Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

360/1999 Sb. znění účinné od 1. 7. 2017

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000, s výjimkou čl. IV bodů 3, 4, 6 a 7, čl. V bodů 6 a 16 a čl. X bodů 2 a 3, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2000.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 250/2016 Sb.

1.7.2017

zákonem č. 89/2012 Sb.

1.1.2014

zákonem č. 329/2011 Sb.

1.1.2012

Více...

360

 

ZÁKON

ze dne 9. prosince 1999,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

o sociálně-právní ochraně dětí

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1)

Čl. I

zrušen

ČÁST DRUHÁ

zrušena (čl. 2)

Čl. II

zrušen

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona č. 99/1963 Sb.,

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb. a zákona č. 329/1999 Sb., se mění takto:

1.

V § 26 odst. 2 se slova „Ústředí pro mezinárodněprávní ochranu mládeže (dále jen „Ústředí“)“ nahrazují slovy „Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále jen „Úřad“)“.

 

2.

V § 26 odst. 3 se slovo „Ústředí“ nahrazuje slovem „Úřad“.

 

3.

§ 35 včetně poznámky pod čarou č. 58) zní:

§ 35

Účast státního zastupitelství

 

(1) Státní zastupitelství může vstoupit do zahájeného řízení ve věcech

a)

způsobilosti k právním úkonům,

b)

prohlášení za mrtvého,

c)

zápisu do obchodního rejstříku,

d)

uložení výchovného opatření podle § 43 odst. 1 a 2 zákona o rodině,

e)

nařízení ústavní výchovy a prodloužení ústavní výchovy,

f)

pozastavení, omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti.

Oprávnění státního zastupitelství, popřípadě nejvyššího státního zástupce podat návrh na zahájení řízení podle zvláštních předpisů58) tím není dotčeno.

(2) Státní zastupitelství je v takovém řízení oprávněno ke všem úkonům, které může vykonat účastník řízení, pokud nejde o úkony, které může vykonat jen účastník právního vztahu.

(3) Ve věcech uvedených v odstavci 1 písm. d) až f) může státní zastupitelství podat ve veřejném zájmu návrh na zahájení řízení, nebylo-li zahájeno podle § 81 odst. 1 a 2 nebo na návrh jiného navrhovatele.

__________

58)

Například § 2129 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, § 6262a zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 91/1998 Sb.“.

 

4.

V § 178 odst. 2 se slova „orgánu péče o děti a orgánu obce, které jsou obeznámeny“ nahrazují slovy „orgánu vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí, který je obeznámen“.

 

5.

V § 272 odst. 3 se slova „orgán péče o děti“ nahrazují slovy „orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí“.

ČÁST ČTVRTÁ

zrušena (čl. 4)

Čl. IV

zrušen

ČÁST PÁTÁ

zrušena (čl. 5)

Čl. V

zrušen

ČÁST ŠESTÁ

zrušena (čl. 6)

Čl. VI

zrušen

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona č. 576/1990 Sb.,

o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky

České republiky a obcí v České republice

(rozpočtová pravidla republiky),

ve znění pozdějších předpisů (čl. 7)

Čl. VII

zrušen

ČÁST OSMÁ

Změna zákona č. 455/1991 Sb.,

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

ve znění pozdějších předpisů (čl. 8)

Čl. VIII

V § 3 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb. a zákona č. 356/1999 Sb., se tečka na konci odstavce nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno ab), které včetně poznámky pod čarou č. 23i) zní:

ab)

výkon sociálně-právní ochrany dětí právnickými a fyzickými osobami, jsou-li výkonem sociálně-právní ochrany dětí pověřeny podle zvláštního právního předpisu.23i)

__________

23i)

§ 4 odst. 2 písm. b) a § 4850 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona č. 582/1991 Sb.,

o organizaci a provádění sociálního

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (čl. 9)

Čl. IX

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb. a zákona č. 356/1999 Sb., se mění takto:

1.

V § 18 odst. 1 písmeno k) zní:

k)

pěstounů, kteří vykonávají pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních, provádí zřizovatel tohoto zařízení,“.

 

2.

V § 36 písmeno n) zní:

n)

pěstounů, kteří vykonávají pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních, zřizovatel tohoto zařízení,“.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona č. 368/1992 Sb.,

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (čl. 10)

Čl. X

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb. a zákona č. 357/1999 Sb., se mění takto:

1.

V § 9 odst. 2 písm. a) se za slovo „zaměstnanosti“ vkládají slova „ , o sociálně-právní ochraně dětí“.

 

2.

V § 9 odst. 2 se na konci textu písmena a) doplňují tato slova: „ , s výjimkou poplatku za vydání nebo výměnu průkazu mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany,“.

 

3.

