Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

180/1990 Sb. znění účinné od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 189/2006 Sb.

1.1.2009

180

 

ZÁKON

ze dne 4. května 1990

o změnách předpisů o nemocenském a sociálním zabezpečení

a mateřském příspěvku a některých dalších předpisů

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

zrušen

Čl. II

zrušen

Čl. III

zrušen

Čl. IV

zrušen

Čl. V

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, se mění a doplňuje takto:

 

1.

§ 5 včetně nadpisu zní:

§ 5

Organizace

 

Organizacemi se pro účely předpisů sociálního zabezpečení rozumějí právnické osoby a občané, kteří zaměstnávají jiné občany (§ 1 odst. 7).“.

 

2.

§ 73 odst. 3 zní:

(3) Při plnění úkolů sociální péče státní orgány úzce spolupracují se společenskými a jinými organizacemi.“.

 

3.

Za § 73 se vkládá další § 73a, který zní:

§ 73a

 

(1) Sociální služby mohou poskytovat též organizace a občané.

(2) Stát může organizacím a občanům, poskytujícím sociální služby, poskytovat příspěvky na úhradu nákladů za tyto služby; v těchto případech mají příslušné orgány sociálního zabezpečení právo kontrolovat hospodaření s poskytnutými příspěvky a požadovat vyúčtování a právo na vrácení poskytnutých příspěvků, jestliže byly použity v rozporu s účelem, na který byly poskytnuty.

(3) Příslušné státní orgány mají právo sledovat úroveň poskytovaných sociálních služeb a dodržování nezbytných, zejména zdravotnických a hygienických podmínek, a ukládat opatření k odstranění zjištěných závad.“.

 

4.

V § 74 odst. 1 a 2, § 81 odst. 2, § 82 odst. 2 a 3, 84, 85, § 86 odst. 1, § 88, § 91 odst. 1, § 92 odst. 1, 3 a 4, § 102 odst. 2, 3 a 5, § 106 odst. 5, § 112, 118, § 120 odst. 3, 4 a 6, § 125 odst. 2, § 144 odst. 1 a § 177 odst. 2 písm. n) se slova „národní výbor“, „národní výbory“, „národního výboru“ a „národním výborem“ nahrazují slovy „příslušný státní orgán“, „příslušné státní orgány“, „příslušného státního orgánu“ a „příslušným státním orgánem“.

 

5.

§ 114 odst. 1 zní:

(1) Orgány sociálního zabezpečení jsou federální ministerstvo práce a sociálních věcí a další státní orgány určené zákony národních rad.“.

 

6.

V § 116 odst. 2 se slova „úřady důchodového zabezpečení a národní výbory“ nahrazují slovy „státní orgány republik“.

 

7.

§ 117 se vypouští.

 

8.

§ 120 odst. 1 písm. b) až d) zní:

b)

členové družstva, u nichž součástí členství je též pracovní vztah, u družstva, jehož jsou členy,

c)

občané, kteří mají v důchodovém zabezpečení práva a povinnosti jako pracovníci v pracovním poměru, u organizace (orgánu), která pro ně vede záznamy a plní další povinnosti důchodového zabezpečení,

d)

ostatní občané u příslušného státního orgánu.“.

 

9.

V § 120 odst. 1 se vypouští ustanovení písmene e).

 

10.

§ 120 odst. 5 zní:

(5) Organizace, která sepsala žádost o dávku důchodového zabezpečení, je povinna ji předložit příslušnému státnímu orgánu bez prodlení, nejdéle do osmi dnů ode dne sepsání žádosti o tuto dávku. Příslušná organizace (státní orgán) nesmí odmítnout sepsání žádosti o dávku důchodového zabezpečení, a to i když má za to,že občan nesplňuje podmínky stanovené pro nárok na důchod nebo není-li žádost občana doložena potřebnými doklady.“.

 

11.

§ 122 odst. 1 a 2 zní:

(1) O opravném prostředku proti rozhodnutí o zákonném nároku na dávku důchodového zabezpečení uvedenou v § 7 písm. a) č. 1 až 7, písm. b) a c) rozhoduje soud;15) jde-li však o rozhodnutí o výchovném a zvýšení pro bezmocnost k sociálnímu důchodu, rozhoduje soud o opravném prostředku až proti rozhodnutí odvolacího orgánu.

(2) Opravný prostředek není přípustný

a)

proti rozhodnutí, které je podkladem pro rozhodnutí o zákonném nároku na dávku důchodového zabezpečení; soud přezkoumává taková rozhodnutí jen při rozhodování o opravném prostředku proti rozhodnutí státního orgánu. Zruší-li soud rozhodnutí státního orgánu, vydá tento orgán nové rozhodnutí;

b)

proti rozhodnutí o žádosti o odstranění tvrdosti zákona.“.

__________

15)

§ 244 a násl. občanského soudního řádu.

 

12.

§ 174 zní:

§ 174

Odstraňování tvrdosti

 

Tvrdosti, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení vojáků z povolání, příslušníků Sboru národní bezpečnosti a příslušníků sborů nápravné výchovy podle tohoto zákona, mohou odstraňovat v oborech své působnosti ministři národní obrany a vnitra České a Slovenské Federativní Republiky a v ostatních případech státní orgány určené zákony národních rad.“.

 

13.

V § 177 odst. 2 písm. p) se vypouštějí slova „národního výboru“.

Čl. VI

zrušen

Čl. VII

zrušen

Čl. VIII

zrušen

Čl. IX

zrušen

Čl. X

zrušen

Čl. XI

Zrušují se:

1.

ustanovení § 244 odst. 2 občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 78/1983 Sb.), a označení odstavce 1,

2.

čl. III zákona č. 110/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců,

3.

vyhláška č. 88/1967 Sb., o nemocenském pojištění členů výrobních družstev.

Čl. XII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1990.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.