Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

313/1999 Sb. znění účinné od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2006

313

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. listopadu 1999,

kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě,

ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje podle § 111 odst. 3 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 3/1991 Sb., a podle § 4 odst. 4 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.:

Čl. I

V § 2 nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění nařízení vlády č. 320/1997 Sb., nařízení vlády č. 317/1998 Sb. a nařízení vlády č. 131/1999 Sb., odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č․ 2) zní:

(1) Výše minimální mzdy činí

a)

za každou hodinu odpracovanou zaměstnancem 22,30 Kč,

b)

za měsíc 4 000 Kč pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou,

c)

90 % částek uvedených v písmenech a) a b), jde-li o první pracovní poměr nebo obdobný pracovní vztah zaměstnance ve věku 18 až 21 let, a to po dobu 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru nebo obdobného pracovního vztahu,

d)

80 % částek uvedených v písmenech a) a b), jde-li o mladistvého zaměstnance,2)

e)

75 % částek uvedených v písmenech a) a b), jde-li o zaměstnance, který je poživatelem částečného invalidního důchodu,

f)

50 % částek uvedených v písmenech a) a b), jde-li o zaměstnance, který je poživatelem plného invalidního důchodu, nebo o mladistvého zaměstnance, který je plně invalidní a nepobírá plný invalidní důchod.

__________

2)

§ 274 odst. 2 zákoníku práce.“.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.

Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

 

1. místopředseda vlády

a ministr práce a sociálních věcí:

PhDr. Špidla v. r.