Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

269/1990 Sb. znění účinné od 1. 8. 1990 do 30. 4. 1992

269

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 26. června 1990

o zjednodušení úpravy odměňování dělníků, obchodně provozních a technickohospodářských pracovníků

 

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 123 odst. 1 písm. a) a b) zákoníku práce (úplné znění č. 52/1989 Sb.) po projednání s ministerstvem financí, cen a mezd České republiky, ministerstvem financí, cen a mezd Slovenské republiky a s příslušnými odborovými orgány:

§ 1

Rozsah platnosti

(1)

Tato vyhláška se vztahuje

a)

na dělníky odměňované podle mzdových předpisů vydaných ústředními orgány1 (dále jen „mzdový předpis o odměňování dělníků“),

b)

na obchodně provozní pracovníky odměňované podle výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 2. srpna 1985 č. j. 514-18544-5111 o odměňování obchodně provozních pracovníků2 (dále jen „výnos z 2.8.1985“),

c)

na technickohospodářské pracovníky odměňované podle výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 12. září 1984 č. j. 51-12430-3156 o odměňování technickohospodářských pracovníků3 ve znění opatření ze dne 30. srpna 1985 č. j. 515-19738-51224 a výnosu ze dne 13. července 1987 č. j. 514-33885-5112,5 a na technickohospodářské pracovníky podniků a hospodářských zařízení společenských organizací odměňované podle předpisů vydaných příslušnými ústředními orgány společenských organizací6 (dále jen „výnos z 12.9. 1984“),

d)

na dělníky, obchodně provozní a technickohospodářské pracovníky

1.

v pracovním poměru k podnikateli,7 který zaměstnává nad 200 pracovníků,

2.

akciových společností8 a obdobných společností

3.

podniků se zahraniční majetkovou účastí,9 cizozemských organizací,10 a organizací s mezinárodním prvkem,10 pokud se na ně nevztahuje zvláštní předpis,

(dále jen „organizace“)․

(2)

Tato vyhláška se nevztahuje na pracovníky v malých organizacích,11 na pracovníky dělnických povolání v orgánech státní správy a některých dalších organizacích12 a na pracovníky odměňované podle zvláštních předpisů.13

§ 2

Obecné ustanovení

Pokud mzdové předpisy o odměňování dělníků, výnos z 12.9.1984 a výnos z 2.8.1985 vyžadují k provedení některého opatření souhlas nadřízeného nebo ústředního orgánu, není tohoto souhlasu třeba.

§ 3

Odměňování dělníků

(1)

V pravomoci příslušného ústředního orgánu při odměňování dělníku je i nadále

a)

vydávání, změny a doplňky kvalifikačních katalogů, resortních (odvětvových) sborníků příkladů pracovních činností a resortních sborníků převzatých dělnických povolání,

b)

vydávání, změny a doplňky resortních seznamů příkladů fyzicky mimořádně namáhavých prací a resortních seznamů (sborníků) prací odměňovaných příplatkem za ztížené a zdraví škodlivé pracovní prostředí skupiny II; přitom výši příplatků této skupiny v rámci rozpětí stanoví organizace;

c)

stanovení jednotných sazeb odměn za výkon inspekčních dispečerských a podobných pohotovostních služeb.

(2)

Organizace může odměňovat dělníky

a)

zabezpečující údržbu, opravy, seřizování strojů a zařízení stupnicí mzdových tarifů, která je převážné uplatňována v provozech, popř. úsecích, pro něž tyto činnosti zajišťují;

b)

vykonávající práce zařazené do 2. tarifní třídy mzdovým tarifem 3. tarifní třídy;

c)

druhou základní stupnicí mzdových tarifů ve výrobních a provozních úsecích, pro něž je ve mzdových předpisech pro odměňování dělníků stanovena první základní stupnice.

(3)

Organizace není povinna při odměňování dělníků

a)

přiznávat jim osobní třídu a poskytovat příplatek při přidělení práce s nižším mzdovým tarifem, než je tarif osobní třídy;

b)

individuální úkolovou mzdou dodržovat rozdíl mezi jejich průměrnou osobní třídou a průměrnou tarifní třídou vykonávaných prací ve výši 0,3 třídy.

§ 4

Odměňování obchodně provozních pracovníků

(1)

V pravomoci příslušného ústředního orgánu při odměňování obchodně provozních pracovníků je i nadále koordinace, doplňování a změny kvalifikačního katalogu.

(2)

Příplatek za práci v sobotu a neděli podle § 11 odst. 1 výnosu z 2.8.1985 lze poskytovat též pracovníkům provozních jednotek uvedených v § 11 odst. 2, pokud je to pro ně výhodnější.

