Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

476/1991 Sb. znění účinné od 1. 9. 2006 do 31. 12. 2007
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 278/2006 Sb.

1.9.2006

vyhláškou č. 229/2000 Sb.

26.7.2000

vyhláškou č. 277/1996 Sb.

14.11.1996

Více...

476

 

VYHLÁŠKA

ministerstva spravedlnosti české republiky

ze dne 7. listopadu 1991,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání

 

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 71 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání (dále jen "zákon") stanoví:

Seznam správců

§ 1

[Vedení seznamu]

Soudy příslušné k řízení o konkursu a vyrovnání (dále jen "příslušný soud") vedou seznam správců, do něhož se zapisují osoby, které splňují podmínky stanovené zákonem pro ustavení správcem konkursní podstaty, vyrovnacím správcem, zvláštním správcem nebo zástupcem správce (dále jen "správce").

§ 2

[Zapisované osoby]

(1)

Do seznamu správců se zapisují

a)

advokáti, kteří mají sídlo v obvodu příslušného soudu a notáři, jmenovaní do notářského úřadu v obvodu příslušného soudu,

b)

jiné vhodné fyzické osoby,

c)

veřejné obchodní společnosti.

(2)

Návrhy na zápis do seznamu správců (dále jen "návrh na zápis") podle odstavce 1 písm. a) podávají osoby, jichž se zápis do seznamu týká; návrhy na zápis osob uvedených v odstavci 1 písm. b) podávají samosprávné profesní organizace a státní orgány. Návrh na zápis veřejné obchodní společnosti [ § 2 odst. 1 písm. c)] podává veřejná obchodní společnost, která o zápis žádá.

§ 3

[Náležitosti návrhu na zápis]

(1)

V návrhu na zápis se uvede jméno, příjmení a datum narození osoby, jíž se návrh týká, její povolání nebo zaměstnání, sídlo a trvalý pobyt. Veřejná obchodní společnost uvede v návrhu na zápis své obchodní jméno a sídlo.

(2)

K návrhu na zápis osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) musí být připojen doklad o tom, že osoba žádající o zápis do seznamu správců je zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou anebo že byla jmenována notářem do notářského úřadu.

(3)

K návrhu na zápis osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. b) musí být připojen

a)

souhlas osoby, jíž se návrh týká, se zápisem do seznamu správců,

b)

osvědčení o bezúhonnosti a přiměřené odborné způsobilosti této osoby k výkonu funkce správce, vydané navrhovatelem․

(4)

K návrhu na zápis veřejné obchodní společnosti [ § 2 odst. 1 písm. c)] musí být připojen

a)

výpis z obchodního rejstříku,

b)

jména a příjmení společníků veřejné obchodní společnosti, jejichž prostřednictvím bude veřejná obchodní společnost činnost správce vykonávat, a osvědčení o jejich bezúhonnosti a o přiměřené odborné způsobilosti.

(5)

Dojde-li ve veřejné obchodní společnosti ke změně společníků, jejichž prostřednictvím veřejná obchodní společnost vykonává činnost správce, sdělí veřejná obchodní společnost příslušnému soudu jména a příjmení nových společníků a připojí doklady uvedené v odstavci 4 písm. b), případně sdělí příslušnému soudu, že již nemá společníky, jejichž prostřednictvím by činnost správce vykonávala.

(6)

Předseda příslušného soudu si k ověření přiměřené odborné způsobilosti může zřídit poradní orgán.

§ 4

[Úkoly předsedy soudu]

(1)

Předseda příslušného soudu sestaví seznam správců podle návrhů tak, že jednotlivé osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) až c) se zapíší odděleně.

(2)

U fyzické osoby se do seznamu správců zapisuje její jméno a příjmení, datum narození, povolání nebo zaměstnání a její sídlo a trvalý pobyt.

(3)

U veřejné obchodní společnosti se do seznamu správců zapisuje její obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo; dále se zapisují jména, příjmení, bydliště a rodná čísla, případně data narození společníků, jejichž prostřednictvím bude veřejná obchodní společnost činnost správce vykonávat.

(4)

Zápis se provádí v pořadí určeném dnem podání návrhu na zápis. Je-li týž den podán návrh na zápis více osob do seznamu, určuje se pořadí mezi nimi podle abecedy.

(5)

O zápisu do seznamu správců vyrozumí předseda příslušného soudu osobu, jíž se zápis týká. O zápisu osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) vyrozumí dále Českou advokátní komoru, jde-li o advokáta, nebo ministerstvo spravedlnosti České republiky (dále jen "ministerstvo") a notářskou komoru v obvodu příslušného soudu, jde-li o notáře; o zápisu osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. b) vyrozumí též navrhovatele, který podal návrh na jejich zápis.

(6)

Seznam správců předseda příslušného soudu průběžně doplňuje.

