Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

569/1991 Sb. znění účinné od 21. 12. 2012 do 31. 12. 2012
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 503/2012 Sb.

1.1.2013

zrušen

zákonem č. 462/2012 Sb.

21.12.2012

zákonem č. 239/2012 Sb.

1.9.2012

Více...

569

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 16. prosince 1991

o Pozemkovém fondu České republiky

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

(1)

Zřizuje se Pozemkový fond České republiky (dále jen „Pozemkový fond“). Pozemkový fond je právnická osoba a zapisuje se do obchodního rejstříku. Sídlo pozemkového fondu je Praha.

(2)

Podrobnosti o  činnosti Pozemkového fondu upravuje statut Pozemkového fondu (dále jen „statut“), který schvaluje Poslanecká sněmovna.

§ 2

Působnost Pozemkového fondu

(1)

Působnost Pozemkového fondu je dána zvláštním předpisem.1

(2)

V rámci schváleného privatizačního projektu Pozemkový fond

a)

zakládá akciové a jiné obchodní společnosti nebo se účastní na jejich zakládání a vkládá do nich vklady, k nimž se zavázal,

b)

nabývá akcie na základě své účasti na podnikání akciových společností a vykonává práva akcionáře včetně účasti na valných hromadách,

c)

vykonává práva společníka ve své účasti na jiných než akciových společnostech,

d)

podílí se na hospodářském výsledku obchodní společnosti, jejíhož podnikání se účastní a nese jeho důsledky ve formě zisku a ztrát,

e)

prodává akcie nebo podíly na jiných než akciových společnostech,

f)

podílí se na likvidačním zůstatku společnosti v rozsahu své účasti na jejím podnikání, jestliže dojde k jejímu zrušení,

g)

uzavírá smlouvy o prodeji podniků, jejich organizačních složek a částí jejich majetku, který spravuje; přitom může využít též veřejné soutěže,

h)

převádí majetek státu na obce a veřejné vysoké školy,

i)

používá majetek státu k plnění závazků podniků určených k privatizaci v rozsahu a za podmínek stanovených ministerstvem financí České republiky.

(3)

Při změně rozhodnutí o privatizaci na návrh Pozemkového fondu se postupuje podle zvláštního právního předpisu.2

(4)

Podle odstavce 2 nepostupuje Pozemkový fond při převodu zemědělských pozemků podle zvláštního předpisu.2a

(5)

Pozemkový fond může nemovitosti, které má ve správě podle zvláštního předpisu,1 bezúplatně převést na státní orgán nebo na státní organizaci; dnem převodu vznikne nabyvateli k nemovitosti právo hospodaření podle zvláštního předpisu.2b Pozemkový fond převede nemovitosti na uvedené osoby, jestliže jsou potřebné k plnění jejich úkolů.

(6)

Pozemkový fond může bezúplatně převést do vlastnictví kraje nebo obce nemovitosti, které má ve správě podle zvláštního právního předpisu1 , jsou-li potřebné pro činnost škol nebo školských zařízení zřízených tímto krajem a zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení podle zvláštního právního předpisu2c .

 

(7)

Pozemkový fond bezúplatně převede silniční pozemky2d, které má ve správě podle zvláštního právního předpisu1

a)

pod silnicemi II. a III. třídy do vlastnictví kraje, který tyto silnice vlastní, ,

b)

pod místními komunikacemi do vlastnictví obce, která tyto místní komunikace vlastní, .

V případě, že je pozemní komunikací zastavěna pouze část pozemku evidovaného v katastru nemovitostí České republiky v podobě parcely, musí převodu silničního pozemku předcházet jeho rozdělení. Náklady na vyhotovení geometrického plánu rozdělení pozemku hradí nabyvatel.

(8)

Pro silniční pomocné pozemky2g a pozemky tvořící silniční ochranné pásmo2h související se silničními pozemky podle odstavce 7 písm. a) a b) platí odstavec 7 obdobně.