V Sazebníku správních poplatků se za položku 8 vkládá položka 8a, která zní:

Položka 8a

a) Vydání průkazu mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany

Kč 30,-

b) Vydání nového průkazu mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany z důvodu zničení či ztráty průkazu

Kč 50,-“.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona č. 307/1993 Sb., kterým se mění

a doplňuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon

č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění

pozdějších předpisů, a některé další zákony (čl. 11)

Čl. XI

Čl. VIII zákona č. 307/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se zrušuje.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona č. 117/1995 Sb.,

o státní sociální podpoře,

ve znění pozdějších předpisů (čl. 12)

Čl. XII

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb. a zákona č. 158/1998 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 1 věta druhá zní: „Za trvalý pobyt se podle tohoto zákona považuje též pobyt cizince na území České republiky hlášeného k pobytu podle zvláštních právních předpisů upravujících pobyt cizinců na území České republiky, a to ode dne, kterým uplynulo 365 dnů ode dne hlášení.“.

Poznámka pod čarou č. 2) se zrušuje.

 

2.

V § 5 odst. 5 se slova „dubna“ nahrazují slovy „července“ a slova „31. března“ se nahrazují slovy „30. června“.

 

3.

V § 7 odst. 3 písm. a) se na konci doplňují tato slova, která včetně poznámky pod čarou č. 7a) znějí: „a bylo-li uvedeným rodičům svěřeno dítě do společné nebo střídavé výchovy obou rodičů podle zvláštního právního předpisu,7a) posuzuje se s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič určený na základě dohody těchto rodičů s tím, že tuto dohodu mohou rodiče změnit vždy jen k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí,

__________

7a)

§ 26 odst. 2 zákona o rodině.“.

 

4.

V § 7 odst. 12 písm. c) se slovo „soudu“ nahrazuje slovy „orgánu vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí“.

 

5.

V § 7 odst. 12 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena d) až g).

 

6.

V § 7 odst. 12 písm. d) se slovo „opatrovníkem“ nahrazuje slovem „poručníkem“.

 

7.

V § 7 odst. 12 písm. e) se slova „zákona o pěstounské péči,“ nahrazují slovy, která včetně poznámky pod čarou č. 36) znějí: „zvláštního právního předpisu,36)

__________

36)

§ 45a zákona o rodině.“.

 

8.

V § 7 odst. 12 písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 18) zní:

f)

rozhodnutí orgánu vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí podle zvláštního právního předpisu18) do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem,

__________

18)

§ 45b odst. 2 zákona o rodině.“.

 

9.

V § 51 odst. 2 se slova „dubna do 31. března“ nahrazují slovy „července do 30. června“ a slova „dnem 31. března“ slovy „dnem 30. června“.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona č. 118/1995 Sb.,

kterým se mění a doplňují některé zákony

v souvislosti s přijetím zákona

o státní sociální podpoře (čl. 13)

Čl. XIII

Čl. VII zákona č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, se zrušuje.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona č. 160/1995 Sb.,

kterým se mění a doplňují některé zákony

v souvislosti s přijetím zákona

o důchodovém pojištění (čl. 14)

Čl. XIV

Čl. XVIII bod 1 zákona č. 160/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění, se zrušuje a zároveň se ruší označení bodu 2.

ČÁST PATNÁCTÁ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ (čl. 15)

Čl. XV

1.

Průkazy TP, ZTP a ZTP/P vydané před 1. červencem 2000 platí po dobu v nich uvedenou, nejdéle však do 31. prosince 2001.

2.

Období, jehož počátek připadl na 1. duben 1999, na které se přiznává sociální příplatek a příspěvek na bydlení podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb. a zákona č. 158/1998 Sb., se prodlužuje do 30. června 2000. Při nároku na sociální příplatek a příspěvek na bydlení se v době od 1. dubna 2000 do 30. června 2000 vychází ze stejného rozhodného příjmu, z něhož by se vycházelo při poskytování sociálního příplatku a příspěvku na bydlení v době od 1. ledna 2000 do 31. března 2000.

3.

Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem za kalendářní čtvrtletí od 1. dubna 2000 do 30. června 2000, je podle zákona č. 75/1997 Sb., o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., kalendářní čtvrtletí od 1. října 1999 do 31. prosince 1999. Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem za kalendářní čtvrtletí od 1. dubna 2000 do 30. června 2000, je podle zákona č. 132/1997 Sb., o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšeného nájemného a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., ve znění zákona č. 242/1997 Sb., kalendářní čtvrtletí od 1. října 1999 do 31. prosince 1999.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

ÚČINNOST (čl. 16)

Čl. XVI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000, s výjimkou čl. IV bodů 3, 4, 6 a 7, čl. V bodů 6 a 16 a čl. X bodů 2 a 3, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2000.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.