§ 5

[Vyškrtnutí ze seznamu]

(1)

Ze seznamu správců soud vyškrtne osobu, která

a)

o to požádá,

b)

pozbyla oprávnění pro výkon povolání nebo zaměstnání, jež bylo předpokladem pro zápis do seznamu správců, nebo předpoklady pro výkon funkce správce podle § 3 odst. 3 písm. b), anebo

c)

zemřela.

(2)

Návrh na vyškrtnutí osoby ze seznamu správců z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. b) a c) podává u osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. b) ten, kdo podal návrh na jejich zápis; návrh na vyškrtnutí osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) podává Česká advokátní komora anebo, týká-li se návrh notáře, ministerstvo.

(3)

Soud vyškrtne ze seznamu správců veřejnou obchodní společnost, jestliže

a)

o to požádá,

b)

je v likvidaci, nebo

c)

na její majetek byl prohlášen konkurs nebo byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku anebo bylo povoleno vyrovnání, nebo

d)

byla zrušena, anebo

e)

její společníci přestali splňovat podmínky pro zapsání do seznamu správců.

§ 5a

[Oprávnění věřitelů]

Věřitelé mohou nahlížet do seznamu správců a pořizovat z něho opisy a výpisy v úředních hodinách pod dozorem pověřeného pracovníka soudu. Místnosti k tomu určené musí být zřetelně označeny a uvedeny na orientační tabuli soudu.

Odměna správců

§ 6

[Způsob stanovení odměny]

Odměna správce, která náleží podle zákona, se určí podle § 7 až 8.

§ 7

[Výpočet odměny]

(1)

Odměnu správce konkursní podstaty, zástupce správce a zvláštního správce (dále jen "konkursní odměna") tvoří součet odměny z částky, které bylo dosaženo zpeněžením konkursní podstaty podle odstavce 2, a odměny určené z počtu konkursních věřitelů podle odstavce 4.

(2)

Odměna z částky, které bylo dosaženo zpeněžením konkursní podstaty, činí při zpeněžení konkursní podstaty

do 300 000 Kč ...........................

45 000 Kč

z přebývající částky až do 10 000 000 Kč ...........................

15 %

z přebývající částky až do 50 000 000 Kč ...........................

10 %

z přebývající částky až do 100 000 000 Kč ...........................

5 %

z přebývající částky až do 250 000 000 Kč ...........................

1 %

z přebývající částky nad 250 000 000 Kč ...........................

0,5 %.

(3)

Zpeněžením se pro účely této vyhlášky rozumí veškeré příjmy konkursní podstaty s výjimkou finančních prostředků úpadce náležejících do konkursní podstaty ke dni prohlášení konkursu.

(4)

Odměna z počtu konkursních věřitelů činí za každého přihlášeného konkursního věřitele částku 10 00 Kč, nejméně však 10 000 Kč a nejvýše 3 000 000 Kč.

§ 7a

[Vyrovnací odměna]

Základem pro určení odměny vyrovnacího správce (dále jen "vyrovnací odměna") je částka určená k uspokojení pohledávek věřitelů. Vyrovnací odměna činí z částky

do 250 000 Kč ...........................

25 %, nejméně však 20 000 Kč

z přebývající částky až do 1 000 000 Kč ...........................

20 %

z přebývající částky až do 5 000 000 Kč ...........................

15 %

z přebývající částky až do 10 000 000 Kč ...........................

10 %

z přebývající částky až do 50 000 000 Kč ...........................

5 %

z přebývající částky až do 100 000 000 Kč ..........................

1 %

z přebývající částky až do 250 000 000 Kč ..........................

0,5 %

z přebývající částky až do 500 000 000 Kč ..........................

0,25 %

z přebývající částky nad 500 000 000 Kč ..........................

0,1 %.

§ 8

[Odměny zvláštního správce]

Jestliže byl ustanoven zvláštní správce, zástupce správce nebo předběžný správce, soud odměnu přiměřeně zvýší.

§ 8a

[Stanovení odměny soudem]

Nelze-li konkursní odměnu nebo vyrovnací odměnu určit postupem podle § 7 a 7a, stanoví výši odměny soud s přihlédnutím k rozsahu činnosti správce.

§ 9

[Odměna více správců]

(1)

Bylo-li v konkursním řízení činno více správců konkursní podstaty, zástupce správce konkursní podstaty nebo zvláštní správce, náleží každému z nich podíl konkursní odměny odpovídající rozsahu a délce doby jejich činnosti.

(2)

Pokud bylo ve vyrovnacím řízení činno několik vyrovnacích správců, náleží každému z nich podíl vyrovnací odměny odpovídající rozsahu a délce doby jejich činnosti.

§ 10

zrušen

§ 11

zrušen

§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

JUDr. Richter v. r.