Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

167/1999 Sb. znění účinné od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2023

čl. I body 31 a 32 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2000

- Časový posun účinnosti bodů 31 a 32 způsobuje nejasnost čl. 33 v označení § 24 odst. 5 (do 31.12.99 jde stále o bod 3 !!).

- Obecná klauzule bodu 40 o záměně federálních označení institucí není použitelná pro § 32 zákona 1/1991 Sb. , ve kterém jsou tato označení použita v názvech předpisů a neměla by tudíž být měněna.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 264/2006 Sb.

1.1.2007

zákonem č. 436/2004 Sb.

1.10.2004

167

 

ZÁKON

ze dne 13. července 1999,

kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb.,

o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti,

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

zrušen

Čl. II

zrušen

Čl. III

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb. a zákona č. 166/1999 Sb., se mění takto:

1.

V části I přílohy v položce 22 se na konci textu doplňují písmena h) až l), která znějí:

h)

Vydání povolení zaměstnavateli k získávání zaměstnanců ze zahraničí

Kč 2 000,-

i)

Vydání povolení k zaměstnání cizinci

Kč 500,-

j)

Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání cizincům v České republice

Kč 10 000,-

k)

Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí

Kč 10 000,-

l)

Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání v České republice

Kč 1 000,-.“.

 

2.

V části I přílohy v poznámkách k položce 22 se na konci textu doplňují body 5 a 6, které včetně poznámky pod čarou č. 4a) znějí:

5.

Povolení podle písmen h) a i) této položky vydává správní orgán (úřad práce) podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Povolení podle písmen j), k) a l) této položky vydává správní orgán (Ministerstvo práce a sociálních věcí) podle zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

6.

Pro účely úkonů pod písmeny i) a j) této položky je cizincem osoba, která potřebuje k výkonu práce na území České republiky povolení k zaměstnání podle zvláštních předpisů.4a)

__________

4a)

Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 305/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 39/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 289/1997 Sb. a zákona č. 167/1999 Sb.“.

Čl. IV

zrušen

Čl. V

zrušen

Čl. VI

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. VII

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1999, s výjimkou čl. I bodů 31 a 32, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2000.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.