Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

127/1990 Sb. znění účinné od 1. 5. 1990 do 31. 12. 1991

127

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 25. dubna 1990

o některých opatřeních souvisejících s vydáním zákona

o soukromém podnikání občanů

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

(1)

Orgánem příslušným k registraci podle zákona o soukromém podnikání občanů 1 (dále jen "zákon") je okresní národní výbor (dále jen "národní výbor").

(2)

O registraci rozhoduje národní výbor příslušný podle trvalého místa podnikatelské činnosti, není-li takové místo, podle bydliště podnikatele.

(3)

Národní výbor rozhoduje o registraci, změně a zrušení registrace. 2

§ 2

Povolení k podnikání žadateli o registraci, který nemá trvalé bydliště na území České a Slovenské Federativní Republiky, vydává ministerstvo vnitra České republiky. 3

§ 3

(1)

Národní výbor může uložit podnikateli, který poruší povinnosti stanovené v § 10 odst. 1, § 13 odst. 1, § 19, 20, 23, 24, 25 a 27 zákona, pokutu až do výše 10 000 Kčs.

(2)

V případě, že za jednání uvedené v § 3 odst․ 1 lze uložit podle zvláštních předpisů vyšší pokutu než 10 000 Kčs, národní výbor dá podnět k řízení podle těchto předpisů. Sám rozhodne o pokutě podle § 3 odst. 1 v případě, že v řízení podle těchto předpisů nebyla pokuta uložena. Lhůta podle § 3 odst. 3 neběží od podání takového podnětu do doby, než bude národní výbor vyrozuměn o jeho vyřízení, nejdéle však po dobu tří měsíců od podání podnětu.

(3)

Pokutu nelze uložit podnikateli, který byl za totéž porušení povinnosti postižen podle jiných právních předpisů.

(4)

Pokutu lze uložit nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

§ 4

(1)

Ministerstvo vnitra České republiky (dále jen "ministerstvo") je povinno spolupracovat při výkonu státní správy na úseku soukromého podnikání občanů s příslušnými ústředními orgány státní správy, v jejichž působnosti jsou odvětví, v nichž se provozuje podnikání.

(2)

Ministerstvo může od ústředních orgánů státní správy uvedených v odstavci 1 vyžadovat potřebná stanoviska a vyjádření. Tyto orgány jsou povinny stanoviska a vyjádření poskytovat ve lhůtách ministerstvem stanovených.

§ 5

Povolení udělená občanům podle zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě a podle vyhlášky ministerstva školství a kultury č. 104) 1965 Sb., o soukromém vyučování v oboru umění a v oboru cizích jazyků, pozbývají platnosti dnem 30. září 1990.

§ 6

Zrušuje se:

 

1.

§ 4 odst. 1 písm. b) a d), § 6 až 8 a § 11 zákona č. 81/1957 Sb., o koncertní a jiné hudební činnosti;

2.

§ 3 písm. f), § 7, 8 a 10 zákona č. 82/ 1957 Sb., o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě;

3.

§ 22c zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění zákona České národní rady č. 115/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech;

4.

§ 3 odst. 1 písm. a) a b), § 8,9,15,17,28 a 30 zákona České národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 122/1989 Sb.;

5.

§ 10 až 14 a § 21 odst. 2 a 3 vyhlášky ministerstva kultury ČSR č. 75/1978 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení divadelního zákona, ve znění vyhlášky ministerstva kultury ČSR č. 198/1989 Sb.;

6.

§ 32d zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství, ve znění zákona České národní rady č 31/1984 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství, a zákon České národní rady o školských zařízení;

7.

§ 24 až 28 zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě;

8.

Nařízení vlády ČSR č. 63/1984 Sb., o poskytování dočasného ubytování v soukromí se souhlasem národního výboru;

9.

Nařízení vlády ČSR č. 1/1988 Sb., o prodeji zboží a poskytnutí služeb občany na základě povolení národního výboru;

10.

Vyhláška ministerstva školství a kultury č. 104/1965 Sb., o soukromém vyučování v oboru umění a v oboru cizích jazyků;

11.

§ 51 a 52 vyhlášky ministerstva obchodu ČSR č. 93/1982 Sb , kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě.

§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 1990.

Šafařík v.r.

Pithart v.r.Poznámky pod čarou:

Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů.

§ 712 zákona č. 105/1990 Sb.

§ 8 odst. 3 zákona č. 105/1990 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů.

2

§ 712 zákona č. 105/1990 Sb.

3

§ 8 odst. 3 zákona č. 105/1990 Sb.