Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

167/1992 Sb. znění účinné od 1. 6. 1992

167

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. března 1992

o zřízení ministerstva mezinárodních vztahů České republiky

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Ministerstvo bylo zrušeno v čl. I odst. 5 zákona České národní rady č. 21/1993 Sb., účinného od 1. 1. 1993.

Zřizuje se ministerstvo mezinárodních vztahů České republiky jako ústřední orgán státní správy České republiky, v jehož čele stojí člen vlády České republiky.

Čl. II

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., zákona České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., zákona České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona České národní rady č. 575/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 173/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V § 1 se zařazuje bod 4 tohoto znění:

"4. ministerstvo mezinárodních vztahů".

 

2.

V § 3 odst. 3 se vypouštějí slova "a zahraniční pomoci".

 

3.

Na místo zrušeného § 6 se zařazuje nový § 6 tohoto znění:

 

"§ 6

 

(1) Ministerstvo mezinárodních vztahů je ústředním orgánem státní správy pro oblast mezinárodních vztahů České republiky.

(2) Ministerstvo mezinárodních vztahů:

a)

koordinuje přípravu a projednání dohod o spolupráci se součástmi spolkových a federativních států v oblastech svěřených do působnosti České republiky,

b)

koordinuje přípravu a projednání mezinárodních dohod, které v oblasti zákonodárné působnosti České republiky mohou být uzavřeny na základě pověření Českou a Slovenskou Federativní Republikou,

c)

zastupuje Českou republiku a přejímá zahraniční zastoupení subjektů v oblastech uvedených v ustanovení písmena a),

d)

připravuje koncepci mezinárodních vztahů české republiky v koordinaci se zahraniční politikou České a Slovenské Federativní Republiky a s činnostmi Slovenské republiky v oblasti mezinárodních vztahů,e) koordinuje činnost ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy v oblasti mezinárodních vztahů na jim svěřených úsecích státní správy; působí k tomu, aby na těchto úsecích byly dodržovány závazky vyplývající pro Českou republiku z mezinárodních smluv, z dohod o spolupráci se součástmi spolkových a federativních států, jakož i z členství České a Slovenské Federativní Republiky v mezinárodních organizacích,

f)

koordinuje zahraniční regionální spolupráci,

g)

zabezpečuje styk s krajanskými komunitami,

h)

zabezpečuje další působnost České republiky v oblasti mezinárodních vztahů.".

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1992.

Burešová v. r.

Pithart v. r.