávněna kontrolovat též příspěvková organizace. Odstavce 1 až 3 platí obdobně.

(6)

Kontrolu poradenských služeb podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího podrobná pravidla podpor pro rozvoj venkova72 provádí pověřená osoba, která vede registr poradců v zemědělství.

(7)

Kontrolu evidence zemědělského podnikatele (§ 2e až 2ha) provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušný podle správního řádu. Odstavce 1 až 3 platí obdobně.

(8)

Kontrolu plnění povinností při pěstování geneticky modifikované odrůdy plodin (§ 2i) a kontrolu evidence využití půdy (§ 3a až 3p) provádí Fond. Odstavce 1 až 3 platí obdobně.

(9)

Ministerstvo nebo jím pověřená osoba jsou oprávněny provádět kontrolu skutečně vynaložených nákladů v případě dotace v rámci společných organizací trhů vyplácené na základě paušálních částek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie72. Účelem této kontroly je ověření správnosti stanovení výše paušálních částek. Odstavce 2 a 3 platí obdobně.

§ 4b

Ministerstvo může v případech hodných zvláštního zřetele, odůvodněných veřejným zájmem, rozhodnutím zřídit státní příspěvkovou organizaci53. Za obdobných podmínek může ministerstvo takovou státní příspěvkovou organizaci rozdělit, sloučit s jinou státní příspěvkovou organizací s obdobným předmětem činnosti, zrušit nebo provést jiné změny takovéto státní příspěvkové organizace.

§ 4c

Provádění kontrol plnění povinných požadavků na hospodaření

(1)

Výběr osob ke kontrole a kontrolu povinných požadavků na hospodaření uvedených v prováděcím právním předpise vydaném podle § 2b odst. 2 nebo § 2c odst. 5 provádí příslušný kontrolní orgán podle přímo použitelného předpisu Evropské unie73 na základě jeho působnosti k provádění kontroly a dozoru stanovené ve zvláštním předpise56.

(2)

Příslušný kontrolní orgán provádí posouzení plnění každého kontrolovaného požadavku na hospodaření podle hodnocení stanoveného v prováděcím právním předpise vydaném podle § 2b odst. 2 nebo § 2c odst. 5. Nedodržení požadavku na hospodaření, které vzniklo při vědecké nebo výzkumné činnosti nebo zkušebnictví, příslušný kontrolní orgán nehodnotí.

(3)

Příslušný kontrolní orgán56 předá protokol o kontrole Fondu ve lhůtě 30 dnů ode dne ukončení kontroly81, ve zvláště složitých případech do 60 dnů. Protokol o kontrole včetně příloh předá příslušný kontrolní orgán v elektronické podobě podepsaný odpovědným pracovníkem příslušného kontrolního orgánu56.

(4)

Protokol o kontrole obsahuje vedle údajů stanovených kontrolním řádem82)

a)

výčet kontrolovaných požadavků podle přímo použitelných předpisů Evropské unie83 uvedených v prováděcím právním předpise vydaným podle § 2b odst. 2 nebo § 2c odst. 5 bez ohledu na to, zda bylo zjištěno jejich porušení nebo nikoliv,

b)

v případě, že bylo zjištěno porušení kontrolovaného požadavku,

1.

popis zjištěného porušení,

2.

rok, ve kterém k porušení došlo,

3.

hodnocení porušení kontrolovaného požadavku podle kritérií stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie84 a uvedených v prováděcím právním předpise vydaném podle § 2b odst. 2 nebo § 2c odst. 5, včetně údaje, zda bylo porušení způsobeno úmyslně85,

4.

informaci o uložení nápravných opatření příslušným kontrolním orgánem86 a

c)

v případě, že kontrolovaná osoba neumožní kontrolu některého z kontrolovaných požadavků na hospodaření, údaj o této skutečnosti, včetně odůvodnění tohoto závěru.

(5)

Příslušný kontrolní orgán56 ověří v databázi podle § 3 odst. 10 u fyzické osoby shodu osobního jména, příjmení a rodného čísla, u fyzické osoby podnikatele shodu osobního jména, příjmení a identifikačního čísla a u právnické osoby shodu názvu právnické osoby a identifikačního čísla. U zahraniční právnické osoby, jíž nebylo přiděleno identifikační číslo, se použije náhradního numerického identifikátoru, který zajistí jednoznačnost identifikace kontrolované osoby.

