Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

148/1998 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014

Dnem 1. srpna 1998 nabývá účinnosti pouze ustanovení § 7. Všechna ostatní ustanovení nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 1998.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 255/2012 Sb.

1.1.2014

zákonem č. 41/2009 Sb.

1.1.2010

zákonem č. 250/2008 Sb.

4.7.2008

Více...

148

 

ZÁKON

ze dne 11. června 1998

o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

zrušen

Část první

zrušena (§ 1a-81)

Hlava první

zrušena (§ 1a-2a)

§ 1a

zrušen

§ 2

zrušen

§ 2a

zrušen

Hlava druhá

zrušena (§ 3-6)

§ 3

zrušen

§ 4

zrušen

§ 5

zrušen

§ 6

zrušen

Hlava třetí

zrušena (§ 7-10a)

§ 7

zrušen

Toto ustanovení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1998.

§ 8

zrušen

§ 8a

zrušen

§ 9

zrušen

§ 10

zrušen

§ 10a

zrušen

Hlava čtvrtá

zrušena (§ 11-16)

§ 11

zrušen

§ 12

zrušen

§ 13

zrušen

§ 14

zrušen

§ 15

zrušen

§ 16

zrušen

Hlava pátá

zrušena (§ 17-46)

§ 17

zrušen

Díl první

(§ 18-23)

§ 18

zrušen

§ 19

zrušen

§ 20

zrušen

§ 21

zrušen

§ 22

zrušen

§ 23

zrušen

Díl druhý

(§ 24-31)

§ 24

zrušen

§ 25

zrušen

§ 26

zrušen

§ 27

zrušen

§ 28

zrušen

§ 29

zrušen

§ 30

zrušen

§ 31

zrušen

Díl třetí

(§ 32-43)

§ 32

zrušen

§ 33

zrušen

§ 34

zrušen

§ 35

zrušen

§ 36

zrušen

§ 37

zrušen

Určení

§ 38

zrušen

§ 39

zrušen

Zvláštní způsoby určování a osoby určené ke styku s utajovanými skutečnostmi ze zákona

§ 40

zrušen

§ 41

zrušen

§ 42

zrušen

§ 43

zrušen

Díl čtvrtý

(§ 44-46)

§ 44

zrušen

§ 45

zrušen

§ 46

zrušen

Hlava šestá

zrušena (§ 47-66)

§ 47

zrušen

§ 48

zrušen

§ 49

zrušen

§ 50

zrušen

§ 51

zrušen

§ 52

zrušen

§ 53

zrušen

§ 54

zrušen

Podmínky pro vydání potvrzení

§ 55

zrušen

§ 56

zrušen

§ 57

zrušen

§ 58

zrušen

§ 59

zrušen

§ 60

zrušen

§ 61

zrušen

Potvrzení

§ 62

zrušen

§ 63

zrušen

§ 64

zrušen

§ 65

zrušen

§ 66

zrušen

Hlava sedmá

zrušena (§ 67-68)

§ 67

zrušen

§ 68

zrušen

Hlava osmá

zrušena (§ 69-77k)

§ 69

zrušen

§ 70

zrušen

Pokuty

§ 71

zrušen

§ 72

zrušen

§ 73

zrušen

Doručování

§ 74

zrušen

§ 75

zrušen

§ 76

zrušen

§ 77

zrušen

§ 77a

zrušen

§ 77b

zrušen

§ 77c

zrušen

§ 77d

zrušen

§ 77e

zrušen

§ 77f

zrušen

§ 77g

zrušen

§ 77h

zrušen

§ 77i

zrušen

§ 77j

zrušen

§ 77k

zrušen

Hlava devátá

zrušena (§ 78-81)

§ 78

zrušen

§ 79

zrušen

§ 80

zrušen

§ 81

zrušen

Část druhá

zrušena (§ 81a-81t)

