Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

425/1990 Sb. znění účinné od 14. 3. 2000 do 11. 11. 2000

§ 20 odst. 3 nabývá účinnosti dnem 25.10.1990

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 46/2000 Sb.

14.3.2000

zákonem č. 353/1999 Sb.

29.1.2000

zákonem č. 18/1997 Sb.

1.7.1997

Více...

425

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 9. října 1990

o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Část první

Základní ustanovení (§ 1-4)

§ 1

V okresech se zřizují okresní úřady. V okresech Brno-město, Ostrava-město a Plzeň-město se okresní úřady nezřizují. 1

§ 2

Okresní úřady jsou správními úřady, které vykonávají státní správu ve svých územních obvodech. Zákon jim může svěřit výkon státní správy i v jiných územních obvodech.

§ 3

(1)

Okresní úřady mohou na základě zmocnění v zákoně a v jeho mezích vydávat pro své územní obvody právní předpisy; 1a tyto právní předpisy se označují názvem "nařízení okresního úřadu.

(2)

Obecně závazná vyhláška musí být v souladu se zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány státní správy.

(3)

Obecně závazná vyhláška musí být vyhlášena. Vyhlášení se provede tak, že se obecně závazná vyhláška vyvěsí na úřední desce úřadu na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyhlášení obecně závazné vyhlášky je první den jejího vyvěšení na úřední desce. Tento způsob vyhlášení je podmínkou platnosti obecně závazné vyhlášky. Kromě toho se obecně závazná vyhláška uveřejní na úřední desce u obecních úřadů působících v územním obvodu úřadu.

(4)

Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení, pokud v ní není stanoven pozdější počátek účinnosti. Ve výjimečných případech, kdy to vyžaduje naléhavý obecný zájem, může obecně závazná vyhláška nabýt účinnosti již dnem vyhlášení.

(5)

Obecně závazná vyhláška musí být každému přístupná u okresního úřadu, který ji vydal, a u všech obecních úřadů působících v jeho územním obvodu.

(6)

Poruší-li fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti nebo právnická osoba povinnost stanovenou nařízením okresního úřadu, může jim okresní úřad uložit pokutu do 200 000 Kč. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy došlo k porušení nařízení okresního úřadu. Takto nelze postupovat, jestliže zvláštní právní předpis stanoví za takovéto nesplnění nebo porušení povinnosti vyšší sankci. Výnosy pokut jsou příjmem rozpočtu okresního úřadu.

§ 4

Okresní úřady vydávají potvrzení a vyhotovují zprávy pro potřeby fyzických a právnických osob

Část druhá

Působnost okresních úřadů (§ 5-11)

§ 5

Okresní úřady

(1)

Okresní úřad

a)

vykonává státní správu ve věcech, které stanoví zvláštní zákony,

b)

vykonává státní správu, která ke dni 23. listopadu 1990 příslušela podle zvláštních předpisů okresním národním výborům, pokud nebyla přenesena na pověřený obecní úřad 2 nebo se tímto zákonem neruší anebo nebyla přenesena zvláštními zákony na jiné orgány, 2a

c)

vykonává státní správu ve věcech uvedených v příloze I k tomuto zákonu, pokud nebyla přenesena na jiné orgány,

d)

přezkoumává hospodaření obce podle zvláštního předpisu, 2b je-li o to obcí požádán,

e)

přezkoumává rozhodnutí orgánů obce vydaná ve správním řízení, 3 nestanoví-li zvláštní zákon jinak, 2a

f)

kontroluje činnost pověřených obecních úřadů a orgánů obcí na úseku jejich přenesené působnosti 4 a poskytuje jim odbornou pomoc, ukládá obecním úřadům opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole,

g)

stanoví výši náhrady nákladů, které obcím vzniknou v souvislosti s výkonem přenesené působnosti,

h)

plní úkoly spojené s mobilizačními přípravami státu a úkoly civilní obrany a ochrany,

i)

stanoví pověřeným obecním úřadům 2 se souhlasem ministerstva vnitra České republiky (dále jen "ministerstvo vnitra") jejich územní obvod tak, aby každá obec v okrese byla začleněna do územního obvodu některého pověřeného obecního úřadu,

j)

řídí v souladu s právními předpisy a směrnicemi ústředních orgánů státní správy rozpočtové a příspěvkové organizace a zařízení řízené ke dni 23․ listopadu 1990 okresními a krajskými národními výbory, s výjimkou případů uvedených v příloze IV k tomuto zákonu a s výjimkou případů, kdy byla tato pravomoc přenesena na jiný subjekt podle zvláštního zákona; 4a k plnění úkolů v oboru své působnosti zřizují podle zvláštního předpisu 4b rozpočtové nebo příspěvkové organizace a řídí jejich činnost.

