Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

575/1990 Sb. znění účinné od 1. 7. 2022
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 250/2021 Sb.

1.7.2022

575

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 18. prosince 1990

o opatřeních v soustavě ústředních orgánů

státní správy České republiky

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

(1)

Zrušují se tyto ústřední orgány státní správy České republiky:

a)

ministerstvo výstavby a stavebnictví,

b)

ministerstvo strojírenství a elektrotechniky.

(2)

Dosavadní působnost vyplývající ze zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů přechází

a)

z ministerstva výstavby a stavebnictví

1.

ve věcech investičního rozvoje na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,

2.

v ostatních věcech na ministerstvo průmyslu,

b)

z ministerstva strojírenství a elektrotechniky

1.

ve věcech těžby, úpravy a zušlechťování rud a magnezitu na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,

2.

v ostatních věcech na ministerstvo průmyslu,

c)

z ministerstva práce a sociálních věcí

1.

ve věcech sociálního školství na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,

2.

ve věcech zdravotně sociální péče o zdravotně postižené občany na ministerstvo zdravotnictví,

d)

z ministerstva zdravotnictví ve věcech zdravotnické výroby na ministerstvo průmyslu,

e)

z ministerstva vnitra

1.

ve věcech sběrných surovin na ministerstvo průmyslu,

2.

ve věcech soukromého podnikání občanů na ministerstvo obchodu a cestovního ruchu,

f)

z ministerstva životního prostředí

1.

ve věcech geologického průzkumu na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,

2.

ve věcech lesních hospodářských plánů na ministerstvo zemědělství․

(3)

Pokud obecně závazné právní předpisy svěřují působnost federálním ústředním orgánům státní správy ve věcech

a)

pošt, energetiky, teplárenství, plynárenství, těžby a úpravy tuhých paliv, těžby ropy a zemního plynu a těžby, úpravy a zušlechťování radioaktivních surovin, vykonává tuto působnost v rozsahu příslušejícím České republice ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,

b)

hutnictví, státní služby pro drahé kovy, sběru kovového odpadu od právnických osob a hospodaření s kovovým odpadem, vykonává tuto působnost v rozsahu příslušejícím České republice ministerstvo průmyslu,

c)

dálnic, námořní dopravy, říční plavby a civilního letectví, vykonává tuto působnost v rozsahu příslušejícím České republice ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,

d)

zahraničního obchodu a cestovního ruchu, vykonává tuto působnost v rozsahu příslušejícím České republice ministerstvo obchodu a cestovního ruchu.

(4)

Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů přecházejí v souvislosti s přechodem působnosti podle odstavce 2:

a)

z ministerstva výstavby a stavebnictví na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj a ministerstvo průmyslu,

b)

z ministerstva strojírenství a elektrotechniky na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj a ministerstvo průmyslu,

c)

z ministerstva práce a sociálních věcí na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a ministerstvo zdravotnictví,

d)

z ministerstva zdravotnictví na ministerstvo průmyslu,

e)

z ministerstva vnitra na ministerstvo průmyslu a ministerstvo obchodu a cestovního ruchu,

f)

z ministerstva životního prostředí na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj a na ministerstvo zemědělství.

(5)

O přechodu práv a povinností podle odstavce 4 uzavřou ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj, průmyslu, zdravotnictví, práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra, obchodu a cestovního ruchu, životního prostředí a zemědělství příslušné dohody, kterými mezi sebou blíže vymezí tato práva a povinnosti. O přesunech rozpočtových prostředků uzavřou ministerstva delimitační protokoly.

Čl. II

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní řady č. 173/1989 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., zákona České národní rady č. 288/1990 Sb. a zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V § 1 se vypouštějí body 4 a 12.

 

2.

§ 2 odst. 1 zní:

"(1) V České republice působí tyto další ústřední orgány státní správy České republiky

1.

Český statistický úřad,

2.

Český úřad geodetický a kartografický,

3.

Český báňský úřad,

4.

Český úřad bezpečnosti práce,

5.

Česká komise pro vědecké hodnosti.".

 

3.

§ 3 zní:

"§ 3

 

(1) Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj je ústředním orgánem státní správy pro tvorbu hospodářské, strukturální, vědní, technické, informační a regionální politiky a politiky životní úrovně, četně bytové politiky.

