Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

307/1999 Sb. znění účinné od 3. 12. 1999 do 31. 3. 2024

307

 

ZÁKON

ze dne 18. listopadu 1999,

kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

a o změně některých souvisejících zákonů

(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), se mění takto:

1.

V § 5 odst. 1 písm. b) se slova „přednosti jízdy13)“ nahrazují slovy „přednostní jízdy,13) včetně jejich přípojných vozidel,“ a slova „(dále jen „vozidlo složky Integrovaného záchranného systému“)“ se zrušují.

 

2.

V § 5 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

Bezpečnostní informační služba pro jí provozovaná vozidla, Ministerstvo obrany pro vozidla provozovaná Vojenským zpravodajstvím a Ministerstvo vnitra pro vozidla provozovaná Úřadem pro zahraniční styky a informace a pro vozidla Policie České republiky služby policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti, vozidla útvarů služby kriminální policie a obec pro vozidla provozovaná jednotkami sborů dobrovolných hasičů obce.“.

 

3.

V § 5 odstavec 2 zní:

(2) K vozidlu uvedenému v odstavci 1 písm. b) a c) (dále jen „vozidlo s výjimkou z pojištění odpovědnosti“) vydá zelenou kartu ministerstvo. Zanikne-li důvod, pro který byla vozidlu s výjimkou z pojištění odpovědnosti zelená karta vydána, je ten, kdo takové vozidlo provozuje, povinen zelenou kartu ministerstvu vrátit.“.

 

4.

V § 11 odstavec 1 zní:

(1) Škodu způsobenou provozem vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti nahradí ministerstvo.“.

 

5.

V § 11 odst. 2 se věta první a druhá nahrazuje těmito slovy: „Způsob a rozsah náhrady škody v případech podle odstavce 1 se řídí zvláštním právním předpisem.15) Osoba, která provozuje vozidlo s výjimkou z pojištění odpovědnosti, je povinna oznámit ministerstvu skutečnosti podle § 8 odst. 1 a 2.“.

 

6.

V § 11 odst. 3 větě první se slova „složky Integrovaného záchranného systému“ nahrazují slovy „s výjimkou z pojištění odpovědnosti“.

 

7.

V § 11 odst. 4 větě první se slova „složka Integrovaného záchranného systému“ nahrazují slovy „osoba, která provozuje vozidlo s výjimkou z pojištění odpovědnosti“ a slova „složku Integrovaného záchranného systému“ nahrazují slovy „tuto osobu“.

 

8.

V § 15 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „To neplatí, jedná-li se o vozidlo s výjimkou z pojištění odpovědnosti.“.

 

9.

V § 17 větě druhé se slova „složky Integrovaného záchranného systému“ nahrazují slovy „s výjimkou z pojištění odpovědnosti“.

 

10.

V § 24 odst. 8 písm. a) se slova „státního orgánu“ nahrazují slovy „s výjimkou z pojištění odpovědnosti“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.