(2)

Okresní úřad dále plní úkoly spojené s řešením mimořádných událostí v případě živelních pohrom, havárií nebo jiného nebezpečí, které ohrožuje životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí. Pro řešení mimořádných událostí zpracovává havarijní plán okresu, popřípadě i vnější havarijní plán podle zvláštních právních předpisů4d a ověřuje havarijní připravenost určenou havarijním plánem. Za účelem řešení mimořádných situací zabezpečuje koordinovaný postup záchranných, pohotovostních, odborných a jiných služeb, správních úřadů, obcí, fyzických a právnických osob při likvidaci následků mimořádných událostí (dále jen "Integrovaný záchranný systém"). Pro případ havárie, která by mohla zasáhnout více okresů, zabezpečuje koordinaci přípravy havarijního plánu pro území zóny havarijního plánování podle zvláštního zákona4d a společného řešení havárie přednosta okresního úřadu, na jehož území se zdroj nebezpečí nachází.

(3)

K plnění úkolů podle odstavce 2 věty první může přednosta okresního úřadu vyhlásit nařízením okresního úřadu pro území okresu nebo jeho části stav ohrožení.

(4)

Dojde-li v důsledku živelní pohromy, havárie nebo jiné mimořádné události k ohrožení života, zdraví, značných majetkových hodnot nebo životního prostředí, může přednosta okresního úřadu uložit fyzickým a právnickým osobám, správním úřadům a obcím povinnost poskytnout osobní a věcnou pomoc při odstraňování následků této události, nestanovit-li zvláštní zákon jinak. Osobě nebo obci, která splnila uloženou povinnost, přísluší náhrada účelně vynaložených nákladů; právo na náhradu těchto nákladů musí být uplatněno u okresního úřadu do šesti měsíců od jejich vzniku, jinak zaniká.

(5)

Stát odpovídá za škodu způsobenou při plnění povinnosti uložené podle odstavce 4 osobě nebo obci, která poskytla osobní nebo věcnou pomoc. Této odpovědnosti se může zprostit jen tehdy, způsobil-li si ten, který poskytl pomoc, škodu úmyslně. Stát odpovídá i za škodu, kterou osoba nebo obec při plnění povinnosti uložené podle odstavce 4 způsobila jinému. Právo na náhradu škody musí být uplatněno u okresního úřadu do šesti měsíců po jejím vzniku, jinak zaniká.

§ 5a

(1)

Za nesplnění povinnosti uložené podle § 5 odst. 4 může okresní úřad uložit pokutu právnické osobě nebo fyzické osobě vykonávající podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů do výše 200 000 Kč. Jiné fyzické osobě do výše 10 000 Kč. Nebyla-li uložená povinnost splněna ani v nově stanovené lhůtě, může okresní úřad uložit pokutu opětovně. Takto nelze postupovat, nemohla-li právnická nebo fyzická osoba uloženou povinnost splnit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

(2)

Pokutu podle odstavce 1 lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy došlo k nesplnění povinnosti uložené podle § 5 odst. 4. Výnosy pokut jsou příjmem rozpočtu okresního úřadu.

§ 5b

V okresech Brno-město, Ostrava-město a Plzeň-město a v hlavním městě Praze vykonávají působnost okresních úřadů tato města, s výjimkou působnosti podle § 5 odst. 1 a 2 zákona České národní rady č 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, kterou pro město Brno, Ostravu a Plzeň a hlavní město Prahu vykonává Ministerstvo financí. Působnost přednosty okresního úřadu vykonávají v těchto městech jejich primátoři, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

§ 6

Okresní úřady mohou se souhlasem okresního shromáždění a ministerstva vnitra vstupovat do regionálních seskupení se zahraničními partnery. Okresní úřady nemohou vstupovat do zájmových sdružení právnických osob. 5

§ 7

Okresní úřady se ve své činnosti řídí zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích usneseními vlády České republiky (dále jen „vláda“) a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

§ 8

(1)

V čele okresního úřadu je jeho přednosta, kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra vnitra České republiky (dále jen "ministr vnitra").

