Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

282/1991 Sb. znění účinné od 1. 2. 2022
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 261/2021 Sb.

1.2.2022

zákonem č. 183/2017 Sb.

1.7.2017

zákonem č. 250/2014 Sb.

1.1.2015

Více...

282

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 19. června 1991

o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Č á s t p r v n í

(§ 1-1a)

§ 1

[Zřízení České obchodní inspekce]

(1)

Zřizuje se Česká inspekce životního prostředí (dále jen "inspekce") jako orgán státní správy, který je podřízen ministerstvu životního prostředí České republiky (dále jen "ministerstvo").

(2)

Inspekce se člení na ústředí a oblastní inspektoráty. V čele inspekce je ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě. V čele oblastního inspektorátu je vedoucí; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.

(3)

Inspekce je organizační složkou státu a účetní jednotkou.

(4)

Působnost inspekce v jednotlivých složkách životního prostředí stanoví tento zákon a další zákony.

(5)

Úkoly inspekce plní inspektoři. Inspektoři se při výkonu kontroly podle tohoto zákona nebo podle jiných právních předpisů6 prokazují průkazem inspekce, který je dokladem o jejich pověření ke kontrole7.

§ 1a

zrušen

Č á s t d r u h á

Působnost inspekce v ochraně lesa (§ 2-9)

§ 2

[Dozor nad dodržováním správních předpisů]

Inspekce dozírá na dodržování ustanovení právních předpisů a rozhodnutí týkajících se funkcí lesů jako složky životního prostředí, právnickými a fyzickými osobami.

§ 3

[Rozsah oprávnění inspekce]

(1)

Inspekce zjišťuje nedostatky a škody na funkcích lesa jako složce životního prostředí, jejich příčiny a osoby zodpovědné za jejich vznik nebo trvání․

(2)

Inspekce vyžaduje odstranění a nápravu zjištěných nedostatků, jejich příčin a škodlivých následků a ukládá opatření k jejich odstranění a nápravě.

(3)

Inspekce provádí kontrolu uložených opatření. Zjistí-li, že opatření nejsou splněna, je oprávněna stanovit k jejich splnění náhradní lhůtu.

(4)

Inspekce je oprávněna v případě hrozící škody nařídit omezení, popřípadě zastavení výroby nebo jiné činnosti až do doby odstranění nedostatků a jejich příčin.

§ 4

[Ukládání pokut]

(1)

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

neoprávněně používají lesní půdu k jiným účelům než pro plnění funkcí lesů,

b)

při zpracování lesního hospodářského plánu a jeho realizaci ohrozí životní prostředí, popřípadě způsobí jeho poškození,

c)

vytvoří podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů,

d)

neplní opatření uložená orgány životního prostředí podle zvláštních zákonů 1a a tohoto zákona,

e)

neplní povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem,1b

a svým jednáním ohrozí nebo poškodí životní prostředí v lesích.

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.

(3)

Přestupky podle odstavce 1 projednává inspekce.

§ 5

[Řízení o uložení pokuty]

Je-li přestupek podle tohoto zákona spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku, uloží se pokuta až do výše 10 000 000 Kč. Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo 12 měsíců.

§ 6

[Ostatní ujednání o pokutách]

(1)

O zahájení řízení o přestupku informuje inspekce současně příslušný orgán státní správy lesního hospodářství. 2

(2)

O odvolání proti rozhodnutí inspekce o přestupku rozhoduje ministerstvo.

§ 7

[Inspektoři]

(1)

Inspektoři jsou oprávněni nosit při výkonu povinností vyplývajících z pracovního poměru lesnický stejnokroj se státním znakem a služebním označením.

(2)

Inspektoři jsou lesní stráží. 4

§ 8

[Bloková pokuta]

Inspektor může příkazem na místě uložit pokutu za přestupek podle tohoto zákona.

§ 9

[Účinnost]

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Burešová v. r.

Pithart v. r.Poznámky pod čarou:

Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech.

§ 4 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).

§ 47 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 24 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.

Poznámky pod čarou:
1a

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

1b

Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).

2

§ 47 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4

§ 24 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.

6

Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech.

7

§ 4 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).