(2) Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj je dále ústředním orgánem státní správy pro investiční rozvoj, energetiku, teplárenství, plynárenství, těžbu ropy a zemního plynu, těžbu, úpravu a zušlechťování tuhých paliv, rud, radioaktivních surovin a magnezitu, pro tvorbu jednotné surovinové politiky, pro využívání nerostného bohatství a pro geologický průzkum.

(3) Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj je dále ústředním orgánem státní správy pro tvorbu zahraničně ekonomické politiky, včetně zahraničních investic a zahraniční pomoci v rozsahu, v jakém je tato působnost svěřena České republice.

(4) Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj je dále ústředním orgánem státní správy pro silniční a městskou dopravu, dráhy zvláštního určení, pozemní komunikace včetně dálnic, silniční hospodářství, námořní dopravu, říční plavbu a civilní letectví.

(5) Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj je též ústředním orgánem státní správy pro pošty.

(6) Ministerstvu pro hospodářskou politiku a rozvoj je podřízena Česká energetická inspekce.".

 

4.

V § 4 se za slova "rozpočet republiky" vkládají slova "státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, finanční trh," a za slova "finanční hospodaření" se vkládají slova "věci devizové".

 

5.

§ 6 se vypouští.

 

6.

V § 7 se vypouští odstavec 2 a označení odstavce 1.

 

7.

V § 9 odst. 1 se slova "přeškolování pracovníků" nahrazují slovy "rekvalifikaci, kolektivní vyjednávání", vypouštějí se slova "sociální školství" za slova "sociální péči" se vkládají slova "s výjimkou zdravotně sociální péče o zdravotně postižené občany" a v závěru se vypouštějí slova "o zdravotně postižené občany a".

 

8.

V § 9 se vypouští odstavec 2 a označení odstavce 1.

 

9.

V § 10 odst. 1 se za slova "hygienickou péči", vkládají slova "zdravotně sociální péči o zdravotně postižené občany", a vypouštějí se slova "pro zdravotnickou výrobu".

 

10.

V § 11 odst. 1 se před slovem "notářství" vypouští slovo "státní".

 

11.

V § 12 odst. 1 se za slova "státní symboly" vkládají slova "České republiky".

 

12.

V § 12 odst. 3 se vypouštějí slova "soukromé podnikání občanů" a dále slova "pro dopravu včetně automobilového opravárenství v působnosti národních výborů a pro silniční hospodářství".

 

13.

V § 12 odst. 4 se vypouštějí slova "s výjimkou činností spadajících do působnosti federálního ministerstva vnitra".

 

14.

Dosavadní ustanovení § 13 se označuje jako odstavec 1, za slova "státní správy" se vkládají slova "pro hutnictví, strojírenství, elektrotechniku a elektroniku", a slova "s výjimkou kamenoprůmyslu, prefabrikovaných výrobků a stavebního strojírenství" se nahrazují slovy "stavební výrobu, zdravotnickou výrobu, sběrné suroviny a kovový odpad".

 

15.

§ 13 se doplňuje novým odstavcem 2, který zní:

"(2) Ministerstvo průmyslu organizuje a řídí státní službu pro drahé kovy.".

 

16.

§ 14 se vypouští.

 

17.

§ 17 odst. 1 zní:

"(1) Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu je ústředním orgánem státní správy pro soukromé podnikání občanů a pro vnitřní a zahraniční obchod a cestovní ruch.".

 

18.

V § 19 odst. 2 se slova "oblast geologického výzkumu a průzkumu, pro" nahrazují slovy "oblast geologického výzkumu, pro ochranu nerostného bohatství,".

 

19.

V § 23 se vypouštějí slova "pro přípravu návrhů plánů rozvoje hospodářství republiky,".

 

20.

V § 25 se ve druhé větě vypouští slovo "výlučné".

 

21.

V § 27 se vypouští ustanovení odstavce 1 a označení odstavce 2.

 

22.

§ 28 zní:

"§ 28

 

(1) Činnost ministerstev řídí, kontroluje a sjednocuje vláda České republiky.

(2) Úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky a jejích orgánů plní Úřad vlády České republiky.

(3) Činnost Úřadu vlády České republiky řídí vedoucí Úřadu vlády České republiky, kterého jmenuje a odvolává vláda České republiky.".

Čl. III

zrušen

Čl. IV

Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, jak vyplývá z Pozdějších předpisů.

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.

Burešová v.r.

Pithart v.r.