Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

228/1990 Sb. znění účinné od 15. 6. 1990 do 31. 7. 1990

228

 

PŘEDSEDNICTVO ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

vyhlašuje

 

úplné znění zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 34/1970 Sb., zákonem České národní rady č. 60/1988 Sb., zákonem České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonným opatřením předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 126/1990 Sb. a zákonem České národní rady č. 203/1990 Sb., a se zřetelem na ústavní zákon České národní rady č. 53/1990 Sb., ústavní zákon č. 101/1990 Sb. a ústavní zákon Slovenské národní rady č. 50/1990 Sb.

 

ZÁKON

České národní rady

o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů

státní správy České republiky

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Č Á S T P R V N ĺ

ZŘÍZENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (§ 1-2)

§ 1

(1)

V České republice působí tyto ústřední orgány státní správy České republiky, v jejichž čele je člen vlády České republiky:

1.

Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj

2.

ministerstvo financí

3.

ministerstvo výstavby a stavebnictví

4.

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

5.

ministerstvo kultury

6.

ministerstvo práce a sociálních věcí

7.

ministerstvo zdravotnictví

8.

ministerstvo spravedlnosti

9.

ministerstvo vnitra

10.

ministerstvo průmyslu

11.

ministerstvo zemědělství a výživy

12.

ministerstvo lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu

13.

ministerstvo obchodu a cestovního ruchu

14.

Výbor lidové kontroly České republiky

15.

ministerstvo životního prostředí.

(2)

Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj se skládá z předsedy, kterým je místopředseda vlády České republiky, a z dalších členů․ Předsedu České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj jmenuje a odvolává předsednictvo České národní rady, další členy České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj jmenuje a odvolává vláda České republiky.

(3)

Výbor lidové kontroly České republiky se skládá z předsedy, kterým je člen vlády České republiky, a z dalších 8-12 členů, které jmenuje a odvolává vláda České republiky.

§ 2

(1)

Zřizují se tyto další ústřední orgány státní správy České republiky:

1.

Český statistický úřad

2.

zrušen

3.

Český úřad geodetický a kartografický

4.

Český geologický úřad

5.

Český báňský úřad

6.

Česká komise pro vědecké hodnosti.

(2)

zrušen

(3)

Předsedu Českého statistického úřadu jmenuje a odvolává předsednictvo České národní rady. Předsedy ostatních úřadů a orgánů uvedených v odstavci 1 jmenuje a odvolává vláda České republiky.

Č Á S T D R U H Á

OKRUH PŮSOBNOSTI ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY,

V JEJICHŽ ČELE JE ČLEN VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY (§ 3-19)

§ 3

(1)

Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj je ústředním orgánem státní správy na úseku plánování (včetně plánování práce, mezd a vývoje cen) a na úseku vědeckotechnického rozvoje.

(2)

Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj provádí státní expertizy investic.

§ 4

Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, daně a poplatky, finanční hospodaření, hospodaření s národním majetkem, pro věci pojišťoven a spořitelen a pro ceny.

§ 5

zrušen

§ 6

Ministerstvo výstavby a stavebnictví je ústředním orgánem státní správy pro investiční rozvoj, výrobu stavebních hmot a stavební výrobu.

§ 7

(1)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy pro školská zařízení, základní, střední a vysoké školy a pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport a turistiku.

(2)

Při ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy je zřízen Český výbor pro vysoké školy jako stálý poradní orgán ministra.

§ 8

Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci tisku a jiných informačních prostředků včetně vydávání neperiodického tisku, dále pro provádění autorského zákona a pro výrobu a obchod v oblasti kultury.

§ 9

(1)

Ministerstvo práce a sociálních věcí je ústředním orgánem státní správy pro pracovněprávní vztahy, zaměstnanost a přeškolování pracovníků, civilní službu, mzdy a jiné odměny za práci, důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, nemocenské zabezpečení, sociální školství, sociální péči, péči o pracovní podmínky žen a mladistvých, právní ochranu mateřství, péči o rodinu a děti, péči o zdravotně postižené občany a o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, a pro další otázky mzdové a sociální politiky.

(2)

Ministru práce a sociálních věcí je podřízen Český úřad bezpečnosti práce.

§ 10

(1)

Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro léčebně preventivní a hygienickou péči, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, zdravotnické školství, ústřední zdravotnická zařízení, přírodní léčebné lázně a přírodní léčivé zdroje, pro zdravotnickou výrobu a pro otázky regresních náhrad.

(2)

Jako orgán hygienické služby je v ministerstvu zdravotnictví ustanoven hlavní hygienik České republiky.

(3)

Součástí ministerstva zdravotnictví je Český inspektorát lázní a zřídel.

§ 11

(1)

Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro soudnictví a státní notářství.

(2)

Ministerstvo spravedlnosti je rovněž ústředním orgánem státní správy pro vězeňství; je mu podřízen Sbor nápravné výchovy.

§ 12

(1)

Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro veřejný pořádek a bezpečnost, zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, pro vnitřní věci, zvláště územní členění republiky, státní symboly, věci matriční, státního občanství, občanských průkazů a evidence obyvatelstva, sdružovacího a shromažďovacího práva, dále pro archivnictví a požární ochranu.

(2)

zrušen

(3)

Ministerstvo vnitra je též ústředním orgánem státní správy pro místní hospodářství, placené služby a místní výrobu, veřejně prospěšné služby, soukromé podnikání občanů, hospodaření s byty a nebytovými prostory, pro dopravu včetně automobilového opravárenství v působnosti národních výborů a pro silniční hospodářství.

(4)

Ministerstvo vnitra řídí útvary Veřejné bezpečnosti s výjimkou činností spadajících do působnosti federálního ministerstva vnitra.