(9)

Pozemkový fond nemovitosti, které má ve správě podle zvláštního předpisu, bezúplatně převede na veřejnou vysokou školu, jde-li o majetek, který veřejná vysoká škola nebo její vysokoškolský zemědělský nebo lesní statek potřebuje k zajištění vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové činnosti při uskutečňování akreditovaných studijních programů․3

(10)

Správa nemovitostí Pozemkovým fondem podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o půdě"), se zapisuje v katastru nemovitostí způsobem obdobným záznamu na základě ohlášení Pozemkového fondu, které musí obsahovat údaje o nemovitostech podle katastru nemovitostí. Toto ohlášení osvědčuje přechod správy na Pozemkový fond.

(11)

Pozemkový fond může se státní organizací, které je svěřeno nakládání s lesy, uzavřít písemnou smlouvu, na základě které by tato organizace převáděla pozemky oprávněné osobě podle § 11 odst. 2 věty druhé zákona o půdě. K převodu mohou být použity jen lesní pozemky uvedené v § 17 zákona č. 95/1999 Sb.

(12)

Pozemkový fond může v případě živelní nebo jiné pohromy převést část svých příjmů do státního rozpočtu.

(13)

Pozemkový fond je oprávněn osobě postižené povodní v roce 2002, s níž před 1. srpnem 2002 uzavřel smlouvu podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., anebo nájemní smlouvu, prominout

a)

splátku kupní ceny vyplývající ze splátkového režimu,

b)

nájemné za pronájem nemovitostí pronajatých Pozemkovým fondem,

vztahující se k období od 1. srpna 2002 do 31. července 2003.

(14)

Pozemkový fond vytvoří rezervu státních pozemků vymezených nařízením vlády. Rezerva státních pozemků je určena k uskutečnění rozvojových programů státu schválených vládou a Pozemkový fond pozemky z rezervy převádí v souladu s rozvojovými programy státu.

§ 2a

(1)

Pozemkový fond může prodat budovy, stavby a pozemky jimi zastavěné nebo soubory těchto nemovitostí, které má ve správě. Ustanovení zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, se pro tyto případy nepoužijí.

(2)

Nemovitosti uvedené v odstavci 1 prodá Pozemkový fond na základě veřejného výběrového řízení osobě, která nabídne nejvyšší cenu. Veřejné výběrové řízení se uskuteční nejméně v jednom a nejvýše ve třech kolech. Pro každé kolo veřejného výběrového řízení stanoví Pozemkový fond výši nabídkové ceny prodávané nemovitosti tak, že v prvním kole bude nabídkovou cenu tvořit cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku,4 ve druhém kole bude touto cenou cena rovnající se nejméně 50 % nabídkové ceny z prvního kola, přitom však nesmí být nižší než nabídková cena stanovená pro třetí kolo; ve třetím kole musí být nabídková cena prodávané nemovitosti rovna alespoň ceně zastavěného pozemku zjištěné podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku,4 prodává-li se pozemek současně s budovou nebo stavbou. Prodává-li se pouze budova nebo stavba bez zastavěného pozemku, nemůže být nabídková cena nižší než 1 % nabídkové ceny z prvního kola veřejného výběrového řízení. Je-li stranou kupní smlouvy osoba, která má vůči Pozemkovému fondu pohledávku podle § 1416§ 20 zákona o půdě, lze i tuto pohledávku započítat na úhradu kupní ceny. Pozemkový fond zveřejní informace o připravovaném veřejném výběrovém řízení k prodávané nemovitosti a stanovené nabídkové ceně za prodávanou nemovitost alespoň v jedněch novinách s celostátní působností.

Orgány Pozemkového fondu

§ 3

Orgány Pozemkového fondu jsou ředitel a dozorčí rada (dále jen „rada“).

§ 4

(1)

Ředitel je statutárním orgánem Pozemkového fondu; ředitele jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra zemědělství.

