Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

224/1999 Sb. znění účinné od 1. 12. 1999

224

 

ZÁKON

ze dne 14. září 1999,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozbrojených silách

České republiky a zákona o zajišťování obrany České republiky

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 15/1993 Sb., o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících předpisů, se mění takto:

1.

§ 1, 2 a 4 se zrušují.

 

2.

Část šestá se zrušuje.

Čl. II

Zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, se mění takto:

1.

§ 5 včetně poznámky pod čarou č. 3) zní:

"§ 5

 

Vojenská kancelář prezidenta republiky je vojenským útvarem ozbrojených sil České republiky. Úkoly Vojenské kanceláře prezidenta republiky, jmenování a odvolávání náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky a jeho pravomoci upravuje zvláštní právní předpis.3)

__________

3)

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.".

 

2.

Poznámka pod čarou č. 4) se zrušuje.

Čl. III

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb. a zákona č. 289/1997 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 odst. 1 písm. p) a v § 16 odst. 4 písm. d) se slova "Armádě České republiky" nahrazují slovy "ozbrojených silách České republiky".

 

2.

Poznámka pod čarou č. 5) zní:

"5)

Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.".

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.