§ 81a

zrušen

§ 81b

zrušen

§ 81c

zrušen

§ 81d

zrušen

§ 81e

zrušen

§ 81f

zrušen

§ 81g

zrušen

§ 81h

zrušen

§ 81i

zrušen

§ 81j

zrušen

§ 81k

zrušen

§ 81l

zrušen

§ 81m

zrušen

Výkon státního dozoru, pokuty a řízení

§ 81n

zrušen

§ 81o

zrušen

Pokuty

§ 81p

zrušen

§ 81r

zrušen

§ 81s

zrušen

§ 81t

zrušen

Část třetí

(§ 82-87)

Hlava první

zrušena (§ 82)

§ 82

zrušen

Hlava druhá

(§ 83)

§ 83

Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 58/1995 Sb., zákona č. 236/1995 Sb. a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 296/1995 Sb., se mění takto:

 

Ustanovení § 21 písm. c) včetně poznámky č. 4) zní:

 

"c) seznamovat se s utajovanými skutečnostmi, prokáží-li se osvědčením pro příslušný stupeň utajení těchto skutečností, vydaným podle zvláštního zákona.4

____________________________________________________________

 

4 Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů.".

Hlava třetí

(§ 84)

§ 84

zrušena

 

Hlava čtvrtá

zrušena (§ 85)

§ 85

zrušen

Hlava pátá

(§ 86)

§ 86

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb. a zákona č. 209/1997 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 8 odst. 3 se slova "státní a hospodářské tajemství" nahrazují slovy "tajnost utajovaných skutečností chráněných zvláštním zákonem".

 

2.

V § 35 se vkládá nový odstavec 3, který zní:

 

"(3) V trestním řízení, ve kterém jsou probírány utajované skutečnosti chráněné zvláštním zákonem, je orgán činný v trestním řízení povinen obhájce poučit podle takového zákona. Stejně postupuje v případě osob, jejichž účast na řízení nelze vyloučit. O provedeném poučení učiní záznam do spisu.".

 

3.

V § 50 odstavec 3 zní:

 

"(3) Zmocněncem zúčastněné osoby a poškozeného v trestním řízení, ve kterém jsou probírány utajované skutečnosti chráněné zvláštním zákonem, může být pouze určená osoba podle zvláštního zákona nebo osoba podle takového zákona poučená.".

 

4.

V § 65 odstavec 5 zní:

 

"(5) Při povolování nahlížet do spisů je nutno učinit takové opatření, aby byla zachována tajnost utajovaných skutečností chráněných zvláštním zákonem.".

 

5.

V § 99 odst. 1 se slova "které tvoří státní tajemství," nahrazují slovy "týkajících se utajovaných skutečností chráněných zvláštním zákonem".

 

6.

V § 99 odst. 3 ve větě druhé se slova "skutečnostech tvořících předmět služebního tajemství" nahrazují slovy "utajovaných skutečnostech klasifikovaných ve zvláštním zákoně stupněm utajení "Důvěrné" nebo "Vyhrazené".".

 

7.

V § 200 odst. 1 se slovo "tajemství" nahrazuje slovy "utajované skutečnosti".

 

8.

V § 201 odst. 2 poslední větě se slova "tajemství chráněného" nahrazují slovy "utajovaných skutečností chráněných".

 

9.

V § 201 odst. 3 se slova "státního, hospodářského nebo služebního tajemství" nahrazují slovy "utajovaných skutečností chráněných zvláštním zákonem".

Hlava šestá

(§ 87)

§ 87

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona č. 147/1970 Sb., zákona č. 125/1973 Sb., zákona č. 25/1976 Sb., zákona č. 118/1983 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona č. 93/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 283/1991 Sb., zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 167/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb. a zákona č. 15/1998 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 2 odst. 1 se za bodem 9 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 10, který zní:

 

"10. Národní bezpečnostní úřad.".

 

2.

V § 12 odst. 1 se písmeno l) vypouští a za písmenem k) se čárka nahrazuje tečkou.

Část čtvrtá

(§ 88-89)

§ 88

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění zákona č. 383/1990 Sb. a zákona č. 558/1991 Sb.

§ 89

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení, s výjimkou § 7, který nabývá účinnosti třicátým dnem po dni jeho vyhlášení.

Zeman v. r.

Havel v. r.

Tošovský v. r.Poznámky pod čarou:

zrušena

zrušena

Poznámky pod čarou:
4

zrušena