(2)

Ředitel Pozemkového fondu

a)

předkládá radě ke stanovisku návrh statutu, rozpočtu, roční účetní závěrky a výroční zprávy a spolu se stanoviskem rady předkládá tyto dokumenty ministrovi zemědělství s návrhem na jejich projednání vládou; vláda je předkládá se svým stanoviskem Poslanecké sněmovně ke schválení,

b)

vydává organizační řád, ve kterém stanoví vnitřní organizační členění Pozemkového fondu a pracovní řád tohoto fondu,

c)

jmenuje a odvolává náměstka ředitele, který ho v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu; jmenuje-li více náměstků, určí současně pořadí, ve kterém ho zastupují,

d)

může zřídit organizační jednotky Pozemkového fondu a jmenovat jejich vedoucí,

e)

předkládá bez zbytečného odkladu ministrovi zemědělství zprávy o výsledcích kontrol provedených v Pozemkovém fondu, nejde-li o kontroly prováděné vnitřními útvary Pozemkového fondu.

(3)

Ředitel bez zbytečného odkladu písemně informuje radu o zamýšlených převodech nemovitostí podle § 2 odst. 5 a podle zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku4a a o dalších skutečnostech týkajících se činnosti Pozemkového fondu, které si rada vyžádá.

(4)

Ředitel a náměstci ředitele se zapisují do obchodního rejstříku. Návrh na jejich zápis nebo výmaz podává Ministerstvo zemědělství.

§ 5

zrušen

§ 6

zrušen

§ 7

zrušen

§ 8

zrušen

§ 9

(1)

Rada dohlíží na činnost a hospodaření Pozemkového fondu. Podle povahy věci upozorňuje ředitele, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo financí, vládu, Poslaneckou sněmovnu, popřípadě jiné příslušné orgány na zjištěné nedostatky. Rada navrhuje řediteli opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

(2)

Rada

a)

dohlíží na řádný výkon působnosti Pozemkového fondu a plnění povinností ředitele a hodnotí, zda jsou v souladu s právním řádem České republiky a se statutem,

b)

vyjadřuje se k návrhu statutu, rozpočtu, jakož i k návrhu organizačního řádu a pracovního řádu a schvaluje účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni a výroční zprávu před jejich předložením ministrovi zemědělství,

c)

vyjadřuje se k návrhu na určení auditora roční účetní závěrky a k návrhu na jmenování nebo odvolání vedoucího útvaru kontroly,

d)

je oprávněna nahlížet do všech dokumentů týkajících se činnosti Pozemkového fondu a kontrolovat, zda jsou řádně vedeny,

e)

schvaluje koncepční materiály a metodické pokyny Pozemkového fondu,

f)

kontroluje nakládání s nemovitostmi, které má Pozemkový fond ve správě.

(3)

Rada může navrhnout ministrovi zemědělství odvolání ředitele.

§ 10

(1)

Rada se skládá ze sedmi členů volených Poslaneckou sněmovnou na dobu pěti let. Poslanecká sněmovna může člena rady odvolat i před uplynutím jeho funkčního období.

(2)

Členy rady nemohou být zaměstnanci Pozemkového fondu.

§ 11

(1)

Rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

(2)

Rada je schopná se usnášet, jestliže se jejího zasedání účastní nejméně 4 členové, včetně předsedy nebo místopředsedy.

(3)

K rozhodnutí rady se vyžaduje souhlas většiny členů rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, a není-li přítomen, hlas místopředsedy.

(4)

Jménem rady podepisuje písemnosti předseda a další člen rady, v nepřítomnosti předsedy podepisuje písemnosti místopředseda a další člen rady.

(5)

Člen rady se může vzdát své funkce písemným podáním předsedovi Poslanecké sněmovny.

§ 12

zrušen

§ 13

 

Ředitel, jeho náměstek ani člen rady nesmí vykonávat činnost, jež by byla v rozporu se zájmy Pozemkového fondu, zejména nesmí být statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo jiného voleného či jmenovaného orgánu obchodních společností a družstev, jejichž předmět podnikání souvisí s činností Pozemkového fondu nebo s majetkem v jeho správě, ledaže byl do některého z těchto orgánů delegován Pozemkovým fondem. Členové rady nesmějí pobírat odměnu od obchodní společnosti nebo družstva, do jejichž orgánů byli delegováni Pozemkovým fondem. Tato odměna nesmí být poskytnuta ani po zániku funkce člena rady.