§ 13

Ministerstvo průmyslu je ústředním orgánem státní správy pro průmysl chemický a zpracování ropy, gumárenský a plastikářský, skla a keramiky, textilní a oděvní, kožedělný a polygrafický.

§ 14

zrušen

§ 15

(1)

Ministerstvo zemědělství a výživy je ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, potravinářský průmysl, myslivost a pro rybářství.

(2)

Ministerstvu zemědělství a výživy je podřízena Česká zemědělská a potravinářská inspekce.

§ 16

Ministerstvo lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu je ústředním orgánem státní správy pro lesní hospodářství, pro průmysl papíru a celulózy, dřevozpracující průmysl.

§ 17

(1)

Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní obchod a pro cestovní ruch.

(2)

Ministerstvu obchodu a cestovního ruchu je podřízena Česká obchodní inspekce.

§ 18

Výbor lidové kontroly České republiky je ústředním orgánem státní správy na úseku kontroly v České republice.

§ 19

(1)

Ministerstvo životního prostředí je orgánem vrchního státního dozoru ve věcech životního prostředí.

(2)

Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy pro vodní hospodářství, pro ochranu ovzduší, pro ochranu přírody, pro územní plánování a stavební řád a pro technické a ekonomické otázky nakládání s odpady.

(3)

K zabezpečení řídící a kontrolní činnosti vlády České republiky ministerstvo životního prostředí koordinuje ve věcech životního prostředí postup všech ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy České republiky.

(4)

Ministerstvo životního prostředí zabezpečuje jednotný informační systém o životním prostředí, včetně plošného monitoringu na celém území České republiky.

(5)

Ministerstvo životního prostředí spravuje Fond tvorby a ochrany životního prostředí České republiky.

(6)

Ministerstvu životního prostředí je podřízena Česká technická inspekce ochrany ovzduší, Česká vodohospodářská inspekce a Český hydrometeorologický ústav.

Č Á S T T Ř E T ĺ

ZÁSADY ČINNOSTI ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (§ 20-28)

§ 20

Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy uvedené v části první (dále jen "ministerstva") plní v okruhu své působnosti úkoly stanovené v zákonech a v jiných obecně závazných právních předpisech.

§ 21

Ministerstva se ve veškeré své činnosti řídí ústavními a ostatními zákony a usneseními vlády.

§ 22

Ministerstva zkoumají společenskou problematiku v okruhu své působnosti, analyzují dosahované výsledky a činí opatření k řešení aktuálních otázek. Zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví a řešení stěžejních otázek, které předkládají vládě České republiky.

§ 23

Ministerstva předkládají za svěřená odvětví podklady potřebné pro přípravu návrhů plánů rozvoje hospodářství republiky, pro sestavení návrhů státních rozpočtů republiky a pro přípravu jiných opatření širšího dosahu. Zaujímají stanovisko k návrhům, které předkládají vládě České republiky jiná ministerstva, pokud se týkají okruhu jejich působnosti.

§ 24

Ministerstva pečují o náležitou právní úpravu věcí patřících do působnosti České republiky; připravují návrhy zákonů České národní rady a jiných obecně závazných právních předpisů; dbají o zachovávání zákonnosti v okruhu své působnosti a činí podle zákonů potřebná opatření k nápravě.

§ 25

Ministerstva spolupracují s příslušnými federálními orgány státní správy při rozvíjení mezinárodních vztahů ve svěřeném odvětví a při přípravě mezinárodních smluv. Ministerstva v oblasti výlučné působnosti republiky zabezpečují provádění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv a z členství České a Slovenské Federativní Republiky v mezinárodních organizacích.

§ 26

Ministerstva jsou v pravidelném styku s příslušnými orgány Slovenské republiky, zejména si s nimi vyměňují zkušenosti, informace a podklady.

§ 27

(1)

Ministerstva při plnění svých úkolů úzce spolupracují. Využívají podnětů a součinnosti národních výborů, jakož i vědeckých a výzkumných institucí.

(2)

Ministerstva si navzájem vyměňují potřebné informace a podklady. Nižší orgány státní správy jim podávají zprávy a sdělují údaje, které si příslušná ministerstva vyžadují v rozsahu nezbytně nutném pro plnění svých úkolů.

§ 28

Zásady činnosti a organizaci jednotlivých ministerstev podrobněji upraví statut, který schvaluje vláda České republiky.

Č Á S T Č T V R T Á

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 29-31)

§ 29

(1)

Právní poměry organizací zabývajících se v České republice rozhlasovým a televizním vysíláním a agenturním zpravodajstvím a jejich vztahy k ústředním orgánům České republiky upraví zákon České národní rady.

(2)

Zákon České národní rady též upraví právní poměry akademie věd v České republice a její vztahy k ústředním orgánům České republiky.

§ 30

V České republice neplatí tyto předpisy :

 

1.

zákon č. 104/1963 Sb., o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch;

2.

ustanovení § 4 vládního nařízení č. 10/1958 Sb., pokud stanoví podřízení Ústřední správy geodézie a kartografie ministru vnitra;

3.

ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 115/1965 Sb., pokud stanoví podřízení Ústředního geologického úřadu ministerstvu hornictví.

§ 31

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Zákon České národní rady č. 34/1970 Sb. nabyl účinnosti dnem vyhlášení (21. duben 1970). Zákon České národní rady č. 60/1988 Sb. nabyl účinnosti dnem 21. dubna 1988. Zákon České národní rady č. 173/1989 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1990. Zákonné opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb. nabylo účinnosti dnem vyhlášení (12. leden 1990). Zákon České národní rady č. 126/1990 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. května 1990. Zákon České národní rady č. 203/1990 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. července 1990.

Šafařík v. r.