Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

171/1991 Sb. znění účinné od 30. 4. 2005 do 31. 12. 2005
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 178/2005 Sb.

1.1.2006

zrušeno

zákonem č. 179/2005 Sb.

30.4.2005

zákonem č. 293/2004 Sb.

1.7.2004

Více...

171

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 23. dubna 1991

o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby

a o Fondu národního majetku České republiky

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

PŮSOBNOST MINISTERSTVA PRO SPRÁVU NÁRODNÍHO MAJETKU A JEHO PRIVATIZACI ČESKÉ REPUBLIKY VE VĚCECH PŘEVODŮ MAJETKU STÁTU NA JINÉ OSOBY (§ 1-3)

§ 1

Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky (dále jen „ministerstvo“) řídí činnost Fondu národního majetku České republiky při výkonu jeho funkce zakladatele akciových nebo jiných obchodních společností založených podle privatizačních projektů a při provádění jeho dalších činností.

§ 2

(1)

Orgány státní správy České republiky předkládají všechny privatizační projekty podniků za jimi založené podniky se svým stanoviskem ministerstvu. Orgány státní správy České republiky současně s předložením privatizačního projektu oznámí oprávněným osobám navržený způsob vypořádání jejich nároků. 1

(2)

Orgány státní správy České republiky předkládají ministerstvu ve lhůtě stanovené vládou České republiky (dále jen "vláda") privatizační projekty majetkových účastí státu na podnikání právnických osob.

(3)

Privatizační projekt může vypracovat rovněž komise pro privatizaci zřízená podle zvláštního předpisu. 6a Komise pro privatizaci předkládá privatizační projekt spolu se stanoviskem podniku jeho zakladateli.

(4)

Rozhodnutí o privatizaci podniku nebo jeho části a rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání jiných právnických osob (dále jen "rozhodnutí o privatizaci") vydává na základě návrhu privatizačního projektu podniku podle odstavce 1 nebo návrhu privatizačního projektu majetkové účasti státu podle odstavec 2 ministerstvo.

(5)

Statutárnímu orgánu organizace, který z nedbalosti zaviní, že organizace předloží opožděné nebo chybně či neúplně zpracovaný privatizační projekt nebo neposkytne osobě zpracovávající privatizační projekt údaje potřebné ke zpracování privatizačního projektu nebo této osobě poskytne údaje chybné nebo nesplní další povinnosti stanovené zvláštním předpisem, 2a uloží krajský úřad a v Praze Magistrát hlavního města Praha pokutu až do výše 20 000 Kčs. Učiní-li tak úmyslně, uloží pokutu až do výše 200 000 Kčs. Trestní odpovědnost tím není dotčena.

(6)

Pokuta podle odstavce 5 může být uložena jen do třech měsíců ode dne, kdy se o porušení povinnosti krajský úřad nebo Magistrát hlavního města Prahy dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(7)

O odvolání proti rozhodnutí o uložení pokuty rozhoduje ministerstvo.

(8)

Výnos z pokut podle odstavce 5 se výši 60 % je příjmem rozpočtu kraje a v Praze hlavního města Prahy a ve výši 40 % Fondu národního majetku České republiky.

(9)

Okresní komise pro privatizaci může o ověření správnosti údajů uvedených v privatizačním projektu požádat financující pobočku banky organizace.

§ 3

(1)

Do jednoho měsíce od nabytí účinnosti tohoto zákona zveřejní vláda seznam podniků, které nebudou po dobu nejméně pěti let předmětem působnosti tohoto zákona.

(2)

Vláda si může vyhradit vydání rozhodnutí o privatizaci.

(3)

O privatizaci přímým prodejem mimo veřejnou soutěž nebo veřejnou dražbou rozhoduje vláda na návrh ministerstva.

ČÁST DRUHÁ

FOND NÁRODNÍHO MAJETKU ČESKÉ REPUBLIKY (§ 4-22)

§ 4

(1)

Zřizuje se Fond národního majetku České republiky (dále jen „Fond“).

(2)

Fond je právnická osoba a zapisuje se do obchodního rejstříku.

§ 5

(1)

Majetek zrušeného podniku nebo vyňatá část majetku podniku podle rozhodnutí o privatizaci přechází dnem zrušení podniku bez likvidace nebo dnem vynětí tohoto majetku na Fond. Tímto dnem přechází podle privatizačního projektu na Fond také majetek, který je ve správě Pozemkového fondu České republiky. 7

(2)

Na Fond nepřechází ta část majetku zrušených podniků se sídlem v České republice, která se nachází na území Slovenské republiky.