(2)

Ministr vnitra předkládá návrh na jmenování přednosty okresního úřadu (dále jen "přednosta") po výběrovém řízení. Výběrové řízení vyhlašuje ministr vnitra; jeho pravidla stanoví ministerstvo vnitra obecně závazným právním předpisem.

(3)

Plat a odměny přednostovi stanoví ministr vnitra podle zvláštních předpisů.

(4)

Přednostu v době jeho nepřítomnosti zastupuje jím určený zástupce.

(5)

Přednosta je nadřízený všem pracovníkům okresního úřadu a plní funkci vedoucího organizace podle zvláštních předpisů ve vztahu k tomuto úřadu.

§ 8a

(1)

Funkce přednosty je neslučitelná s funkcí poslance zákonodárného sboru, s funkcí člena zastupitelstva orgánu územní samosprávy, s jinou funkcí ve státní správě a s funkcemi v politických stranách nebo hnutích.

(2)

Přednosta nesmí dále vykonávat jinou výdělečnou činnost s výjimkou správy vlastního majetku; příležitostnou výdělečnou činnost vědeckou, pedagogickou, literární, publicistickou a uměleckou smí vykonávat za předpokladu, že nejde o činnost podnikatelskou a že taková činnost nesnižuje jeho vážnost nebo neohrožuje důvěru v nezávislost a nestrannost okresního úřadu.

(3)

Vláda odvolá přednostu z funkce vždy:

a)

byl-li pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin,

b)

zjistí-li se u něho neslučitelnost uvedená v odstavcích 1 a 2,

c)

byl-li zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo tato způsobilost byla omezena.

§ 9

(1)

Okresní úřad se člení na referáty a kancelář přednosty. Přednosta po předchozím souhlasu Ministerstva vnitra stanoví organizační strukturu okresního úřadu, zřizuje nebo zrušuje jednotlivé referáty, určuje náplň práce kanceláře přednosty a jednotlivých referátů, pokud nebyly tyto referáty zřízeny a jejich působnost stanovena zvláštním zákonem.

(2)

V čele referátu a kanceláře přednosty je vedoucí, kterého jmenuje a odvolává přednosta.

(3)

Podle zvláštních právních předpisů zřizuje přednosta okresního úřadu zvláštní orgány.

§ 10

Obecně závazné vyhlášky okresního úřadu podepisuje jeho přednosta. Podepisuje i jiná rozhodnutí a opatření okresního úřadu; k jejich podepisování může pověřit vedoucího příslušného referátu, popřípadě i jiného pracovníka.

§ 11

Okresní úřad sestavuje svůj rozpočet, hospodaří podle něj a vypracovává závěrečný účet podle zvláštních předpisů. 7a

Část třetí

Náprava nesprávných opatření (§ 12-13)

§ 12

O přezkoumávání rozhodnutí okresních úřadů vydaných ve správním řízení platí obecné předpisy o správním řízení.3

§ 13

(1)

Je-li obecně závazná vyhláška okresního úřadu v rozporu se zákonem, zruší ji ministerstvo vnitra. Rozhodnutí o zrušení takové vyhlášky okresní úřad vyvěsí na úřední desce úřadu po dobu nejméně 15 dnů. Kromě toho zabezpečí zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce u obecních úřadů působících v územním obvodu okresního úřadu.

(2)

Jiná opatření okresních úřadů, jsou-li v rozporu se zákonem, jinými obecně závaznými právními předpisy, usneseními vlády nebo směrnicemi ústředních orgánů státní správy, zruší příslušný ústřední orgán státní správy.

