Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

363/1999 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014

Ustanovení § 48 nabývá účinnosti dnem 31. 12. 1999.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 89/2012 Sb.

1.1.2014

zákonem č. 278/2009 Sb.

1.1.2010

zákonem č. 227/2009 Sb.

1.1.2010

Více...

363

ZÁKON

ze dne 21. prosince 1999

o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

zrušena (§ 1-43)

Hlava I

(§ 1-6c)

§ 1

zrušen

§ 2

zrušen

§ 3

zrušen

§ 4

zrušen

§ 5

zrušen

§ 5a

zrušen

§ 5b

zrušen

§ 5c

zrušen

§ 6

zrušen

§ 6a

zrušen

§ 6b

zrušen

§ 6c

zrušen

Hlava II

(§ 7-12)

§ 7

zrušen

§ 8

zrušen

§ 8a

zrušen

§ 9

zrušen

§ 10

zrušen

§ 10a

zrušen

§ 10b

zrušen

§ 11

zrušen

§ 12

zrušen

Hlava III

(§ 13-25)

§ 13

zrušen

§ 13a

zrušen

§ 13b

zrušen

§ 14

zrušen

§ 15

zrušen

§ 15a

zrušen

§ 16

zrušen

§ 17

zrušen

§ 18

zrušen

§ 18a

zrušen

§ 19

zrušen

§ 20

zrušen

§ 21

zrušen

§ 21a

zrušen

§ 21b

zrušen

§ 21c

zrušen

§ 22

zrušen

§ 23

zrušen

§ 24

zrušen

§ 25

zrušen

Hlava IV

(§ 26-37a)

§ 26

zrušen

§ 26a

zrušen

§ 26b

zrušen

§ 26c

zrušen

§ 26d

zrušen

§ 26e

zrušen

§ 27

zrušen

§ 28

zrušen

§ 29

zrušen

§ 30

zrušen

§ 30a

zrušen

§ 31

zrušen

§ 32

zrušen

§ 32a

zrušen

§ 32b

zrušen

§ 33

zrušen

§ 34

zrušen

§ 35

zrušen

§ 35a

zrušen

§ 35b

zrušen

§ 36

zrušen

§ 37

zrušen

§ 37a

zrušen

Hlava V

(§ 38-40)

§ 38

zrušen

§ 38a

zrušen

§ 39

zrušen

Novela obsažená v čl. LXXXVIII zákona č. 227/2009 Sb., účinného k 1. 7. 2010. nemohla být zapracována, jelikož § 39 byl zrušen k 1. 1. 2010 zákonem č. 278/2009 Sb.

§ 39a

zrušen

§ 39b

zrušen

§ 40

zrušen

Hlava VI

(§ 41-43)

§ 41

zrušen

§ 42

zrušen

§ 43

zrušen

Část druhá

zrušena (§ 44-45)

§ 44

zrušen

§ 45

zrušen

Část třetí

Změna zákona č. 368/1992 sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (§ 46-47)

§ 46

Příloha k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb. a zákona č. 360/1999 Sb., se mění takto:

V položce 64 písmena a) a b) znějí:

a)

podání žádosti o udělení povolení k provozování pojišťovací

 

 

nebo zajišťovací činnosti

Kč 50 000,-

b)

podání žádosti

 

 

– o registraci zprostředkovatele pojištění jako pojišťovacího nebo zajišťovacího makléře

Kč 20 000,-

 

– o udělení souhlasu s nabytím účasti v pojišťovně

Kč 20 000,-

 

– o schválení převodu pojistného kmene pojišťovny

Kč 20 000,-

 

– o schválení záměru sloučení, splynutí, rozdělení nebo přeměny pojišťovny nebo zajišťovny, nejedná-li se o rozdělení pojišťovny provozující souběžně životní a neživotní pojištění

Kč 20 000,-

 

– o schválení všeobecných pojistných podmínek nebo jejich změny

Kč 20 000,-“.

§ 47

[Přechodné ustanovení]

Pro poplatky splatné přede dnem účinnosti tohoto zákona platí dosavadní předpisy.

Část čtvrtá

Změna zákona č. 48/1997 sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 48)

§ 48

V § 61 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb., se slova „ 31. prosince 1999“ nahrazují slovy „31. prosince 2000“.

