Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

16/1998 Sb. znění účinné od 6. 2. 1998

16

 

ZÁKON

ze dne 13. ledna 1998,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb. a zákona č. 306/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1.

V § 1 odst. 1 se slova „České a Slovenské Federativní Republice“ nahrazují slovy „České republice“.

 

2.

V § 1 odst. 7, v § 9 odst. 2, v § 10, v § 14 písm. a) a v § 19 odst. 1 písm. g) se slova „Státní banky československé“ nahrazují slovy „České národní banky“.

 

3.

Poznámka č. 2) zní:

__________

2)

Zákon ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb.“.

 

4.

V § 1 odst. 3 písm. n) se vypouštějí slova „investičního fondu“.

 

5.

V § 4 odst. 1, v § 5 odst. 1, v § 22 odst. 2, v § 24 odst. 2 a v § 40 odst. 1 se slova „Státní bance československé“ nahrazují slovy „České národní bance“.

 

6.

V § 4 odst. 1, v § 5 odst. 4, v § 15 a v § 24 odst. 2 se slova „Státní banka československá“ nahrazují slovy „Česká národní banka“.

 

7.

§ 4 odst. 2 zní:

(2) O udělení povolení působit jako banka rozhoduje Česká národní banka v dohodě s Ministerstvem financí. Rozhodnutí o udělení povolení působit jako banka podepisuje guvernér České národní banky.“.

 

8.

V § 4 odst. 3 a v § 5 odst. 3 se vypouští písmeno e).

 

9.

V § 5 odst. 1 se slova „České a Slovenské Federativní Republiky“ nahrazují slovy „České republiky“.

 

10.

§ 5 odst. 2 zní:

(2) O udělení povolení podle odstavce 1 rozhoduje Česká národní banka v dohodě s Ministerstvem financí.“.

 

11.

§ 7 zní:

§ 7

 

Úplný seznam bank a poboček zahraničních bank působících na území České republiky vede Česká národní banka. Seznam je k nahlédnutí v ústředí a pobočkách České národní banky.“.

 

12.

V § 8 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Člen statutárního orgánu, člen dozorčí rady banky nebo zaměstnanec banky nesmí být současně členem statutárního orgánu nebo dozorčí rady jiné právnické osoby, která je podnikatelem. To neplatí v případech, kdy touto právnickou osobou je osoba, nad kterou má banka kontrolu, a to včetně zahraničních právnických osob, a dále v případech, kdy touto právnickou osobou je podnik pomocných bankovních služeb (§ 17a) nebo Burza cenných papírů. Pro členy statutárního orgánu nebo dozorčí rady banky to neplatí ani v případech, kdy jinou právnickou osobou je osoba, která má nad touto bankou kontrolu, a to včetně zahraničních právnických osob.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

13.

V § 11 se vypouštějí slova „nebo slovenském“.

 

14.

V § 14 v první větě se slovo „československé“ nahrazuje slovem „české“.

 

15.

§ 16 včetně poznámek č. 3a) a 4) zní:

§ 16

 

(1) Předchozí souhlas České národní banky je třeba

a)

ke vzniku majetkového podílu zahraničních osob na bance již zřízené,

b)

k rozhodnutí valné hromady o zrušení banky,

c)

ke sloučení banky se zrušovanou bankou,

d)

ke snížení základního jmění banky, nejedná-li se o snížení základního jmění banky ke krytí ztráty,

e)

k nabytí nebo převodu podílové účasti v rozsahu větším než 15 % základního jmění banky na základě jedné nebo několika operací jednou osobou nebo více osobami jednajícími ve shodě,3a) nejde-li o dědění.

Předchozí souhlas České národní banky podle písmen b) a c) se uděluje po dohodě s Ministerstvem financí. Právní úkony učiněné bez požadovaného předchozího souhlasu jsou neplatné.

(2) Likvidátora banky může jmenovat pouze soud na návrh České národní banky. O návrhu na jmenování likvidátora rozhodne soud do 24 hodin od podání návrhu.

(3) Osoba, která nabyla podílovou účast děděním v rozsahu větším než 15 % základního jmění banky, je povinna o této skutečnosti neprodleně informovat Českou národní banku.

(4) Ustanoveními odstavce 1 písm. b) a c) nejsou dotčena ustanovení zvláštního předpisu.4)

__________

3a)

§ 66b obchodního zákoníku.

4)

Zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

16.

§ 17 zní:

§ 17

 

(1) Banka nesmí vykonávat kontrolu nad jinou právnickou osobou, která není bankou podle tohoto zákona, finanční institucí nebo podnikem pomocných bankovních služeb.

(2) Kvalifikovaná účast banky v právnické osobě, která není bankou podle tohoto zákona, finanční institucí nebo podnikem pomocných bankovních služeb, nesmí překročit

a)

v jedné právnické osobě 15 % kapitálu banky,

b)

v souhrnu vůči všem právnickým osobám 60 % kapitálu banky.

(3) Omezení podle odstavce 2 neplatí u

a)

kvalifikované účasti banky v právnické osobě vzniklé z titulu pohledávky banky za touto právnickou osobou, pokud banka drží kvalifikovanou účast nejdéle jeden rok od jejího nabytí,

b)

kvalifikované účasti banky z titulu její účasti na vydávání cenných papírů a poskytování souvisejících služeb, pokud banka drží kvalifikovanou účast nejdéle šest měsíců od jejího nabytí.“.

 

17.

Za § 17 se vkládá nový § 17a, který včetně poznámky č. 4a) zní:

§ 17a

 

(1) Kontrolou se rozumí přímý nebo nepřímý podíl vyšší než 50 % na základním jmění právnické osoby nebo na hlasovacích právech v právnické osobě, nebo právo jmenovat nebo odvolávat většinu členů statutárního orgánu, dozorčí rady, ředitelů právnické osoby, nebo možnost vykonávat rozhodující vliv na řízení právnické osoby, ve které je osoba společníkem, akcionářem nebo členem, na základě smlouvy s právnickou osobou, ustanovení ve stanovách právnické osoby, dohody s ostatními společníky, akcionáři nebo členy právnické osoby, nebo možnost vykonávat rozhodující vliv jiným způsobem.

(2) Nepřímým podílem se rozumí podíl držený zprostředkovaně, a to prostřednictvím právnické osoby, nad kterou je vykonávána kontrola.

(3) Finanční institucí se rozumí jiná právnická osoba než banka podle tohoto zákona, která provádí některou z činností uvedených v § 1 odst. 1 a 3 tohoto zákona, a dále investiční společnost, investiční fond, penzijní fond a pojišťovna, které vykonávají činnosti podle zvláštních zákonů.4a)

(4) Kvalifikovanou účastí se rozumí přímý nebo nepřímý podíl vyšší než 10 % na základním jmění právnické osoby nebo na hlasovacích právech v právnické osobě nebo uplatňování významného vlivu na řízení této právnické osoby.

(5) Podnikem pomocných bankovních služeb se rozumí právnická osoba, která poskytuje služby sloužící k podpoře podnikání bank.

__________

4a)

Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb.

Zákon ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

18.

V § 19 odst. 2 se vypouští první věta.

 

19.

Za § 19 se vkládají nové § 19a a 19b, které včetně poznámky č. 5a) znějí:

§ 19a

 

(1) Obchody s cennými papíry a obchody s právy spojenými s cennými papíry nebo odvozenými od cenných papírů podle zvláštního zákona5a) na vlastní účet nebo ze svého majetku může banka provádět pouze za nejvýhodnějších podmínek pro banku, zejména za nejvýhodnější cenu, které je možno při vynaložení odborné péče dosáhnout.

(2) Vynaložení odborné péče prokazuje banka zejména tím, že

a)

u jednotlivých prodejů, nákupů a ostatních obchodů porovnává nabídky cen, případně doloží nevhodnost či nemožnost posouzení více nabídek,

b)

dokumentuje způsob provedení obchodu, kontroluje objektivnost evidovaných údajů a předchází riziku vlastních finančních ztrát,

c)

provádí analýzu ekonomické výhodnosti obchodů z veřejně dostupných informací,

d)

vypracuje investiční strategii a obchodní strategii, které jsou podkladem pro provádění jednotlivých operací.

(3) Vynaložení odborné péče bankou představuje zejména provádění obchodů v rámci automatizovaných obchodních systémů, popřípadě jiným způsobem, při kterém však musí být banka schopna doložit zejména důvody výhodnosti tohoto postupu pro banku a její klienty.

 

§ 19b

 

(1) Banka je povinna zabránit

a)

při provádění investičních obchodů využívání informací získaných v souvislosti s jejími úvěrovými obchody a naopak,

b)

při provádění investičních obchodů na vlastní účet využívání informací získaných v souvislosti s jejími investičními obchody na účet klienta a naopak,

nejde-li o informace veřejně přístupné.

(2) Ke splnění povinností uvedených v odstavci 1 je banka povinna zejména učinit ve svém organizačním, řídicím a kontrolním systému opatření zajišťující oddělení úvěrových a investičních obchodů.

(3) Úvěrovými obchody se rozumí činnosti týkající se poskytování úvěrů a záruk.

(4) Investičními obchody se rozumí činnosti týkající se

a)

investování do cenných papírů,

b)

obchodování s cennými papíry,

c)

obchodování s právy spojenými s cennými papíry nebo odvozenými od cenných papírů,

d)

účastí na vydávání cenných papírů a poskytování souvisejících služeb,

e)

obhospodařování cenných papírů včetně poradenské činnosti.

(5) Investiční obchody na účet klienta může banka provádět pouze za nejvýhodnějších podmínek pro klienta, zejména za nejvýhodnější cenu pro klienta, které je možno při vynaložení odborné péče dosáhnout.

(6) Banka vede samostatnou evidenci o investičních obchodech prováděných na účet klienta.

__________

5a)

§ 14 a 15 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.

§ 1 písm. d) zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon.“.

 

20.

V § 22 odst. 2 a v § 25 se slova „Státní bankou československou“ nahrazují slovy „Českou národní bankou“.

 

21.