(6)

Ministerstvo poskytuje způsobem umožňujícím dálkový přístup příslušným kontrolním orgánům56 z databáze vedené podle § 3 odst. 9 údaje o výši a předmětu dotace poskytnuté jednotlivým osobám, jakož i o podaných žádostech o poskytnutí dotace, a to za účelem výběru těchto osob k provedení kontroly podle přímo použitelného předpisu Evropské unie24.

§ 4d

Provádění kontroly podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy

(1)

Výběr osob ke kontrole a kontrolu podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy uvedených v prováděcím právním předpise vydaném podle § 2b odst. 2 nebo § 2c odst. 5 provádí Fond podle přímo použitelného předpisu Evropské unie24.

(2)

Kontrolu podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy podle odstavce 1 provede Fond postupem podle § 4c odst. 1 až 4 obdobně

§ 4e

Provádění kontroly minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin

(1)

Kontrolu minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin87 uvedených v prováděcím právním předpise vydaném podle § 2b odst. 2 nebo § 2c odst. 5 provádí příslušný kontrolní orgán podle přímo použitelného předpisu Evropské unie87 na základě jeho působnosti k provádění kontroly a dozoru stanovené ve zvláštním předpise65.

(2)

Příslušný kontrolní orgán65 o kontrole provedené podle odstavce 1 vyhotoví protokol o kontrole. Ustanovení § 4c odst. 2 až 4 se použijí obdobně.

§ 4f

Vyhodnocení kontrol podmíněnosti a povinných požadavků na hospodaření

(1)

Fond před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace souhrnně vyhodnotí u žadatele doručené protokoly o kontrole provedené pro příslušný kalendářní rok podle § 4c a 4d, za účelem stanovení výše poskytované dotace, popřípadě jejího snížení, nebo zamítnutí platby dotace na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie84 a podle prováděcího právního předpisu vydaného podle § 2b odst. 2 nebo § 2c odst. 5.

(2)

V případě zamítnutí platby dotace podle přímo použitelného předpisu Evropské unie24 Fond neposkytne dotaci ani v následujícím kalendářním roce.

(3)

Neumožnění kontroly některého z povinných požadavků na hospodaření nebo podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy se považuje za zabránění kontrole a žádost Fond zamítne.

§ 4g

Koordinace kontrol

Ministerstvo je odpovědným orgánem za koordinaci kontrol systému podmíněnosti73.

§ 5

Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob

(1)

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

v rozporu s § 2f provozuje zemědělskou výrobu bez zaevidování,

b)

uvede nepravdivé nebo nesprávné údaje v žádosti podle § 2f odst. 3 nebo 4,

c)

nesplní povinnost informovat o záměru pěstovat geneticky modifikovanou odrůdu podle § 2i odst. 1,

d)

jako osoba, která pěstuje geneticky modifikovanou odrůdu

1.

nedodržuje minimální vzdálenost pěstování geneticky modifikované odrůdy podle § 2i odst. 2 písm. a), b) nebo f),

2.

neinformuje o zahájení pěstování geneticky modifikované odrůdy podle § 2i odst. 2 písm. c) nebo d), nebo

3.

neuchovává údaje o pěstování geneticky modifikované odrůdy podle § 2i odst. 2 písm. e),

e)

jako uživatel dílu půdního bloku

1.

v rozporu s § 3g odst. 1 písm. a) až f) nesplní ohlašovací povinnost nebo neuvede pravdivé nebo úplné údaje k aktualizaci evidence půdy, nebo

2.

nesplní ohlašovací povinnost k obnově travního porostu podle § 3j odst. 1 písm. a),

f)

jako chovatel, s výjimkou chovatele včel, nesplní ohlašovací povinnost podle § 3o odst. 1, nebo

g)

jako uživatel dílu půdního bloku se zemědělskou kulturou ovocný sad, který je zařazený do evidence ovocných sadů,

1.

neohlásí Ústavu změny údajů v evidenci ovocných sadů podle § 3q odst. 3, 4 nebo 6, nebo

2.

nesplní informační povinnost podle § 3q odst. 10,

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a)

10 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene f) nebo g),

b)

50 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a) nebo b),

c)

250 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene c), d) nebo e).

