Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

9/1990 Sb. znění účinné od 12. 1. 1990

9

 

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 12. ledna 1990,

kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky,

ve znění zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci

a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy

České socialistické republiky a zákona České národní rady č. 173/1989 Sb.,

o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy

České socialistické republiky,

v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky

 

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl․ 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky ve znění zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky a zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky, se mění takto:

1.

§ 8 zní :

 

"§ 8

 

Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci tisku a jiných informačních prostředků, včetně vydávání neperiodického tisku, dále pro provádění autorského zákona a pro výrobu a obchod v oblasti kultury.".

 

2.

V § 12 odst. 1 se slova "spolčovacího a shromažďovacího práva" nahrazují slovy "sdružovacího a shromažďovacího práva".

Čl. II

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Šafařík v. r.

Pitra v. r.