(3)

Pro peněžní prostředky vedené na účtech peněžních ústavů a pro majetek spočívající v právech a závazcích je pro případy uvedené v odstavci 2 určující místo organizační složky podniku, s jejíž činností jsou tato práva a závazky spojeny.

(4)

Zakladatel nevyjme část majetku podniku, kterou tvoří nebo s níž jsou spojena práva z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví.3 Tato práva se převádějí smlouvou.

(5)

Orgány státní správy České republiky jsou povinny podle rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání jiných právnických osob převést na Fond účasti státu na podnikání právnických osob.

Orgány fondu

§ 6

Orgány Fondu jsou presidium, výkonný výbor a dozorčí rada.

§ 7

Nejvyšším orgánem Fondu je presidium, jež se skládá z devíti členů. Předsedou presidia je ministr financí České republiky. Místopředsedu a dalších sedm členů presidia volí Poslanecká sněmovna Parlamentu na návrh vlády na dobu pěti let z řad odborníků. Místopředsedu a další členy presidia může Poslanecká sněmovna Parlamentu odvolat i před uplynutím jejich funkčního období. Volba a odvolání se provádí tajným hlasováním.

§ 8

(1)

Presidium je schopné se usnášet, jestliže se jeho zasedání účastní dvě třetiny jeho členů včetně předsedy nebo místopředsedy.

(2)

K rozhodnutí presidia se vyžaduje souhlas většiny přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

(3)

Jménem presidia podepisují dokumenty předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo pověřený člen presidia.

§ 9

(1)

Do působnosti presidia patří:

a)

jmenovat a řídit výkonný výbor a dohlížet na jeho činnost,

b)

vypracovat statut Fondu, kterým se stanoví podrobnosti o organizačním uspořádání Fondu a jeho činnosti a předložit jej vládě,

c)

schvalovat řád odměňování členů výkonného výboru a odborných pracovníků Fondu,

d)

vypracovat návrh rozpočtu Fondu a předkládat jej k projednání vládě,

e)

schvalovat jednací řád presidia a výkonného výboru,

f)

projednávat roční účetní závěrku Fondu a předkládat ji k projednání vládě,

g)

projednávat nejpozději do 30. dubna výroční zprávu o činnosti Fondu za předcházející rok a předkládat ji k projednání vládě.

(2)

Fond předkládá vládě k projednání návrh statutu, rozpočtu, ročních závěrek a výroční zprávy. Vláda je předkládá se svým stanoviskem ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu.

§ 10

(1)

Statutárním orgánem Fondu je výkonný výbor Fondu (dále jen "výbor"), který též řídí jeho činnost.

(2)

Statut stanoví, ke kterým písemným právním úkonům se vyžadují podpisy dvou členů výboru. Statut dále určí, kdy a v jakém rozsahu členové výboru jednají jménem Fondu a udělují zmocnění jednat jménem Fondu.

(3)

Členové výboru oprávnění jednat za fond se zapisují do obchodního rejstříku.

§ 11

(1)

Výbor se skládá z předsedy, nejvýše dvou místopředsedů a dalších sedmi členů jmenovaných presidiem na dobu pěti let. Před uplynutím této lhůty může presidium člena výboru odvolat, jestliže porušuje své povinnosti nebo není schopen řádně vykonávat svou funkci.

(2)

Členové výboru jsou zaměstnanci Fondu.

§ 12

(1)

Dozorčí rada Fondu (dále jen "rada") dozírá na činnost a hospodaření Fondu, jeho presidia a výboru. Podle povahy věci upozorňuje presidium, ministerstvo, vládu, Poslaneckou sněmovnou Parlamentu, popř. jiné příslušné orgány na zjištěné nedostatky.

(2)

Rada projednává návrh rozpočtu, roční účetní závěrku a výroční zprávu před jejich předložením vládě.

§ 13

(1)

Rada se skládá z pěti členů volených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu na dobu pěti let. Poslanecká sněmovna Parlamentu může člena rady odvolat i před uplynutím jeho funkčního období Volba i odvolání člena rady se provádí tajným hlasováním.

(2)

Členy rady nemohou být zaměstnanci Fondu.

§ 14

(1)

Rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

(2)

Ustanovení § 8 platí obdobně.

§ 15

(1)

Člen presidia, výboru a rady se může před uplynutím funkčního období těchto orgánů své funkce vzdát písemným podáním orgánu, který jej do funkce ustanovil.