Část čtvrtá

Vztahy ústředních orgánů státní správy k okresním úřadům (§ 14-17)

§ 14

Vláda řídí a kontroluje činnost okresních úřadů a sjednocuje činnost ústředních orgánů státní správy republiky ve vztahu k okresním úřadům.

§ 15

(1)

Ministerstvo vnitra k zabezpečení úkolů vlády ve vztahu k okresním úřadům:

a)

koordinuje vydávání směrnic ústředních orgánů státní správy, jež se týkají okresních a obecních úřadů,

b)

kontroluje dodržování opatření vlády v činnosti okresních úřadů a poskytování odborné pomoci okresními úřady obecním úřadům,

c)

ve spolupráci s příslušnými ústředními orgány státní správy organizuje kontroly na vybraných úsecích činnosti okresních úřadů, vyhodnocuje jejich výsledky a předkládá vládě návrhy na potřebná opatření,

d)

metodicky usměrňuje a ve spolupráci s příslušnými ústředními orgány státní správy koordinuje informační systém okresních úřadů,

e)

usměrňuje činnost Integrovaného záchranného systému,

f)

v dohodě se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost metodicky řídí a koordinuje okresní úřady ve věcech havarijní připravenosti a likvidace následků radiační havárie,

g)

organizuje porady přednostů okresních úřadů,

h)

zabezpečuje na úseku státní správy odbornou přípravu pracovníků okresních a obecních úřadů,

i)

v dohodě s Ministerstvem životního prostředí metodicky řídí a koordinuje okresní úřady ve věcech prevence závažných havárií.4d

 

(2)

Ministerstvo vnitra stanoví prováděcím předpisem podrobnosti ke zpracování havarijního plánu okresu a vnějšího havarijního plánu.

§ 16

(1)

Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s příslušnými ústředními orgány státní správy obecně závazným právním předpisem předpoklady pro výkon funkcí v okresních úřadech, které vyžadují zvláštní odbornou způsobilost.

(2)

Na základě schválených dotací ze státního rozpočtu do rozpočtů okresních úřadů a obcí stanoví ministerstvo vnitra počet pracovníků, výši osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy pro každý okresní úřad a úhrn příspěvků na osobní a věcné výdaje spojené s výkonem státní správy pro obce v každém okrese.

(3)

Ministerstvo vnitra ve vztahu k přednostům plní podle zvláštních předpisů 7aa úkoly zaměstnavatele a nadřízeného orgánu, a to v rozsahu stanoveném nařízením vlády.

§ 17

(1)

Ústřední orgány státní správy, do jejichž působnosti náleží úseky státní správy vykonávané okresními úřady,

a)

řídí v rámci zákonů výkon státní správy vydáváním obecně závazných právních předpisů a v jejich mezích vydáváním směrnic (instrukcí),

b)

přezkoumávají rozhodnutí okresních úřadů vydaná ve správním řízení,3

d)

kontrolují výkon státní správy okresními úřady na svěřeném úseku; zahájení kontroly oznamují a její výsledky projednávají s přednostou,

e)

spolupracují s ministerstvem vnitra při plnění jeho úkolů podle § 15.

(2)

Při výkonu státní správy jsou okresní úřady podřízeny příslušnému ústřednímu orgánu státní správy.

Část pátá

Úprava působnosti (§ 18)

§ 18

(1)

Působnost ve věcech uvedených v příloze II k tomuto zákonu se přenáší na příslušné ústřední orgány státní správy.

(2)

Působnost ve věcech uvedených v příloze III k tomuto zákonu se ruší.

Část šestá

Okresní shromáždění (§ 18a-18c)

§ 18a

(1)

V územním obvodu okresního úřadu se do 60 dnů od voleb do zastupitelstev v obcích zvolí okresní shromáždění (dále jen "shromáždění"). Počet členů shromáždění stanoví okresní úřad do 10 dnů od voleb se zřetelem na počet obcí a počet obyvatel v okrese tak, aby shromáždění mělo nejméně 40 členů, nejvýše však 70 členů.

(2)

Členové shromáždění jsou voleni tajným hlasováním obecními zastupitelstvy. Počet členů shromáždění, kteří se volí v každé obci, stanoví okresní úřad na základě směrného čísla.