§ 5

Odměňování technickohospodářských pracovníků

(1)

V pravomoci příslušného ústředního orgánu při odměňování technickohospodářských pracovníků je i nadále koordinace, doplňování a změny kvalifikačního katalogu, stanovení systémů kategorizace organizací a stanovení podmínek pro poskytování odměn za výkon inspekčních a dispečerských služeb.

(2)

Při uplatňování výnosu z 12.9.1984 stanoví

a)

zařazení funkce vedoucího organizace (ředitele, předsedy družstva apod.) do tarifních tříd podle kategorizace organizací a výši osobního ohodnocení (mimořádného osobního ohodnocení) zakladatel a u družstev, akciových společností a obdobných organizací jejich příslušný orgán;

b)

zařazení funkce vedoucího organizační jednotky, náměstka vedoucího organizace, zástupce vedoucího organizační jednotky, vedoucího vnitropodnikového útvaru a vedoucího oddělení do tarifních tříd organizace; přitom přihlíží k náročnosti, odpovědnosti a rozsahu činnosti funkce, popřípadě řízeného úseku nebo útvaru.

(3)

Stupnici mzdových tarifů Ib lze uplatnit u uvedeného okruhu funkcí též na úsecích s velmi obtížnými a ztíženými podmínkami.

(4)

Vedení (řízení) skupiny pracovníků v odborných činnostech se obecně předpokládá u funkcí ve 13. a vyšší tarifní třídě.

(5)

Absolventy vysokých a středních škol lze zařazovat po dobu nástupní praxe (dalšího zapracování) do nejnižších funkcí a tarifních tříd, pro něž je předepsán jako kvalifikační předpoklad stupeň školního vzdělání, kterého absolventi dosáhli.

§ 6

Odměňování pracovníků v dalších organizacích

(1)

Při odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích uvedených v § 1 odst. 1 písm. d) se postupuje obdobně podle výnosu z 12. 9. 1984 a této vyhlášky.

(2)

Při odměňování dělníků v organizacích uvedených v § 1 odst. 1 písm. d) se postupuje obdobně podle mzdového předpisu o odměňování dělníků platného v příslušném odvětví a této vyhlášky.

(3)

Při odměňování obchodně provozních pracovníků v organizacích uvedených v § 1 odst. 1 písm. d) se postupuje obdobně podle výnosu z 2.8.1985 a této vyhlášky.

§ 7

Společná ustanovení

(1)

Vymezení okruhu technickohospodářských a obchodně provozních pracovníků, jimž se poskytuje osobní ohodnocení, je v pravomoci organizace.

(2)

Kvalifikační požadavek odborné praxe pro jednotlivá povolání a funkce uvedený v příslušných kvalifikačních katalozích se považuje pouze za orientační; délku odborné praxe pro kvalitní výkon jednotlivých povolání určí organizace. O zařazení pracovníků do funkcí a tarifních tříd, kteří nesplňují kvalifikační předpoklad vzdělání, rozhoduje organizace; ustanovení § 46 odst. 1 písm. e) zákoníku práce tím není dotčeno.

(3)

Organizace je povinna poskytovat dělníkům, obchodně provozním a technickohospodářským pracovníkům podle příslušných mzdových předpisů mzdové příplatky za práci přesčas, o sobotách a nedělích, v nočních směnách, ve výškách nad 50 m, ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách skupiny II, a práci ve zdravotně vysoce rizikových pracovních podmínkách14 a odměnu za pracovní pohotovost. O uplatnění ostatních mzdových příplatků uvedených ve mzdových předpisech a o podmínkách pro jejich poskytování rozhoduje organizace; pokud se tyto příplatky neuplatní, lze rozdílnou náročnost a obtížnost pracovních podmínek vyjádřit v prémiích nebo odměnách, popř. ostatních složkách mzdy.

(4)

Organizace může jednotlivé mzdové příplatky stanovit průměrnými částkami (paušalizovat), tyto částky kumulovat do jedné popřípadě několika částek a poskytovat v této částce až po dobu l roku, pokud dříve nedojde k podstatné změně pracovních podmínek; přitom organizace není povinna vést soustavnou evidenci nároků pracovníků podle jednotlivých příplatků.

(5)

Pokud podle této vyhlášky přísluší pravomoc ústřednímu orgánu, rozumí se tím u bytových, spotřebních a výrobních družstev, u podniků a hospodářských zařízení společenských organizací a u organizací uvedených v § 1 odst. 1 písm. d) příslušné ministerstvo práce a sociálních věcí, není-li touto vyhláškou stanoveno jinak [ § 5 odst. 2 písm. a)].

§ 8

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 30. června 1988 č. j. 51-27702-5122 o úpravě odměňování pracovníků státních podniků a družstev (.reg. v částce 26/1988 Sb.).