(2)

Funkce člena presidia, výboru a rady jsou neslučitelné.

§ 16

Členové presidia, výboru a rady nesmějí vykonávat činnost, jež by byla v rozporu se zájmy Fondu. Členové výboru mohou být členy jen těch obchodních společností, v nichž zastupují Fond a do nichž jsou delegováni prezidiem. Členové prezidia a rady mohou být členy jen těch orgánů obchodních společností, do nichž jsou delegováni zakladatelem, pokud je jím orgán státní správy nebo Fond, za předpokladu, že uvedený orgán státní správy, popř. Fond drží nejméně 34 % majetkové účasti na podnikání obchodní společnosti. Členům prezidia a rady přísluší za jejich funkci odměna a náhrada věcných výdajů. Členové presidia, výboru a rady nemohou nabývat majetku Fondu, kromě akcií za kupóny a nesmějí pobírat odměnu od obchodní společnosti, do jejíchž orgánů byli delegováni; tato odměna nesmí být poskytnuta ani po zániku funkce v presidiu a radě Fondu.

§ 17

(1)

Fond zaměstnává odborné pracovníky, jejichž odměňování schvaluje presidium.

(2)

Zaměstnanci Fondu jsou povinni

a)

jednat a rozhodovat nestranně a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování,

b)

zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám; to neplatí, pokud byli této povinnosti zproštěni statutárním orgánem nebo jím pověřeným vedoucím zaměstnancem,

c)

nepřijímat v souvislosti s výkonem zaměstnání dary nebo jiné výhody, s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných Fondem nebo na základě právních předpisů a kolektivní smlouvy,

d)

zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného.

(3)

Zaměstnanci Fondu nesmějí být členy řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost; to neplatí, pokud do takového orgánu byli Fondem vysláni a v souvislosti s tímto členstvím nepobírají odměnu od příslušné právnické osoby provozující podnikatelskou činnost.

(4)

Zaměstnanci Fondu mohou vykonávat podnikatelskou činnost jen s předchozím písemným souhlasem Fondu.

(5)

Omezení stanovené v odstavci 4 se nevztahuje na činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární nebo uměleckou a na správu vlastního majetku.

Majetek fondu

§ 18

(1)

Majetek Fondu tvoří majetek převedený na něj podle § 5 a zisk z jeho účasti na podnikání obchodních společností.

(2)

Majetek Fondu netvoří součást státního rozpočtu České republiky a lze jej použít pouze k těmto účelům:

a)

v souladu s rozhodnutím o privatizaci

1.

k vyrovnání nároků oprávněných osob podle zvláštních předpisů 4 a k převodu na Restituční investiční fond,

2.

k vložení do akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným a k nakládání s účastmi na těchto společnostech,

3.

k prodeji majetku podniku nebo jeho části nebo k prodeji majetkové účasti na podnikání jiné právnické osoby,

4.

k převodu na obce nebo na dobrovolné svazky obcí,4a

5.

k převodu pro účely nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění a pojištění v zaměstnanosti,

6.

k převodu na Nadační investiční fond pro účely podpory nadací určených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu na návrh vlády,

7.

k převodu na Pozemkový fond České republiky jde-li o majetek sloužící zemědělské výrobě,

8.

k převodu na neziskové právnické osoby zřízené podle zvláštního zákona.

b)

v souladu s rozhodnutím vlády

1.

k plnění závazků podniků určených k privatizaci, zejména závazků z úvěrů zajištěných zástavním právem,

2.

k posílení zdrojů bank a dalších právnických osob v souvislosti s jejich činností v procesu konkurzního a vyrovnávacího řízení,

3.

k financování výdajů na činnost státních podniků, jejichž část byla zprivatizována a které je nezbytně nutné zachovat, např. z důvodů nedořešených nároků oprávněných osob podle zvláštních předpisů, 4)

4.

k úhradě nákladů spojených s odstraňováním škod na životním prostředí způsobených dosavadní činností podniku,

5.

k poskytování zajištění úvěrů podnikům, u nichž činí majetková účast Fondu alespoň 50 %, 6. k vyrovnání rozpočtu Pozemkového fondu České republiky,

7.

k převodu na Státní fond dopravní infrastruktury pro financování staveb celostátních a regionálních drah, jde-li o majetek Fondu získaný privatizací majetku Českých drah,

8.

k převodu na Státní fond dopravní infrastruktury,

9.

k převodu na Státní fond rozvoje bydlení,

10.

k převodu na Státní fond životního prostředí České republiky,

11.

