Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

438/1991 Sb. znění účinné od 1. 1. 2006
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 179/2005 Sb.

1.1.2006

438

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 9. října 1991,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb.,

o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví

státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby,

a zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů

České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby

a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona

České národní rady č. 285/1991 Sb.

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, se mění a doplňuje takto:

1.

V § 10 odst. 3 se věta "Opis tohoto protokolu vydá komise všem účastníkům veřejné dražby (dále jen "účastník dražby")." nahrazuje větou "Opis tohoto protokolu vydá komise zejména vydražiteli, zástupci organizace, jejíž provozní jednotka byla vydražena a příslušné pobočce peněžního ústavu.".

 

2.

V § 13 odst. 1 se slova "ušlého výdělku" nahrazují slovy "ve výši průměrného výdělku".

 

3.

V § 13 odst. 2 se za slova "Výši odměny" vkládají slova "a způsob odměňování".

 

4.

V § 14 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a za slovo "potravin" se vkládají slova "a za nesplnění povinnosti poskytnout informace, pokladly a doklady a umožnit vstup do provozních jednotek".

 

Doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) O uložení povinnosti nahradit náklady marné dražby nebo zaplatit zvláštní poplatek podle zvláštního předpisu 4 rozhoduje ministerstvo.".

 

5.

V § 15 se za odstavec 1 vkládají odstavce 2 a 3, které zní:

"(2) Prostředky z tohoto účtu se použijí:

a)

k uspokojení pohledávek, které se prokazatelně týkaly provozních jednotek 2) převedených do vlastnictví jiných právnických nebo fyzických osob,

b)

jako peněžní záloha k uspokojení pohledávek, a to v době likvidace těch státních podniků, jejichž jmění bylo převodem provozních jednotek 2) do vlastnictví jiných právnických nebo fyzických osob sníženo o více než 80 %; zálohu lze poskytnout až do výše předpokládaného záporného zůstatku z likvidace,

c)

jako peněžní záloha k uspokojení pohledávek, a to v době likvidace těch státních podniků, jejichž jmění bylo převodem provozních jednotek 2) do vlastnictví jiných právnických nebo fyzických osob sníženo nejvýše o 80 %; zálohu lze poskytnout až do hodnoty, o kterou bylo jmění sníženo převodem vlastnictví k provozním jednotkám,

d)

k uspokojení pohledávek, které nebylo možno uspokojit z výtěžku likvidace těch státních podniků, jejichž jmění bylo převodem provozních jednotek 2) do vlastnictví jiných právnických nebo fyzických osob sníženo o více než 80 %,

e)

na finanční zabezpečení činnosti komisí,

f)

k poskytování peněžních náhrad oprávněným osobám podle zákona o zmírnění následků některých majetkových křivd.

(3) Postup podle odstavce 2 upraví ministerstvo obecně závazným právním předpisem.".

Dosavadní odstavec 2 se vypouští a odstavec 3 se označí jako odstavec 4.

 

6.

Za § 15 se vkládá nový § 16, který zní:

" § 16

 

(1) Statutárnímu orgánu organizace, který z nedbalosti zaviní, že organizace předloží opožděně nebo chybně či neúplně zpracovanou kartu provozní jednotky navržené do privatizace, uloží okresní úřad a v Praze Magistrátní úřad hlavního města Prahy pokutu až do výše 20 000 Kčs. Učiní-li tak úmyslně, uloží pokutu až do výše 200 000 Kčs. Trestní odpovědnost tím není dotčena.

(2) Pokuta podle odstavce 1 může být uložena jen do třech měsíců ode dne, kdy se o porušení povinnosti okresní úřad nebo Magistrátní úřad hlavního města Prahy dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(3) O odvolání proti rozhodnutí o uložení pokuty rozhoduje ministerstvo.

(4) Výnos z pokut podle odstavce 1 se výši 60 % je příjmem rozpočtu okresního úřadu a v Praze Magistrátního úřadu hlavního města Prahy a ve výši 40 % Fondu národního majetku České republiky.

(5) Okresní komise pro privatizaci může o ověření správnosti údajů uvedených na kartě provozní jednotky požádat financující pobočku banky organizace.".

Dosavadní § 16 se označuje jako § 17.

Čl. II

zrušen

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Burešová v. r.

Pithart v. r.Poznámky pod čarou:

§ 11 odst. 2 zákona č. 427/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
4

§ 11 odst. 2 zákona č. 427/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.