Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

149/1998 Sb. znění účinné od 1. 1. 2017

Ustanovení § 4 odst. 6 až 8, § 4b odst. 1 a § 17 odst. 8 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1999.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 186/2016 Sb.

1.1.2017

149

 

ZÁKON

ze dne 12. května 1998,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,

ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

zrušen

Čl. II

Zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. a zákona č. 305/1997 Sb., se mění takto:

Příloha k zákonu České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb. a zákona č. 305/1997 Sb., „Sazebník správních poplatků“ se mění a doplňuje takto:

 

1.

Položka 20 se doplňuje písmenem g), které zní:

„g) Povolení spotřebitelské soutěže

10 %,

nejméně

Kč 200,-

nejvýše

Kč 10 mil.“.

 

2.

V položce 20 se poznámky doplňují bodem 4, který zní:

4.

Základem poplatku podle písmena g) této položky je výše výher.“.

Čl. III

Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb. a zákona č. 111/1998 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 4 odst. 1 písm. f) se slova „ , z reklamní soutěže, z reklamního slosování“ vypouštějí.

 

2.

V § 36 odst. 2 písm. b) bodu 2 se slova „z cen a z výher z reklamních soutěží a reklamního slosování [§ 10 odst. 1 písm. h)],“ vypouštějí.

Čl. IV

Zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 184/1991 Sb., zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb. a zákona č. 305/1997 Sb., se mění takto:

§ 10a odst. 3 zní:

(3) Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj na tři měsíce činí od 1000 Kč do 5000 Kč.“.

Čl. V

Přechodná ustanovení

1.

Povolení k provozování loterií a jiných podobných her platná k 31. srpnu 1998 zůstávají v platnosti do 31. prosince 1998. Dosavadní provozovatelé mohou však požádat příslušný orgán o vydání povolení podle tohoto zákona s tím, že ustanovení § 4b odst. 1 splní do 31. prosince 1999. To neplatí pro povolení k provozování výherních hracích přístrojů, která se vydávají nejdéle na dobu jednoho kalendářního roku. Pokud žádosti o vydání povolení k provozování výherních hracích přístrojů byly podány příslušnému orgánu přede dnem účinnosti tohoto zákona, postupuje se v řízení o těchto žádostech podle dosavadních předpisů.

2.

Osvědčení o provozuschopnosti výherního hracího přístroje vydaná pověřenou autorizovanou osobou před účinností tohoto zákona zůstávají v platnosti do 31. prosince 1999, pokud platnost vyznačená v osvědčení nekončí před tímto datem.

3.

Pokud se v jiných právních předpisech užívá pojmu hrací přístroj, rozumí se tím výherní hrací přístroj podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VI

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se § 1 odst. 1 až 5 vyhlášky Ministerstva financí č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích.

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 1998 s výjimkou § 4 odst. 6 až 8, § 4b odst. 1 a § 17 odst. 8, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1999.

Zeman v. r.

Tošovský v. r.