§ 14

(1)

Zaměstnanci Pozemkového fondu jsou povinni

a)

jednat a rozhodovat nestranně a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování,

b)

zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám; to neplatí, pokud byli této povinnosti zproštěni ředitelem nebo jím pověřeným vedoucím zaměstnancem,

c)

nepřijímat v souvislosti s výkonem zaměstnání dary nebo jiné výhody, s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných Pozemkovým fondem nebo na základě právních předpisů a kolektivní smlouvy,

d)

zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného.

(2)

Zaměstnanci Pozemkového fondu nesmějí být členy řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost; to neplatí, pokud do takového orgánu byli Pozemkovým fondem vysláni a v souvislosti s tímto členstvím nepobírají odměnu od příslušné právnické osoby provozující podnikatelskou činnost.

(3)

Zaměstnanci Pozemkového fondu mohou vykonávat podnikatelskou činnost jen s předchozím písemným souhlasem Pozemkového fondu.

(4)

Omezení stanovené v odstavci 3 se nevztahuje na činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární nebo uměleckou a na správu vlastního majetku.

§ 14a

 

Zaměstnanci Pozemkového fondu a členové rady nemohou nabývat pozemky z majetku státu, které Pozemkový fond převádí na jiné osoby podle § 8 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

§ 15

Příjmy Pozemkového fondu

(1)

Příjmy Pozemkového fondu tvoří výtěžek z prodeje nemovitostí a akcií, výnosy účastí Pozemkového fondu na činnosti akciových a jiných obchodních společností a výtěžky z pronájmu nemovitostí, které spravuje.

(2)

Příjmy Pozemkového fondu netvoří součást státního rozpočtu České republiky.

(3)

Pozemkový fond hradí náklady spojené se svou činností ze svých příjmů a v souladu s rozpočtem schváleným Poslaneckou sněmovnou. Není-li rozpočet schválen před počátkem rozpočtového období, používá Pozemkový fond své příjmy podle návrhu rozpočtu projednaného vládou.

(4)

Pozemkový fond může poskytovat finanční prostředky, které lze čerpat v závislosti na průběhu prací postupně, na pozemkové úpravy, a to do výše 400 mil. Kč ročně.

(5)

Předmětem daně z příjmů Pozemkového fondu jsou pouze příjmy z výnosu cenných papírů.

(6)

Vláda může rozhodnout o použití příjmů Pozemkového fondu

a)

ke zmírnění následků povodní v roce 1997, v roce 1998 a v roce 2002,

b)

k realizaci programu obnovy venkova ve výši 200 mil. Kč v roce 2000, 100 mil. Kč v roce 2001 a 100 mil. Kč v roce 2002,

c)

pro podporu obnovení včelstev, která uhynula následkem nepříznivého zimního období, ve výši do 80 mil. Kč v roce 2003,

d)

k podpoře chovu krav bez tržní produkce mléka a k podpoře chovu ovcí ve výši 220 mil. Kč v roce 2000,

e)

na podporu vývozu výrobků z kravského mléka ve výši 200 mil. Kč v roce 2003 Státním zemědělským intervenčním fondem,

f)

pro podporu vodního hospodářství ve výši 500 mil. Kč v roce 2005 a pro podporu pozemkových úprav ve výši 200 mil. Kč v roce 2005, a pro podporu pozemkových úprav ve výši 500 mil. Kč v roce 2006,

g)

na národní doplňkové platby k přímým podporám pro rok 2009 ve výši 1 300 mil. Kč,

h)

na národní doplňkové platby k přímým podporám pro rok 2010 ve výši 1 500 mil. Kč,

i)

na podporu značky kvality „KLASA“ ve výši 150 mil. Kč,

j)

na navýšení finančních prostředků připadajících na programy k podpoře aktivit, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů 1 100 mil. Kč v letech 2011 a 2012,

k)

na zajištění národního spolufinancování Programu rozvoje venkova v letech 2012 a 2013 ve výši 800 mil. Kč,

l)

na národní podpory v letech 2012 a 2013 ve výši 630 mil. Kč,

m)

na programy podpor pro Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., v letech 2012 a 2013 ve výši 330 mil. Kč,

n)

na podporu lesního hospodářství na zabezpečení vápnění lesů v letech 2012 a 2013 ve výši 140 mil. Kč,

o)

na podporu vodního hospodářství na financování nového programu 129 250 „Výstavba ČOV a vodohospodářské infrastruktury“ v letech 2012 a 2013 ve výši 100 mil. Kč,

p)

na národní doplňkové platby k přímým platbám pro rok 2012 ve výši 400 mil. Kč určené k výplatě v roce 2013,

q)

na podporu pro pozemkové úpravy zaměřené na protipovodňovou prevenci v roce 2012 ve výši 200 mil. Kč.