k úhradě ztrát vzniklých České konsolidační agentuře v souvislosti s plněním úkolů stanovených mu rozhodnutím vlády,

12.

k doplnění zdrojů České inkasní, s. r. o., na úhradu jejích závazků v souvislosti s plněním úkolů stanovených jí rozhodnutím vlády,

13.

k úhradě nákladů a podpoře investičních a neinvestičních akcí spojených s nápravou škod způsobených na životním prostředí těžbou nerostů a na revitalizaci dotčených území,

14.

k finanční podpoře projektů rozvoje území určených pro průmyslové využití, schválených vládou,

15.

převodu do státních finančních aktiv na částečné pokrytí rozpočtové úhrady kupní ceny za úplatný převod akcií společnosti ČEPS, a. s. od společnosti ČEZ, a. s. do majetku státu spravovaného Ministerstvem financí.

c)

v rozsahu určeném rozpočtem Fondu k úhradě nákladů spojených s projednáváním a realizací privatizačních projektů,

d)

k nákupu majetku a majetkových účastí, ke kterým má Fond předkupní právo,

e)

k úhradě nákladů restitučních a privatizačních soudních sporů, které je povinno hradit ministerstvo nebo Fond, případně i k úhradě souvisejících škod způsobených ministerstvem či Fondem,

f)

k úhradě poplatků spojených s prodejem akcií na organizovaném trhu cenných papírů nebo prostřednictvím zprostředkovatele,

g)

k převodu 6 miliard Kč na Státní fond rozvoje bydlení,

h)

k úhradě závazků bývalé státní organizace České dráhy, které přešly k 1. lednu 2003 na státní organizaci Správa železniční dopravní cesty.4d

§ 19

Fond hradí náklady spojené se svou činností ,včetně nákladů spojených s projednáváním a realizací privatizačních projektů ,včetně nákladů spojených s projednáváním a realizací privatizačních projektů, ze svého majetku, a to v rámci svého rozpočtu schváleného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu.

Působnost fondu

§ 20

(1)

V rámci rozhodnutí o privatizaci uzavírá Fond svým jménem smlouvy a činí jiné právní úkony při nakládání svým majetkem, a to zejména:

a)

zakládá akciové a jiné obchodní společnosti nebo se účastní na jejich zakládání a vkládá do nich vklady, k nimž se zavázal,

b)

nabývá akcie na základě své účasti na podnikání akciových společností a vykonává práva akcionáře včetně účasti na valných hromadách,

c)

vykonává práva společníka ve své účasti na jiných než akciových společnostech,

d)

podílí se na hospodářském výsledku obchodní společnosti, jejíhož podnikání se účastní a nese jeho důsledky ve formě zisku a ztrát,

e)

prodává akcie nebo podíly na jiných než akciových společnostech,

f)

podílí se na likvidačním zůstatku společnosti v rozsahu své účasti na jejím podnikání, jestliže dojde k jejímu zrušení,

g)

uzavírá smlouvy o prodeji podniků, jejich organizačních složek a částí jejich majetku, jež tvoří jeho majetek; přitom může využít též veřejné soutěže,

h)

pronajímá tyto hodnoty na dobu určitou do doby jejich použití pro privatizaci.

(2)

Fond vypořádává též nároky oprávněných osob, jestliže k odnětí vlastnického práva k majetku došlo způsobem uvedeným v § 2 odst. 3 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, uvedeným v příslušném rozhodnutí o privatizaci , nejpozději však do jednoho roku od schválení privatizačního projektu. Fond vypořádává tyto nároky pouze tehdy, uplatní-li je oprávněné osoby včas a uvedou-li název a sídlo podniku, který věc drží, a způsob převzetí majetku státem.

(3)

Lhůta k uplatnění nároků oprávněných osob stanovená zvláštním předpisem se považuje za zachovanou, jestliže oprávněná osoba včas uplatnila nárok uvedený v odstavci 2 u orgánů České a Slovenské Federativní Republiky nebo u orgánu Slovenské republiky příslušného ke schválení privatizačního projektu, ačkoliv měl být uplatněn u ministerstva.

(4)

Úkony uvedené v odstavci 1 písm. g) může Fond vykonávat prostřednictvím komise pro privatizaci zřízené podle zvláštního předpisu. 6a Fond může rovněž pověřit komise pro privatizaci organizováním a prováděním veřejné dražby a veřejné soutěže v souladu se schváleným privatizačním projektem. Komise pro privatizaci jedná v těchto případech jménem Fondu, na základě a v mezích pověření Fondu. Na požádání smluvní strany je komise povinna prokázat se pověřením Fondu.

