Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

355/1999 Sb. znění účinné od 30. 12. 1999 do 30. 6. 2001

355

 

ZÁKON

ze dne 9. prosince 1999,

kterým se mění zákon č. 38/1995 Sb.,

o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, se mění takto:

1.

V § 6 odst. 4 písm. a) se za slova „přípojná vozidla“ vkládají slova „kromě nebrzděného přívěsu, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 750 kg,“.

 

2.

V § 6 odst. 4 písm. b) se za slovo „autobus,“ vkládají slova „silniční vozidlo s právem přednostní jízdy, cvičné silniční vozidlo autoškoly,“ a za slova „přípojná vozidla“ vkládají slova „kromě nebrzděného přívěsu, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 750 kg,“․

 

3.

V § 6 odst. 4 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

 

4.

V § 6 odst. 4 písm. c) se slova „rychlost nepřevyšuje 40 km.h-1,“ nahrazují slovy „rychlost nepřevyšuje 50 km.h-1,“.

 

5.

V § 6 odst. 4 písm. d) se slova „ve lhůtě dvou let“ nahrazují slovy „ve lhůtě tří let“ a slova „nejpozději ve lhůtách dvou let“ nahrazují slovy „nejpozději ve lhůtách tří let“.

 

6.

V § 6 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6) Lhůta pro přistavení silničního vozidla k technické prohlídce podle odstavce 4 písm. a), b), c) a d) a odstavce 5 se počítá ode dne zaevidování silničního vozidla a potom vždy ode dne provedení technické prohlídky, zapsaného v technickém průkazu silničního vozidla.“.

Dosavadní odstavce 6, 7 a 8 se označují jako odstavce 7, 8 a 9.

 

7.

V § 6 odst. 7 se slova „písm. a), b), c), d) a e)“ nahrazují slovy „písm. a), b), c) a d)“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.