(7)

Vláda stanoví pravidla použití příjmů Pozemkového fondu podle odstavce 6 písm. c) až e) nařízením.

(8)

O prostředky získané z příjmů Pozemkového fondu pro účely uvedené v odstavci 6 písm. a) a g) až q) se zvýší celkové příjmy státního rozpočtu a rozpočtové kapitoly Ministerstvo zemědělství a o tyto prostředky lze překročit celkové výdaje státního rozpočtu na příslušný rozpočtový rok, ve kterém budou takto získané prostředky použity. O toto překročení se v příslušném rozpočtovém roce mění saldo státního rozpočtu a financující položky.

(9)

Nevyčerpané prostředky pro účely uvedené v odstavci 6 písm. a) se na konci roku převedou do státních finančních aktiv a lze je ke stejným účelům použít v následujících letech.

(10)

Prostředky získané z příjmů Pozemkového fondu pro účely podle odstavce 4 a odstavce 6 písm. f) nejsou rozpočtovými prostředky státního rozpočtu.

§ 15a

(1)

Osoba, která se souhlasem Pozemkového fondu zřídila na pozemku ve vlastnictví státu a ve správě Pozemkového fondu trvalý porost, nebo k jeho zřízení byla oprávněna před účinností tohoto zákona, a užívá pozemek s trvalým porostem na základě nájemní smlouvy uzavřené s Pozemkovým fondem na dobu určitou, která není kratší než pět let, má po dobu trvání nájmu předkupní právo k pozemku. Předkupní právo vzniká i nájemci, který prokáže, že je právním nástupcem zřizovatele trvalého porostu.

(2)

V případě, že zřizovatel trvalého porostu využije předkupní právo, převede mu Pozemkový fond pozemek za minimální cenu, stanovenou ve zvláštním právním předpisu5 s tím, že ji může uhradit ve splátkách, nejpozději však do 30 let ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy, a to s úrokem vypočteným v souladu s předpisem Evropské unie6 .

§ 16

O ukončení činnosti Pozemkového fondu a o způsobu použití zůstatku na jeho účtech rozhodne Parlament zákonem.

§ 17

zrušen

§ 18

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.

Burešová v. r.

Pithart v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. VI zákona č. 239/2012 Sb.1.9.2012
Čl.II zákona č. 299/2009 Sb.1.1.2010


Poznámky pod čarou:

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

§ 10 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 224/1994 Sb.

Např. zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

Např. vyhláška č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, ve znění pozdějších předpisů, § 761 odst. 1 obchodního zákoníku.

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

§ 11 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb.

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

§ 11 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č. 102/2000 Sb.

§ 30 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č. 186/2006 Sb.

§ 101 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb.

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb.

§ 17 odst. 3 písm. c) a d) zákona č. 229/1991 Sb., ve znění zákona č. 183/1993 Sb.

§ 9 odst. 3 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

Sdělení Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (2008/C 14/02).

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

2

§ 10 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 224/1994 Sb.

2a

Např. zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

2b

Např. vyhláška č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, ve znění pozdějších předpisů, § 761 odst. 1 obchodního zákoníku.

2c

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2d

§ 11 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb.

2g

§ 11 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č. 102/2000 Sb.

2h

§ 30 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č. 186/2006 Sb.

3

§ 101 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

4

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb.

4a

§ 17 odst. 3 písm. c) a d) zákona č. 229/1991 Sb., ve znění zákona č. 183/1993 Sb.

5

§ 9 odst. 3 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

6

Sdělení Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (2008/C 14/02).