(3)

Směrné číslo se určí tak, že celkový počet obyvatel okresu se dělí celkovým počtem členů shromáždění. Rozhodující pro stanovení počtu obyvatel je stav k 1. lednu v roce, v němž se konají volby do zastupitelstev v obcích.

(4)

Okresní úřad stanoví pro každou obec tolik členů shromáždění, kolikrát je směrné číslo obsaženo v počtu obyvatel obce. Obce, které mají nižší počet obyvatel, než je směrné číslo, volí společného člena shromáždění. Okresní úřad stanoví, které obce volí jednoho společného člena shromáždění.

(5)

Pokud při postupu podle předchozích odstavců by byl stanoven nižší než okresním úřadem určený celkový počet členů shromáždění, zvýší se počet členů shromáždění v obcích s nejvyššími zůstatky dělení počtu obyvatel obce směrným číslem o dalšího člena shromáždění.

§ 18b

(1)

Shromáždění

a)

schvaluje na návrh přednosty rozdělení dotací do rozpočtu obcí; přitom nemůže měnit výši náhrady nákladů, které obcím vzniknou v souvislosti s výkonem přenesené působnosti, stanovenou podle zvláštního zákona okresním úřadem,

b)

schvaluje a kontroluje rozpočet okresního úřadu a schvaluje jeho závěrečný účet; přitom shromáždění nemůže měnit objemy prostředků stanovené ministerstvem vnitra na výkon státní správy okresním úřadem ( § 16 odst. 2),

c)

plní úkoly stanovené zvláštními zákony. 7b

(2)

Shromáždění může přednosta zmocnit k provádění změn v rozpočtu okresního úřadu.

§ 18c

(1)

Shromáždění se schází zpravidla čtyřikrát ročně. Jeho zasedání připravuje a svolává přednosta. Přednosta je povinen svolat shromáždění do 14 dnů, požádá-li o to písemně alespoň jedna pětina členů shromáždění.

(2)

Zasedání shromáždění řídí předseda zvolený pro toto shromáždění. Mohou se ho zúčastnit i osoby, které přizve přednosta.

(3)

Shromáždění může v mezích svých oprávnění uvedených v § 18b ukládat úkoly přednostovi.

(4)

Odporuje-li usnesení shromáždění zákonu jinému právnímu předpisu nebo usnesení vlády, přednosta pozastaví jeho výkon a předloží je do 30 dnů od jeho pozastavení prostřednictvím Ministerstva vnitra vládě k rozhodnutí.

Část sedmá

Přechodná ustanovení (§ 19-26)

§ 19

V přechodném období stanoveném nařízením vlády okresní úřad vykonává funkci zakladatele státního podniku, kterou ke dni 23. listopadu 1990 vykonávaly okresní a krajské národní výbory; s výjimkou případů uvedených v příloze IV k tomuto zákonu a s výjimkou případů, kdy funkce zakladatele byla přenesena na obce podle zvláštního předpisu. 4a

§ 20

(1)

Práva a závazky, které měly ke dni účinnosti tohoto zákona okresní národní výbory, přecházejí na okresní úřady, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů pracovníků okresních národních výborů přecházejí na okresní úřady.

(2)

Práva a závazky, které měly ke dni účinnosti tohoto zákona krajské národní výbory, přecházejí na okresní úřady v sídlech krajů.

(3)

O přechodu práv a povinností, které měl ke dni účinnosti tohoto zákona Středočeský krajský národní výbor, rozhodne vláda na návrh ministerstva vnitra.

§ 21

Funkce zakladatele státních podniků uvedených v příloze IV k tomuto zákonu a pravomoc zřizovat, řídit a zrušovat organizace a zařízení uvedená v téže příloze se přenáší na příslušné ústřední orgány státní správy.

§ 22

Dnem následujícím po dni zrušení okresních komisí pro privatizaci národního majetku, zřízených podle zvláštního zákona, 8a přechází působnost těchto komisí na okresní úřady. V hlavním městě Praze a v okresech Brno-město, Ostrava-město a Plzeň-město přechází působnost těchto komisí na tato města.

§ 23

zrušen

§ 24

zrušen

§ 25

zrušen

§ 26

zrušen

Část osmá

Společná a závěrečná ustanoveni (§ 27-34)

§ 27

Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, se s působností pro Českou republiku mění takto:

1.