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1990.

Ministr:

Miller v. r.Poznámky pod čarou:

Předpisy vydané k provedení zásad druhé etapy programu zvýšení ekonomické účinnosti mzdové soustavy podle usnesení vlády ČSSR č. 32/1984 a č. 110/1985.

Reg. v částce 24/1985 Sb.

Reg. v částce 22/1984 Sb.

Reg. v částce 22/1985 Sb.

Reg. v částce 17/1987 Sb.

Směrnice ÚV NF ČSSR ze dne 11.6.1986 č.j.89/86 o odměňování THP v některých hospodářských zařízeních organizací v ekonomické působnosti NF, ve znění směrnic ze dne 18.11.1987 č. j.152/87(18).

Směrnice ÚV NF ČSSR ze dne 28.10.1987 č. j.137/87 o odměňování THP v nevýrobních oborech činnosti hospodářských zařízení organizací v ekonomické působnosti NF, ve znění směrnic ze 13.12.1988 č. j. III/725/88.

Výnos federálního výboru Svazu invalidů ze dne 26. ledna 1987 č. 2/1987 o odměňování THP v hospodářských zařízeních Svazu invalidů v ČSR a SSR, ve znění výnosu federálního výboru Svazu invalidů ze dne 1. září 1987 č. 4/1987.

Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů.

Zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech.

Zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí, ve znění pozdějších předpisů.

§ 6 zákoníku práce.

Zákon č. 1l6/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů.

§ 6 zákoníku práce.

Zákon č. 1l6/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška FMPSV č. 146/1989 Sb., o odměňování pracovníků v malých organizacích.

Výnos FMPSV ze dne 26.5. 1988 č. j. 515-38434-5147 o odměňování pracovníků dělnických povolání v orgánech státní správy a některých dalších organizacích (reg. v částce 26/1988 Sb).

Např. výnos FMPSV ze dne 8.4. 1988 č. j. 515-34264-5129 o odměňování pracovníků v závodních jednotkách požární ochrany (reg. v částce 17/1988 Sb).

Směrnice FMPSV ze dne 30.12.1981 č. j. 313-1422/7203 pro odměňování zdravotně vysoce rizikových prací při použití izolačních dýchacích přístrojů (reg. v částce 8/1982 Sb, publikovány pod č. 1/1982 Ú. v. ČSR a č. 17/1981 Ú. v. SSR).

Poznámky pod čarou:
1

Předpisy vydané k provedení zásad druhé etapy programu zvýšení ekonomické účinnosti mzdové soustavy podle usnesení vlády ČSSR č. 32/1984 a č. 110/1985.

2

Reg. v částce 24/1985 Sb.

3

Reg. v částce 22/1984 Sb.

4

Reg. v částce 22/1985 Sb.

5

Reg. v částce 17/1987 Sb.

6

Směrnice ÚV NF ČSSR ze dne 11.6.1986 č.j.89/86 o odměňování THP v některých hospodářských zařízeních organizací v ekonomické působnosti NF, ve znění směrnic ze dne 18.11.1987 č. j.152/87(18).

Směrnice ÚV NF ČSSR ze dne 28.10.1987 č. j.137/87 o odměňování THP v nevýrobních oborech činnosti hospodářských zařízení organizací v ekonomické působnosti NF, ve znění směrnic ze 13.12.1988 č. j. III/725/88.

Výnos federálního výboru Svazu invalidů ze dne 26. ledna 1987 č. 2/1987 o odměňování THP v hospodářských zařízeních Svazu invalidů v ČSR a SSR, ve znění výnosu federálního výboru Svazu invalidů ze dne 1. září 1987 č. 4/1987.

7

Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů.

8

Zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech.

9

Zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí, ve znění pozdějších předpisů.

10

§ 6 zákoníku práce.

Zákon č. 1l6/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů.

11

Vyhláška FMPSV č. 146/1989 Sb., o odměňování pracovníků v malých organizacích.

12

Výnos FMPSV ze dne 26.5. 1988 č. j. 515-38434-5147 o odměňování pracovníků dělnických povolání v orgánech státní správy a některých dalších organizacích (reg. v částce 26/1988 Sb).

13

Např. výnos FMPSV ze dne 8.4. 1988 č. j. 515-34264-5129 o odměňování pracovníků v závodních jednotkách požární ochrany (reg. v částce 17/1988 Sb).

14

Směrnice FMPSV ze dne 30.12.1981 č. j. 313-1422/7203 pro odměňování zdravotně vysoce rizikových prací při použití izolačních dýchacích přístrojů (reg. v částce 8/1982 Sb, publikovány pod č. 1/1982 Ú. v. ČSR a č. 17/1981 Ú. v. SSR).