§ 5a

Přestupek právnických a podnikajících fyzických osob

(1)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že jako zemědělský podnikatel nesplní povinnost ohlásit změny a doplnění údajů týkajících se evidence zemědělského podnikatele podle § 2fa odst. 5.

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

§ 5b

Společná ustanovení k přestupkům

(1)

Přestupky podle tohoto zákona projednává

a)

obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o přestupek podle § 5 odst. 1 písm. a) a b) nebo § 5a odst. 1,

b)

Fond, jde-li o přestupek podle § 5 odst. 1 písm. c) až f),

c)

Ústav, jde-li o přestupek podle § 5 odst. 1 písm. g).

(2)

Příjem z pokut je příjmem rozpočtu orgánu, který pokutu uložil.

§ 6

zrušen

§ 7

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem po dni vyhlášení.

Zeman v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Příloha

zrušenaPoznámky pod čarou:

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 87/2009 Sb.

Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, v platném znění.

Čl. 12 a 13 a příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.

Čl. 12 a 13 a příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.

Čl. 31 a 70 a příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, v platném znění.

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013, v platném znění.

Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a mění nařízení (EU) 2017/1004, v platném znění.

Například zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 1 odst. 1 a čl. 3 odst. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění.

§ 10 odst. 5 a § 10a zákona č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 10 odst. 5 a § 10a zákona č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 98a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

zrušena

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 81/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb. a zákona č. 7/2009 Sb.

§ 10 odst. 5 a § 10a zákona č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 10 odst. 5 a § 10a zákona č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 98a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

zrušena

zrušena

§ 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb.

§ 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb.

§ 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb.

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb. a zákona č. 96/2009 Sb.

Čl. 3 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1830/2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES, v platném znění.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb. a zákona č. 96/2009 Sb.

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb. a zákona č. 96/2009 Sb.

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

§ 23b zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů.

§ 420 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.

Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.

§ 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2429 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 362/2004 Sb.

§ 68 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 181/2008 Sb.

§ 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb.

§ 1 odst. 1 písm. d) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.

§ 2 písm. p) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

§ 18 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb.

Čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116.

§ 23 odst. 1 a 2 a § 23a odst. 1 a 2 zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.

§ 23b zákona č. 154/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 23b zákona č. 154/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 23b zákona č. 154/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 23b zákona č. 154/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb.

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 4 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

§ 4 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 23b zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, v platném znění.

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 12 a 13 a příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

§ 18 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

§ 12 zákona č. 255/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.

Čl. 85 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.

Čl. 85 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.

Čl. 85 odst. 3 pododst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.

Čl. 31 odst. 5 písm. b) a čl. 70 odst. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.

Čl. 31 odst. 5 písm. b) a čl. 70 odst. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.

Zákon č. 147/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 147/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 85 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.

Čl. 12 a 13 a příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 87/2009 Sb.

3

Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů.

5

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.

6

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.

7

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013, v platném znění.

9

Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu, v platném znění.

10

Například zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

12

Čl. 1 odst. 1 a čl. 3 odst. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění.

14

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 81/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb. a zákona č. 7/2009 Sb.

15

§ 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb.

16

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb. a zákona č. 96/2009 Sb.

17

Čl. 3 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1830/2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES, v platném znění.

18

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

19

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

20

§ 23b zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů.

22

§ 420 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

23

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.

24

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.

25

§ 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

26

§ 2429 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 362/2004 Sb.

27

§ 68 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 181/2008 Sb.

28

§ 1 odst. 1 písm. d) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.

39

§ 2 písm. p) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.

40

§ 18 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb.

46

§ 23 odst. 1 a 2 a § 23a odst. 1 a 2 zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.

47

§ 23b zákona č. 154/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

48

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

49

§ 4 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

51

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.

53

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

56

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

65

Zákon č. 147/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

70

zrušena

72

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, v platném znění.

73

Čl. 12 a 13 a příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.

74

Čl. 31 a 70 a příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.

75

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

76

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a mění nařízení (EU) 2017/1004, v platném znění.

77

§ 10 odst. 5 a § 10a zákona č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

78

§ 98a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

79

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.

80

Čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116.

81

§ 18 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

82

§ 12 zákona č. 255/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

83

Příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.

84

Čl. 85 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.

85

Čl. 85 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.

86

Čl. 85 odst. 3 pododst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.

87

Čl. 31 odst. 5 písm. b) a čl. 70 odst. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.