Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

135/1991 Sb. znění účinné od 15. 7. 1992 do 7. 4. 1993
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 114/1993 Sb.

8.4.1993

zákonným opatřením č. 367/1992 Sb.

15.7.1992

zrušen

zákonem č. 236/1992 Sb.

29.5.1992

135

 

ZÁKON

ze dne 19. března 1991

o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

(1)

Kancelář prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky (dále jen "kancelář") zajišťuje obstarávání věcí spojených

a)

s výkonem funkce prezidenta vyplývající z ústavy, ustavních zákonů a jiných právních předpisů,

b)

s politickou a veřejnou činností prezidenta.

(2)

Záležitosti související s výkonem funkce prezidenta jako vrchního velitele ozbrojených sil zajišťuje vojenská složka kanceláře.

(3)

Kancelář spravuje Pražský hrad s přidruženými objekty a pečuje o ně jakožto o sídlo prezidenta a národní kulturní památku. Kancelář je právnickou osobou.

(4)

Kancelář si může zřizovat k plnění úkolů uvedených v odstavci 3 rozpočtové a příspěvkové organizace․ 2 Takto zřízené organizace jsou právnickými osobami.

§ 2

(1)

Vedoucího kanceláře a další vedoucí pracovníky kanceláře, o nichž to stanoví organizační řád kanceláře, jmenuje a odvolává prezident.

(2)

Vedoucí kanceláře je oprávněn se zúčastnit schůzí vlády České a Slovenské Federativní Republiky.

§ 3

(1)

Vnitřní organizaci kanceláře stanoví prezident v organizačním řádu kanceláře.

(2)

Při jmenování vedoucích pracovníků kanceláře je třeba dbát zastoupení občanů obou republik.

(3)

Platový řád pracovníků kanceláře schvaluje předsednictvo Federálního shromáždění. Předsednictvo Federálního shromáždění. Předsednictvu Federálního shromáždění přísluší stanovit opatření k platovému řádu náležitosti, k jejichž úpravě jinak zmocňuje zvláštní zákon 1 ; vydání se oznamuje ve Sbírce zákonů.

§ 4

(1)

K plnění svých úkolů může kancelář od státních orgánů vyžadovat zprávy a vysvětlení ve věcech spadajících do působnosti prezidenta.

(2)

Pracovníkům kánceláře nepřísluší vystupovat jménem prezidenta, pokud k tomu nejsou výslovně zmocněni.

§ 5

(1)

Zrušuje se zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 16/1976 Sb., o Kanceláři prezidenta Československé socialistické republiky.

(2)

Vládní nařízení č. 55/1954 Sb.,o chráněné oblasti Pražského hradu, zůstává nedotčeno.

§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.Poznámky pod čarou:

§ 2425 zákona č. 563/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech federace.

§ 23 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.

Poznámky pod čarou:
1

§ 23 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.

2

§ 2425 zákona č. 563/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech federace.