Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

328/1999 Sb. znění účinné od 2. 8. 2021 do 31. 1. 2022

Tento zákon podle § 28 nabývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti zákon, kterým se zavede informační systém evidence obyvatel, nejpozději však 1. 7. 2000. Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), nabyl účinnosti právě 1. 7. 2000.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 270/2021 Sb.

2.8.2021

zákonem č. 269/2021 Sb.

2.8.2021

zákonem č. 251/2017 Sb.

1.7.2018

Více...

328

 

ZÁKON

ze dne 30. listopadu 1999

o občanských průkazech

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Základní ustanovení (§ 1-3a)

§ 1

zrušen

§ 2

zrušen

§ 3

zrušen

§ 3a

zrušen

Část druhá

Vydávání občanských průkazů a potvrzení o občanském průkazu (§ 4-9)

Hlava I

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů (§ 4-8d)

§ 4

zrušen

Zákon č. 195/2017 Sb. s účinností ode dne 1. července 2018 v § 4 za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3 s tím, že dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7. Dosavadní znění však obsahuje pouze odstavce 3 až 5, které jsme označili jako odst. 4 až 6. Stejnou novelou se v § 4 doplňuje odst. 6. Tím vznikly dva různé odstavce s duplicitním označením 6.

§ 4a

zrušen

§ 5

zrušen

§ 6

zrušen

§ 7

zrušen

§ 7a

zrušen

§ 8

zrušen

§ 8a

zrušen

§ 8b

zrušen

§ 8c

zrušen

§ 8d

zrušen

Hlava II

Podmínky a postup při vydávání potvrzení o občanském průkazu (§ 9)

§ 9

Potvrzení o občanském průkazu

(1)

Občanovi se vydává potvrzení o občanském průkazu při

a)

ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu,

b)

zadržení neplatného občanského průkazu,

c)

nevydání občanského průkazu z důvodu nepředložení některého dokladu potřebného pro jeho vydání,

d)

odevzdání občanského průkazu z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu,

e)

odevzdání občanského průkazu z důvodu, že pozbyl státní občanství nebo ukončil trvalý pobyt na území České republiky anebo požádal o jeho úschovu při dlouhodobém pobytu v zahraničí,

f)

odevzdání občanského průkazu opatrovníkem nebo jiným zákonným zástupcem za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu nebo členem domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem24,

g)

odevzdání občanského průkazu nalezeného, po zemřelém nebo prohlášeném za mrtvého.

(2)

Potvrzení o občanském průkazu vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad. Policie České republiky (dále jen "policie") jej vydává jen v případě, že je jí nahlášeno odcizení občanského průkazu, že je jí odevzdán nalezený občanský průkaz nebo při zadržení občanského průkazu (§ 16 odst. 2). Ministerstvo jej vydává v případě, že je mu nahlášena ztráta nebo odcizení občanského průkazu nebo při zadržení občanského průkazu.

(3)

Potvrzení o občanském průkazu, která se vydávají v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až e), obsahují tyto údaje: důvod vydání, jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, adresu místa trvalého pobytu občana, datum, místo a okres narození, datum vydání, datum skončení platnosti, označení úřadu nebo orgánu, který jej vydal, a dále číslo, popřípadě sérii občanského průkazu a označení úřadu, který občanský průkaz vydal; u občanů narozených v cizině se namísto místa a okresu narození zapisuje místo a stát narození.

(4)

Potvrzení o občanském průkazu, které se vydává podle odstavce 1 písm. f) a g), obsahuje tyto údaje: důvod vydání, jméno, popřípadě jména, příjmení fyzické osoby, která občanský průkaz odevzdává, jméno, popřípadě jména, příjmení držitele, datum vydání, dobu platnosti, označení úřadu nebo orgánu, který potvrzení o občanském průkazu vydal, číslo, popřípadě sérii odevzdávaného občanského průkazu, a označení úřadu, který odevzdávaný občanský průkaz vydal.

(5)

Je-li občanu vydáno potvrzení o občanském průkazu podle odstavce 1 písm. a) až e), nemá po dobu jeho platnosti povinnost mít občanský průkaz, pokud mu je tímto zákonem stanovena.

(6)

Potvrzení o občanském průkazu není veřejnou listinou.

Část třetí

Platnost občanského průkazu a potvrzení o občanském průkazu (§ 10-13)

§ 10

zrušen

§ 11

zrušen

§ 12

zrušen

§ 13

zrušen

Část čtvrtá

povinnosti a nakládání s občanským průkazem (§ 14-16)

§ 14

zrušen

§ 15

zrušen

§ 15a

zrušen

§ 15b

zrušen

§ 16

zrušen

Část pátá

přestupky (§ 16a-16c)

§ 16a

zrušen

§ 16b

zrušen

§ 16c

zrušen

Část šestá

Evidence občanských průkazů (§ 17-18b)

§ 17

zrušen

§ 17a

zrušen

§ 17b

[Využívání informačních systémů]

(1)

Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“), obecní úřady obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřady městských částí určené Statutem hlavního města Prahy (dále jen „pověřený úřad“) a Policie České republiky (dále jen „policie“) ze základního registru obyvatel údaje v rozsahu

a)

příjmení,

b)

jméno, popřípadě jména,

c)

adresa místa pobytu,

d)

datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e)

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f)

státní občanství, popřípadě více státních občanství, a

g)

data potřebná pro elektronickou identifikaci a autentizaci.

(2)

Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívá ministerstvo všechny údaje z informačního systému evidence občanských průkazů (dále jen „evidence občanských průkazů“); údaj o agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu občanských průkazů využívá pouze při zajištění evidenční ochrany údajů a správě evidence občanských průkazů. Pověřené úřady a policie využívají při výkonu státní správy na úseku občanských průkazů z evidence občanských průkazů všechny údaje s výjimkou agendového identifikátoru fyzické osoby pro agendu občanských průkazů a provozních údajů.

(3)

Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo, pověřené úřady a policie z informačního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změnu, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

pohlaví a jeho změnu,

d)

místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát narození,

e)

rodné číslo a jeho změnu,

f)

státní občanství,

g)

adresu místa trvalého pobytu, včetně předchozí adresy místa trvalého pobytu,

h)

počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

i)

omezení svéprávnosti,

j)

opatrovnictví,

k)

datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zbavení rodičovské odpovědnosti, číslo jednací tohoto rozhodnutí a označení soudu, který o zbavení rodičovské odpovědnosti rozhodl, a datum nabytí právní moci zrušení rozhodnutí soudu o zbavení rodičovské odpovědnosti,

l)

rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

m)

rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zdánlivém manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,

n)

datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,

o)

datum úmrtí,

p)

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,

q)

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil.

Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(4)

Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo, pověřené úřady a policie z informačního systému evidence cestovních dokladů údaje v rozsahu

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení a zkrácená podoba jména, popřípadě jmen a příjmení, pokud jsou zapsány v cestovním dokladu,

b)

datum, místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození,

c)

číslo a druh vydaného cestovního dokladu,

d)

datum skončení platnosti cestovního dokladu,

e)

číslo a druh ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu a

f)

digitální zpracování fotografie a podpisu.

(5)

Z údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

(6)

Ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností využívají pro účely vydávání občanských průkazů uvedených v § 2 odst. 2 písm. a) speciální aplikační program, který zajišťuje sběr dat na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností pro potřeby výrobce k personalizaci dokladů, předání dokladů držitelům a jejich reklamaci.

§ 18

zrušen

§ 18a

zrušen

§ 18b

zrušen

Část sedmá

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy (§ 18c-18d)

§ 18c

zrušen

§ 18d

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy

(1)

Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti na úseku občanských průkazů ze základního registru obyvatel údaje v rozsahu

a)

příjmení,

b)

jméno, popřípadě jména,

c)

adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,

d)

datum, místo a okres narození; u fyzické osoby, která se narodila v cizině, datum, místo a stát, kde se narodila,

e)

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který fyzická osoba nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f)

státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2)

Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)

datum, místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c)

pohlaví,

d)

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

e)

adresa místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,

f)

jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné příjmení otce, matky, manžela, partnera držitele nebo jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo dítěte držitele; tyto údaje Správa základních registrů využívá jen za účelem ověření totožnosti držitele žádajícího o zablokování funkce autentizace držitele,

g)

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

h)

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(3)

Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti na úseku občanských průkazů z evidence občanských průkazů údaje v rozsahu

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení a zkrácená podoba druhého jména nebo složeného příjmení, pokud jsou uvedeny v občanském průkazu,

b)

pohlaví,

c)

státní občanství,

d)

datum narození,

e)

místo a okres narození; u osoby, která se narodila v cizině, místo a stát, kde se narodila,

f)

adresa místa trvalého pobytu, včetně označení tohoto údaje jako adresy úřadu, je-li takto označen v informačním systému evidence obyvatel, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

g)

rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství, pokud jsou uvedeny v občanském průkazu,

h)

rodné číslo,

i)

datum úmrtí, nebo, je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který osoba prohlášená za mrtvou nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

j)

číslo, popřípadě série občanského průkazu,

k)

datum vydání občanského průkazu,

l)

datum převzetí občanského průkazu,

m)

datum skončení platnosti občanského průkazu,

n)

datum znehodnocení neplatného občanského průkazu a údaj o jeho ponechání nebo odevzdání,

o)

označení správního orgánu, který občanský průkaz vydal,

p)

údaje o nosiči dat,

q)

číslo, popřípadě série a datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského průkazu,

r)

číslo žádosti o vydání občanského průkazu a

s)

žádost o vydání občanského průkazu v elektronické podobě.

(4)

Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(5)

Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

Část osmá

Společná, přechodná, zmocňovací a závěrečná ustanovení (§ 19-28)

§ 19

zrušen

§ 20

zrušen

§ 21

zrušen

§ 22

zrušen

§ 23

zrušen

§ 23a

zrušen

§ 24

zrušen

§ 24a

zrušen

§ 24b

zrušen

§ 24c

zrušen

§ 25

zrušen

§ 26

zrušen

§ 27

zrušen

§ 28

zrušen

Klaus v. r.

Havel v. r.

v z. Špidla v. r.Poznámky pod čarou:
Poznámky pod čarou:
24