Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

288/1990 Sb. znění účinné od 1. 8. 1990

288

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 10. července 1990

o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

(1)

Zřizují se tyto ústřední orgány státní správy České republiky:

a)

ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,

b)

ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci,

c)

ministerstvo zemědělství,

d)

ministerstvo státní kontroly.

(2)

Zrušují se tyto ústřední orgány státní správy České republiky:

a)

Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj,

b)

ministerstvo zemědělství a výživy,

c)

ministerstvo lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu,

d)

Výbor lidové kontroly České republiky,

e)

Český geologický úřad.

(3)

Dosavadní působnost vyplývající ze zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů přechází

a)

z České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,

b)

z ministerstva financí ve věcech odstátnění a následné privatizace národního majetku na ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci,

c)

z ministerstva výstavby a stavebnictví ve věcech výroby stavebních hmot s výjimkou kamenoprůmyslu, prefabrikovaných výrobků a stavebního strojírenství na ministerstvo průmyslu,

d)

z ministerstva zemědělství a výživy 1. ve věcech ochrany zemědělského půdního fondu na ministerstvo životního prostředí, 2. v ostatních věcech na ministerstvo zemědělství,

e)

z ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu 1. ve věcech průmyslu papíru a celulózy a dřevozpracujícího průmyslu na ministerstvo průmyslu, 2. ve věcech ochrany lesního půdního fondu a lesního hospodářského plánu na ministerstvo životního prostředí, 3. v ostatních věcech na ministerstvo zemědělství,

f)

z ministerstva životního prostředí ve věcech vodního hospodářství, s výjimkou ochrany přirozené akumulace vod a vodních zdrojů a ochrany jakosti povrchových a podzemních vod, na ministerstvo zemědělství,

g)

z Výboru lidové kontroly České republiky na ministerstvo státní kontroly,

h)

z Českého geologického úřadu na ministerstvo životního prostředí.

(4)

Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů přecházejí v souvislosti s přechodem působnosti podle tohoto zákona

a)

z České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,

b)

z ministerstva financí na ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci,

c)

z ministerstva výstavby a stavebnictví na ministerstvo průmyslu,

d)

z ministerstva zemědělství a výživy na ministerstvo zemědělství a na ministerstvo životního prostředí,

e)

z ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu na ministerstvo průmyslu, na ministerstvo zemědělství a na ministerstvo životního prostředí,

f)

z ministerstva životního prostředí na ministerstvo zemědělství,

g)

z Výboru lidové kontroly České republiky na ministerstvo státní kontroly,

h)

z Českého geologického úřadu na ministerstvo životního prostředí.

(5)

O přechodu práv a povinností podle odstavce 4 písm. b) až f) uzavřou uvedené ústřední orgány státní správy České republiky dohodu, kterou blíže vymezí mezi sebou tato práva a povinnosti. V dohodě zejména určí, kteří pracovníci přecházejí do pracovního poměru k ústředním orgánům státní správy České republiky, na které přechází působnost podle tohoto zákona.

Čl. II

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

§ 1 zní:

 

"§ 1

 

V České republice působí tyto ústřední orgány státní správy České republiky, v jejichž čele je člen vlády České republiky:

1.

ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,

2.

ministerstvo financí,

3.

ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci,

4.

ministerstvo výstavby a stavebnictví,

5.

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,

6.

ministerstvo kultury,

7.

ministerstvo práce a sociálních věcí,

8.

ministerstvo zdravotnictví,

9.

ministerstvo spravedlnosti,

10.

ministerstvo vnitra,

11.

ministerstvo průmyslu,

12.

ministerstvo zemědělství,

13.

ministerstvo obchodu a cestovního ruchu,

14.

ministerstvo státní kontroly,

15.

ministerstvo životního prostředí.".

 

2.

V § 2 odst. 1 se vypouští bod 4.

 

3.

§ 3 odst. 1 zní:

"(1) Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj je ústředním orgánem státní správy na úseku tvorby hospodářské politiky a strategie rozvoje ekonomiky, vědy a techniky.".

 

4.

V § 3 odst. 2 se slova "Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj" nahrazují slovy "Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj".

 

5.

V § 4 se za slova "národním majetkem" vkládají slova "s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci,".

 

6.

Za § 4 se vkládá nový § 5, který zní:

 

"§ 5

 

Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci je ústředním orgánem státní správy pro správu, odstátnění a následnou privatizaci národního majetku.".

 

7.

§ 6 zní:

 

"§ 6

 

Ministerstvo výstavby a stavebnictví je ústředním orgánem státní správy pro investiční rozvoj, stavební výrobu, kamenoprůmysl, prefabrikované výrobky a stavební strojírenství.".

 

8.

V § 13 se na konci tečka nahrazuje čárkou a připojují tato slova: "papíru a celulózy a dřevozpracující a pro výrobu stavebních hmot s výjimkou kamenoprůmyslu, prefabrikovaných výrobků a stavebního strojírenství.".

 

9.

§ 15 odst. 1 zní:

"(1) Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, lesní a vodní hospodářství s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva životního prostředí, dále pro potravinářský průmysl, myslivost a pro rybářství.".

 

10.

V § 15 odst. 2 se slova "Ministerstvu zemědělství a výživy" nahrazují slovy "Ministerstvu zemědělství".

 

11.

§ 16 se vypouští.

 

12.

V § 18 se slova "Výbor lidové kontroly České republiky" nahrazují slovy "Ministerstvo státní kontroly" a za slovo "úseku" se doplňuje slovo "státní".

 

13.

§ 19 odst. 2 zní:

"(2) Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy pro ochranu přirozené akumulace vod a vodních zdrojů a ochranu jakosti povrchových a podzemních vod, pro ochranu ovzduší, pro ochranu přírody, pro ochranu zemědělského a lesního půdního fondu, pro územní plánování a stavební řád, pro oblast geologického výzkumu a průzkumu, pro ekologický dohled nad těžbou a pro technické a ekonomické otázky nakládání s odpady.".

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1990.

Burešová v. r.

Pithart v. r.