§ 20a

(1)

S majetkem Fondu a jeho majetkovými účastmi na podnikání jiných právnických osob, které nebylo možno z důvodů nezapříčiněných Fondem privatizovat podle rozhodnutí o privatizaci, naloží Fond způsobem, s kterým ministerstvo vyjádří předchozí písemný souhlas.

(2)

Obdobně jako v odstavci 1 se postupuje u majetku Fondu a jeho majetkových účastí na podnikání jiných právnických osob, které na Fond přešly odstoupením od smlouvy v důsledku porušení smluvních povinností nabyvatele privatizovaného majetku.

(3)

Pro účely převodů práv a závazků, poplatkových a daňových povinností a práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů se nakládání s majetkem na základě souhlasu ministerstva podle odstavců 1 a 2 považuje za nakládání s majetkem podle rozhodnutí o privatizaci. Práva z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, která byla smluvně převedena na základě schváleného privatizačního projektu nebo rozhodnutí o privatizaci, je původní nabyvatel povinen při odstoupení od smlouvy podle odstavce 2 převést na nového nabyvatele.

(4)

V případech, kdy bude postupováno podle odstavce 1, zajistí ministerstvo před vyjádřením písemného souhlasu zrušení původního rozhodnutí o privatizaci nebo jeho části.

§ 20b

Rozhodnutí Fondu spojená s výkonem práv akcionáře 4b činí Fond na základě předchozího souhlasu ministerstva, jedná-li se o rozhodnutí o

a)

změně struktury majetku akciové společnosti, pokud účetní hodnota majetku dotčeného změnou přesáhne 20 % základního jmění akciové společnosti,

b)

zvýšení základního jmění upsáním nových akcií, 4c

c)

pronájem majetku akciové společnosti, pokud účetní hodnota pronajímaného majetku přesahuje 20 % základního jmění akciové společnosti.

§ 21

Při uskutečňování činností uvedených v § 20 vznikají Fondu práva a závazky. Fond je oprávněn domáhat se svých práv u soudu nebo jiných příslušných orgánů a může být žalován za nesplnění svých závazků . nebo jiných povinností, za jejichž porušení odpovídá celým svým majetkem.

§ 22

Fond je povinen na požádání poskytnout informace a údaje o své činnosti vládě, ministerstvu a dalším orgánům, pokud to stanoví zvláštní předpis.

ČÁST TŘETÍ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 23-25)

§ 23

(1)

Ke dni účinnosti tohoto zákona přechází správa prostředků uložených na zvláštním účtu ministerstva zřízeném podle zvláštních předpisů5 na Fond.

(2)

Na Fond přecházejí ke dni účinnosti tohoto zákona také prostředky pocházející z prodeje majetkových účastí státu uskutečněného před účinností tohoto zákona, uložené na účtu státních aktiv České republiky.

§ 23a

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

§ 24

(1)

O ukončení činnosti Fondu, likvidaci Fondu a o způsobu použití zůstatku na účtech Fondu rozhodne Poslanecká sněmovna Parlamentu zákonem.

(2)

Závazky Fondu vzniklé z převodu majetku a majetkových účastí státu na jiné osoby podle tohoto nebo zvláštního zákona, 5a které nebudou v rámci likvidace Fondu uspokojeny, přecházejí dnem jeho zániku na Českou republiku.

§ 24a

Ministerstvo vydá k provedení tohoto zákona obecně závazný právní předpis, kterým se stanoví osnova pro vypracování privatizačního projektu. 6

§ 25

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Burešová v. r.

Pithart v. r.Poznámky pod čarou:

§ 47 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

§ 2 zákona ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby.

§ 7 odst. 5 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky.

§ 6 odst. 1 písm. j) zákona č. 92/1991 Sb.

Např. zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.

§ 17 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).

§ 20f občanského zákoníku.

§ 2038a zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 293/2004 Sb.

§ 2 zákona ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby.

§ 187 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby.

Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

§ 6 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

Poznámky pod čarou:
1

§ 47 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

2a

§ 7 odst. 5 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3

§ 6 odst. 1 písm. j) zákona č. 92/1991 Sb.

4

Např. zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.

4a

§ 17 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).

§ 20f občanského zákoníku.

4b

§ 187 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4c
4d

§ 2038a zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 293/2004 Sb.

5

Zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby.

5a

Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

6

§ 6 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

6a

§ 2 zákona ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby.

7

Zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky.