Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

116/1990 Sb. znění účinné od 19. 10. 2005 do 31. 12. 2013
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 360/2005 Sb.

19.10.2005

zákonem č. 522/2002 Sb.

31.12.2002

zákonem č. 302/1999 Sb.

3.12.1999

Více...

116

 

ZÁKON

ze dne 23. dubna 1990

o nájmu a podnájmu nebytových prostor

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Vymezení pojmu

Za nebytové prostory se pro účely tohoto zákona považují

a)

místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu jsou určeny1 k jinému účelu než k bydlení, a jimiž jsou zejména prostory určené k provozování výroby, obchodu, služeb, výzkumu, administrativní činnosti, umělecké, výchovné a vzdělávací činnosti, dále archivy, garáže, skladové prostory a části veřejně přístupných prostorů budov; nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu, prádelny, sušárny, kočárkárny a půdy,

b)

byty, u kterých byl udělen souhlas k jejich užívání k nebytovým účelům.

§ 2

zrušen

§ 3

Vznik nájmu

Nájem vzniká na základě písemné nájemní smlouvy, kterou pronajimatel přenechává nájemci za nájemné nebytový prostor do užívání. Nájemní smlouva musí obsahovat předmět a účel nájmu, výši nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním nebytového prostoru nebo způsob jejich určení, a nejde-li o nájem na dobu neurčitou, dobu, na kterou se nájem uzavírá. Jde-li o nájem sjednaný k účelu podnikání, musí nájemní smlouva obsahovat také údaj o předmětu podnikání v provozovně umístěné v pronajatém nebytovém prostoru.

§ 4

zrušen

§ 5

Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

(1)

Není-li dohodnuto jinak, pronajimatel je povinen odevzdat nebytový prostor nájemci ve stavu způsobilém ke smluvenému účelu nájmu, v tomto stavu jej svým nákladem udržovat, zabezpečovat řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s užíváním nebytového prostoru spojeno, a umožnit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s nájmem.

(2)

Nájemce je oprávněn užívat nebytový prostor v rozsahu dohodnutém ve smlouvě.

(3)

Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli potřebu oprav, které má pronajímatel provést, a umožnit provedení těchto i jiných nezbytných oprav; jinak nájemce odpovídá za škodu, která nesplněním povinnosti vznikla.

(4)

Hodlá-li nájemce změnit v provozovně umístěné v pronajatém nebytovém prostoru předmět podnikání a ovlivní-li tato změna podstatným způsobem využití nebytových prostor, je povinen oznámit to pronajimateli a vyžádat si jeho předchozí písemný souhlas, pokud se strany nedohodnou jinak.

§ 6

Podnájem

(1)

Není-li dohodnuto jinak, nájemce je oprávněn přenechat nebytový prostor nebo jeho část do podnájmu pouze na dobu určitou a jen s předchozím písemným souhlasem pronajimatele; smlouva o podnájmu musí mít písemnou formu.

(2)

Práva a povinnosti vyplývající z § 5 se vztahují i na toho, komu byl nebytový prostor přenechán do podnájmu.

Nájemné

§ 7

[Stanovení výše]

(1)

Není-li výše nájemného nebo úhrada za podnájem upravena obecně závazným právním předpisem, stanoví se dohodou.

(2)

Není-li dohodnuto jinak, nájemné spolu s úhradou za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním nebytového prostoru se platí v měsíčních splátkách předem vždy k prvnímu dni příslušného kalendářního měsíce.

§ 8

[Sleva z nájemného]

Může-li nájemce užívat nebytový prostor omezeně jen proto, že pronajimatel neplní své povinnosti ze smlouvy nebo povinnosti stanovené tímto zákonem, má nájemce nárok na poměrnou slevu z nájemného; toto ustanovení se vztahuje též na podnájem.

Skončení nájmu

§ 9

[U nájmu na dobu určitou]

(1)

Nájem sjednaný na dobu určitou skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán.

(2)

Není-li dohodnuto jinak, může pronajimatel písemně vypovědět nájem na dobu určitou před uplynutím sjednané doby, jestliže

a)

nájemce užívá nebytový prostor v rozporu se smlouvou;

b)

nájemce je o více než jeden měsíc v prodlení s placením nájemného nebo úhrady za služby, jejichž poskytování je spojeno s nájmem;

c)

nájemce, který na základě smlouvy má poskytovat pronajimateli na úhradu nájemného určité služby, tyto služby neposkytuje řádně a včas;

d)

nájemce nebo osoby, které s ním užívají nebytový prostor, přes písemné upozornění hrubě porušují klid nebo pořádek;

e)

užívání nebytového prostoru je vázáno na užívání bytu a nájemci byla uložena povinnost byt vyklidit;

f)

bylo rozhodnuto o odstranění stavby nebo o změnách stavby,jež brání užívání nebytového prostoru;

g)

nájemce přenechá nebytový prostor nebo jeho část do podnájmu bez souhlasu pronajimatele,

h)

jde o nájem nebytového prostoru v nemovitosti vydané oprávněné osobě podle zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd.

i)

jde o nájem nebytového prostoru v nemovitosti převedené původnímu vlastníkovi podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku;

j)

nájemce změnil v provozovně předmět podnikání bez předchozího souhlasu pronajimatele (§ 5 odst. 4).

(3)

Není-li dohodnuto jinak, může nájemce písemně vypovědět nájem na dobu určitou před uplynutím sjednané doby, jestliže

a)

ztratí způsobilost k provozování činnosti, pro kterou si nebytový prostor najal;

b)

nebytový prostor se stane bez zavinění nájemce nezpůsobilý ke smluvenému užívání;

c)

pronajimatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z § 5 odst. 1.

(4)

Vztahy ze smluv o nájmu a podnájmu nebytových prostor, které byly uzavřeny v době od 31. prosince 1989 do 31. prosince 1990 podniky a hospodářskými zařízeními Komunistické strany Čech a Moravy, Komunistické strany Slovenska – Strany demokratické levice a Komunistické strany Československa a podniky, hospodářskými a účelovými zařízeními Svazu mladých, nástupcem Socialistického svazu mládeže, jako pronajimateli, zanikají dnem 31. ledna 1992, pokud neskončí před tímto dnem.

§ 10

[U nájmu na dobu neurčitou]

Je-li nájem uzavřen na dobu neurčitou, jsou pronajimatel i nájemce oprávněni vypovědět smlouvu písemně bez udání důvodu, není-li dohodnuto jinak.

§ 11

[Zákaz výpovědi]

Dojde-li ke změně vlastnictví budovy, v níž se pronajatý nebytový prostor nachází, nebo pronajatého nebytového prostoru ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu, není nájemce ani pronajimatel oprávněn z tohoto důvodu nájem vypovědět, pokud není dohodnuto jinak.

§ 12

[Výpovědní lhůta]

Výpovědní lhůta je tři měsíce, nebylo-li dohodnuto jinak; počítá se od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

§ 13

[Řádné vrácení]

Nebylo-li dohodnuto jinak, je v případě ukončení nájmu nájemce povinen vrátit nebytový prostor ve stavu, v jakém ho převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

§ 14

[Zánik nájmu]

Nebylo-li dohodnuto jinak, nájem zaniká

a)

smrtí nájemce, pokud dědici po zůstaviteli, který byl nájemcem, do 30 dnů od jeho smrti neoznámí pronajimateli, že pokračují v nájmu,

b)

zánikem právnické osoby bez právního nástupce, byla-li tato osoba nájemcem.

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 15

[Platnost dosavadních předpisů]

(1)

Práva užívání nebytových prostor, vzniklá podle dosavadních předpisů, se řídí tímto zákonem a považují se za vztahy vzniklé na základě smlouvy uzavřené na dobu neurčitou.Tímto ustanovením nejsou dotčena práva užívání vyplývající z věcného břemene.5

(2)

Správní řízení zahájená podle dosavadních právních předpisů o hospodaření s nebytovými prostory se k počátku účinnosti tohoto zákona zastavují.

(3)

Tento zákon se nevztahuje na nebytové prostory užívané podle zákona č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby, ve znění zákona č. 95/1988 Sb. a zákona č. 114/1990 Sb.

§ 16

[Zrušovací ustanovení]

Zrušují se

1.

§ 196, 197, 392, 393 a § 493 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

2.

zákon č. 111/1950 Sb., o hospodaření s některými místnostmi,

3.

vládní nařízení č. 172/1950 Sb., kterým se provádí zákon č. 111/1950 Sb.,

4.

vládní nařízení č. 52/1955 Sb., o přesunu působnosti v hospodaření s některými místnostmi,

5.

směrnice vlády č. 412/1959, uveřejněná v částce 43/1959 Ú.l., pro činnost výkonných orgánů národních výborů při plánovitém hospodaření s nebytovými místnostmi.

§ 17

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 1990.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. II zákona č. 360/2005 Sb.19.10.2005
Čl. II zákona č. 522/2002 Sb.31.12.2002
Čl. II zákona č. 302/1999 Sb.3.12.1999


Poznámky pod čarou:

Například § 66, 68, § 82 odst. 1, § 85 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

§ 135b a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 131/1982 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

Například § 66, 68, § 82 odst. 1, § 85 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5

§ 135b a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 131/1982 Sb.