§ 22 se doplňuje novým odstavcem 5, který zní:

(5) S vědomím statutárního orgánu může osoba odpovědná podle stanov za vnitřní kontrolu banky dát, v případě potřeby, podnět k mimořádnému jednání dozorčí rady a informovat ji o zjištěných skutečnostech.“.

 

22.

V § 24 odst. 1 a v § 37 se slovo „Kčs“ nahrazuje slovem „“.

 

23.

V § 26 odst. 4 se vypouštějí slova „prováděném mimo režim nucené správy“.

 

24.

V § 29 odst. 2 se vypouští poslední věta.

 

25.

§ 34 odst. 1 zní:

(1) Při přetrvávání závažných nedostatků v činnosti banky nebo pobočky zahraniční banky Česká národní banka v dohodě s Ministerstvem financí povolení působit jako banka odejme; tomuto opatření nemusí předcházet zavedení nucené správy.“.

 

26.

§ 36 odst. 1 zní:

(1) Banku jako státní peněžní ústav může založit ústřední orgán státní správy. K jejímu založení uděluje povolení Česká národní banka v dohodě s Ministerstvem financí; činí tak na základě žádosti, jejíž náležitosti jsou shodné s náležitostmi žádosti podle § 4 odst. 1.“.

 

27.

§ 38 se doplňuje odstavci 6 a 7, které znějí:

(6) Banka je povinna i bez souhlasu klienta sdělit osobě oprávněné za účelem výkonu rozhodnutí bankovní spojení svého klienta, tedy číslo účtu a identifikační kód banky nebo pobočky zahraniční banky a identifikační údaje o svém klientovi, který je majitelem účtu. Stejná povinnost banky platí i ve vztahu k osobě, která prokáže, že v důsledku vlastní chybné dispozice bance nebo pobočce zahraniční banky utrpěla škodu a že se bez tohoto údaje nemůže domoci svého práva na vydání bezdůvodného obohacení ve smyslu občanského zákoníku. Za podání informace náleží bance úhrada věcných nákladů.

(7) Ustanovení odstavců 1 a 6 se vztahují obdobně i na pobočky zahraničních bank.“.

 

28.

§ 41 odst. 1 zní:

(1) O rozkladu proti rozhodnutí České národní banky rozhoduje bankovní rada České národní banky. O rozkladu proti rozhodnutí České národní banky vydanému v dohodě s Ministerstvem financí rozhoduje bankovní rada České národní banky v dohodě s ministrem financí. Podaný rozklad nemá odkladný účinek.“.

 

29.

V § 41e odst. 2 se slova „100 000 Kč“ nahrazují slovy „300 000 Kč“.

 

30.

§ 44 se vypouští.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Banka je povinna do jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona uvést složení svého statutárního orgánu a dozorčí rady a členství zaměstnanců banky ve statutárních orgánech a dozorčích radách jiných právnických osob do souladu s tímto zákonem.

2.

Banka je povinna do jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona splnit povinnost uloženou v § 17 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění tohoto zákona.

3.

Banka je povinna do tří let ode dne účinnosti tohoto zákona uvést kvalifikované majetkové účasti do souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění tohoto zákona. V prvním roce ode dne účinnosti tohoto zákona je banka povinna snížit překročení limitů vykazované ke dni účinnosti tohoto zákona o 50 %, ve druhém roce ode dne účinnosti tohoto zákona je banka povinna snížit překročení limitů vykazované ke dni účinnosti tohoto zákona o 25 %. Kvalifikované účasti, které ke dni účinnosti tohoto zákona přesahují nejvyšší přípustnou výši stanovenou v § 17 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění tohoto zákona, nesmí banka dále zvyšovat.

4.

Banka, která je oprávněna vykonávat úvěrové i investiční obchody, je povinna do šesti měsíců od účinnosti tohoto zákona provést opatření stanovená v § 19b zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění tohoto zákona.

5.

Fond pojištění vkladů (dále jen „Fond“) vyplatí fyzickým a právnickým osobám, které byly k 15. prosinci 1995 vkladateli České banky, akciové společnosti Praha, nyní v likvidaci, (dále jen „banka“) dodatečnou náhradu za veškeré pohledávky z jejich vkladů včetně depozitních certifikátů, vkladových listů nebo jiných obdobných dluhopisů, vedených u této banky k 15. prosinci 1995, které uzná správce konkurzní podstaty, a to až do výše čtyř miliónů Kč každému vkladateli. Při výplatě dodatečných náhrad se postupuje přiměřeně podle § 41d41g zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že vyplácenou dodatečnou náhradu Fond sníží o již vyplacenou náhradu. Dodatečná náhrada se vyplatí rovněž dědicům fyzických osob a právním nástupcům právnických osob. Ke dni zahájení výplaty dodatečných náhrad se snižuje pohledávka vkladatele za bankou o částku rovnající se jeho právu na dodatečnou náhradu z Fondu. Fond se dnem zahájení výplaty dodatečných náhrad stává věřitelem banky ve výši práv vkladatelů banky na plnění z Fondu. Výplata dodatečných náhrad podle tohoto ustanovení musí být zahájena do čtyř měsíců od účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Zeman v. r.

Havel v. r.

Tošovský v. r.