Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

205/1999 Sb. znění účinné od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2024
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 425/2021 Sb.

1.1.2022

vyhláškou č. 417/2017 Sb.

1.1.2018

vyhláškou č. 186/2008 Sb.

1.6.2008

Více...

205

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 15. září 1999,

kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

z provozu vozidla)

 

Ministerstvo financí stanoví podle § 3 odst. 1, § 6 odst. 3, § 13 odst. 1 a § 14 odst. 3 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla):

§ 1

Rozsah údajů o pojištění odpovědnosti sdělovaných pojistitelem České kanceláři pojistitelů

Pojistitel sděluje České kanceláři pojistitelů tyto údaje o vzniku, době přerušení, změně a zániku pojištění odpovědnosti:

a)

číslo zelené karty, datum jejího vystavení, dobu její platnosti,

b)

jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firmu nebo název provozovatele vozidla podle technického průkazu vozidla a jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště vlastníka vozidla anebo obchodní firmu nebo název a sídlo vlastníka vozidla a jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště pojistníka anebo obchodní firmu nebo název a sídlo pojistníka; jedná-li se o vozidlo, které nepodléhá evidenci silničních vozidel podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, pouze jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště vlastníka vozidla anebo obchodní firmu nebo název a sídlo vlastníka vozidla a jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště pojistníka anebo obchodní firmu nebo název a sídlo pojistníka,

c)

obchodní firmu a sídlo pojistitele,

d)

dobu trvání pojištění a dobu přerušení pojištění, bylo-li sjednáno,

e)

druh vozidla, jeho tovární značku a jeho typ,

f)

identifikační číslo vozidla; nebylo-li přiděleno, číslo karoserie nebo podvozku vozidla,

g)

státní poznávací značku nebo vojenskou poznávací značku vozidla,

h)

číslo technického průkazu vozidla,

i)

číslo pojistné smlouvy.

§ 2

Výše denní sazby příspěvku

(1)

Denní sazba příspěvku pro jednotlivé druhy tuzemských vozidel podle § 4 odst. 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se stanoví pro

a)

motocykl se zdvihovým objemem válců motoru do 50 cm3 včetně ve výši 4 Kč,

b)

motocykl se zdvihovým objemem válců motoru nad 50 cm3 do 350 cm3 včetně ve výši 8 Kč,

c)

motocykl se zdvihovým objemem válců motoru nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně ve výši 21 Kč,

d)

motocykl se zdvihovým objemem válců motoru nad 500 cm3 ve výši 25 Kč,

e)

osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru do 1 000 cm3 včetně ve výši 30 Kč,

f)

osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru nad 1 000 cm3 do 1 350 cm3 včetně ve výši 35 Kč,

g)

osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru nad 1 350 cm3 do 1 850 cm3 včetně ve výši 47 Kč,

h)

osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru nad 1 850 cm3 do 2 500 cm3 včetně ve výši 65 Kč,

i)

osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru nad 2 500 cm3 ve výši 93 Kč,

j)

obytný automobil ve výši 61 Kč,

k)

sanitní automobil ve výši 94 Kč,

l)

autobus s nejvyšší povolenou hmotností do 5 000 kg včetně ve výši 155 Kč,

m)

autobus s nejvyšší povolenou hmotností nad 5 000 kg ve výši 290 Kč,

n)

trolejbus ve výši 56 Kč,

o)

nákladní automobil jiný než podle písmene r) s nejvyšší povolenou hmotností do 3 500 kg včetně ve výši 86 Kč,

p)

nákladní automobil jiný než podle písmene r) s nejvyšší povolenou hmotností nad 3 500 kg do 12 000 kg včetně ve výši 145 Kč,

q)

nákladní automobil jiný než podle písmene r) s nejvyšší povolenou hmotností nad 12 000 kg ve výši 261 Kč,

r)

nákladní automobil, který je nebo má být v registru silničních vozidel zapsán jako tahač návěsů, nebo tahač přívěsů, ve výši 563 Kč,

s)

traktor ve výši 16 Kč,

t)

přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností do 750 kg včetně ve výši 4 Kč,

u)

přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností nad 750 kg do 10 000 kg včetně ve výši 7 Kč,

v)

přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností nad 10 000 kg ve výši 70 Kč,

w)

vozidla jiná než podle písmen a) až v) ve výši 20 Kč.

(2)

Pro vozidla s elektrickým nebo hybridním pohonem se použije denní sazba příspěvku podle

a)

odstavce 1 písm. a) pro motocykl,

b)

odstavce 1 písm. e) pro osobní automobil s výkonem do 40 kW včetně,

c)

odstavce 1 písm. f) pro osobní automobil s výkonem nad 40 kW do 55 kW včetně,

d)

odstavce 1 písm. g) pro osobní automobil s výkonem nad 55 kW do 80 kW včetně,

e)

odstavce 1 písm. h) pro osobní automobil s výkonem nad 80 kW do 135 kW včetně,

f)

odstavce 1 písm. i) pro osobní automobil s výkonem nad 135 kW.