§ 15 odst. 2 zní:

„(2) Vytvořit nebo zrušit okres, změnit jeho území nebo změnit jeho sídlo přísluší vládě.“.

2.

§ 16 odst. 1 zní:

(1) Změny hranic obcí, při nichž nedochází ke sloučení nebo rozdělení obcí, lze provést jen na základě dohody zúčastněných obcí a po předchozím projednání s okresním úřadem. Změnu hranic obcí, při níž dochází ke změně hranic okresu, lze provést jen se souhlasem příslušných okresních úřadů.“.

3.

V § 16 odst. 2 věta první zní: „Změny v pojmenování obcí a měst přísluší provádět okresnímu úřadu.“.

§ 28

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, se s působností pro Českou republiku mění a doplňuje takto:

1.

zrušen

2.

V § 34 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Krajské hygienické stanice jsou rozpočtové organizace řízené ministerstvem zdravotnictví České republiky. Okresní hygienické stanice jsou zařízení okresních úřadů.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

3.

§ 75 odst. 1, 2 a 3 zní:

(1) K odbornému usměrňování péče o vytváření a ochranu zdravých životních podmínek působí jako orgány hygienické služby

a)

v okresech okresní hygienici, které jako svůj orgán ustanovuje do funkce a z funkce odvolává okresní úřad,

b)

v krajích krajští hygienici (na území hlavního města Prahy hygienik hlavního města Prahy), které jako orgán státní správy zřizuje a ruší ministerstvo zdravotnictví České republiky.

(2) Krajského hygienika jmenuje a odvolává na návrh hlavního hygienika České republiky ministr zdravotnictví České republiky.

(3) Krajského hygienika přímo řídí hlavní hygienik České republiky.“.

Dosavadní odstavce 2, 3 a 4 se označují jako odstavce 4, 5 a 6, za odstavec 6 se vkládají nové odstavce 7 a 8, které zní:

„(7) Krajský hygienik je nadřízeným orgánem okresního úřadu ve věcech, ve kterých vykonává státní správu okresní hygienik.

(8) Krajský hygienik je odvolacím orgánem ve vztahu k rozhodnutím okresních úřadů o uložení pokuty za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek9) vydaným na základě podnětů okresních hygieniků.“.

4.

§ 76 odst. 2 zní:

(2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje i na odborné pracovníky pověřené hlavním hygienikem České republiky výkonem oprávnění uvedených v § 71 odst. 2 písm. d) až f), na odborné pracovníky okresních hygienických stanic pověřené na návrh okresního hygienika okresními úřady a na odborné pracovníky krajských hygienických stanic, pověřené krajskými hygieniky výkonem oprávnění uvedených v § 75 odst. 4 písm. c) až e) a na obvodní lékaře, popřípadě i další lékaře, pokud plní úkoly uvedené v § 16 odst. 2.“.

§ 29

Zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V § 3 odst. 2 se v úvodní větě slova „Místní národní výbory ve střediskových obcích a městské národní výbory“ nahrazují slovy „Pověřené obecní úřady2)“.

2.

V § 3 se vypouští odstavec 3 a dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3, který zní:

(3) V případech uvedených v odstavci 1 a 2 si mohou vyhradit rozhodování okresní úřady, jeli to účelné nebo potřebné.“.

3.

Za § 5 písm. 1) se vkládají nová písmena m) a n), která zní:

m)

rozhoduje ve vodohospodářských věcech hraničních toků; má-li takové rozhodnutí vliv na průběh, povahu nebo vyznačení státní hranice, rozhoduje po projednání s federálním ministerstvem vnitra,

n)

činí za mimořádné situace, zejména při nedostatku vody a při havarijním zhoršení jakosti vody, opatření příslušející podřízenému vodohospodářskému orgánu, a to v případech přesahujících území okresu nebo možnosti okresního úřadu.“.

Dosavadní písmena m), n) a o) se označují jako písmena o), p) a r).

4.

