Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

77/1998 Sb. znění účinné od 10. 5. 1998

77

 

ZÁKON

ze dne 24. března 1998,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. a zákona č. 236/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

§ 9 odst. 1 zní:

(1) Asistentem může být jmenován bezúhonný občan, který má vysokoškolské právnické vzdělání.“.

2.

§ 15 odst. 1 zní:

(1) Pro rozhodování věcí podle čl. 87 odst. 1 Ústavy, které nepatří do působnosti pléna, a pro rozhodování podle § 43 odst. 2 vytváří Ústavní soud ze soudců čtyři tříčlenné senáty.“.

3.

V § 19 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: „Ve věci podle § 43 odst. 2 se vyžaduje k přijetí usnesení senátu souhlas všech členů senátu.“.

4.

Nadpis nad § 42 zní: „Úkony soudce zpravodaje a senátu mimo ústní jednání“.

5.

V § 42 odst. 1 se za slova „podle § 43“ vkládají tato slova: „odst. 1 a 2“.

6.

V § 42 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Shledá-li soudce zpravodaj důvody k odmítnutí návrhu podle § 43 odst. 2, připraví věc k projednání v senátu. Jestliže usnesení senátu o odmítnutí návrhu z důvodů podle § 43 odst. 2 nebylo přijato, připraví soudce zpravodaj věc k projednání věci samé v plénu nebo v senátu.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

7.

§ 43 odst. 1 písm. c) se vypouští.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).

8.

V § 43 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Senát mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne,

a)

jde-li o návrh zjevně neopodstatněný, nebo

b)

jestliže shledá u návrhu podaného podle § 64 odst. 1 až 4 důvody k odmítnutí podle odstavce 1 nebo podle písmena a).“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

9.

§ 43 odst. 3 zní:

(3) Usnesení o odmítnutí návrhu podle odstavců 1 a 2 musí být písemně vyhotoveno, odůvodněno a musí obsahovat poučení, že odvolání není přípustné.“.

10.

§ 44 odst. 1 zní:

(1) Nebyl-li návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením odmítnut, koná se ve věcech projednávaných podle článku 87 odst. 1 Ústavy ústní jednání.“.

11.

§ 65 se vypouští.

12.

V § 72 odst. 2 větě druhé se slova „ , kdy nabylo právní moci“ nahrazují slovem „doručení“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem po dni vyhlášení.

Zeman v. r.

Havel v. r.

Tošovský v. r.