§ 2a

Výše nákladů mimosoudního uplatnění práva na příspěvek

Výše nákladů České kanceláře pojistitelů spojených s mimosoudním uplatněním práva na příspěvek podle § 4 odst. 4 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla činí 300 Kč.

§ 3

Náležitosti potvrzení o době trvání pojištění

odpovědnosti a škodném průběhu pojištění

(1)

Potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a škodném průběhu pojištění vydané v době trvání pojištění odpovědnosti obsahuje

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a bydliště fyzické osoby nebo obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby jako pojistníka; není-li vlastník nebo provozovatel vozidla osobou totožnou s osobou pojistníka, obsahuje potvrzení i údaje o těchto osobách, a to podle technického průkazu vozidla,

b)

obchodní firmu a sídlo pojistitele,

c)

státní poznávací značku nebo vojenskou poznávací značku vozidla, identifikační číslo vozidla, nebo nebylo-li přiděleno, číslo podvozku nebo karoserie vozidla uvedeného v pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti,

d)

číslo pojistné smlouvy, dobu trvání pojištění odpovědnosti platného ke dni doručení žádosti podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, a celkovou dobu trvání pojištění odpovědnosti včetně doby trvání pojištění odpovědnosti dokládané při vzniku platného pojištění odpovědnosti,

e)

údaje o pojistných událostech vzniklých v době trvání pojištění odpovědnosti podle pojistné smlouvy uvedené v písmenu d), zejména jejich počet s uvedením dne vzniku škodné události,

f)

údaje o pojistných událostech z předchozích pojištění odpovědnosti, uvedených na dřívějších potvrzeních o době trvání pojištění v členění podle dob trvání jednotlivých pojištění odpovědnosti s uvedením obchodní firmy příslušného pojistitele, zejména jejich počet s uvedením dne vzniku škodné události,

g)

datum a důvod zániku předcházejícího pojištění odpovědnosti,

h)

podpis, datum vydání potvrzení a otisk razítka pojistitele.

(2)

Potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a škodném průběhu pojištění vydané po zániku pojištění odpovědnosti obsahuje

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a bydliště fyzické osoby nebo obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby jako pojistníka; není-li vlastník nebo provozovatel vozidla osobou totožnou s osobou pojistníka, obsahuje potvrzení i údaje o těchto osobách, a to podle technického průkazu vozidla,

b)

obchodní firmu a sídlo pojistitele,

c)

státní poznávací značku nebo vojenskou poznávací značku vozidla, identifikační číslo vozidla, nebo nebylo-li přiděleno, číslo podvozku nebo karoserie vozidla uvedeného v pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti,

d)

číslo pojistné smlouvy, dobu trvání posledně platného pojištění odpovědnosti a celkovou dobu trvání pojištění odpovědnosti včetně doby trvání pojištění odpovědnosti dokládané při vzniku posledně platného pojištění odpovědnosti,

e)

údaje o pojistných událostech vzniklých v době trvání pojištění odpovědnosti podle pojistné smlouvy uvedené pod písmenem d), zejména jejich počet s uvedením dne vzniku škodné události,

f)

údaje podle písmene e), vztahující se k pojistným událostem z předchozích pojištění odpovědnosti, uvedených na dřívějších potvrzeních o době trvání pojištění v členění podle dob trvání jednotlivých pojištění odpovědnosti s uvedením názvu příslušného pojistitele,

g)

datum a důvod zániku posledně platného pojištění odpovědnosti,

h)

podpis, datum vydání potvrzení a otisk razítka pojistitele.

§ 4

Seznam cizích států

Mimo území České republiky, ostatních členských států Evropské unie a dalších států tvořících Evropský hospodářský prostor, se pojištění odpovědnosti vztahuje na škody způsobené provozem tuzemských vozidel na území Albánie, Andorry, Bosny a Hercegoviny, Severní Makedonie, Monaka, San Marina, Srbska, Černé Hory, Švýcarska, Turecka, Ukrajiny, Vatikánu a Velké Británie.

§ 5

Zrušovací ustanovení

Dnem 1. ledna 2000 se zrušují:

1.

Vyhláška č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla.

2.

Vyhláška č. 582/1992 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla.

3.

Vyhláška č. 327/1993 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb.

4.

Vyhláška č. 246/1994 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb. a vyhlášky č. 327/1993 Sb.

5.

Vyhláška č. 307/1995 Sb., kterou se mění vyhláška č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb., vyhlášky č. 327/1993 Sb. a vyhlášky č. 246/1994 Sb.

6.

Vyhláška č. 317/1996 Sb., kterou se mění vyhláška č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb., vyhlášky č. 327/1993 Sb., vyhlášky č. 246/1994 Sb. a vyhlášky č. 307/1995 Sb.

7.

Vyhláška č. 321/1997 Sb., kterou se mění vyhláška č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

8.

Vyhláška č. 323/1998 Sb., kterou se mění vyhláška č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.