§ 6 odst. 2 zní:

(2) Je-li vodohospodářské dílo, k jehož povolení je příslušný okresní úřad, na území více okresů, je příslušný ten okresní úřad, v jehož územním obvodu leží převážná část vodohospodářského díla. V pochybnostech o tom, v kterém okrese leží převážná část vodohospodářského díla, určí příslušnost okresního úřadu ministerstvo.“.

5.

V § 6 se vypouští odstavec 3.

6.

V § 18 odst. 3 se slova „Krajských národních výborů“ nahrazují slovy „Okresních úřadů“.

7.

V § 18 odst. 6 se vypouštějí slova „u povodňové komise krajského národního výboru“.

§ 30

Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, se mění takto:

1.

V § 7 odst. 1 se ve větě první vypouštějí slova „nadřízené orgány“ a ve větě druhé slova „, nadřízené orgány po vyjádření krajského národního výboru“.

2.

§ 32 odst. 1 písm. b) bod 2 zní:

2.

dokumentace staveb včetně technologií u staveb, které se mají uskutečnit v územních obvodech dvou nebo více okresních úřadů nebo které si ze závažných důvodů k posouzení vyhradí.“.

3.

§ 73 odst. 2 věta první zní: „Okresní úřady jsou oprávněny v případě naléhavé potřeby při zdolávání požárů soustřeďovat a nasazovat jednotky požární ochrany bez ohledu na to, komu jsou podřízeny, a věcné prostředky požární ochrany bez ohledu na to, kdo s nimi disponuje.“.

§ 31

Zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, se mění takto:

§ 27 odst. 2 a 3 zní:

(2) Obvodní báňský úřad povoluje trhací práce při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a trhací práce velkého rozsahu při ostatních činnostech.

(3) Okresní úřad povoluje trhací práce malého rozsahu při jiných činnostech, než při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, a ohňostrojové práce.“.

§ 32

Zákon České národní rady č. 119/1975 Sb., o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České socialistické republice, se mění takto:

§ 2 zní:

„§ 2

 

(1) Obvody a sídla krajských soudů se shodují s územím a sídlem krajů.

(2) Obvod městského soudu v Praze se shoduje s územím hlavního města Prahy; sídlem městského soudu je Praha.“.

§ 33

(1)

Obecné předpisy o správním řízení 3 se nevztahují na rozhodování podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. g) a i) a odst. 2, § 13 a § 16 odst. 2, 3 a 4, tohoto zákona.

(2)

Okresní úřady si správní rozhodnutí jimi vydané samy vykonávají, pokud není podán návrh na soudní výkon rozhodnutí.

§ 34

Tento zákon nabývá účinnosti dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990. Ustanovení § 20 odst. 3 nabývá účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona.

Burešová v. r.

Pithart v. r.Poznámky pod čarou:

§ 6, 9 a 10 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu.

Čl. 79 odst. 3 ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.

§ 60 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Např. zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.

§ 20 odst. 3 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Např. zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.

§ 21 odst. 1 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb.

§ 60 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Např. § 67 odst. 2 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a § 6 a 12 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.

§ 31 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

§ 19 odst. 1 a § 20f a násl. občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 47/1992 Sb.).

Zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.".

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

Např. zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČSSR č. 148/1971 Sb., o ochraně hospodářského a služebního tajemství, ve znění nařízení vlády ČSFR č. 420/1990 Sb.

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Např. § 22 odst. 5 a § 23 odst. 4 zákona České národní rady č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.

Např. § 67 odst. 2 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a § 6 a 12 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.

Zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Poznámky pod čarou:
1

§ 6, 9 a 10 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu.

1a

Čl. 79 odst. 3 ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.

2

§ 60 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

2a

Např. zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.

2b

§ 20 odst. 3 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

4

§ 21 odst. 1 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb.

4a

Např. § 67 odst. 2 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a § 6 a 12 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.

4b

§ 31 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.

4d

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

5

§ 19 odst. 1 a § 20f a násl. občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 47/1992 Sb.).

7a

Zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.".

7aa

Např. zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČSSR č. 148/1971 Sb., o ochraně hospodářského a služebního tajemství, ve znění nařízení vlády ČSFR č. 420/1990 Sb.

7b

Např. § 22 odst. 5 a § 23 odst. 4 zákona České národní rady č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.

8a

Zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů.