Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

91/1998 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1998, s výjimkou čl. VI bodu 1, který nabývá účinnosti dnem 1. července 1998.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 89/2012 Sb.

1.1.2014

zákonem č. 329/2011 Sb.

1.1.2012

zákonem č. 281/2009 Sb.

1.1.2011

91

 

ZÁKON

ze dne 3. dubna 1998,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině,

ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

zrušen

Čl. II

zrušen

Čl. III

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona České národní rady č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb. a zákona č. 15/1998 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

§ 74 odst. 4 věta první zní: „K rozhodnutí o návrhu na předběžné opatření podle § 76a je příslušný okresní soud, který je místně příslušný pro obvod (okres) navrhovatele.“.

 

2.

§ 113 odst. 1 se vypouští a zároveň se zrušuje číslování odstavců.

 

3.

V § 142 odst. 1 větě druhé se slovo „prokurátora“ nahrazuje slovy „nejvyššího státního zástupce“.

 

4.

V § 176 odst. 1 se slova „o omezení nebo zbavení rodičovských práv“ nahrazují slovy „o přiznání, omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti anebo o pozastavení jejího výkonu, o poručenství“.

 

5.

V § 181 odst. 1 se za slovo „rodiče“ vkládají tato slova: „ , popřípadě poručník“.

 

6.

§ 181 odst. 2 a 3 včetně poznámek č. 37) a 38) znějí:

(2) Rozhodne-li soud v řízení, jehož účastníky jsou rodiče a dítě, že k osvojení není třeba souhlasu rodičů osvojovaného dítěte, ačkoliv jsou jeho zákonnými zástupci,37) nejsou rodiče osvojovaného dítěte účastníky řízení o osvojení.

(3) Rodiče osvojovaného dítěte nejsou účastníky řízení o osvojení, jestliže

a)

jsou zbaveni rodičovské zodpovědnosti, nebo

b)

nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, nebo

c)

dali souhlas k osvojení předem bez vztahu k určitým osvojitelům.38)

__________

37)

§ 68 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., ve znění zákona č. 132/1982 Sb.

38)

§ 68a zákona č. 94/1963 Sb.“.

 

7.

§ 181 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

(4) Manžel osvojitele není účastníkem řízení, není-li k osvojení třeba jeho souhlasu.“.

 

8.

§ 238 odst. 2 písm. b) zní:

b)

ve věcech upravených zákonem o rodině, ledaže jde o rozsudek o omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu, určení (popření) otcovství nebo mateřství nebo nezrušitelného osvojení.“.

Čl. IV

zrušen

Čl. V

zrušen

Čl. VI

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb. a zákona č. 242/1997 Sb., se mění takto:

1.

V § 24 odst. 1 a § 25 odst. 1 se číslo „1,40“ nahrazuje číslem „1,60“.

 

2.

§ 43 odst. 2 zní:

(2) Jestliže poručník o dítě osobně pečuje, náleží poručníkovi a dítěti dávky podle § 37 až 42.“.

Čl. VII

zrušen

Čl. VIII

Přechodná ustanovení

1.

Manžel, který přijal před účinností tohoto zákona příjmení druhého manžela, může do 31. prosince 1998 oznámit matričnímu úřadu, že bude užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí.

2.

Věci, které ke dni 1. srpna 1998 tvořily bezpodílové spoluvlastnictví manželů, se stávají součástí společného jmění manželů. Pohledávky a dluhy, které vznikly před 1. srpnem 1998 a které se podle tohoto zákona považují za součást společného jmění manželů, se stávají jeho součástí. Pokud jiné předpisy mluví o bezpodílovém spoluvlastnictví manželů, rozumí se tím společné jmění manželů.

3.

Opatrovníci ustanovení podle § 78 zákona o rodině se považují od 1. srpna 1998 za poručníky s právy a povinnostmi zde uvedenými. Pokud jiné předpisy mluví o opatrovnictví a opatrovnících podle § 78 zákona o rodině, rozumí se tím podle povahy věci poručenství a poručníci.

4.

Církvemi a náboženskými společnostmi oprávněnými ve smyslu § 3 odst. 1 zákona o rodině jsou církve a náboženské společnosti, které jsou registrovány podle zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností.

5.

Ustanoveními tohoto zákona se řídí i právní vztahy vzniklé před 1. srpnem 1998; vznik těchto právních vztahů, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé do 31. července 1998 se však posuzují podle dosavadních předpisů.

Čl. IX

Předseda Poslanecké sněmovny se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. X

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1998, s výjimkou čl. VI bodu 1, který nabývá účinnosti dnem 1. července 1998.

Zeman v. r.

Havel v. r

Tošovský v. r.