Část pátá

Změna zákona č. 593/1992 sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (§ 49)

§ 49

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 244/1994 Sb., zákona č. 132/1995 Sb., zákona č. 211/1997 Sb. a zákona č. 333/1998 Sb., se mění takto:

1.

V § 6 se slova „pojistné jiných období9“ nahrazují slovy „nezasloužené pojistné9“.

Poznámka pod čarou č. 8) se zrušuje a poznámky pod čarou č. 9) a 11) znějí:

__________

9)

§ 13 odst. 2 písm. a) a § 13 odst. 3 písm. a) zákona č. 363/1999 Sb.

11)

§ 13 odst. 2 zákona č. 363/1999 Sb.“.

2.

V § 6 písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 7) a 10) zní:

a)

rezerv na neživotní pojištění10) ve výši, která nesmí překročit objem závazků vypočtený metodami stanovenými zvláštním právním předpisem,7)

__________

7)

Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).

10)

§ 13 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb.“.

Část šestá

Změna zákona č. 455/1991 sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 50)

§ 50

V § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb. a zákona č. 358/1999 Sb., se za slova „pojišťoven“ doplňují slova „ zajišťoven, pojišťovacích agentů, pojišťovacích a zajišťovacích makléřů a odpovědných pojistných matematiků,12)“.

Poznámka pod čarou č. 12) zní:

__________

12)

Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).“.

Část sedmá

Účinnost (§ 51)

§ 51

[Účinnost]

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000, kromě ustanovení § 48, které nabývá účinnosti dnem 31. prosince 1999.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

Příloha

Odvětví a skupiny pojištění

Část A

Odvětví životních pojištění

1.

Pojištění pouze pro případ smrti, pojištění pouze pro případ dožití, pojištění pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti, pojištění spojených životů, životní pojištění s vrácením pojistného.

2.

Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí.

3.

Důchodové pojištění.

4.

Pojištění podle bodů 1 až 3 spojené s investičním fondem.

5.

Kapitálové činnosti

a) umořování kapitálu založené na pojistně matematickém výpočtu, jimiž jsou proti jednorázovým nebo periodickým platbám dohodnutým předem přijaty závazky se stanovenou dobou trvání a ve stanovené výši,

b) správa skupinových penzijních fondů,

c) činnosti doprovázené pojištěním zabezpečujícím zachování kapitálu nebo platbu minimálního úroku,

d) pojištění týkající se délky lidského života, které je upraveno právními předpisy z oblasti sociálního pojištění, pokud zákon umožňuje jeho provádění pojišťovnou na její vlastní riziko.

6.

Pojištění pro případ úrazu nebo nemoci, je-li doplňkem pojištění podle odvětví 1 až 5.

Část B

Odvětví neživotních pojištění

1.

Úrazové pojištění

a)

s jednorázovým plněním,

b)

s plněním povahy náhrady škody,

c)

s kombinovaným plněním,

d)

cestujících.

2.

Pojištění nemoci

a)

s jednorázovým plněním,

b)

s plněním povahy náhrady škody,

c)

s kombinovaným plněním,

d)

smluvní zdravotní pojištění.

3.

Pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech

a)

motorových,

b)

nemotorových.

4.

Pojištění škod na drážních vozidlech.

5.

Pojištění škod na leteckých dopravních prostředcích.

6.

Pojištění škod na plavidlech

a)

vnitrozemských,

b)

námořních.

7.

Pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel a jiného majetku bez ohledu na použitý dopravní prostředek.

8.

Pojištění škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 způsobených

a)

požárem,

b)

výbuchem,

c)

vichřicí,

d)

přírodními živly jinými než vichřicí (např. blesk, povodně, záplavy),

e)

jadernou energií,

f)

sesuvem nebo poklesem půdy.

9.

Pojištění jiných škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 vzniklých krupobitím nebo mrazem anebo jinými příčinami (např. loupeží, krádeží nebo škody způsobené lesní zvěří), nejsou-li tyto příčiny zahrnuty v odvětví č. 8, včetně pojištění škod na hospodářských zvířatech způsobených nákazou nebo jinými příčinami.

10.

Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající

a)

z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla,

b)

z provozu drážního vozidla,

c)

z činnosti dopravce.

11.

Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo užití leteckého dopravního prostředku, včetně odpovědnosti dopravce.

12.

Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo užití vnitrozemského nebo námořního plavidla, včetně odpovědnosti dopravce.

13.

Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jinou než uvedenou v odvětvích č. 10 až 12,

a) odpovědnost za škodu na životním prostředí,

b) odpovědnost za škodu způsobenou jaderným zařízením,

c) odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku,

d) ostatní.

14.

Pojištění úvěru

a)

obecná platební neschopnost,

b)

vývozní úvěr,

c)

splátkový úvěr,

d)

hypoteční úvěr,

e)

zemědělský úvěr.

15.

Pojištění záruky (kauce)

a)

přímé záruky,

b)

nepřímé záruky.

16.

Pojištění různých finančních ztrát vyplývajících

a)

z výkonu povolání,

b)

z nedostatečného příjmu,

c)

ze špatných povětrnostních podmínek,

d)

ze ztráty zisku,

e)

ze stálých nákladů,

f)

z nepředvídaných obchodních výdajů,

g)

ze ztráty tržní hodnoty,

h)

ze ztráty pravidelného zdroje příjmu,

i)

z jiné nepřímé obchodní finanční ztráty,

j)

z ostatních finančních ztrát.

17.

Pojištění právní ochrany.

18. Pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého bydliště, včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním (asistenční služby).

Část C

Skupiny neživotních pojištění

a)

„Pojištění úrazu a nemoci“ pro odvětví č. 1 a 2,

b)

„Pojištění motorových vozidel“ pro odvětví č. 3, 7 a 10,

c)

„Pojištění požáru a jiných majetkových škod“ pro odvětví č. 8 a 9,

d)

„Letecké pojištění, pojištění vnitrozemské plavby a námořní pojištění a pojištění přepravovaných věcí“ pro odvětví č. 4, 5, 6, 7, 11 a 12,

e)

"Pojištění odpovědnosti za škodu" pro odvětví č. 10, 11, 12 a 13,

f)

„Pojištění úvěru a záruky“ pro odvětví č. 14 a 15,

g)

„Pojištění jiných ztrát“ pro odvětví č. 16, 17 a 18.

Příloha č. 2

Rozdělení pojistných odvětví pro výkaznictví pojišťoven podle § 26 odst. 4

I.

Pojištění uvedená v části A přílohy č. 1, s výjimkou pojištění uvedených v bodech II., III., VI. a VII.

II.

Pojištění uvedená v části A bodu 2 přílohy č. 1.

III.

Pojištění uvedené v části A bodu 4 přílohy č. 1.

IV.

Trvalé zdravotní pojištění.

V.

Tontiny.

VI.

Činnosti uvedené v části A bodu 5 písm. a) přílohy č. 1.

VII.

Správa skupinových penzijních fondů uvedená v části A bodu 5 písm. b) přílohy č. 1.

VIII.

Činnosti uskutečňované pojišťovnami uvedené v Kapitole 1, Hlavě 4, Knize IV francouzského „Code des Assurances“.

IX.

Pojištění týkající se délky lidského života, které je upraveno právními předpisy sociálního pojištění, pokud je prováděno nebo řízeno pojišťovnou na její vlastní riziko v souladu s právní úpravou členského státu.

X.

Úrazové pojištění a pojištění v případě nemoci uvedené v části B bodech 1 a 2 přílohy č. 1.

XI.

Pojištění s vazbou na motorová vozidla uvedená v části B bodech 3, 7 a 10 přílohy č. 1.

XII.

Pojištění proti požáru a jiným majetkovým škodám uvedená v části B bodech 8 a 9 přílohy č. 1.

XIII.

Pojištění škod na drážních vozidlech, letecké, námořní a dopravní pojištění uvedená v části B bodech 4, 5, 6, 7, 11 a 12 přílohy č. 1.

XIV.

Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu uvedené v části B bodu 13 přílohy č. 1.

XV.

Pojištění úvěru a pojištění záruky uvedená v části B bodech 14 a 15 přílohy č. 1.

XVI.

Ostatní pojištění uvedená v části B bodech 16, 17 a 18 přílohy č. 1.Poznámky pod čarou:

Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech).

Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech).

Poznámky pod čarou:
9

Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech).