Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

83/1998 Sb. znění účinné od 1. 4. 2012
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 375/2011 Sb.

1.4.2012

zákonem č. 186/2006 Sb.

1.1.2007

zákonem č. 458/2000 Sb.

1.1.2001

83

 

ZÁKON

ze dne 18. března 1998,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

a o změně a doplnění některých dalších zákonů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

zrušen

Čl. II

zrušen

Čl. III

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb. a zákona č. 15/1998 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V příloze č. 2 SKUPINA 213: Stavebnictví u živností:

Projektová činnost ve výstavbě

a)

ve sloupci 2 se za slovo „Autorizace“ doplňují slova „v příslušném oboru“,

b)

ve sloupci 3 text zní: „§ 46a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů“;

Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

a)

název živnosti zní: „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“,

b)

ve sloupci 3 text zní: „§ 44 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů“.

 

2.

V příloze č. 2 SKUPINA 213: Stavebnictví se doplňuje:

1

2

3

„Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování

a) středoškolské vzdělání stavebního směru a 5 roků praxe v provádění staveb, nebo

b) vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru a 3 roky praxe v provádění staveb

§ 44139b zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování

a) středoškolské vzdělání stavebního směru a 5 roků praxe v projektování staveb, nebo

b) vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru a 3 roky praxe v projektování staveb

§ 46a139b zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Čl. IV

zrušen

Čl. V

zrušen

Čl. VI

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, se mění a doplňuje takto:

1.

§ 6 odst. 2 zní:

(2) Opatření vedoucí ke snížení přírodního ozáření, kromě radonu, se nemusí provádět tehdy, nelze-li toto ozáření působením osob snížit v rozsahu zdůvodněném přínosem převyšujícím náklady na opatření.“.

 

2.

V § 6 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) Opatření vedoucí ke snížení přírodního ozáření v důsledku výskytu radonu a produktů jeho přeměny ve vnitřním ovzduší staveb se musí provádět, pokud se stavba umísťuje na stavebním pozemku mimo území s nízkým radonovým rizikem. Podmínky stanoví stavební úřad v rozhodnutí o umístění stavby nebo ve stavebním povolení. Při užívání stavby s pobytovým prostorem, u něhož jsou překročeny směrné hodnoty stanovené prováděcím předpisem, může stavební úřad nařídit provedení nezbytných úprav na stavbě z důvodů hygienických - ohrožení zdraví uživatelů stavby - je-li to ve veřejném zájmu.

(4) Prováděcí předpis stanoví kritéria pro stanovení nízkého radonového rizika stavebního pozemku a kritéria pro hodnocení přínosů opatření ke snížení přírodního ozáření a směrné hodnoty pro rozhodování o těchto opatřeních, včetně směrných hodnot ozáření osob v důsledku výskytu radonu a produktů jeho přeměny ve vnitřním ovzduší staveb.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

Čl. VII

Předseda Poslanecké sněmovny se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1998.

Zeman v. r.

Havel v. r.

Tošovský v. r.