Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

23/1992 Sb. znění účinné od 1. 1. 2002
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 254/2001 Sb.

1.1.2002

23

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 16. prosince 1991,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 130/1974 Sb.,

o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona České

národní rady č. 49/1982 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990

Sb., a zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České

socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

zrušen

Čl. II

zrušen

Čl. III

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, se mění a doplňuje takto:

1.

V § 15 odst. 1 se vypouštějí slova "a vodní". Za slova "potravinářský průmysl", se vkládají slova "veřejné vodovody a veřejné kanalizace"․

2.

V § 19 odst. 2 se slova "ochranu přirozené akumulace vod a vodních zdrojů a ochranu jakosti povrchových a podzemních vod" nahrazují slovy "vodní hospodářství s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva zemědělství".

Čl. IV

Zrušují se:

 

1.

Nařízení vlády České socialistické republiky č. 26/1975 Sb., o pokutách za porušení povinností stanovených na úseku vodního hospodářství.

2.

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 66/1987 Sb., o České vodohospodářské inspekci.

Čl. V

Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Burešová v. r.

Pithart v. r.